Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3263/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3263/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 26/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3263/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định 2076/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1056/TTr-SNV ngày 05/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức theo danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức tối thiểu, biên chế được giao hàng năm, bản mô tả công việc và khung năng lực đã được phê duyệt.

2. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND Thành phố trong việc kiểm tra, hướng dẫn; tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: PCVP P.C.Công;
TH, NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL) CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3263/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

I. NHÓM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Mã VTVL: LĐQL 01/AHTX-HC

Tên VTVL: CHỦ TỊCH HĐND

Đơn vị công tác: HĐND quận (huyện, thị xã)

Quản lý trực tiếp: HĐND thành phố Hà Nội

Quản lý chức năng: HĐND thành phố Hà Nội

Quan hệ công việc Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, HĐND&UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Quyết định những vấn đề của quận trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền; Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt, động của các phòng ban, chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn và các nh vực khác trên địa bàn; Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở Thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương; Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND quận (huyện, thị xã).

Đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng của HĐND quận (huyện, thị xã);

Lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, đảm bảo rõ nội dung, tiến độ thực hiện và hiệu quả trong thực tế.

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND

Đảm bảo đúng quy trình giám sát

Chỉ đạo thm tra, thm định các Đề án, Chương trình, Kế hoạch, văn bản QPPL, tài chính ngân sách... theo thẩm quyền.

Thực hiện đúng quy định

Tiếp xúc cử tri và trả lời các kiến nghị của cử tri

Đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật

Chủ tọa các kỳ họp, cuộc họp của HĐND quận (huyện, thị xã) và tham gia các cuộc họp, hội nghị khác;

Thực hiện đúng quy định

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản của HĐND quận (huyện, thị xã) theo thm quyền phân cấp.

Đảm bảo đúng quy định

Các hoạt động phối hp, giữ mối quan hệ với các cơ quan Thành phố, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại địa phương, với Quận ủy (Huyện, Thị ủy), UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân.

Đảm bảo hiệu quả

Thẩm quyền ra quyết định:

- Ký nghị quyết, biên bản khọp HĐND; ký các văn bản của HĐND quận (huyện, thị xã) gửi Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; ký giấy chứng nhận đại biểu HĐND quận (huyện, thị xã); Phê chuẩn kết quả bu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn.

- Phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm và bố trí vốn đầu tư phát triển ngân sách của quận thuộc thm quyền HĐND quận (huyện, thị xã).

- Quyết định tổ chức đoàn giám sát, đoàn công tác của HĐND, của Thường trực HĐND quận (huyện, thị xã) theo quy định của pháp luật.

- Trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định của pháp luật.

Số cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý: theo quy định

Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Đất đai, Luật, Sư phạm, Kinh tế, Hành chính, Văn hóa, Xã hội, Nông nghiệp, Tài chính...

- Lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân

- Quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bthông tin và Truyền thông.

Kinh nghiệm công tác: 5 năm công tác

 

Mã VTVL: LĐQL 02/QHTX-HC

Tên VTVL: PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Đơn vị công tác: HĐND quận (huyện, thị xã)

Quản lý trực tiếp: Chủ tịch HĐND quận (huyện, thị xã)

Quản lý chức năng: HĐND thành phố Hà Nội

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Quyết định những vấn đề của quận (huyện, thị xã) trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền; Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của các phòng, ban, chính quyền địa phương cấp xã, các lĩnh vực khác trên địa bàn; Chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND Thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương; Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyn làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội đxây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND quận (huyện, thị xã) theo thẩm quyền và phân công.

Đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng của HĐND quận (huyện, thị xã) thuộc lĩnh vực phụ trách;

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, đảm rõ nội dung, tiến độ thực hiện và hiệu qutrong thực tế.

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND.

Đảm bảo đúng quy trình giám sát

Chỉ đạo thẩm tra, thm định các Đề án, Chương trình, Kế hoạch, văn bản QPPL, tài chính ngân sách... theo thẩm quyền.

Thực hiện đúng quy định

Tiếp xúc cử tri và trả lời các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật

Chủ trì các kỳ họp, cuộc họp của HĐND quận theo phân công và tham gia các cuộc họp, hội nghị khác;

Thực hiện đúng quy định

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản của HĐND quận (huyện, thị xã) theo thm quyền phân công.

Đảm bảo đúng quy định

Các hoạt động phối hợp, giữ mối quan hệ với các cơ quan Thành phố, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại quận (huyện, thị xã), với Quận ủy (Huyện, Thị ủy), UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân;

Đảm bảo hiệu quả

Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Đất đai, Luật, Sư phạm, Kinh tế, Hành chính, Văn hóa, Xã hội, Nông nghiệp, Tài chính...

- Lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân

- Quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông.

Kinh nghiệm công tác: 5 năm công tác.

 

Mã VTVL: LĐQL 03/QHTX-HC

Tên VTVL: CHỦ TỊCH UBND

Đơn vị công tác: UBND quận (huyện, thị xã)

Quản lý trực tiếp UBND Thành phố Hà Nội

Quản lý chức năng UBND Thành phố Hà Nội

Quan hệ công việc Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, HĐND, UBND xã, phường, thị trn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc:

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã).

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã); bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn.

- Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ quận (huyện, thị xã) đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông và không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quản lý dân cư trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn diện các công việc của UBND, các thành viên UBND; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận (huyện, thị xã).

Đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của quận (huyện, thị xã).

Đảm bảo văn bản đúng thể thức, khả thi trong tổ chức thực hiện, hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các kế hoạch công tác trên các lĩnh vực hàng năm, quý, tháng của UBND, công tác cải cách hành chính ở địa phương.

Đảm bảo đúng thm quyền, rõ nội dung, tiến độ thực hiện và hiệu quả trong thực tế trên địa bàn.

Lãnh đạo, chđạo các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đảm bảo đúng quy trình và có giải pháp xử lý đối với các tập thể, cá nhân thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Chủ nhiệm các chương trình cấp ủy, Trưởng các Ban chỉ đạo.

Thực hiện đúng quy định

Chủ trì các phiên họp, cuộc họp của UBND quận (huyện, thị xã) và tham gia các cuộc họp, hội nghị khác;

Thực hiện đúng quy định

Kiểm tra, thm định, ký các văn bản của Chủ tịch UBND và UBND theo thẩm quyền phân cấp.

Đảm bảo đúng quy định

Tổ chức phối hợp tốt với mặt trận, các đoàn thể quận (huyện, thị xã) và các ngành thành phố có liên quan, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Đảm bảo hiệu quả

Thẩm quyền ra quyết định:

- Phê duyệt quyết định đầu tư các dự án theo thẩm quyền và phân cấp;

- Phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định đấu thầu;

- Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng các dự án theo thẩm quyền và phân cấp;

- Ký các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND Quận và ký các quyết định, chỉ thị đchỉ đạo, điều hành những công việc lớn, quan trọng thuộc thẩm quyn của Chủ tịch UBND;

- Ký phê duyệt nhiệm vụ và thiết kế kỹ thuật dự toán công trình các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã);

- Ký xác nhận và thỏa thuận về thuê đất theo thẩm quyền và phân cấp;

- Ký văn bản giao nhiệm vụ, đề xuất chủ trương đầu tư;

- Ký các quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền và phân cấp;

- Các quyết định khác theo thẩm quyền và phân cấp.

Số cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý: Theo số lượng biên chế được giao.

Thẩm quyền tài chính:

- Ký quyết định giao kế hoạch ngân sách hàng năm theo thẩm quyền;

- Ký quyết định điều hành ngân sách nhà nước, quản lý công sản theo thẩm quyền và phân cấp;

Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Đất đai, Luật, Sư phạm, Kinh tế, Hành chính, Văn hóa, Xã hội, Nông nghiệp, Tài chính...

- Lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân

- Quản lý nhà nước: ngạch Chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông.

Kinh nghiệm công tác: 5 năm công tác

 

Mã VTVL: LĐQL 04/QHTX-HC

Tên VTVL: PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Đơn vị công tác: UBND quận (huyện, thị xã)

Quản lý trực tiếp: Chủ tịch UBND

Quản lý chức năng: UBND thành phố Hà Nội

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, HĐND, UBND các phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc:

- Phụ trách, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã), chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân và tập thể Ủy ban nhân dân về lĩnh vực được giao phụ trách.

- Chỉ đạo công tác phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường, thuế và khoa học, công nghệ theo thm quyền và phân cấp; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Công tác tư pháp, hộ tịch và thi hành án dân sự; Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;

- Chỉ đạo công tác tiếp dân, thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức kinh tế - xã hội, các công ty, các doanh nghiệp liên quan đến cơ chế chính sách pháp luật và các lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo củng cố khối kinh tế hợp tác; chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và giải quyết các vấn đề phát sinh đối với các dự án chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn; Theo dõi hoạt động của Hội doanh nghiệp quận (huyện, thị xã) và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế;

- Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền và phân cấp;

- Chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông và không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Công tác nghiên cứu xúc tiến, mi gọi đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị;

- Chỉ đạo công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng;

- Chỉ đạo công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo ủy quyền của Chủ tịch UBND;

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường theo thẩm quyền và phân cấp;

- Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông.

- Chỉ đạo việc đặt tên đường phố, biển hiệu, biển quảng cáo theo thẩm quyền và phân cấp.

- Chỉ đạo triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp giải quyết mối quan hệ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Lãnh đạo, điều hành và quản lý các công việc của UBND quận (huyện, thị xã) lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường, tư pháp, giải phóng mặt bằng; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công.

Đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch công tác của UBND quận (huyện, thị xã) thuộc lĩnh vực được phân công.

Đảm bảo văn bản đúng thể thức, khả thi trong tổ chức thực hiện, hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các kế hoạch công tác của UBND quận (huyện, thị xã) lĩnh vực kinh tế, tài nguyên môi trường, tư pháp, giải phóng mặt bằng theo giai đoạn, hàng năm, quý, tháng.

Đảm bảo đúng thẩm quyền, rõ nội dung, tiến độ thực hiện và hiệu quả trong thực tế tại địa bàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đảm bảo đúng quy trình và có giải pháp xử lý đối với các tập thể, cá nhân thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch, phó chủ tịch các Hội đồng, Trưởng ban, phó trưởng các Ban chỉ đạo theo phân công.

Thực hiện đúng quy định

Chủ trì các phiên họp, cuộc họp của UBND thuộc lĩnh vực phụ trách và tham gia các cuộc họp, hội nghị khác;

Thực hiện đúng quy định

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản của UBND theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách.

Đảm bảo đúng quy định

Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn; UBND Thành phố và các Sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể Thành phố.

Đảm bảo hiệu quả

Thẩm quyền ra quyết định: Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo thẩm quyền.

Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Đất đai, Luật, Sư phạm, Kinh tế, Hành chính, Văn hóa, Xã hội, Nông nghiệp, Tài chính...

- Lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân

- Quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông.

Kinh nghiệm công tác: 5 năm công tác

 

Mã VTVL: LĐQL 05/QHTX-HC

Tên VTVL: TRƯỞNG BAN HĐND

Đơn vị công tác: HĐND quận (huyện, thị xã)

Quản lý trực tiếp: Chủ tịch HĐND

Quản lý chức năng: HĐND thành phố Hà Nội

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Thường trực HĐND quận (huyện, thị xã), các quy định hiện hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên để điều hành công việc của Ban đạt hiệu quả. Tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Ban theo quy chế hoạt động của HĐND quận (huyện, thị xã) và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban;

Đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Lập kế hoạch triển khai công việc của Ban theo chỉ đạo của HĐND quận (huyện, thị xã);

Nêu rõ nội dung và tiến độ thực hiện

Tổ chức thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực Ban phụ trách;

Đảm bảo tiến độ, chất lượng đúng quy định

Tổ chức các hoạt động giám sát

Đảm bảo đúng quy trình giám sát

Xây dựng các báo cáo, tờ trình của HĐND thuộc lĩnh vực Ban

Đảm bảo ththức, tiến độ, chất lượng nội dung

Thực hiện các công việc phục vụ họp HĐND

Đảm bảo nội dung đúng quy trình

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các công việc của Ban;

Phối hợp đảm bảo chất lượng công việc.

Ch trì cuộc họp của Ban và tham gia cuộc họp hội nghị khác

Thực hiện đúng quy định hội họp

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản của Ban theo phân cấp

Đảm bảo đúng quy định

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thường trực HĐND

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao

Thẩm quyền ra quyết định: Phân công công việc đối với cán bộ, công chức thuộc Ban; Ký các văn bản do Ban ban hành.

Số cán bộ thuộc quyền quản lý: Theo quy định

Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Đất đai, Luật, Sư phạm, Kinh tế, Hành chính, Văn hóa, Xã hội, Nông nghiệp, Tài chính...

- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

- Quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông.

Kinh nghiệm công tác: 5 năm công tác

 

Mã VTVL: LĐQL 06/QHTX-HC

Tên VTVL: PHÓ TRƯỞNG BAN HĐND

Đơn vị công tác: HĐND quận (huyện, thị xã)

Quản lý trực tiếp: Trưởng ban

Quản lý chức năng: HĐND thành phố Hà Nội

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Thường trực HĐND, các quy định hiện hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên để điều hành công việc của Ban đạt hiệu quả. Tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Ban theo quy chế hoạt động của HĐND quận (huyện, thị xã) và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với Trưởng ban xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được Trưởng ban phân công;

Đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Lập kế hoạch triển khai công việc của Ban theo chỉ đạo của HĐND quận (huyện, thị xã);

Nêu rõ nội dung và tiến độ thực hiện

Tổ chức thm tra các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình, kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực Ban phụ trách;

Đảm bảo tiến độ, chất lượng đúng quy định

Tổ chức các hoạt động giám sát

Đảm bảo đúng quy trình giám sát

Xây dựng các báo cáo, tờ trình của HĐND thuộc lĩnh vực Ban;

Đảm bảo thể thức, tiến độ, chất lượng nội dung

Thực hiện các công việc phục vụ họp HĐND

Đảm bảo các nội dung đúng quy trình

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các công việc của Ban;

Phối hợp đảm bảo chất lượng công việc.

Kiểm tra, thm định, ký các văn bản được phân công;

Đảm bảo đúng quy định

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thường trực HĐND.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao

Thẩm quyền ra quyết định: Ký các văn bản do Ban ban hành.

Số cán bộ thuộc quyền quản lý: Theo phân công

Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Đất đai, Luật, Sư phạm, Kinh tế, Hành chính, Văn hóa, Xã hội, Nông nghiệp, Tài chính...

- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

- Quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông.

Kinh nghiệm công tác: 3 năm công tác

 

Mã VTVL: LĐQL 07/QHTX-HC

Tên VTVL: TRƯỞNG PHÒNG

Đơn vị công tác: Phòng chuyên môn thuộc UBND quận (huyện, thị xã)

Quản lý trực tiếp: Chủ tịch UBND

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Công việc liên quan: Thành viên UBND quận (huyện, thị xã)...

