Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3285/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức năm 2013 đối với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 3285/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3285/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2013 ĐỐI VỚI SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 6 về quyết định tổng biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1899/TTr-SNV ngày 30/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức năm 2013 đối với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa như sau:

- Chuyển 09 chỉ tiêu biên chế từ Đội Thanh tra Xây dựng thuộc UBND các huyện: Long Thành, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (mỗi huyện 01 biên chế) về Sở Xây dựng nhằm tăng cường lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng (do giải thể Đội Thanh tra Xây dựng cấp huyện và Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng).

- Giao UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa điều chỉnh số biên chế còn lại của Đội Thanh tra Xây dựng sang Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý Đô thị để giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

Sau khi điều chỉnh, số biên chế của Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa như sau:

- Sở Xây dựng: 82 chỉ tiêu (77 biên chế và 05 hợp đồng);

- UBND huyện Long Thành: 175 chỉ tiêu (163 biên chế và 12 hợp đồng);

- UBND huyện Cẩm Mỹ: 169 chỉ tiêu (149 biên chế và 20 hợp đồng);

- UBND huyện Xuân Lộc: 165 chỉ tiêu (150 biên chế và 15 hợp đồng);

- UBND huyện Thống Nhất: 175 chỉ tiêu (157 biên chế và 18 hợp đồng);

- UBND huyện Vĩnh Cửu: 167 chỉ tiêu (152 biên chế và 15 hợp đồng);

- UBND huyện Định Quán: 165 chỉ tiêu (152 biên chế và 13 hợp đồng);

- UBND huyện Tân Phú: 150 chỉ tiêu (144 biên chế và 06 hợp đồng);

- UBND huyện Trảng Bom: 186 chỉ tiêu (171 biên chế và 15 hợp đồng);

- UBND huyện Nhơn Trạch: 165 chỉ tiêu (150 biên chế và 15 hợp đồng);

- UBND thị xã Long Khánh: 164 chỉ tiêu (155 biên chế và 09 hợp đồng);

- UBND thành phố Biên Hòa: 226 chỉ tiêu (223 biên chế và 03 hợp đồng).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm điều chỉnh kinh phí theo số biên chế trên cho các đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng, UBND cấp huyện căn cứ chỉ tiêu biên chế trên để tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bổ sung Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2013.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3285/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức năm 2013 đối với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108