Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3296/QĐ-UBND năm 2009 quy định các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 3296/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 29/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3296/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 2389/STC-VP ngày 08/12/2009 về việc đăng ký thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 793/TTr-SNV ngày 24/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định 11 loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, 06 loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm:

1. Ban hành quy trình – thủ tục hồ sơ giải quyết cụ thể đối với từng loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

I. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

1

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

03 ngày

2

Tiếp nhận và giải quyết hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách Nhà nước

- Cá nhân: 4 ngày

- Tổ chức: 07 ngày

3

Giải quyết thoái trả tiền sử dụng đất đã nộp khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nay được Nhà nước hỗ trợ cho người có công

11 ngày

4

Phê duyệt giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (công trình sửa chữa thường xuyên bằng vốn sự nghiệp)

15 ngày

5

Thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (đối với dự án do Sở Tài chính ra quyết định phê duyệt)

60 ngày

6

Xác định đơn giá cho thuê đất đối với các tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

7 ngày

II. Lĩnh vực quản lý tài sản công

 

7

Xác định tài sản thanh lý và tài sản điều chuyển tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, và tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với tài sản có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng.

15 ngày  

8

Xác định giá giao đất đối với các tổ chức được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07 ngày

III. Lĩnh vực thuế, phí, lệ phí

9

Xác định mức thu phí vào cổng tham quan các khu du lịch

05 ngày

IV. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

10

Giải quyết khiếu nại

Theo Luật Khiếu nại, tố cáo

11

Giải quyết tố cáo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

01

Thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (đối với dự án do UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định phê duyệt)

95 ngày

- Sở Tài chính:90 ngày

- UBND tỉnh: 05 ngày

02

Bồi thường giá trị lâm sản trên diện tích được thuê để cải tạo

14 ngày

- Sở Tài chính:10 ngày

- UBND tỉnh: 04 ngày

03

Thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá giao quyền sử dụng đất

19 ngày

- Sở Tài chính:15 ngày

- UBND tỉnh: 04 ngày

04

Xác định giá đất tái định cư

19 ngày

- Sở Tài chính:15 ngày

- UBND tỉnh: 04 ngày

05

Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu giá giao quyền sử dụng đất

19 ngày

- Sở Tài chính:15 ngày

- UBND tỉnh: 04 ngày

06

Xác định tài sản thanh lý và tài sản điều chuyển tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, và tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với tài sản có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng

22 ngày

- Sở Tài chính:15 ngày

- UBND tỉnh: 07 ngày

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3296/QĐ-UBND năm 2009 quy định các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16