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo quận, các quy định hiện hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên để điều hành công việc của Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công chức trong đơn vị. Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp trên giao và các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã) và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng;

Xây dựng quy chế, phân công công việc đối với công chức trong đơn vị: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Lập kế hoạch triển khai công việc của phòng theo tuần, tháng, quý, năm;

Nội dung kế hoạch cụ thể, rõ việc, định hướng được công việc

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo quận (huyện, thị xã) về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của phòng;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong phòng;

Phân công việc có sự kiểm tra, giám sát để chỉ đạo kịp thời, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những điểm còn tồn tại để có hướng khắc phục

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các công việc của phòng;

Sự phối hợp đảm bảo chặt chẽ, công việc đạt kết quả cao.

Chủ trì các cuộc họp của Phòng;

Điều hành cuộc họp hiệu quả, đúng trọng tâm.

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản của phòng theo thẩm quyn phân cấp.

Văn bản ban hành đúng ththức quy định, chuyển tải nội dung rõ ràng

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn... do Thành phố, quận (huyện, thị xã) và các đơn vị cơ sở tổ chức.

Đảm bảo các quy định về hội họp

Quản lý công chức, tài sản của phòng.

Thực hiện theo quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

Thẩm quyền ra quyết định: Phân công công việc đối với công chức trong Phòng; Ký các văn bản do Phòng ban hành

Thẩm quyền tài chính: Thực hiện quản lý điều hành dự toán ngân sách được giao cho phòng hằng năm.

Trình độ chuyên môn:

Trưởng phòng Phòng Nội vụ: Đại học trở lên, ngành: Hành chính, Quản lý nhà nước, Luật, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Văn thư - Lưu trữ, Sư phạm, Tôn giáo...

Trưởng phòng Tư pháp: Đại học trở lên, các ngành Luật.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Đại học trở lên, ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Quản lý dự án...

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường: Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai, Địa chính, Luật, Trc địa, Mỏ, Địa chất, Thủy lợi, Tài nguyên, Môi trường

Trưởng phòng Kinh tế: Đại học trở lên, ngành: Quản lý kinh tế, Thương mại, Công nghệ, Nông học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Công nghệ kỹ thuật, Kinh tế.

Trưởng phòng Quản lý đô thị: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật, Quy hoạch, Kiến trúc, Quản lý đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Giao thông vận tải;

Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Đại học trở lên, ngành: Luật, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Chính sách công, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội; Hành chính, Tài chính, Kế toán, Bảo hiểm...

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin: Đại học trở lên, ngành: Quản lý Văn hóa, Du lịch, Công nghệ thông tin,Truyền thông, Bưu chính Viễn thông, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tồn, Bảo tàng. Thông tin cổ động, Tuyên truyền, Thể dục, Thể thao...

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo: Đại học trở lên, ngành: Sư phạm, Quản lý Giáo dục.

Trưởng phòng Y tế: Đại học trở lên, ngành: Y, Dược.

Trưởng phòng Dân tộc: Đại học trở lên, nhóm ngành: Luật, Hành chính, Công tác xã hội, Xã hội học, Văn hóa, Dân tộc học....

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên;

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ ngành tổ chức của Trung tâm ĐTBD CBCC - Bộ Nội vụ.

Chng chỉ ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Chứng chỉ tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm công tác: Từ 5 năm.

 

Mã VTVL: LĐQL 08/QHTX-HC

Tên VTVL: CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chủ tịch UBND

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Công việc liên quan: Thành viên UBND quận (huyện, thị xã)...

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo quận (huyện, thị xã), các quy định hiện hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên để điều hành công việc của đơn vị. Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công chức trong đơn vị. Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp trên giao và các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND&UBND.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND&UBND; Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã) và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng;

Xây dựng quy chế, phân công công việc đối với công chức trong phòng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Lập kế hoạch triển khai công việc của đơn vị theo tuần, tháng, quý, năm;

Nội dung kế hoạch cụ thể, rõ việc, định hướng được công việc

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo quận (huyện, thị xã) về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Văn phòng;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị;

Phân công việc, kiểm tra, giám sát đchỉ đạo kịp thời, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những điểm còn tồn tại để có hướng khắc phục

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các công việc của Văn phòng;

Sự phi hp đảm bảo chặt chẽ, công việc đạt kết quả cao.

Chủ trì các cuộc họp của đơn vị

Điều hành cuộc họp hiệu quả, đúng trọng tâm.

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản của đơn vị theo thẩm quyền phân cấp.

Văn bản ban hành đúng thể thức quy định, nội dung rõ ràng.

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn... do thành phố, quận (huyện, thị xã) và các đơn vị cơ sở tổ chức.

Đảm bảo các quy định về hội họp

Quản lý công chức, tài sản của cơ quan, đơn vị

Thực hiện theo quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

Thẩm quyền ra quyết định: Phân công công việc đối với cán bộ, công chức thuộc Văn phòng; Ký các văn bản do đơn vị ban hành.

Số công chức thuộc quyền quản lý: theo biên chế được Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã) giao;

Thẩm quyền tài chính: Thực hiện quản lý điều hành dự toán ngân sách được giao cho Văn phòng hằng năm.

Trình độ chuyên môn:

Đại học trở lên, nhóm ngành: Luật, Hành chính, Quản lý đất đai, Địa chính, Nông nghiệp, Quản trị Văn phòng, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch, kiến trúc, Đô thị, Quản trị nhân lực, Môi trường...

- Có trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm công tác: Từ 5 năm.

 

Mã VTVL: LĐQL 09/QHTX-HC

Tên VTVL: CHÁNH THANH TRA

Đơn vị công tác: Thanh tra

Quản lý trực tiếp: Chủ tịch UBND

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Công việc liên quan: Thành viên UBND quận (huyện, thị xã)...

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo quận (huyện, thị xã), các quy định hiện hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên để điều hành công việc của cơ quan. Điều hành, phân công công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công chức của cơ quan. Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Điều hành, tổ chức thực hiện các công việc của cơ quan; Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã) và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của cơ quan;

Xây dựng quy chế, phân công công việc đối với công chức trong cơ quan: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Lập kế hoạch triển khai công việc của cơ quan theo tuần, tháng, quý, năm;

Nội dung kế hoạch cụ thể, rõ việc, định hướng được công việc

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo quận (huyện, thị xã) về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức trong cơ quan;

Phân công việc có sự kiểm tra, giám sát để chỉ đạo kịp thời, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những điểm còn tồn tại để có hướng khắc phục

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các công việc của cơ quan;

Sự phối hợp đảm bảo chặt chẽ, công việc đt kết quả cao.

Chủ trì các cuộc họp của cơ quan;

Điều hành cuộc họp hiệu quả, đúng trọng tâm.

Kim tra, thẩm định, ký các văn bản của cơ quan theo thm quyền phân cấp.

Văn bản ban hành đúng ththức quy định, chuyển tải nội dung rõ ràng

Tham dự các cuộc họp, hội ngh, tập hun... do thành phố, quận (huyện, thị xã) và các đơn vị cơ sở tổ chức.

Đảm bảo các quy định về hội họp

Quản lý công chức, tài sản của cơ quan.

Thực hiện theo quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

Thẩm quyền ra quyết định: Phân công công việc đối với công chức trong Phòng; Ký các văn bản do Phòng ban hành.

Số công chức thuộc quyền quản lý: theo biên chế được Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã) giao;

Thẩm quyền tài chính: Thực hiện quản lý điều hành dự toán ngân sách được giao cho phòng hằng năm.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Luật, Thanh tra.

- Có trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch thanh tra viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Kinh nghiệm công tác: 5 năm trở lên.

 

Mã VTVL: LĐQL10/QHTX-HC

Tên VTVL: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đơn vị công tác: Phòng chuyên môn thuộc UBND quận (huyện, thị xã)

Quản lý trực tiếp: Trưng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Công việc liên quan: Thành viên BCĐ công tác tôn giáo, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, thành viên Tổ kiểm tra công vụ

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các quy định hiện hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên đtổ chức thực hiện hiệu quả các công việc thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung công việc, công chức làm công việc ở lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác của phòng.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với Trưởng phòng xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được Trưởng phòng phân công phụ trách; giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước UBND quận (huyện, thị xã) và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng.

Xây dựng văn bản đúng thể thức, nội dung rõ ràng; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức thực hiện nội dung công việc thuộc lĩnh vực được giao phụ trách

Nội dung công việc đề xuất đảm bảo chất lượng, kịp thời.

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phân công công việc phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá đối với các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ do bộ phận triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kiểm tra, giám sát đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại để có hướng khắc phục kịp thời.

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập hun... do lãnh đạo phân công

Đảm bảo các quy định về hội họp

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Thực hiện báo cáo đảm bảo đúng thời gian, nội dung cần báo cáo.

Thẩm quyền ra quyết định: Phân công công việc đối với cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; Khi được Trưởng phòng ủy quyền ký các văn bản do Phòng ban hành.

Số công chức thuộc lĩnh vực phụ trách: Số lượng công chức theo lĩnh vực được phân công

Thẩm quyền tài chính: Không

Trình độ chuyên môn:

Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ: Đại học trở lên, ngành: Hành chính, Quản lý nhà nước, Luật, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Văn thư - Lưu trữ, Sư phạm, Tôn giáo...

Phó Trưởng phòng Tư pháp: Đại học trở lên, các ngành Luật.

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Đại học trở lên, ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Quản lý dự án...

Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường: Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai, Địa chính, Luật, Trắc địa, Mỏ, Địa chất, Thủy lợi, Tài nguyên, Môi trường

Phó Trưởng phòng Kinh tế: Đại học trở lên, ngành: Quản lý kinh tế, Thương mại, Công nghệ, Nông học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Công nghệ kỹ thuật, Kinh tế.

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật, Quy hoạch, Kiến trúc, Quản lý đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Giao thông vận tải;

Phó Trưng phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Đại học trở lên, ngành: Luật, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Chính sách công, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội; Hành chính, Tài chính, Kế toán, Bảo hiểm...

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin: Đại học trở lên, ngành: Quản lý Văn hóa, Du lịch, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Bưu chính Viễn thông, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tồn, Bảo tàng. Thông tin cổ động, Tuyên truyền, Thể dục, Thể thao...

Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo: Đại học trở lên, ngành: Sư phạm, Quản lý Giáo dục.

Phó Trưởng phòng Y tế: Đại học trở lên, ngành: Y, Dược.

Phó Trưởng phòng Dân tộc: Đại học trlên, nhóm ngành: Luật, Hành chính, Công tác xã hội, Xã hội học, Văn hóa, Dân tộc học....

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên;

Chng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ ngành tổ chức của Trung tâm ĐTBD CBCC - Bộ Nội vụ.

Chứng chỉ ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Chứng chỉ tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm công tác: Từ 3 năm trở lên.

 

Mã VTVL: LĐQL11/QHTX-HC

Tên VTVL: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trực tiếp với Chánh Văn phòng về những công việc được phân công; Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết công việc khi được ủy quyền.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu Chánh Văn phòng giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

Đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị, bộ phận theo lĩnh vực phụ trách và kế hoạch công tác của cá nhân; bao quát, kiểm soát công việc theo kế hoạch

Nêu rõ nội dung và tiến độ thực hiện

Tham mưu xây dựng lịch công tác hàng tuần, chương trình công tác hàng tháng và cả năm của UBND quận (huyện, thị xã) và đơn vị

Đảm bảo tiến độ và chất lượng

Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận (huyện, thị xã) và Chánh Văn phòng

Đảm bảo tiến độ và chất lượng

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn công chức thực hiện các nhiệm vụ được giao

Điều hành, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của công chức

Đánh giá chính xác kết quả đạt được, phát hiện những điểm còn hạn chế để có hướng khắc phục.

Tham dự các cuộc họp, làm việc do Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận (huyện, thị xã) chủ trì; phối hợp với các phòng ban, đơn vị chuẩn bị chương trình, tài liệu phục vụ cuộc họp

Đảm bảo về tiến độ, chất lượng tài liệu phục vụ cuộc họp, các điều kiện diễn ra cuộc họp, tiếp nhận đầy đủ các kết luận, ý kiến chỉ đạo

Tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành, thông báo kết luận của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng, rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận (huyện, thị xã)

Đảm bảo tiến độ và chất lượng

Xây dựng danh mục hồ sơ công việc và tổ chức thực hiện việc thiết lập hồ sơ công việc

Đúng quy trình, quy định và có tính khoa học

Thẩm quyền ra quyết định: Thuộc lĩnh vực được Chánh Văn phòng phân công phụ trách

Số công chức thuộc quyền quản lý: Số lượng công chức theo lĩnh vực được phân công

Thẩm quyền tài chính: Không

Trình độ chuyên môn:

Đại học trở lên, nhóm ngành: Luật, Hành chính, Quản lý đất đai, Địa chính, Nông nghiệp, Quản trị Văn phòng, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch, kiến trúc, Đô thị, Quản trị nhân lực, Môi trường...

- Có trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm công tác: 3 năm công tác

 

Mã VTVL: LĐQL12/QHTX-HC

Tên VTVL: PHÓ CHÁNH THANH TRA

Đơn vị công tác: Thanh tra

Quản lý trực tiếp: Chánh Thanh tra

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Chánh Thanh tra, các quy định hiện hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên để tổ chức thực hiện hiệu quả các công việc thuộc lĩnh vực đảm trách. Điều hành, phân công công việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung công việc, công chức làm công việc ở lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Giúp Chánh Thanh tra xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; giúp Chánh Thanh tra phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước UBND quận (huyện, thị xã) và pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chánh Thanh tra vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra được ủy nhiệm điều hành hoạt động của cơ quan.

Xây dựng văn bản đúng thể thức, nội dung rõ ràng; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

- Đề xuất với Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện nội dung công việc đảm nhiệm

Nội dung công việc đề xuất đảm bảo chất lượng, kịp thời.

- Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn công chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phân công việc phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá đối với các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ do bộ phận triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kiểm tra, giám sát đánh giá khách quan những kết quả đạt được, nhng vấn đề còn tồn tại để có hướng khắc phục kịp thời.

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn... do lãnh đạo phân công

Đảm bảo các quy định về hội họp

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Thực hiện báo cáo đảm bảo đúng thời gian, nội dung cần báo cáo.

Thẩm quyền ra quyết định: Phân công công việc đối với công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; Ký các văn bản do Phòng ban hành khi được Chánh thanh tra ủy quyền.

Số công chức thuộc lĩnh vực phụ trách: số lượng công chức theo lĩnh vực được phân công

Thẩm quyền tài chính: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Luật, Thanh tra.

- Có trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch thanh tra viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm công tác: Từ 3 năm trở lên.

