Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 33/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 29/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 494/SKHCN-QLKH ngày 22 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các lực lượng làm công tác khoa học và công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3316/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 và Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1.

Việc xác định các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được thực hiện 02 bước:

Bước 1: thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành (Hội đồng chuyên biệt).

Bước 2: thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh (Hội đồng chung).

Điều 2.

Hội đồng xác định các chương trình, đề tài, dự án có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, kiến nghị về mục tiêu, yêu cầu và kết quả dự kiến của chương trình, đề tài, dự án ... Ý kiến của các thành viên Hội đồng và kiến nghị của Hội đồng phải được lập thành văn bản.

Điều 3.

Hội đồng sử dụng nguyên tắc biểu quyết theo đa số để kết luận về danh mục chương trình, đề tài, dự án dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch.

Điều 4.

1. Phiên họp của Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo). Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng.

2. Tài liệu làm việc của Hội đồng được gửi đến các thành viên Hội đồng ít nhất từ 07 đến 15 ngày trước phiên họp Hội đồng.

Chương II

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 5.

Hội đồng làm việc theo quy trình sau:

1. Giới thiệu nội dung và phương thức làm việc của Hội đồng.

a) Thư ký giúp việc Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Sở Khoa học và Công nghệ đại diện thường trực Hội đồng báo cáo các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của năm kế hoạch;

- Báo cáo quy trình xác định danh mục các chương trình, đề tài, dự án;

- Báo cáo thuyết minh danh mục các chương trình, đề tài, dự án được tổng hợp.

2. Hội đồng thảo luận.

Hội đồng xem xét phân tích danh mục các chương trình, đề tài, dự án dự kiến đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp theo các tiêu chuẩn đã quy định tại Điều 6 của Quy định “Xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre” ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội đồng thảo luận, bỏ phiếu chọn những chương trình, đề tài, dự án đủ tiêu chuẩn cần nghiên cứu giải quyết để đề nghị cho thực hiện.

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên Hội đồng, trong đó có 01 Trưởng ban.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp đề tài, dự án vào 02 loại sau:

- Đề nghị thực hiện.

- Đề nghị không thực hiện.

Những phiếu hợp lệ là những phiếu đánh dấu vào 1 trong 2 cột “đề nghị thực hiện” hoặc “đề nghị không thực hiện” tương ứng đã ghi trên phiếu.

4. Tổng hợp số phiếu đề nghị.

Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả của Hội đồng.

Những đề tài, dự án được đề nghị thực hiện là những đề tài, dự án phải được ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý kiến nghị.

5. Hội đồng thông qua biên bản về kết quả làm việc của phiên họp.

Kiến nghị danh mục dự kiến các đề tài, dự án thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2007/QĐ-UBND Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41