Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 329/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Lữ hành do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 329/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 329/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ LỮ HÀNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lữ hành và Vụ trưởng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Lữ hành là cơ quan của Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; quản lý nhà nước đối với các khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định:

1.1. Các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản hướng dẫn về hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch;

1.2. Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, về các khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch và các văn bản liên quan khác.

5. Làm đầu mối giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với các khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Tổng cục Du lịch để thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch; giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thẩm định, trình Tổng cục trưởng việc cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam; giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tham gia ý kiến trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với liên doanh lữ hành quốc tế, liên doanh vận chuyển khách du lịch.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên tại các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận khu du lịch, điểm du lịch và tuyến du lịch địa phương; tổ chức triển khai việc công bố khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất và tổ chức phát triển các loại hình du lịch. Phối hợp đề xuất phát triển các sản phẩm du lịch đảm bảo phù hợp với điều kiện và khả năng của từng địa phương, liên vùng, liên quốc gia.

9. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ và mẫu biển hiệu cho phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch, tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn người điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch, kiểm tra việc thực hiện.

10. Chủ trì hoặc phối với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất việc xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động du lịch thuộc chức năng của Vụ.

11. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm ở trong nước và ở nước ngoài về lữ hành, hướng dẫn, vận chuyển khách du lịch, hội thi chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức khảo sát các tuyến điểm du lịch ở trong và ngoài nước cho các hãng lữ hành, các cơ quan liên quan của Việt Nam.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch.

13. Phối hợp xây dựng và hướng dẫn hoặc chủ trì thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn, vận chuyển khách du lịch.

14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các tiêu chí và tổ chức trao tặng các danh hiệu du lịch quốc gia, thương hiệu mạnh cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tham gia ý kiến về việc thành lập hiệp hội lữ hành, hiệp hội hướng dẫn viên, hiệp hội các nhà vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn các hội này tham gia các hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

15. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực được giao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật.

16. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

17. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

18. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

2.1. Phòng Quản lý Lữ hành và Vận chuyển;

2.2. Phòng Quản lý Hướng dẫn viên.

Vụ trưởng Vụ Lữ hành có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 384/QĐ-TCDL ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Lữ hành và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 329/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Lữ hành do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242