 

II. NHÓM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

MÃ VTVL: CMNV 01/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ TỔ CHỨC - BIÊN CHVÀ HỘI

Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ

Quản lý trực tiếp: Trưng phòng Nội vụ

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở, ban, ngành có liên quan, các phòng, ban đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả; Tập hợp ý kiến phản ánh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý tổ chức - biên chế và hội, nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Phòng; Thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch công tác về quản lý tổ chức - biên chế và hội

Ththức đúng quy định, nội dung sát thực tế, có tính khả thi cao

Tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chương trình đã xây dựng

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Kim tra, theo dõi tiến độ thực hiện các công việc

Đánh giá được kết quả, chỉ ra các vn đcòn tồn tại để kịp thời khắc phục

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo theo yêu cầu của ngành dọc, của lãnh đạo

Nội dung báo cáo đầy đủ, đánh giá được kết quả thực hiện. Thời gian báo cáo đúng tiến độ theo quy định

Tham mưu rà soát chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận

Đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Trình độ chuyên môn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Luật, Sư phạm, Hành chính, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản trị nhân lực...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chtin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 02/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết qu; Tập hợp ý kiến phản ánh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Phòng; thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công; tham mưu công tác Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch công tác về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ththức đúng quy định, nội dung sát thực tế, có tính khả thi cao

Tham mưu tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể trong lĩnh vực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCC

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Tổng hợp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Đảm bảo tiến độ, đúng quy định

Kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện các công việc. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo theo yêu cầu của ngành dọc, của lãnh đạo

Đánh giá được kết quả, chỉ ra vn đề còn tồn tại để kịp thời khắc phục. Thời gian báo cáo đúng tiến độ theo quy định

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý công việc

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Cập nhật các thông tin, số liệu liên quan về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cập nhật kịp thời các văn bản mới quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Thông tin cập nhật chính xác, kịp thời

Trình độ chuyên môn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Luật, Sư phạm, Hành chính, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản trị nhân lực, Kế toán...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin./.

 

Mã VTVL: CMNV 03/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ CHÍNH QUYN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Nội vụ

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu đề xuất các biện pháp đthực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả; Tập hợp ý kiến phản ánh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên, tổng hợp, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Phòng; Thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công; Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương và công tác thanh niên theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch công tác về quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên.

Ththức đúng quy định, nội dung sát thực tế, có tính khả thi cao

Tham mưu tổ chức các quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... các chức danh cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính; hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về dân chủ tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền địa phương, việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và các công việc được phân công trong phạm vi công tác.

Đánh giá được kết quả, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại để kịp thời khắc phục

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo theo yêu cầu của ngành dọc, của lãnh đạo.

Nội dung báo cáo đầy đủ, đánh giá được kết quả thực hiện. Thời gian báo cáo đúng tiến độ theo quy định

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý công việc.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Cập nhật các thông tin, số liệu liên quan đến công việc được giao.

Thông tin cập nhật chính xác, kịp thời

Trình độ chuyên môn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Đại học trở lên, ngành: Luật, Sư phạm, Hành chính, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản trị nhân lực...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin./.

 

Mã VTVL: CMNV 04/QHTX-HC

Tên VTVL: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Nội vụ

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu tăng cường các giải pháp cải cách hành chính cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để thực hiện cải cách hành chính thật sự hiệu quả, tập trung trên các lĩnh vực cải cách thể chế hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất phù hợp với xu thế hội nhập và nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn quận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa bàn.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện công tác cải cách hành chính.

Văn bản có tính khả thi, kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Triển khai các giải pháp, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính được phân công; thực hiện bộ chỉ số CCHC cấp huyện và cấp xã.

Triển khai đồng bộ, đầy đủ các nội dung cải cách hành chính, đảm bảo có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Tổ chức thực hiện công tác kim tra, giám sát các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương. Chú trọng giám sát Bộ phận TN&TKQ của UBND quận (huyện, thị xã) và UBND cấp xã, mô hình cơ quan điện tử cấp xã.

- Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đơn vị.

- Nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc rà soát, kiểm soát, cập nhật các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, cải cách tài chính công và tuyên truyền công tác cải cách hành chính.

Thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tham mưu thực hiện các chương trình, đề án của địa phương, của Thành phố liên quan đến công tác CCHC

Hoàn thành mục tiêu chương trình, đề án đúng tiến độ, thực chất, có hiệu quả.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

Thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định, nội dung báo cáo đầy đủ, chính xác.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Luật, Sư phạm, Hành chính, Công tác xã hội, Quản trị nhân lực...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin./.

 

Mã VTVL: CMNV 05/QHTX-HC

Tên VTVL: QUN LÝ TÔN GIÁO

Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Nội vụ

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan

Mục tiêu vị trí công việc: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết qu; Tập hợp ý kiến phản ánh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý tôn giáo, nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo phòng; Thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch công tác về tôn giáo

Ththức đúng quy định, nội dung sát thực tế, có tính khả thi cao

Tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chương trình đã xây dựng

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện các công việc

Đánh giá được kết quả, chỉ ra các vn đcòn tồn tại để kịp thời khắc phục

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo quận, Ban tôn giáo TP, BCĐ công tác tôn giáo quận

Nội dung báo cáo đy đủ, đánh giá được kết quả thực hiện. Thời gian báo cáo đúng tiến độ theo quy định

Phối hợp với Công an quận nắm tình hình tôn giáo tại các cơ sở, phối hợp UBND các phường và phòng VHTT trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Cập nhật các thông tin, số liệu liên quan đến chức sắc, cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận

Thông tin cập nhật chính xác, kịp thời

Trình độ chuyên môn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Hành chính, Quản trị nhân lực, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học, Tôn giáo...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 06/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Nội vụ

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu, giúp việc công tác thi đua khen thưởng của quận (huyện, thị xã); Thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu nội dung đề nghị khen cao các danh hiệu vinh dự của Thủ đô, các đợt khen thưởng chuyên đề của Thành phố, Trung ương

Hồ sơ khen thưởng đầy đủ, đúng đối tượng, gửi thành phố đúng tiến độ

Xây dựng, thực hiện các quy trình xét khen thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm, khen tổng kết năm

Triển khai đồng bộ, đầy đủ các nội dung đảm bảo tiêu chí minh bạch, công khai, công bằng, kịp thời, xứng đáng.

Tham mưu phát động các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc thi phát hiện và viết về gương ĐHTT, người tốt việc tốt.

Các phong trào thi đua được triển khai kịp thời, hình thức đổi mới, sáng tạo, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; có sức lan tỏa.

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ khen kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

Hướng dẫn cụ thể, tận tình, giải thích rõ ràng đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng.

Tham mưu khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề, cuộc thi, hiệp y khen thưởng, gắn biển công trình Thành phố, cấp huyện.

Thực hiện thường xuyên, kịp thời. Việc xét khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn quy định.

Tham mưu, triển khai đăng ký thi đua, theo dõi, tổng hợp đánh giá chấm điểm thi đua.

Triển khai đúng quy trình, đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch.

Tham mưu các hoạt động Cụm thi đua khen thưởng

Thực hiện đúng các quy định về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm Thi đua Thành phố

Thực hiện chi trả thưởng và thiết lập hồ sơ theo dõi trả thưng

Thực hiện đúng quy định về chế độ thanh quyết toán và chi trả thưởng

Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất lĩnh vực được phân công; Theo dõi, cập nhật thành tích các tập thể, cá nhân trên hệ thống trên địa bàn

Thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định, nội dung báo cáo đầy đủ, chính xác; Cập nhật kịp thời, đy đủ trên hệ thống

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Hành chính, Quản trị nhân lực, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học, Sư phạm...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chtin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 07/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Nội vụ

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc lập hồ sơ, quản lý, bảo quản văn bản, tài liệu lưu trữ; Tham mưu các quy định nhằm đưa hoạt động văn thư, lưu trữ của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các trường học đi vào nề nếp và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện công tác Văn thư lưu trữ.

Văn bản có tính khả thi, kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Triển khai tới các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã thực hiện quy định, kế hoạch công tác Văn thư lưu trữ.

Triển khai đồng bộ, đầy đủ các nội dung công tác văn thư lưu trữ, đảm bảo có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu đề xuất các biện pháp để thực hiện công tác văn thư lưu trữ đạt kết quả; Tập hợp ý kiến phản ánh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn thư, lưu trữ, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo phòng.

Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đơn vị.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, thẩm định tài liệu quý hiếm, tài liệu lưu trữ lịch sử trên địa bàn. Thm định tài liệu lưu trữ hết giá trị đề nghị tiêu hủy của cấp xã.

Thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND quận trong việc thu thập tài liệu lưu trữ cơ quan, tiến hành chnh lý và tiêu hủy tài liệu theo quy trình.

Thực hiện việc thu thập, chỉnh lý và tiêu hủy tài liệu đúng quy trình, quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

Thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định, nội dung báo cáo đầy đủ, chính xác.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Văn thư - Lưu trữ, Luật, Hành chính.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 08/QHTX-HC

Tên VTVL: KIM SOÁT VĂN BẢN VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

1. Kiểm soát văn bản

 

- Tham mưu các Kế hoạch, văn bản triển khai đến các phòng ban, UBND xã, phường, thị trấn.

Kế hoạch, văn bản tham mưu ban hành rõ nội dung, đảm bảo tiến độ

- Thẩm định văn bản QPPL

Báo cáo thm đnh đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Xác định những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp của văn bản được rà soát với các văn bản là căn cứ để rà soát; soạn thảo báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản QPPL; đề xuất ban hành tập hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực.

- Kiểm tra văn bản QPPL

Biên bản, kết luận kiểm tra đảm bảo chính xác, chất lượng

2. Kiểm soát TTHC

 

- Tham mưu các Kế hoạch, văn bản triển khai đến các phòng ban của quận (huyện, thị xã), UBND xã, phường, thị trấn.

Kế hoạch, văn bản tham mưu ban hành rõ nội dung, đảm bảo tiến độ

- Tham mưu lãnh đạo phòng thực hiện kiểm soát TTHC, tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ.

Văn bản tham mưu ban hành rõ nội dung, kịp thời

- Tham mưu văn bản hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn của quận (huyện, thị xã), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Văn bản tham mưu ban hành rõ nội dung, kịp thời

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định

Báo cáo đảm bảo tiến độ, chất lượng

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Luật.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Chứng chỉ nghiệp vụ công tác Tư pháp

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 09/QHTX-HC

Tên VTVL: PHBIẾN VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

1. Phbiến giáo dục pháp luật

 

Tham mưu xây dựng triển khai các Kế hoạch, chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật triển khai đến các đơn vị.

Kế hoạch ban hành, rõ việc, đảm bảo tiến đ

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được UBND quận (huyện, thị xã) phê duyệt.

Thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả

Tham mưu việc theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn

Thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ

Tham mưu việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chương trình phối hợp, báo cáo kết quả PBGDPL

Tham mưu văn bản hướng dẫn việc xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật

Văn bản rõ nội dung

Tham mưu hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật xã, phường, thị xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Văn bản hướng dẫn rõ nội dung.

Kiểm tra, giám sát nội dung công việc được phân công, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

2. Theo dõi thi hành pháp luật

 

Tham mưu xây dựng triển khai các Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật triển khai đến các đơn vị.

Kế hoạch ban hành, rõ việc, đảm bảo tiến đ

Tham mưu theo dõi thường xuyên về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn

Văn bản chỉ đạo, báo cáo

Tham mưu kiểm tra, giám sát việc theo dõi thi hành pháp luật.

Kết luận kiểm tra, chỉ rõ các tồn tại, giải pháp khắc phục

Tham mưu thực hiện công tác điều tra, khảo sát về công tác theo dõi thi hành pháp luật

Kế hoạch, phiếu, Báo cáo tng hp

Tham mưu tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận (huyện, thị xã); UBND xã, phường, thị trấn);

Hướng dẫn nội dung cụ thể, rõ ràng.

Tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành pháp luật

Văn bản, báo cáo

3. Tham mưu công tác bồi thường trách nhiệm của nhà nước trên địa bàn

Tham mưu giải quyết bi thường thiệt hại đúng quy định của pháp luật

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Luật.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Chứng chỉ nghiệp vụ công tác Tư pháp

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 10/QHTX-HC

Tên VTVL: TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

1. Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên kiện toàn các tổ hòa giải, hòa giải viên, lựa chọn các hòa giải viên có trình độ, năng lực tâm huyết để bầu vào các tổ hòa giải.

Văn bản tham mưu ban hành rõ nội dung, kịp thời, đúng quy định pháp luật

- Tham mưu tổ chức hướng dẫn kỹ năng hòa giải; thường xuyên tổ chức các hội nghị, cung cấp thông tin tài liệu về các văn bản pháp luật mới, có liên quan nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ hoà giải viên.

Lớp tập huấn đảm bảo chất lượng, cung cấp kịp thời các tài liệu cho hòa giải viên

- Tham mưu các biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng mô hình tổ hòa giải 5 tốt

Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật

- Tham mưu kiểm tra việc triển khai thực hiện kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho tổ hòa giải

Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật

- Tham mưu việc kiểm tra, đánh giá về công tác, hòa giải, sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc.

Báo cáo, quyết định

2. Trợ giúp pháp lý

 

Tham mưu Kế hoạch trợ giúp pháp lý triển khai đến các đơn vị

Kế hoạch rõ nội dung, đảm bảo đúng tiến độ,

Tham mưu tổ chức khảo sát và tổng hợp nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn

Bản tổng hợp nhu cầu trợ giúp pháp lý của các đơn vị

Tham mưu ban hành Văn bản, lịch tiến độ tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn

Văn bản, lịch tiến độ

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, UBND xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện buổi trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật

Tham mưu các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định về công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý.

Báo cáo ban hành đảm bảo tiến độ, chất lượng

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Luật.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Chứng chỉ nghiệp vụ công tác Tư pháp

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 11/QHTX-HC

Tên VTVL: HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về chứng thực; Tham mưu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chức chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật

Tham mưu việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thực hiện chính xác, kịp thời, đúng quy định pháp luật

Tham mưu UBND quận (huyện, thị xã) giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật

Thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp-Htịch xã, phường, thị trấn.

Thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật

Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ số hộ tịch, số chứng thực, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật

Lưu trữ sổ sách, hồ sơ đầy đủ, khoa học.

Tham mưu UBND quận (huyện, thị xã) ra quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND xã, phường, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

Quyết định ban hành đúng quy định pháp luật

Kiểm tra công việc đảm nhiệm; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo ban hành đảm bảo tiến độ, chất lượng

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Luật.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chnghiệp vụ khác: Chứng chỉ nghiệp vụ công tác Tư pháp.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 12/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

Đơn vị công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác điều hành, quản lý tài chính, ngân sách, cấp đăng ký kinh doanh, định giá tài sản hiệu quả; Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách quản lý, điều hành đảm bảo theo quy định của nhà nước; Thực hiện việc thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung công việc được giao đảm nhiệm.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu cho lãnh đạo phòng về việc xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách hàng năm, dự toán bổ sung trong năm

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND xã, phường, thị trấn xây dựng dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND cấp huyện dự toán, quyết toán ngân sách và tổng hợp dự toán, quyết toán ngân sách theo hướng dẫn của Sở Tài chính

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Thẩm định quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn, các đơn vị d toán

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Tham mưu với lãnh đạo phòng trình UBND ban hành các văn bản về lĩnh vực Tài chính; Xây dựng chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực Tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bo tiến độ, hiệu quả.

