Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 326/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 326/QĐ-VTLTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 22/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 326/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ VĂN THƯ, LƯU TRỮ VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam là cơ quan sự nghiệp báo chí thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn thư, lưu trữ và một số lĩnh vực có liên quan trong công tác văn phòng theo quy định của Luật Báo chí và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; là diễn đàn trao đổi lý luận, thực tiễn về công tác văn thư, lưu trữ và một số lĩnh vực khác có liên quan.

2. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội (có đại diện tại một số tỉnh, thành phố theo quy định của Luật Báo chí và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Cục trưởng phê duyệt.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các số tạp chí thường kỳ, các số chuyên đề phục vụ yêu cầu công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

3. Được quyền tham dự và thực hiện thông tin, tuyên truyền về hội nghị, hội thảo hoặc các sự kiện của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và của ngành.

4. Nghiên cứu khoa học, đề án, dự án phục vụ phát triển Tạp chí.

5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí.

6. Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên để thực hiện các nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định.

7. Tổ chức, thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực quảng cáo, thông tin chuyên đề và các dịch vụ liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ.

8. Quản lý tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Tạp chí theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Tạp chí

a) Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam có Tổng Biên tập và không quá 02 Phó Tổng Biên tập.

b) Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Tổng Biên tập do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về toàn bộ hoạt động của Tạp chí.

c) Các Phó Tổng Biên tập do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

d) Hội đồng Biên tập là tổ chức tư vấn giúp Tổng Biên tập về định hướng, thẩm định nội dung khoa học, nâng cao chất lượng bài viết. Hội đồng Biên tập do Tổng Biên tập Tạp chí thành lập

2. Cơ cấu tổ chức

a) Ban Biên tập.

b) Ban Thư ký Tòa soạn.

c) Ban Trị sự - Hành chính – Tổ chức.

d) Phòng Kế toán.

đ) Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Biên tập Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tạp chí.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-VTLTNN ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam và Quyết định số 106/QĐ-VTLTNN ngày 24 tháng 4 năm 2009 về việc thành lập Ban Thư ký và Ban Trị sự - Hành chính – Tổ chức.

2. Tổng Biên tập Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các tổ chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (03b);
- Tạp chí VTLTVN (05b);
- Lưu: VT, TCCB (02b)

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 326/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.946
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78