Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 328/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khách sạn do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 328/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 328/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KHÁCH SẠN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khách sạn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Khách sạn là cơ quan của Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan trong lĩnh vực lưu trú của tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định:

1.1. Các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, chương trình, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản hướng dẫn về quản lý lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác;

1.2. Quy định tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác; quy định tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; hồ sơ, thủ tục xếp hạng, mẫu biển hiệu hạng cơ sở lưu trú du lịch; tiêu chuẩn và mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch.

2. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án liên quan đến cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác; tham gia thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí du lịch để trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch hoặc Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

3. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Tham gia ý kiến về việc thành lập hiệp hội khách sạn, hiệp hội nhà hàng, hiệp hội đầu bếp, hiệp hội các khu vui chơi giải trí du lịch và các hiệp hội nghề liên quan đến hoạt động lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác, hướng dẫn các hội này tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

5. Tổ chức thẩm định, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quyết định xếp hạng khách sạn và làng du lịch từ 3 sao trở lên; biệt thự du lịch và căn hộ du lịch hạng cao cấp. Hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại, xếp hạng khách sạn và làng du lịch 1 sao, 2 sao, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, việc cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

6. Tổ chức hoặc phối hợp kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ đối với các dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch đã được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

7. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành du lịch để tổ chức hội thi chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề giỏi, tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ cấp quốc gia, khu vực và quốc tế theo chức năng của Vụ; tổ chức hoặc tham gia xây dựng tiêu chí và tổ chức bình chọn, trao tặng các danh hiệu cho các cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch tiêu biểu trong cả nước.

8. Phối hợp xây dựng và hướng dẫn hoặc chủ trì thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch.

9. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ môi trường; phòng chống các tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác; phòng chống rủi ro, sự cố môi trường đối với cơ cơ sở lưu trú du lịch.

10. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện hội nhập quốc tế trong quản lý đối với cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch khác.

11. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực được giao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực được giao.

13. Thực hiện công tác thống kê cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch khác; thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

14. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1. Phòng Chính sách lưu trú du lịch;

2.2. Phòng Quản lý chất lượng dịch vụ.

Vụ trưởng Vụ Khách sạn có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 385/QĐ-TCDL ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Khách sạn và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khách sạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 328/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khách sạn do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227