Thực hiện nghiệp vụ cấp đăng ký kinh doanh

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Thực hiện nghiệp vụ định giá tài sản

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Kiểm tra tình hình phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Thẩm định tổng hợp bổ sung dự toán để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Tổng hợp các báo cáo thu, chi ngân sách định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND quận, Sở Tài chính theo quy định

Báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh khác

Thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 13/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Đơn vị công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác thm định các dự án đầu tư đạt hiệu quả; Thực hiện việc thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung công việc được giao đảm nhiệm; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ công việc.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Công tác xây dựng, tổng hợp, báo cáo chtiêu kế hoch Kinh tế - xã hội hằng năm

Đảm bảo đúng quy định, đáp ứng tiến độ, chất lượng

Tham mưu, thm định, báo cáo, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn.

Tuân thủ các quy định của nhà nước, đảm bảo, tiến độ, chất lượng.

Thẩm định, tham mưu trình phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án đầu tư công (không có cấu thành xây dựng; Tham gia kiểm tra hiện trường và dự mở thầu các gói thầu dự án đầu tư.

Văn bản tuân thủ đúng quy trình, quy định; đảm bảo tiến độ, chất lượng

Tham mưu trình UBND đóng góp ý kiến vào các dự án PPP và dự án ngoài ngân sách (Đề xuất chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các công việc có liên quan); Theo dõi, tổng hợp dự án dự án PPP và dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Văn bản tuân thủ đúng quy trình, quy định; đảm bảo tiến độ, chất lượng

Tham mưu xây dựng danh mục kế hoạch vốn thực hiện các dự án hàng năm; Kiểm tra công tác giao kế hoạch các dự án do UBND xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư.

Quyết định hành chính tuân thủ đúng quy trình, quy định; đảm bảo tiến độ, chất lượng; Biên bản kiểm tra công tác giao kế hoạch, đảm bảo chất lượng

Thực hiện quyết toán ngân sách chi đầu tư; tham mưu phân bổ vốn cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của quận và TP; xử lý phần mềm số liệu phục vụ chi

Đảm bảo chất lượng, tiến độ đúng theo quy định.

Tham mưu xây dựng các báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư (giám sát đầu tư; tiến độ giải ngân, quyết toán...)

Báo cáo đảm bảo, tiến độ, chất lượng, đúng quy định.

Thẩm định quyết toán công trình hoàn thành; Theo dõi, tham mưu đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác quyết toán

Quyết định phê duyệt quyết toán; các văn bản hành chính, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư

Đúng quy định, thời gian, đảm bảo chất lượng

Công việc, nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công

Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Tài chính, Kế hoạch, Xây dựng, Kinh tế đô thị...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 14/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VNÔNG NGHIỆP (đối với quận)

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo phòng xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch, Công văn, Báo cáo, Tờ trình... trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn

Thực hiện kịp thời, hiệu quả, ban hành đúng thời gian, tiến độ.

Tham mưu tổng hợp, đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và triển khai thực hiện theo quy định.

Tham mưu đúng quy định

Thẩm định hồ sơ và tham mưu lãnh đạo phòng các quyết định trình UBND quận (huyện, thị xã) phê duyệt các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo trình tự quy định. Phối hợp giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Tham mưu đúng quy định

Tham mưu thực hiện miễn bù thủy lợi phí theo đúng quy định; Tham mưu lãnh đạo phòng xây dựng phương án phòng chống hạn, chống úng ngập cho cây trồng

Tham mưu đúng, kịp thời

Tham mưu lãnh đạo phòng triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông, lâm thủy sản

Tham mưu đúng quy định

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch sản xuất hàng vụ, lập hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách của thành phố, quận vhỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng và triển khai các mô hình chuyển giao TBKT, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Tham mưu công tác giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Trả lời đúng, kịp thời theo yêu cầu

Tham mưu Trưởng phòng thẩm định các phương án GPMB theo đúng quy định

Đảm bảo đúng về chế độ, chính sách quy định

Kiểm tra, giám sát công việc đảm nhiệm

Đánh giá được kết quả đạt được, phát hiện những vấn đề còn tồn tại để có hướng khắc phục

Tổng hợp, xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của phòng; và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, tổng hợp, báo cáo trả lời ý kiến cử tri có liên quan đến phòng.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Nông nghiệp, Nông học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ: Nghiệp vụ đấu thầu; nghiệp vụ lập, thẩm định dự án; nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; nghiệp vụ thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 15/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VỀ THỦY LỢI (ĐÊ ĐIU, PHÒNG CHNG LỤT BÃO)

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo Phòng, Thường trực BCH phòng chống thiên tai quận xây dựng kế hoạch hàng năm, và dài hạn về công tác phòng chống thiên tai.

Kế hoạch, phương án xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Triển khai các giải pháp, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về quản lý thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão.

Triển khai đồng bộ, đầy đủ các nội dung công việc, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả

Theo dõi, tổng hợp các trường hợp vi phạm về phòng chống thiên tai; Tham mưu BCH phòng chống thiên tai trong công tác xử lý các vi phạm Luật đê điều.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng và địa phương trong theo dõi, giám sát các vi phạm đê điều và phòng chống thiên tai.

Đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác PCTT. Mở sổ theo dõi cấp phát vật tư, công cụ, dụng cụ liên quan đến lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Vật tư đảm bảo chất lượng, số lượng, sn sàng công tác phòng chống thiên tai khi có yêu cầu.

Chịu trách nhiệm thanh quyết toán các khoản chi hoạt động của lĩnh vực được phân công.

Công tác thanh toán đảm bảo đúng hạn, đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Tng hp theo dõi, chấm công đối với các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trực PCTT theo quy định.

Thanh toán cho các đơn vị đúng hạn

Chịu trách nhiệm sử dụng, bảo quản giữ dấu phòng chống thiên tai theo quy định.

Sử dụng đúng quy định, quản lý chặt chẽ dấu và bảo quản con dấu của BCH.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

Hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Thủy lợi, Xây dựng;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 16/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, phường, thị trn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thương mại, quản lý, đầu tư khai tác ch...

Văn bản có tính khả thi, kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn v.

Tổ chức triển khai kế hoạch và các giải pháp thực hiện nội dung về quản lý thương mại; công tác quản lý, đầu tư khai tác chợ. Chợ văn minh thương mại,

Triển khai đồng bộ, đầy đủ các nội dung, có sự đổi mới, đảm bảo tiến độ, chất lượng đã đề ra trong kế hoạch (hoặc phương án, đề án)

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

Đảm bảo việc tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị đúng theo quy định của pháp luật;

Tham mưu cấp đđiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Đảm bảo chất lượng và tiến độ

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện công tác quản lý về thương mại;

Chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả

Tng hp, báo cáo các nhiệm vụ được giao

Báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

Hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Thương mại, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 17/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP, TIU THỦ CÔNG NGHIỆP

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực công thương mại, tiểu thủ công nghiệp: công tác an toàn điện; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, điện, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; Quản lý và phát triển làng nghề...; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xử lý văn bản đi đến

Văn bản có tính khả thi, kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản.

Tổ chức thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch thuộc các đầu việc được giao tham mưu

Triển khai đng bộ, đy đủ các nội dung công việc, đảm bảo có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Công tác kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Phối hợp kiểm tra các chuyên đề về Khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu, điện, hóa chất, ATTP, các lĩnh vực về thương mại

Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Công tác quản lý nhà nước về phát triển làng nghề

Triển khai các nội dung chương trình theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ

Chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả

Tổng hợp, báo cáo các nhiệm vụ được giao

Báo cáo đúng thi gian, đúng nội dung.

Thực hiện các công việc đột xuất, phát sinh khác

Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Kinh tế, Quản lý kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ: Nghiệp vụ đu thu; nghiệp vụ lập, thẩm định dự án; nghiệp vụ thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 18/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu với lãnh đạo cơ quan soạn thảo văn bản, thực hiện quản lý khoa học công nghệ trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; Thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo nội dung công việc được giao; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan: Soạn thảo văn bản để thực hiện quản lý nhà nước về khoa học công nghệ trên địa bàn; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của UBND quận (huyện, thị xã)

Thực hiện hiệu qu, đúng chức năng của ngành.

Tham mưu với lãnh đạo phòng triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học & CN.

Thực hiện kịp thời, hiệu quả theo Thuyết minh của Sở KHCN, chương trình của quận (huyện, thị xã), có nghiệm thu kết quả hàng năm.

Tham mưu phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện cá dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn

Thực hiện chủ động, sáng tạo, phù hợp với chức năng của ngành và thực tiễn địa phương. Đánh giá theo tng đt, hiệu quả áp dụng

Tham mưu quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc theo chuyên mục của sở KHCN.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Công nghệ, Kỹ thuật.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 19/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ KINH TẾ TẬP THVÀ TƯ NHÂN

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo phòng xây dựng Đề án; kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 05 năm và hàng năm

Thực hiện kịp thời, hiệu quả, ban hành đúng thời gian, tiến độ.

Tham mưu tổng hp, đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định.

Tham mưu đúng quy định

Tham mưu lãnh đạo phòng việc tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp về kinh tế tập thể trên địa bàn

Tham mưu đúng quy định, bám sát nội dung của Đề án

Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý kinh tế tập thể, tư nhân cho cán bộ quản lý, các HTX trên địa bàn

Tham mưu đúng quy định

Kiểm tra, giám sát công việc được giao

Đánh giá được kết quả đạt được, phát hiện những vấn đề còn tồn tại để có hướng khắc phục

Tổng hợp, xây dựng báo cáo thực hiện Đề án, báo cáo năm, các báo cáo chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, tư nhân trên địa bàn

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ: Hội nhập kinh tế quốc tế, nghiệp vụ đấu thầu; nghiệp vụ lập, thẩm định dự án.

- Có chứng chngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 20/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ V TRNG TRỌT, BẢO VỆ THỰC VẬT (đối với huyện, thị xã)

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND huyện, thị xã

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu xây dựng và triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý trồng trọt (bảo vệ thực vật); Phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trồng trọt trong sản xuất nông nghiệp; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Xây dựng và triển khai các văn bản: Chương trình, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công văn, biểu thống kê tổng hợp phục vụ công tác quản lý trồng trọt

Văn bản ban hành đảm bảo chất lượng nội dung và kỹ thuật trình bày văn bản.

Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất

Đối tượng là các hộ dân, Ban quản trị các HTX nông nghiệp, đội ngũ nhân viên trồng trọt và BVTV

Triển khai các mô hình sản xuất giống, mô hình đánh giá hiệu quả kinh tế các loại cây trồng, đánh giá hiệu quả kinh tế phương pháp sản xuất mới

Mục đích tìm ra cái mới để nhân rộng vào sản xuất đại trà

Đi cơ sở đôn đốc, hướng dẫn nông dân gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; Kim dịch thực vật

Có sự phân công, phụ trách từng xã cụ thể

Thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp lĩnh vực trồng trọt

CBCC là những người thực thi chính sách; đối tượng hưởng lợi là các tổ chức, cá nhân địa phương và các doanh nghiệp

Hướng dẫn các xã, thị trấn lập dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp

Gắn với Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ công việc đối với đội ngũ nhân viên trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Nông nghiệp, Nông học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật.

- Có chứng chbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chtin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 21/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VỀ CHĂN NUÔI (đối với huyện, thị xã)

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND huyện, thị xã

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực chăn nuôi; Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản trong sản xuất nông nghiệp; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Xây dựng và triển khai các văn bản: Chthị, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công văn, biểu thống kê tổng hợp phục vụ công tác quản lý chăn nuôi

Văn bản ban hành đảm bảo chất lượng nội dung và kỹ thuật trình bày văn bản.

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như tiêm phòng, khử trùng tiêu độc

Phát triển chăn nuôi, thú y đạt hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn

Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, công tác quản lý giết mổ gia súc gia cầm

Đảm bảo đúng quy định

Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất

Đối tượng là các hộ dân, BQT các HTX nông nghiệp, đội ngũ cán bộ nhân viên trồng trọt và BVTV tại huyện, thị xã

Thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp lĩnh vực chăn nuôi

Cán bộ, công chức là những người thực thi chính sách; đối tượng hưởng lợi là các tổ chức, cá nhân địa phương và các doanh nghiệp

Hướng dẫn các xã, thị trấn lập dự án chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi nhằm tăng cao giá trsản xuất trong nông nghiệp

Gắn với Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đi sống nông dân”

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ công việc đối với đội ngũ nhân viên thú y

Kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi

Có sự phân công, phụ trách từng xã cụ thể

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 23/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VAN TOÀN NÔNG SẢN, LÂM SẢN, THỦY SẢN (đối với huyện, thị xã)

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND huyện, thị xã

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Xây dựng văn bản, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý về an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản báo cáo kịp thời theo quy định; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

- Xây dựng và triển khai các văn bản: Chỉ thị, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công văn, biểu thống kê tổng hợp phục vụ công tác nh vực quản lý về an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản

Xây dựng văn bản đúng thể thức, nội dung rõ ràng; trọng điểm giải quyết công việc

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản

Đối tượng là các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất - kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện

- Thực hiện cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận cho cơ sở tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản

Các đối tượng đủ điều kiện

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quản lý an toàn về nông sản, lâm sản, thủy sản; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật

Căn cứ vào loại hình vi phạm, xử phạt theo quy định hiện hành

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Thực hiện báo cáo đảm bảo đúng thời gian, nội dung cần báo cáo.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, An toàn thực phẩm.

- Có chứng chbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chtin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 23/QHTX-HC

Tên VTVL: THEO DÕI VXÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (đối với huyện, thị xã)

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND huyện, thị xã

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện, thị xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ban hành các văn bản, đề án phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới; Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực theo dõi xây dựng nông thôn mới; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Xây dựng Đề án, chương trình, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, công văn, báo cáo, tờ trình, hồ sơ thủ tục, biểu thống kê tổng hợp phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới.

Văn bản ban hành đảm bảo chất lượng nội dung và kỹ thuật trình bày văn bản.

Hướng dẫn các xã lập và triển khai đề án xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện đề án, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cán bộ chuyên môn có năng lực, nhiệt tình

Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện, thị xã lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn.

Cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn, am hiểu về quy hoạch

- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn các xã hoàn thiện thủ tục trình Chủ tịch UBND Thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Lập hồ sơ theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Ban chỉ đạo XDNTM thành phố và phù hợp điều kiện thực tế địa phương

Xây dựng và triển khai kế hoạch duy trì chất lượng các tiêu chí vxây dựng nông thôn mới

Xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Tổ chức tập hun công tác xây dựng nông thôn mới

Đối tượng là cán bộ, đảng viên và nhân dân;- Đối tượng là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn huyện và xã làm công tác tổng hợp xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Nông nghiệp, Trồng trọt, Nông học, Nông Lâm kết hợp, Kinh tế, Phát triển nông thôn, Chăn nuôi, Xây dựng, Tài chính...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 24/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ LÂM NGHIỆP (đối với huyện có rừng)

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND huyện

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ quản lý về lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, hưng dẫn thực hiện công tác quản lý về lâm nghiệp

Văn bản có tính khả thi, kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản.

Tổ chức thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch thuộc các đầu việc được giao tham mưu

Triển khai đồng bộ, đầy đủ các nội dung công việc, đảm bảo có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Công tác kiểm tra tình hình cháy rừng, các chường hạ cấp vật liệu rừng và trồng mới rừng hàng năm

Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp

Triển khai các nội dung chương trình theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ

Chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả

Tổng hợp, báo cáo các nhiệm vụ được giao

Báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu.

