Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3273/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 2445/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 796/TT-SNV ngày 16 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ban Đảng, đoàn thể tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND (TH, NC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3273/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề ra kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

2. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

3. Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước; lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là thủ tục hành chính.

5. Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020, gồm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.

IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Văn bản của Trung ương về công tác cải cách hành chính

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

- Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016

- Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 01/6/2015 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước;

- Chỉ thị số 24/CT-CP ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan;

- Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính;

- Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng;

- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”;

- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Văn bản của tỉnh về công tác cải cách hành chính

- Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính hàng năm; những văn bản trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính;

- Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020.

- Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Nghị định số 63/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 - 2020;

- Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2015 - 2020";

- Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

- Quyết định số 2445/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2016;

- Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Kế hoạch cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ, công chức khối cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 – 2016;

- Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai chính sách tinh giản biên chế cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, công ty TNHH một thành viên.

3. Một số nội dung khác

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước;

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt đối với công chức trong bộ máy hành chính nhà nước;

- Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan. Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt công tác cải cách hành chính;

- Bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố;

- Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trong các cơ quan, đơn vị;

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân;

- Các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xuất nhập cảnh, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo, ...;

- Các hình thức (địa chỉ, điện thoại, email) và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

V. MỘT SỐ HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP CHUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Huy động và sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, đài truyền hình, các báo viết ở Trung ương và địa phương, các tạp chí, tập san chuyên ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Củng cố, phát triển, mở rộng đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến cải cách hành chính.

2. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử. Thường xuyên cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Cổng thông tin điện tử.

3. Tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, tờ gấp thông tin về cải cách hành chính, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng loại đối tượng.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

5. Đưa nội dung cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước một cách thích hợp vào chương trình giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Cơ quan thường trực giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính có nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp trong các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất phương hướng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính nhà nước.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn kịp thời cho các đối tượng có liên quan trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan, các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội tuyên truyền về cải cách hành chính, tổ chức các cuộc thi về cải cách hành chính.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử của tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Xây dựng các tiểu phẩm chuyên đề tuyên truyền về cải cách hành chính. Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình thông tin cổ động.

4. Sở Tư Pháp

Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

5. Báo Yên Bái, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính, kịp thời đưa tin, tình hình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở để tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN

Các sở, ngành được giao thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính theo kế hoạch này hàng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để các sở, ngành thực hiện các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính từ dự toán chi ngân sách hàng năm.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí để chi cho các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc hoặc đề xuất cần thay đổi, bổ sung đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động báo cáo thông qua Sở Nội vụ, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239