Thực hiện các công việc đột xuất, phát sinh khác

Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Lâm nghiệp, Nông Lâm kết hợp.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 25/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên - Môi trường

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án của quận (huyện, thị xã) và cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các phường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp; với các phòng, ban chuyên môn, các phường (xã, thị trấn) và Thành phố trong thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các công việc thuộc lĩnh vực được giao.

Đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu lãnh đạo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai.

Đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với UBND xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực đất đai.

Thể thức, nội dung đúng quy định.

Thẩm định hồ sơ về điều kiện thực hiện công việc quản lý đất đai và tham mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị có liên quan trên địa bàn xã, phường, thị trấn được phân công.

Thực hiện thường xuyên, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.

Phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân tổ chức làm việc, đối thoại để triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao.

Giải quyết theo quy trình, đúng quy định của pháp luật tùy theo yêu cầu công việc.

Tham mưu cho Phó Chủ tịch UBND và lãnh đạo Phòng các văn bản chỉ đạo, điều hành; theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện thuộc lĩnh vực đất đai.

Thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền, chức năng của ngành.

Phối hợp với các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung công việc với chức năng, nhiệm vụ là thành viên.

Thực hiện đúng thời gian quy định.

Tham mưu, phối hợp với các phòng ban, đơn vị xây dựng quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện các nội dung công việc.

Thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền, chức năng của ngành.

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo tháng, quý, năm.

Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất.

Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Trình độ chuyên môn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Quản lý đất đai, Địa chính, Luật, Trắc địa.

- Có chứng chbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

 

Mã VTVL: CNMV 26/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHOÁNG SẢN

Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên - Môi trường.

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Qun lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án của quận (huyện, thị xã) và cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với xã, phường, thị trấn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp; với các phòng, ban chuyên môn, xã, phường, thị trấn và Thành phố trong thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao.

Đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng dự thảo các văn bản thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Phó Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã).

Thể thức, nội dung đúng quy định.

Thực hiện rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, tham mưu UBND quận (huyện, thị xã) danh sách kiểm tra.

Thực hiện thường xuyên, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động của các tổ chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn quận (huyện, thị xã) thuộc công việc phụ trách theo chức năng của ngành.

Thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền, chức năng của ngành.

Kiểm tra xử lý đơn thư về tài nguyên nước và khoáng sản.

Thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời, đúng đối tượng.

Phối hp với các cơ quan, ban ngành liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công an quận (huyện, thị xã), UBND xã, phường, thị trấn,... kiểm tra công tác quản lý tài nguyên nước và khoáng sản của cơ sở.

Thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền, chức năng của ngành.

Tham mưu các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ phụ trách các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện đúng thẩm quyền phân cấp.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước và khoáng sản cho các doanh nghiệp, cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn.

Đảm bảo chất lượng.

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản.

Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất.

Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Mỏ, Địa chất, Thủy lợi, Quản lý tài nguyên nước.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng ch tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 27/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên - Môi trường

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án của quận (huyện, thị xã) và cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các phường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở; Tạo môi quan hệ tốt với đồng nghiệp; với các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn và Thành phố trong thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao.

Đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng dự thảo các văn bản thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc thm quyền ban hành của Phó Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã).

Thể thức, nội dung đúng quy định.

Thực hiện rà soát các cơ sở, tham mưu UBND quận (huyện, thị xã) danh sách kiểm tra phân cấp theo thẩm quyền.

Thực hiện thường xuyên, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính: đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường, xác nhận đăng ký bản đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, phường, thị trấn được phân công.

Giải quyết đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động của các tổ chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn quận (huyện, thị xã) thuộc công việc phụ trách theo chức năng của ngành.

Thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền, chức năng của ngành.

Kiểm tra xử lý đơn thư về môi trường.

Thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời, đúng đối tượng.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công an quận (huyện, thị xã), UBND các xã, phường, thị trấn... kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở.

Thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền, chức năng của ngành.

Tham mưu các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ phụ trách các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện đúng thm quyền phân cấp.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp, cán bộ các xã, phường, thị trấn,...

Đảm bảo chất lượng.

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Trình độ chuyên môn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Môi trường.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 28/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Đơn vị công tác: Phòng Quản lý đô thị

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, phó trưởng phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Phối hợp tốt với công chức trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; kiểm tra kết quả thẩm định của các chủ đầu tư thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán các dự án trên địa bàn.

Đúng quy trình, đúng Thông tư, nghị định, đảm bảo chất lượng, tiến độ

Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành của các công trình xây dựng trên địa bàn.

Đúng quy trình, đúng Thông tư, nghị định, đảm bảo chất lượng; tiến độ.

Tham mưu thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Đúng quy trình; đúng Thông tư, nghị định, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về nhà ở và công sở; Quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý nhà ở công sở.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp với thanh tra xây dựng kiểm tra các công trình xây dựng trái phép vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Lập kế hoạch triển khai công việc theo tuần, tháng, quý, năm.

Đúng hướng dẫn, quy định.

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo phòng về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Đúng quy trình.

Chủ động phối hợp với các đồng nghiệp, đơn vị khác triển khai thực hiện các công việc được lãnh đạo phòng giao.

Đúng nhiệm vụ được lãnh đạo giao.

Chủ động cập nhật các quy trình, quy phạm chuyên môn.

Đúng theo các quy định của pháp luật.

Xử lý các văn bản lãnh đạo phòng giao trên phần mềm.

Đảm bảo đúng theo các quy định.

Theo dõi tình trạng xuống cấp của chung cư cũ, công tác quản lý đối với hệ thống nhà chung cư mới.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu các lĩnh vực thẩm định, quản lý chất lượng và các văn bản liên quan.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng, Kiến trúc.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án; Chứng chỉ nghiệp vụ đu thu; Chứng chỉ hành nghề TVGS xây dựng; Chứng chỉ định giá; Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 29/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC (đối với quận)

Đơn vị công tác: Phòng Quản lý đô thị

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, phó trưởng phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; Phối hợp tốt với cán bộ, công chức trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của UBND quận; Quản lý mc giới, chỉ giới xây dựng công trình để hướng dẫn nhân dân xây dựng theo quy hoạch, quản lý các công trình kiến trúc văn hóa.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu công tác cấp phép xây dựng công trình, quản lý trật tự xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch tại địa bàn.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất phương án xử lý, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu thẩm định hồ sơ phê duyệt chỉ gii đường đỏ; nhiệm vụ, đồ án quy hoạch; quy hoạch tổng mặt bằng, chi tiết các dự án đầu tư theo phân cấp.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện về lĩnh vực Quản lý quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Giải quyết đơn thư kiến nghị về lĩnh vực quy hoạch - Kiến trúc và các lĩnh vực khác liên quan.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tổng hợp báo cáo định kỳ, quý, tháng năm kết quả về công tác quy hoạch - kiến trúc, trật tự xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Trình độ chuyên môn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Kiến trúc, Quy hoạch.

- Có chứng chbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 30/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đơn vị công tác: Phòng Quản lý đô thị

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; Phối hợp tốt với công chức trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng kế hoạch, dài hạn, 5 năm và hàng năm thực hiện đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện trong quản lý nhà nước về giao thông vận tải. Tổ chức, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. Đxuất phương án quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới giao thông đường bộ theo phân cấp.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tổ chức xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, ln chiếm hành lang an toàn giao thông.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát đề xuất đặt tên các tuyến đường phố.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông cấp huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trn trên địa bàn.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp, thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện về lĩnh vực Quản lý giao thông vận tải.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Xây dựng các công trình giao thông, Xây dựng hầm đường bộ, cầu, đường; Quản lý đô thị, Giao thông vận tải.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 31/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIN ĐÔ THỊ

Đơn vị công tác: Phòng Quản lý đô thị

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, phó trưng phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp đthực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; Phối hợp tốt với công chức trong phòng thực hiện tt các nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, hè đường, cây xanh, chiếu sáng công cộng v.v...

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra đánh giá kết quả khai thác sử dụng các công trình hạ tng kỹ thuật, phát hiện và kiến nghị xử lý xử lý đối với các công trình bị hư hỏng. Tng hp báo cáo sự c, tham mưu đề xuất biện pháp xử lý.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất phương án xử lý, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu xây dựng phương án tổ chức thực hiện đánh gắn biển số nhà, biển ngõ công, cấp giấy chứng nhận số nhà.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, tổng hợp, báo cáo các công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận (huyện, thị xã).

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Tham mưu các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện về lĩnh vực Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị.

Đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Quản lý đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Hạ tầng kỹ thuật, Quy hoạch xây dựng;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với tnh độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 32/QHTX-HC

Tên VTVL: BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

Đơn vị công tác: Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Đảm bảo quyền của trẻ em, giải quyết các chính sách đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với Lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn

Thể thức văn bản đúng quy định, nội dung sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Tham mưu với lãnh đạo phòng giúp UBND hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.

Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phổ biến, tuyên truyền công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Hình thức, nội dung tuyên truyền, các giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn từng địa phương.

Hàng năm, hướng dẫn, thẩm định, đánh giá, tham mưu với UBND công nhận phường phù hợp với trẻ em

Thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ, đúng với các tiêu chí được quy định.

Kiểm tra, giám sát các nội dung công việc đảm nhiệm

Thực hiện nghiêm túc, đánh giá được kết quả đạt được, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại để có phương hướng khắc phục

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định

Nội dung báo cáo đầy đủ và nộp đúng thời gian quy định

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL:  33/CNMV/QHTX-HC

Tên VTVL: THEO DÕI BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Đơn vị công tác: Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu các giải pháp trợ giúp người nghèo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và thực hiện chính sách với người nghèo trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách xã hội, công tác bảo trợ xã hội, chính sách đối vi người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thn,… đảm bảo kịp thời, hiệu quả; Thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn phấn đấu đạt các chtiêu đề ra.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao

Đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp quận.

Thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn theo sự phân cấp hoặc ủy quyền

Thực hiện đúng thẩm quyền phân cấp

Thẩm định, giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên theo các văn bản quy định hiện hành

Giải quyết chính sách đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, rà soát, báo cáo số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần trên địa bàn định kỳ theo quý.

Lập s theo dõi đầy đủ, số liệu cập nhật kịp thời, báo cáo đúng thời gian quy định.

Hàng năm triển khai UBND cấp xã rà soát, cấp, phát thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, người nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện cấp, phát thẻ kịp thời, đúng đối tượng.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá, tham mưu với UBND công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo;

Thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, đúng quy trình quy định.

Tiếp nhận, giải quyết chính sách hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo quy định

Đảm bảo đúng quy định pháp luật

Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân thực hiện trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn

Đảm bảo kịp thời, ý nghĩa, đảm bảo sự tương quan, đúng quy định pháp luật

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực chống lãng phí trong việc giải quyết các chính sách xã hội và các công việc đảm nhiệm khác

Thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền, chức năng của ngành.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định

Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Luật, Công tác xã hội.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 34/QHTX-HC

Tên VTVL: PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Đơn vị công tác: Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu với lãnh đạo phòng thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo chức năng của ngành

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với Lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống tệ nn xã hội trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành

Thể thức văn bản đúng quy định, nội dung sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Tổ chức thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy tại cơ sở tập trung và cộng đồng. Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy sau cai và cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc

Phối hợp với Công an, Y tế, Tư pháp để thụ lý hồ sơ cai nghiện, chuyển hồ sơ sang Tòa án quận (huyện, thị xã) để ra Quyết định áp dụng biện pháp XLHC đưa đi cai nghiện bắt buc

Thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc

Kiểm tra, giám sát nội dung công việc được giao.

Thực hiện nghiêm túc, đánh giá được kết quả đạt được, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại để có phương hướng khắc phục

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất. Liên tục cập nhật số liệu về PCTNXH, các đối tượng TNXH để báo cáo lãnh đạo.

Nội dung báo cáo đầy đủ và nộp đúng thời gian quy định

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Hành chính, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 35/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VLAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ DẠY NGH

Đơn vị công tác: Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề. Thực hiện các chính sách lao động như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hộ lao động... đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện các chính sách lao động trên địa bàn

Đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu với lãnh đạo phòng thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong phạm vi chức năng của ngành

Thực hiện đúng chức năng của ngành

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm trên địa bàn quận theo sự phân cấp hoặc ủy quyền

Thực hiện đúng thẩm quyền phân cấp

Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển dạy nghề, giải quyết việc làm của UBND quận (huyện, thị xã) sau khi được phê duyệt

Xây dựng kế hoạch cụ thể, có tính khả thi cao;

Hướng dẫn, thực hiện điều tra cung- cầu lao động, xuất khẩu lao động trên địa bàn.

Thực hiện phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tun lễ về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn

Được thực hiện thường xuyên, đột xuất với hình thức, nội dung cụ thể, rõ ràng.

Thực hiện kiểm tra, giám sát nội dung công việc đảm nhiệm

Đánh giá được kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại hạn chế để khắc phục kịp thời.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Quản lý nguồn nhân lực.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 36/QHTX-HC

Tên VTVL: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG

Đơn vị công tác: Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách người có công; Giải quyết các chính sách người có công với cách mạng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao.

Đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu với Lãnh đạo phòng xây dựng dự thảo các văn bản về lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Thể thức, nội dung đúng quy định pháp luật

Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực người có công trên địa bàn quận sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực người có công được giao

Thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc

Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực người có công theo quy định của pháp luật

Thực hiện đúng thẩm quyền phân cấp

Tham mưu với lãnh đạo phòng thực hiện vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện, hướng dẫn, theo dõi các xã, thị trấn thực hiện vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp xã.

Thực hiện vận động đúng quy trình, sử dụng quỹ có ý nghĩa, đúng mục đích quy định.

Phối hợp với các ngành, đoàn thxây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công, thân nhân người có công với cách mạng

Mức sống của hộ gia đình người có công với cách mạng bằng và cao hơn mức sống trung bình người dân

Hướng dẫn, quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ

Thường xuyên kiểm tra, có các hình thức bảo quản cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.

Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về người có công; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực chống lãng phí trong hoạt động người có công

Thực hiện theo định kỳ, đúng thẩm quyền, chức năng của ngành.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Chính sách công, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội, Luật, Tài chính, Kế toán.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 37/QHTX-HC

Tên VTVL: TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM

Đơn vị công tác: Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo him xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật; Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và UBND quận (huyện, thị xã) kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện các quy định chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

Đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Triển khai tổ chức thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương và bảo hiểm xã hội

Thực hiện đúng thẩm quyền phân cấp

Phối hợp với các đơn vị có liên quan như Bảo hiểm xã hội, Tài chính, liên đoàn lao động... để theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, có tính khả thi cao;

Thực hiện kiểm tra, giám sát nội dung công việc đảm nhiệm

Đánh giá được kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại hạn chế để khắc phục kịp thời.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Bảo hiểm xã hội, Tài chính, Kế toán.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 38/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án của quận (huyện, thị xã) và cấp trên đtriển khai tổ chức thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với xã, phường, thị trấn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp; với các phòng, ban chuyên môn, xã, phường, thị trấn và Thành phố trong thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện... thuộc lĩnh vực được phân công

Các văn bản được ban hành đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện

Tham mưu giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công

Kết quả thực hiện

Tuyên truyền, phổ biến các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công

Tần suất tổ chức và kết quả đạt được

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động đối với cơ sở

Kết quả thực hiện theo nhiệm vụ; tháng; quý

Tham mưu tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị tuyên truyền; hội nghị hướng dẫn; kiểm tra

Các hội nghị được triển khai; các tài liệu phục vụ hội nghị; biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, thẩm định

Xây dựng báo cáo đột xut, báo chuyên chuyên đ, báo cáo các chương trình, kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công

Các báo cáo hoàn thành đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng

Tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở

Hiệu quả thực hiện

Tham dự các cuộc họp; tham gia các đợt tập huấn, hướng dẫn để nâng cao trình độ chuyên môn

Theo phân công; theo lĩnh vực phụ trách

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Quản lý Văn hóa, Thư viện, Bảo tồn, Bảo tàng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học vi trình đđạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 39/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ THDỤC TH THAO

Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, trưng phòng, phó phòng quy định, văn bản hiện hành, các chương trình, kế hoạch, đề án của cơ quan cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về Thể dục thể thao; Tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, phòng ban chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu, để lãnh đạo có định hướng chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thực hiện vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn quận (huyện, thị xã).

Xây dựng văn bản đúng thể thức, nội dung rõ ràng, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hướng dẫn tổ chức, đơn vị và nhân dân thực hiện phong trào luyện tập thể dục, thể thao.

Thực hiện công việc chủ động, sáng tạo, linh hoạt.

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm TDTT, các cơ sở hoạt động TDTT thuộc phạm vi quản lý của phòng.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Giúp UBND quận (huyện, thị xã) quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực TDTT theo quy định của pháp luật.

Thực hiện hiệu qu, đúng chức năng quản lý nhà nước của ngành.

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực TDTT đối với công chức chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

Hướng dẫn cụ thể, chuyển tải nội dung rõ ràng, chính xác.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Thể dục, Thể thao.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 

Mã VTVL: CMNV 40/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ DU LỊCH

Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, trưởng phòng, phó phòng quy định, văn bản hiện hành, các chương trình, kế hoạch, đề án của quan cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực Du lịch; Tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, phòng ban chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu, để lãnh đạo có định hướng chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng trình UBND quận (huyện, thị xã) ban hành Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn quận (huyện, thị xã).

Xây dựng văn bản đúng thể thức, nội dung rõ ràng, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động và phát triển sự nghiệp du lịch trên địa bàn.

Thực hiện đảm bo tiến độ, chất lượng công việc.

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở hoạt động du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực du lịch đối với công chức chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thtrấn.

Hướng dẫn cụ thể, chuyển tải nội dung rõ ràng, chính xác.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Quản lý Du lịch, Văn hóa - Du lịch, Bảo tồn, Bảo tàng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 41/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, trưởng phòng, các quy định hiện hành, các chương trình, kế hoạch, đề án của cơ quan cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; Hướng dẫn tổ chức doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về bưu chính, viễn thông, thông tin, truyền thông, báo chí xuất bản; Tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, các phòng, ban chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu, để lãnh đạo có định hướng chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu các văn bản quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả, thhiện rõ vai trò quản lý nhà nước được giao

Thẩm định đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyn thông theo quy định trình UBND quận (huyện, thị xã) cấp phép hoặc giấy chứng nhận.

Thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn hiện hành

Theo dõi tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về ứng dụng CNTT trên địa bàn.

Thực hiện theo tiến độ đề án chương trình đã ban hành

Tổ chức thực hiện kiểm tra và hướng dẫn phường quản lý Đại lý Internet, bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước.

Thực hiện hiệu quả, thhiện rõ vai trò quản lý nhà nước được giao

Tuyên truyn, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân thực hiện theo quy định.

Thực hiện đảm bảo tiến độ chất lượng công việc

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác tuần, tháng, quý năm, nhiệm vụ phát sinh.

Thực hiện báo cáo theo đúng tiến độ chất lượng

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin, Truyền thông, Bưu chính Viễn thông, Báo chí, Xuất bản.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 42/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VĂN HÓA THÔNG TIN CƠ SỞ

Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án của quận, huyện, thị xã và cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với xã, phường, thị trấn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp; với các phòng, ban chuyên môn, xã, phường, thị trấn và thành phố trong thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện... thuộc lĩnh vực được phân công.

Các văn bản được ban hành đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện

Tham mưu giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công

Kết quả thực hiện

Tuyên truyền, phổ biến các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.

Tần suất tổ chức và kết quả đạt được

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động đối với cơ sở

Kết quả thực hiện theo nhiệm vụ; tháng; quý

Tham mưu tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị tuyên truyền; hội nghị hướng dẫn; kiểm tra, thẩm định

Các hội nghị được triển khai; các tài liệu phục vụ hội nghị; biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, thẩm đnh

Xây dựng báo cáo đột xut, báo chuyên chuyên đề, báo cáo các chương trình, kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công

Các báo cáo hoàn thành đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng

Tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở

Hiệu quả thực hiện

Tham dự các cuộc họp; tham gia các đợt tập huấn, hướng dẫn để nâng cao trình độ chuyên môn

Theo phân công; theo lĩnh vực phụ trách

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin cổ động, Tuyên truyền.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 43/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị; UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, Trưng phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công chức của Phòng; Tạo sự phối hợp công việc tt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc công việc đảm nhiệm

Văn bản đúng thể thức, rõ nội dung, có tính chuyển tải.

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục của cấp THCS

Việc hướng dẫn rõ ràng, có chỉ tiêu giao đến từng đơn vị trường học.

Chỉ đạo các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở mỗi đơn vị trường học

Chỉ đạo rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng, hướng dẫn các đơn vị trường học đăng ký danh hiệu thi đua, phối hợp với các bộ phận kiểm tra, thẩm định danh hiệu thi đua theo quy định.

Tham mưu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị trường học về thực hiện nhiệm vụ năm học

Đánh giá chính xác được những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại để có hướng khắc phục, định hướng thúc đy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định

Báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu.

Quản lý Thi, Bằng và Kiểm định chất lượng giáo dục

Tham mưu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Thủ tục hành chính cấp THCS

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành Sư phạm khối THCS, THPT.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 44/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ GIÁO DỤC TIU HỌC

Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn, các trường tiểu học trên địa bàn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, Trưởng phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc công việc đảm nhiệm

Văn bản đúng thể thức, rõ nội dung, có tính chuyển tải.

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục của cấp tiểu học

Việc hướng dẫn rõ ràng, có chỉ tiêu giao đến từng trường học.

Chỉ đạo các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn din ở từng trường học.

Chỉ đạo rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phổ cập giáo dục, nghiên cứu khoa học -sáng kiến kinh nghiệm, công tác tuyển sinh, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Tham mưu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Thực hiện công tác thống kê

Chính xác số liệu, đúng tiến độ

Tổ chức kiểm tra, giám sát các trường học về thực hiện nhiệm vụ năm học

Đánh giá chính xác được những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại để có hướng khắc phục, định hướng thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định

Báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu

Thủ tục hành chính cấp Tiểu học

Tham mưu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành Sư phạm khối Tiểu học.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 45/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn, các tờng mầm non trên địa bàn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, Trưởng phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc công việc đảm nhiệm

Văn bản đúng thể thức, rõ nội dung, có tính chuyển tải.

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục của cấp học mm non

Việc hướng dẫn rõ ràng, có chỉ tiêu giao đến từng trường mầm non

Chỉ đạo các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục toàn diện ở từng trường mm non

Chỉ đạo rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm

Thực hiện thủ tục hành chính cấp học mầm non

Tham mưu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các trường học về việc thực hiện nhiệm vụ năm học

Đánh giá chính xác được nhng kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại để có hướng khắc phục, định hướng thúc đy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định

Báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành Sư phạm khối Mầm non.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 46/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ KHOẠCH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC

Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc công việc được giao đúng thể thức, nội dung theo quy phạm pháp luật; Thực hiện xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể trong quản lý kế hoạch, cơ sở vật chất giáo dục và thng kê; Tự kiểm tra, giám sát nội dung công việc đảm nhiệm; Tạo sự phối hợp công việc tt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đánh giá chính xác được những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại để có hướng khắc phục, định hướng thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hướng dẫn các trường điều tra, nhập, xử lý dữ liệu thng kê toàn ngành.

Báo cáo số liệu chính xác, đúng thời gian

Tham mưu với lãnh đạo phòng báo cáo UBND về công tác công nghệ thông tin của ngành; hàng năm tổ chức đào tạo bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường học

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành

Nhập, xử lý dữ liệu các phn mm

Báo cáo số liệu chính xác, đúng thời gian

Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa, bảo trì các trường

Đầu tư đúng mục đích sử dụng, kịp thời cho các nhà trường tránh lãng phí; Cải tạo, sửa chữa các hạng mục cấp bách, cần thiết, kịp thời cho các nhà trường

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Sư phạm, Quản lý Giáo dục, Kế toán.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ quản lý v đdùng dạy học (thiết bị dạy học);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CNMV 47/QHTX-HC

Tên VTVL: THEO DÕI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP

Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, Trưởng phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tạo sự phối hợp công việc tt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Mục tiêu vị trí công việc: Hiu biết về cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Trung tâm HTCĐ; Nm vững văn bản hướng dẫn hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; Tham mưu với lãnh đạo xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt động của Trung tâm HTCĐ; Tạo sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Trung tâm GDTX trong nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm HTCĐ; Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của các Trung tâm HTCĐ; Nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh THCS.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu giúp UBND xây dựng các văn bản chỉ đo hot đng Trung tâm HTCĐ

Đúng thể thức, nội dung đảm bảo theo quy định.

Tham mưu giúp UBND rà soát về chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm HTCĐ, kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm hàng năm.

Tham mưu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND chỉ đạo xã, phường, thị trấn tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tham mưu thực hiện triển khai cá nội dung của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Tham mưu UBND triển khai có hiệu quả các văn bản về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đi trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; về đánh giá cng đng học tập

Thực hiện đánh giá các tiêu chí hàng năm đối với xã, phường, thị trấn theo đúng quy trình.

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hot động cho báo cáo viên TT HTCĐ

Tổ chức lớp tập huấn đúng thành phần, chất lưng buổi tập huấn.

Phối hợp với Trung tâm GDTX tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại các Trung tâm HTCĐ

Tài liệu đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn.

Tham mưu UBND quản lý nhà nước các Trung tâm tin học, ngoi ngữ, ôn văn hóa trên địa bàn.

Kiểm tra việc hoạt động có phép, về quy mô, điều kiện học tập và an ninh trật tự

Tham mưu Kế hoạch hoạt động của Hội Khuyến hc, kiểm tra, đánh giá hàng năm

Có kết quả, đánh giá xếp loại hoạt động của Hội Khuyến học hàng năm

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế toàn ngành

Triển khai đầy đủ đến các cấp học trên địa bàn

Tham mưu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT

Thường xuyên kim tra, rà soát các TTHC đảm bảo thuận tiện cho người dân.

Tham mưu thực hiện công tác TĐKT toàn ngành

Tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đánh giá thi đua xếp loi các đơn vị trong năm học.

Tham mưu thực hiện công tác đào tạo bi dưỡng toàn ngành

Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ toàn ngành.

Tham mưu xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác Hướng nghiệp và dy nghề cho học sinh THCS.

100% học sinh THCS được học và tư vn công tác hướng nghiệp, học nghề.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Sư phạm, Quản lý Giáo dục.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 48/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ Y

Đơn vị công tác: Phòng Y tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

Văn bản đúng thể thức, rõ nội dung.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn sau khi được phê duyt.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Quản lý hồ sơ hành nghề của các cơ sở hành nghề y ngoài công lp trên địa bàn; phối hợp Sở Y tế thẩm định cấp phép hoạt động cho các cơ sở hành nghề y ngoài công lập; Tổ chức tập hun kiến thức chuyên môn cho các cơ sở hành nghề y ngoài công lập theo chỉ đo của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện công tác quản lý cơ sở y tế ngoài công lập.

Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chuyển tải đúng nội dung.

Kiểm tra, giám sát nội dung công việc đảm nhiệm.

Đánh giá được kết quả đạt được, kịp thời phát hiện các vấn đề tồn tại để khắc phục.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Y.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Chứng chỉ nghiệp vụ Thanh tra;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 49/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ DƯỢC, MỸ PHẨM

Đơn vị công tác: Phòng Y tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng các văn bản thuộc công việc đảm nhiệm

Văn bản đúng ththức, rõ nội dung.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương tình phát triển y tế trên địa bàn sau khi được phê duyt.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Giúp UBND quận (huyện, thị xã) thẩm định các điều kiện hành nghề dược ngoài công lập trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND Thành phố.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở hành nghề dược ngoài công lập và cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Quản lý hồ sơ hành nghề của các cơ sở hành nghề dược ngoài công lập trên địa bàn; phối hợp Sở Y tế thẩm định cấp phép hoạt động cho các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập; Tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn cho các cơ sở hành nghề dược ngoài công lập theo chỉ đạo của Sở y tế thành phố Hà Nội

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các chương trình y tế sở.

Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chuyển tải đúng nội dung.

Kiểm tra, giám sát nội dung công việc đảm nhiệm.

Đánh giá được kết quả đạt được, kịp thời phát hiện các vấn đề tn tại để khắc phục.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Y, Dược.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Chứng chỉ nghiệp vụ Thanh tra;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 50/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ Y TCƠ SỞ VÀ Y TDỰ PHÒNG

Đơn vị công tác: Phòng Y tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng dự thảo các biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực đthực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành, phù hợp với thực tiễn.

Tổ chức triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn

Các nội dung của văn bản chỉ đạo được triển khai đúng quy định.

Thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo: chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống dịch bệnh.

Thành viên Ban chỉ đạo đúng thành phần quy định.

Tham mưu với lãnh đạo phòng tổ chức họp các BCĐ triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

Nội dung triển khai rõ ràng, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định pháp luật.

Phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đkịp thời phát hiện dịch bệnh có giải pháp khắc phục.

Tổ chức lực lượng, huy động phương tiện dập dịch (nếu xảy ra).

Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Y.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 51/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ BẢO HIM Y T

Đơn vị công tác: Phòng Y tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu lãnh đạo đơn vị các văn bản triển khai hoạt động.

Văn bản đúng thể thức, rõ nội dung.

Phối hợp với BHXH hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện, vận động nhân dân tham gia BHYT.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng của ngành.

Phối hợp với các ngành liên quan và UBND xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT của các đơn vị KCB ký hợp đồng với BHXH.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra tỷ lệ người dân tham gia BHYT hàng năm

Kết quả tổng hợp chính xác

Đánh giá kết quả vận động, thực hiện hàng năm trên địa bàn.

Đánh giá chính xác kết quả đạt được, những điểm còn hạn chế đrút kinh nghiệm.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Y, Dược, Bảo hiểm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 52/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ DÂN S, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Đơn vị công tác: Phòng Y tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng văn bản thuộc công việc đảm nhiệm.

Văn bản đúng thể thức, rõ nội dung.

Tham mưu với lãnh đạo phòng dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo chức năng, nhiệm vcủa ngành.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn theo chức năng của ngành.

Nội dung kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện, vận động nhân dân tham gia thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng của ngành.

Theo dõi, đánh giá các chiến dịch thực hiện kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

Đánh giá chính xác kết quả đạt được, những điểm còn hạn chế để rút kinh nghiệm.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Y.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 53/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Đơn vị công tác: Phòng Y tế

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng văn bản triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Xây dựng văn bản đúng thể thức, rõ nội dung.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm theo phân cấp; thẩm định, tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, phân phối thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Tham mưu với lãnh đạo phòng báo cáo UBND thành lập, kiện toàn BCĐ ATTP quận (huyện, thị xã).

Thành viên ban chỉ đạo đúng thành phần quy định, thực hiện kiện toàn BCĐ kịp thời.

Tổ chức họp Ban chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản đã được phê duyệt về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Nội dung triển khai rõ ràng, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định pháp luật.

Kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo ATTP xã, phường, thị trấn.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra VSATTP theo chuyên đề.

Nội dung chuyên đề rõ ràng, phù hợp với thực tiễn.

Kiểm tra, thẩm định cấp phép đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả, đúng quy trình quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, các ngành: Y, Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 54/QHTX-HC

Tên VTVL: THANH TRA

Đơn vị công tác: Thanh tra

Quản lý trực tiếp: Chánh Thanh tra

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án của quận (huyện, thị xã) và cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ thanh tra đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các cá nhân, đơn vị liên quan đến cuộc thanh tra; Tạo mối quan hệ tốt với đng nghiệp; với các phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn và Thành phố trong thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu xây dựng văn bản thuộc lĩnh vực đảm nhiệm

Xây dựng văn bản đúng thể thức, rõ nội dung

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, phường, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận (huyện, thị xã)

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, phường, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận (huyện, thị xã)

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND giao

Thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền phân cấp và quy định của pháp luật

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra quận (huyện, thị xã) hoặc của Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã)

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Thanh tra, Tài chính, Kinh tế, Quản lý đất đai, Địa chính, Xây dựng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Chứng chỉ Thanh tra viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 55/QHTX-HC

Tên VTVL: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, T CÁO

Đơn vị công tác: Thanh tra

Quản lý trực tiếp: Chánh Thanh tra

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án của quận (huyện, thị xã) và cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các cá nhân, đơn vị liên quan đến khiếu nại, tố cáo; Tạo mi quan hệ tt với đng nghiệp; với các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn và Thành phố trong thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu các văn bản triển khai thực hiện các nội dung về giải quyết khiếu nại tố cáo.

Xây dựng văn bản đúng thể thức, rõ nội dung

Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyn quản lý của UBND quận (huyện, thị xã), thực hiện xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hướng dẫn cụ thể, chuyển tải nội dung rõ ràng.

Thanh tra, kim tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận (huyện, thị xã) trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã)

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã) khi được giao.

Thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền phân cấp và quy định của pháp luật

Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận (huyện, thị xã) đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định.

Thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND quận (huyện, thị xã).

Thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền phân cấp và quy định của pháp luật

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên đột xuất theo quy định.

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Thanh tra, Kinh tế, Quản lý đất đai, Địa chính.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Chứng chỉ Thanh tra viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 56/QHTX-HC

Tên VTVL: TIẾP CÔNG DÂN

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu với lãnh đạo cơ quan soạn thảo văn bản tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả; Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, báo cáo nội dung công việc được giao; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân của UBND xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy chế tiếp công dân của UBND huyện

Thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thực hiện tiếp công dân

Thực hiện đúng chức năng của ngành

Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân theo quy định của UBND huyện và Thanh tra Thành phố

Báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu.

Nhiệm vụ khác được giao

Đảm bảo tiến độ, chất lượng

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Thanh tra, Quản lý đất đai, Địa chính.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 57/QHTX-HC

Tên VTVL: THEO DÕI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Đơn vị công tác: Phòng Dân tộc huyện Ba Vì hoặc Văn phòng HĐND và UBND các huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức.

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Dân hộc huyện Ba Vì hoặc Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức.

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan phối hợp, hướng dẫn xã vùng DTTS tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Phối, kết hợp kiểm tra công tác, quá trình thực hiện; định kỳ, đột xuất báo cáo các cấp có thẩm quyền tiến độ, công tác triển khai, kết quả đạt được, hiệu quả của Chương trình.

Tham mưu, tổ chức thực hiện công việc phải đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Việc kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, chỉ ra được những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan xây dựng các chương trình, dự án, đề án cho đồng bào vùng DTTS.

Việc tham mưu, tổ chức thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch, chương trình hướng dẫn xã vùng DTTS triển khai, thực hiện các kế hoạch, dự án về phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tham mưu, tổ chức thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan việc hướng dẫn xã vùng DTTS rà soát, xây dựng đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất.

Việc tham mưu, tổ chức thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan về thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Việc tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách phải kịp thời, đúng quy định.

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan về việc hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các chính sách về giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề và hỗ trợ việc làm; Chính sách cho người nghèo, hộ nghèo vùng DTTS.

Việc tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách phải kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.

Sự phối kết hợp đảm bảo chặt chẽ, công việc đạt kết quả cao.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Luật, Hành chính, Công tác xã hội, Xã hội học, Văn hóa...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 58/QHTX-HC

Tên VTVL: THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VCHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Đơn vị công tác: Phòng Dân tộc huyện Ba Vì hoặc Văn phòng HĐND và UBND các huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức.

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Dân hộc huyện Ba Vì hoặc Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức.

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo phòng, các quy định, văn bản hiện hành của cơ quan các cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo dõi tham mưu. Hoàn thành công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp công việc tt với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu với lãnh đạo và thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Chủ động, sáng tạo trong xây dựng Kế hoạch. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp.

Tham mưu, tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật.

Việc tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách phải kịp thời, đúng quy định.

Định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của UBND Thành phố

Đúng quy định

Hướng dẫn, lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Khách quan, tiêu biểu, đúng quy định

Tham mưu, tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Việc tham mưu, tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.

Sự phối kết hợp đảm bảo chặt chẽ, công việc đạt kết quả cao.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Hành chính, Công tác xã hội, Xã hội học, Văn hóa...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: CMNV 59/QHTX-HC

Tên VTVL: LTÂN ĐỐI NGOẠI

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp khách của UBND (huyện, thị xã); trợ giúp thực hiện các buổi làm việc của lãnh đạo UBND quận (huyện, thị xã), các đơn vị phòng ban chuyên môn với các cơ quan truyền thông, báo chí. Liên hệ, chuẩn bị các thông tin cho các bui làm việc, tiếp tân, hội nghị bên ngoài trụ sở cơ quan UBND quận (huyện, thị xã); Đảm bảo các điều kiện về khánh tiết theo quy định.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Công tác lễ tân, đón tiếp khách của UBND quận (huyện, thị xã)

Thực hiện các công việc theo đúng nghi thức

Trợ giúp thực hiện các buổi làm việc với các cơ quan truyền thông, báo chí

Đảm bảo đúng chức, trách nhiệm vụ được giao

Liên hệ chun bị các thông tin cho các buổi làm việc, tiếp tân, hội nghị bên ngoài UBND quận (huyện, thị xã).

Đảm bảo hiệu quả công việc

Đảm bảo các điều kiện về khánh tiết

Đảm bảo theo quy định

Nhiệm vụ khác được giao

Đảm bảo tiến độ, chất lượng

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Quản trị du lịch, Ngoại giao, Ngoại ngữ, Văn hóa, Quản trị Văn phòng, Lễ Tân...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

III. HỖ TRỢ PHỤC VỤ

Mã VTVL: HTPV01/QHTX-HC

Tên VTVL: HÀNH CHÍNH TNG HỢP

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Quan hệ liên quan: Quan hệ phối hợp thực hiện giải quyết công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo VP.

Mục tiêu vị trí công việc: Dự thảo các văn bản phục vụ hoạt động của HĐND, UBND, Văn phòng HĐND và UBND quận (huyện, thị xã); Theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND, tổng hợp và thống kê kết quả thực hiện; Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo UBND theo dõi việc thực hiện theo lĩnh vực công tác; Các công việc khác do Chánh, Phó Văn phòng HĐND phân công.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trn

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ được giao

Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

Xây dựng các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo nhiệm vụ được giao

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan soạn thảo các đề án, dự thảo, văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.

Xây dựng các văn bản theo phân công của lãnh đạo; theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tham mưu với Chánh Văn phòng thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị quận, UBND xã, phường, thị trấn trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND xem xét, quyết định.

Kiểm tra, sa thể thức, lỗi chính tả các văn bản.

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được UBND quận (huyện, thị xã) công bố, ban hành tại các cơ quan, đơn vị quận, UBND xã, phường, thị trấn

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ được giao

Qun lý thng nhất công tác văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính Nhà nước của UBND quận (huyện, thị xã).

Quản lý các văn bản liên quan.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Hành chính, Quản lý đất đai, Địa chính, Nông nghiệp, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch, kiến trúc, Đô thị, Quản trị nhân lực, Môi trường, Văn hóa...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV02/QHTX-HC

Tên VTVL: CHUYÊN TRÁCH GIÚP HĐND

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo HĐND, lãnh đạo cơ quan và các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đm trách.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tham mưu giúp Thường trực HĐND điều hành công việc chung của HĐND; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND; phục vụ Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong hoạt động đối ngoại

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Giúp Thường trực HĐND xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND và Ban của HĐND; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND, cuộc họp Ban của HĐND

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Giúp Thường trực HĐND, Ban của HĐND xây dựng báo cáo công tác; phục vụ Ban của HĐND thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp Thường trc HĐND hoàn thiện các Nghị quyết của HĐND.

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biu HĐND trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát.

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biu HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND tng hp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết.

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phục vụ Thường trực HĐND tổ chức ly ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trc HĐND Thành phố.

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phục vụ Thường trực HĐND trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phê chuẩn kết quả bu Chủ tịch, Phó Chủ tch HĐND xã, phường, thị trấn

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phục vụ Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biu HĐND các cấp.

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Thành phố, Thường trực Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

Sự phối kết hợp đảm bảo chặt chẽ, công việc đạt kết quả cao.

Phục vụ Thường trực HĐND lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của HĐND.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; phục vụ Thường trc HĐND thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND

Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Hành chính, Quản lý đất đai, Nông nghiệp, quản trị kinh doanh, Tài chính, Xây dựng, Quản trkinh doanh, Quy hoạch kiến trúc, Đô thị, Môi trường, Thông tin học...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV03/QHTX-HC

Tên VTVL: HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC; đảm bảo công dân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định; tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, trả kết quả theo đúng quy trình đã được duyệt. Tham mưu các văn bản, kế hoạch, báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo đảm bảo đầy đủ nội dung và thời hạn theo yêu cầu.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Hướng dẫn hồ sơ Thủ tục hành chính

Công dân nắm bắt được thành phần hsơ, các điều kiện để thực hiện TTHC cần nộp. Có phiếu hướng dẫn cụ thể cho công dân.

Tiếp công dân, tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực được phân công phụ trách

Hồ sơ tiếp nhận đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Bàn giao và nhận kết quả hồ sơ TTHC

Hồ sơ được giao và nhận trong thời gian quy định theo đúng quy trình TTHC đã được ban hành, lưu phiếu giao nhận hồ sơ với phòng ban chuyên môn theo ngày, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết từng hồ sơ.

Trả kết quả hồ sơ TTHC cho công dân

Trả đúng đối tượng, hoàn thiện các nội dung sau: Sổ nhật ký; thu phiếu hẹn (giấy ủy quyền nếu có), viết biên lai, thu phí và lập danh sách tng hp biên lai thu tiền theo quy định

Lưu phiếu hẹn, snhật ký theo quy định

Phiếu hẹn được lưu theo ngày, sổ nhật ký cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định.

Kiểm soát, đôn đốc hồ sơ đến hạn, hồ sơ quá hn

Tham mưu kịp thời Văn bản đôn đốc hồ sơ quá hạn gửi Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm soát các quy trình giải quyết TTHC

Cập nhật, niêm yết công khai khi quy trình TTHC có thay đổi

Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả TTHC tuần, tháng, quý, năm.

Báo cáo đầy đủ số liệu, nội dung, đúng hạn yêu cầu

Tham mưu văn bản thực hiện các nhiệm vụ ti B phn tiếp nhận và trả kết quả TTHC

Văn bản đúng thể thức, đầy đủ nội dung, đúng hạn yêu cầu

Tham mưu các Kế hoạch, báo cáo định kỳ và đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND.

Kế hoạch, báo cáo theo đúng mẫu, đầy đủ nội dung, đúng hạn yêu cầu

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Hành chính, Quản lý đất đai, Địa chính, Nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Tài chính, Kế hoạch, Môi trường, Văn hóa...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV04/QHTX-HC

Tên VTVL: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án của quận (huyện, thị xã) và cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với xã, phường, thị trấn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp; với các phòng, ban chuyên môn, xã, phường, thị trấn và thành phố trong thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

QUẢN LÝ HỆ THNG HẠ TNG

 

A - Hệ thống mạng

 

Vận hành ổn định hệ thống mạng LAN; báo cáo tình trng hot đng và đề xuất nâng cấp hệ thống

Đảm bảo hệ thống mạng luôn thông suốt, vận hành ổn đnh

Vận hành ổn định hệ thống mạng WAN của Thành phố; phối hợp thực hiện các công việc theo yêu cầu của Thành phố

Phối hợp đảm bảo hệ thống mạng luôn thông suốt, vận hành ổn định; kết nối liên thông từ Thành phố xuống quận (huyện, thị xã), xã, phường, thị trấn

Vận hành ổn định kết nối mạng Internet; báo cáo tình trạng hoạt động và đề xuất nâng cấp hệ thống

Đảm bảo hệ thống mạng luôn thông suốt, vận hành ổn định; tốc độ đảm bảo cho việc vận hành hệ thống phần mềm ứng dụng.

Vận hành ổn định hệ thống Wifi; báo cáo tình trạng hot đng và đề xuất nâng cấp hệ thống

Đảm bảo hệ thống mạng luôn thông sut, vận hành ổn định

B - Hệ thống máy chủ, trang thiết bị phòng máy chủ

 

Quản lý, theo dõi, khắc phục sự cố đảm bảo vận hành ổn định hệ thống máy chủ; báo cáo tình trạng hoạt động và đề xuất nâng cấp hệ thống

Duy trì vận hành ổn định hệ thống máy chủ; cung cấp đủ tài nguyên phục vụ triển khai vận hành hệ thống phần mm ng dụng tại quận (huyện, thị xã)

Quản lý, kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị mng (Switch, Router, Firewall, Backup....)

 

Đảm bảo các điều kiện hoạt động phòng máy chủ

 

C - Hệ thống an ninh an toàn thông tin

 

Quản lý phân chia tài nguyên mạng; định kỳ sao lưu dữ liu

 

Bảo mật hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống máy tính

Bảo đảm hệ thống CNTT tại quận (huyện, thị xã), xã, phường, thị trấn (nếu có) đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin bảo mật

D - Hệ thống máy trạm, thiết bị ngoại vi

 

Quản lý, giám sát hoạt động hệ thng máy trạm, trang thiết bị CNTT, thiết bị ngoại vi các đơn vị tại quận (huyện, thị xã), thiết bị phụ trợ Bộ phận một cửa

Quản lý được tình trạng sử dụng, hoạt động của hệ thống trang thiết bị

Quản lý, giám sát việc cài đặt phần mềm (bao gồm hệ điều hành và các phần mềm phục vụ cho nhu cầu công việc)

Đảm bảo các phần mềm ứng dụng hoạt động tt phục vụ công tác của quận (huyện, thị xã)

Giám sát việc xử lý và khắc phục sự ctại các đơn vị

Đôn đốc các đơn vị tư vấn thường xuyên theo sát xử lý kịp thời các sự cố phát sinh

Giám sát việc bảo trì hệ thống của các đơn vị

Thường xuyên đôn đốc đơn vị bảo trì

Lập báo cáo tình hình sử dụng máy tính tại quận; đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống

Đánh giá được thực trạng; dự báo nhu cầu đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị

G - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

 

Quản lý hệ thống giao ban trực tuyến

Đảm bảo kỹ thuật phục vụ tốt các cuộc họp giao ban trực tuyến của Thành phố

Quản lý hệ thống tổng đài, thông tin liên lạc

Đảm bảo hệ thống tổng đài, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt

II- ỨNG DỤNG-PHẦN MỀM

 

A - Phần mềm ứng dng do qun (huyện, thxã) triển khai

 

Quản lý, đảm bảo vận hành ổn định phần mềm Quản lý hồ sơ một ca điện tử đang triển khai tại quận (huyện, thị xã), xã, phường, thị trấn; theo dõi kiểm soát kết quả triển khai tại các đơn vị; đề xuất các giải pháp khắc phục, cải tiến, nâng cấp phần mềm

Vận hành ổn định phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai và đề xuất được các biện pháp cải tiến nâng cấp phần mềm

2. Quản lý, đảm bảo vận hành ổn định phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp; theo dõi kiểm soát kết quả triển khai tại các đơn vị; đề xuất các giải pháp khắc phục, cải tiến, nâng cấp phần mềm

Vận hành ổn định phn mm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai và đề xuất được các biện pháp cải tiến nâng cấp phần mềm

3. Quản lý, đảm bảo vận hành ổn định phần mềm Phần mềm quản lý tiếp dân - theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; theo dõi kiểm soát kết quả triển khai tại các đơn vị; đề xuất các giải pháp khắc phục, cải tiến, nâng cấp phần mềm

Vận hành ổn đnh phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai và đề xuất được các biện pháp cải tiến nâng cấp phần mềm

4. Quản lý, theo dõi, kiểm soát kết quả triển khai vận hành Cổng thông tin điều hành nội bộ (Lớp 2) của các đơn vị

Vận hành ổn định phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai phần mềm

5. Quản lý, theo dõi, kiểm soát kết quả vận hành các phần mềm ứng dụng khác

Vận hành ổn định phần mềm

B - Phần mềm ứng dụng do Thành phố triển khai

 

Quản trị, hỗ trợ, theo dõi, kiểm soát kết quả vận hành hệ thống thư điện tử công vụ Thành phố (Email@hanoi.gov.vn)

Vận hành ổn định phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai

Tiếp nhận, triển khai vận hành phần mềm Quản lý hồ sơ một cửa của Thành phố; báo cáo đánh giá kết quả triển khai; đề xuất nâng cấp phần mềm

Phối hợp xây dựng quy trình; tiếp nhận và vận hành ổn định phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai

Vận hành ổn định Cổng thông tin điện tử quận (huyện, thị xã), xã, phường thị trấn; trường học (nếu có); theo dõi, đánh giá kết quả triển khai tại các đơn vị; báo cáo đề xuất nâng cấp Cổng thông tin điện tử.

Vận hành ổn định phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai và đề xuất được các biện pháp cải tiến nâng cấp phần mềm

Tiếp nhận, vận hành ổn định Hệ thống thu thập dữ liệu công dân; báo cáo đánh giá kết quả triển khai; đề xuất nâng cấp phần mềm

Phối hợp xây dựng quy trình; tiếp nhận và vận hành ổn định phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai

Tiếp nhận, triển khai Hệ thống xác thực chữ ký điện tử

Tiếp nhận và vận hành ổn định phần mềm

Tiếp nhận, triển khai Hệ thống Dịch vụ công mức độ 3; báo cáo đánh giá kết quả triển khai; đề xuất nâng cấp phần mềm

Phối hợp xây dựng quy trình; tiếp nhận và vận hành ổn định phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai

Tiếp nhận, triển khai các hệ thống phần mềm, ứng dụng khác; báo cáo đánh giá kết quả triển khai; đề xuất nâng cấp phần mềm

Phối hợp xây dựng quy trình; tiếp nhận và vận hành ổn định phần mềm; báo cáo được thực trạng kết quả triển khai

III - THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT

 

Xây dựng mô hình, kế hoạch; theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, nghiệm thu và xét công nhận mô hình Cơ quan điện tử phường

Theo dõi, đánh giá được kết quả triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử các phường

Phối hợp xây dựng mô hình, kế hoạch; theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, nghiệm thu và xét công nhận mô hình Trường học điện tử

Theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử các trường

Theo dõi, quản lý, giám sát hoạt động ứng dụng CNTT ti các đơn vị

Theo dõi, đánh giá được kết quả triển khai thực hiện ứng dụng CNTT

IV - HỆ THNG QUẢN LÝ CHT LƯỢNG ISO 9001

 

Xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống ISO; Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; Theo dõi, kiểm soát kết quả thực hiện của các đơn vị

Thực hiện tt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo về chất lượng và tiến độ thực hiện theo yêu cầu

V - CÁC NỘI DUNG KHÁC

 

Công tác hành chính bộ phận; Đảm bảo các điều kiện trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các hội nghị; Quản lý hồ sơ đầu tư các dự án CNTT; Các nội dung khác theo phân công

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công của Văn phòng; đảm bảo về chất lượng và tiến độ thực hiện theo yêu cầu

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Công nghệ thông tin, Tin học (hoặc tương đương);

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Chứng chỉ nghiệp vụ khác: Ưu tiên có thêm các chứng chỉ chuyên môn như CCNA (Cisco Certified Network Associate); MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator); ...

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV05/QHTX-HC

Tên VTVL: QUẢN TRỊ CÔNG SỞ

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Đảm bảo công tác vận hành tòa nhà trụ sở HĐND - UBND quận (huyện, thị xã); Đảm bảo hoạt động của đội xe công vụ.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Quản lý tòa nhà Quận ủy - HĐND - UBND, trụ sở khu liên cơ quan UBND quận (huyện, thị xã)

Đảm bảo vận hành liên tục, không gián đoạn cơ sở vật chất của trụ sở cơ quan UBND quận, trụ sở liên cơ quan

Kiểm soát hoạt động đội xe công vụ

Đảm bảo các điều kiện hoạt động của đội xe công vụ

Các nhiệm vụ khác được giao

Theo từng nhiệm vụ

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Hành chính, Quản lý kinh tế, Quản trị Văn phòng...

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Mã VTVL: HTPV06/QHTX-HC

Tên VTVL: TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Ban tiếp công dân; Việc tiếp nhận đơn thư và xử lý đơn thư được thực hiện theo đúng quy trình, đúng quy định. Tham mưu các văn bản, kế hoạch, báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo đảm bảo đy đủ nội dung và thời hạn theo yêu cầu.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Tiếp nhận đơn kiến nghị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo.

Đơn tiếp nhận đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Phân loại và xử lý đơn

Đơn phân loại đúng thể thức, theo thẩm quyền giải quyết.

Trình ban hành văn bản giao nhiệm vụ và trả lời, báo tin đơn thư chuyển đến theo thẩm quyền.

Đúng quy định của Luật và quy trình tiếp dân, giải quyết đơn thư đã được ban hành

Kiểm soát, đôn đốc đơn thư đến hạn, quá hạn

Tham mưu kịp thời văn bản đôn đốc hồ sơ quá hạn gửi Trưởng ban tiếp dân

Kiểm soát quy trình giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại và tố cáo.

Cập nhật thường xuyên, niêm yết công khai khi quy trình tiếp dân, giải quyết đơn thư khi có thay đổi

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư trên địa bàn tháng, quý, năm.

Báo cáo đy đủ số liệu, nội dung, đúng hạn yêu cầu

Tham mưu các Kế hoạch, báo cáo định kỳ và đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng.

Kế hoạch, báo cáo theo đúng mẫu, đầy đủ nội dung, đúng hạn yêu cầu

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Luật, Hành chính, Thanh tra, Quản lý đất đai, Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV07/QHTX-HC

Tên VTVL: KẾ TOÁN

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các Sở ban ngành có liên quan; Các phòng ban, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Quản lý hoạt động tài chính của Văn phòng HĐND&UBND quận (huyện, thị xã) đảm bảo thực hiện đúng theo Luật ngân sách nhà nước và các quy định liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Kiểm tra, tham mưu lãnh đạo Văn phòng các hoạt động tài chính

Đảm bảo các hoạt động tài chính, kế toán đúng theo quy định, Luật ngân sách, Luật kế toán

Thực hiện nghiệp vụ tài chính kế toán

Đảm bảo các hoạt động tài chính, kế toán đúng theo quy định, Luật ngân sách, Luật kế toán

Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, CCVC Văn phòng HĐND&UBND quận (huyện, thị xã)

Theo các quy định, chế độ hiện hành

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Theo từng nhiệm vụ được giao

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Kế toán.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ: Kế toán trưng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV 08/QHTX-HC

Tên VTVL: VĂN THƯ

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các phòng ban, đơn vị, và đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Đảm bảo việc phát hành, tiếp nhận văn bản đi đến thực hiện đúng theo quy định, quy chế làm việc của UBND quận (huyện, thị xã)

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Kiểm soát văn bản đi đến cơ quan UBND quận (huyện, thị xã)

Văn bản đi đến được xử lý đúng theo quy trình.

Đầu mối thông tin các nhiệm vụ đột xuất của UBND quận (huyện, thị xã) đến các đơn vị

Thông tin được truyền tải kịp thời, đúng tiến độ, đối tượng

In sao các tài liệu, văn bản phục vụ hội nghị, cuộc họp

Các loại tài liệu được yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Theo từng nhiệm vụ được giao

Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên, ngành: Văn thư - Lưu trữ.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến các công việc được giao.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV 09/QHTX-HC

Tên VTVL: LƯU TRỮ

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các phòng ban, đơn vị, và đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Đảm bảo việc lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ của UBND quận (huyện, thị xã) đúng theo quy định của Luật Văn thư - Lưu trữ và các quy định hiện hành.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Kiểm soát văn bản, tài liệu phát hành của UBND quận (huyện, thị xã)

Các văn bản, tài liệu phát hành đúng thể thức, thẩm quyền, quy định

Sắp xếp, tổ chức lưu trữ tài liệu, văn bản, hồ sơ Theo quy định

Sp xếp chỉnh lý tại kho lưu trữ

In sao các tài liệu, văn bản phục vụ hội nghị, cuộc họp

Các loại tài liệu được yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Theo từng nhiệm vụ được giao

Trình độ chuyên môn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Văn Thư - Lưu trữ.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến các công việc được giao.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV10/QHTX-HC

Tên VTVL: THỦ QUỸ

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các phòng ban, đơn vị và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Quản lý hoạt động thu - chi tiền mặt, tài khoản của Văn phòng HĐND&UBND quận (huyện, thị xã) đảm bảo thực hiện đúng theo Luật ngân sách nhà nước và các quy định liên quan.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, chi trả theo quy định

Đảm bảo các hoạt động tài chính, kế toán đúng theo quy định, Luật ngân sách, Luật kế toán

Quản lý quỹ, tài khoản của Văn phòng HĐND&UBND quận (huyện, thị xã)

Theo các quy định, chế độ hiện hành

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Theo từng nhiệm vụ được giao

Trình độ chuyên môn:

- Trung cấp trở lên, ngành: Kế toán.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến các công việc được giao;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Mã VTVL: HTPV11/QHTX-HC

Tên VTVL: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các phòng ban, đơn vị và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Đảm bảo vận hành các trang thiết bị, hệ thống điện, điều hoà tại trụ sở HĐND - UBND quận (huyện, thị xã).

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Quản lý các trang thiết bị, hệ thống điện, điều hòa tại trụ sở HĐND - UBND quận (huyện, thị xã)

Các trang thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời sửa chữa khi có hỏng hóc.

Đảm bảo các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ cuộc họp, hội nghị tại phòng họp, hội trường

Đảm bảo các trang thiết bị hoạt động hiệu quả

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc

Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành: điện công nghiệp, điện dân dụng...,

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến các công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu.

 

Mã VTVL: HTPV12/QHTX-HC

Tên VTVL: LÁI XE

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các phòng ban, đơn vị và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Phục vụ lãnh đạo UBND quận (huyện, thị xã), cán bộ công chức đi họp, công tác theo chương trình, kế hoạch, lịch làm việc của UBND, các cơ quan, tổ chức có liên quan đảm bảo an toàn.

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Vận hành đội xe công

Đảm bảo lái xe an toàn, phục vụ đúng đối tượng, mục đích

Bảo dưỡng, bảo trì xe công vụ

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Theo từng nhiệm vụ được giao

Trình độ chuyên môn: Có bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp (phù hợp với từng loại xe)

Kinh nghiệm công tác: 05 năm

 

Mã VTVL: HTPV13/QHTX-HC

Tên VTVL: BẢO VỆ

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các phòng ban, đơn vị và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát khách, tài sản ra vào trụ sở cơ quan UBND quận (huyện, thị xã)

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ cơ quan trụ sở

Đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát khách, tài sản ra vào trụ sở cơ quan

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Theo từng nhiệm vụ được giao

Trình độ chuyên môn:

Có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ công tác bảo vệ, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.

 

Mã VTVL: HTPV 14/QHTX-HC

Tên VTVL: PHỤC VỤ

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng

Quản lý chức năng: UBND quận (huyện, thị xã)

Quan hệ công việc: Các phòng ban, đơn vị và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

Mục tiêu vị trí công việc: Đảm bảo các điều kiện phục vụ các hội nghị, cuộc hp và phòng làm việc tại trụ sở cơ quan UBND quận (huyện, thị xã).

Các nhiệm vụ chính

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Phục vụ các hội nghị, cuộc họp của UBND quận (huyện, thị xã)

Đảm bảo tình trạng vận hành tốt của các phòng họp, phòng làm việc của lãnh đạo UBND quận (huyện, thị xã)

Phối hợp Văn thư chuyển, giao các tài liệu hồ sơ giấy tờ vào phòng làm việc của lãnh đạo UBND quận, in sao các tài liệu, hồ sơ của UBND quận (huyện, thị xã)

Các văn bản được chuyn, giao theo đúng quy trình.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Theo từng nhiệm vụ được giao

Trình độ chuyên môn:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Lễ tân khách sạn hoặc tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, ngành Lễ tân khách sạn...

- Có chứng chỉ nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3263/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199