Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 324/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 324/QĐ-VTLTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 22/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
 NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 324/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, thực hiện chức năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin theo thẩm quyền của Cục; lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước và quản lý công tác thống kê văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật trong phạm vi toàn quốc.

2. Trung tâm Tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở làm việc đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục và cấp có thẩm quyền chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng trình Cục và cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước.

3. Quản lý thống nhất các phần mềm ứng dụng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục; là đầu mối tiếp thu sự chỉ đạo và đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan cấp trên đối với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

4. Xây dựng, trình Cục ban hành các văn bản hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó trong toàn ngành.

5. Tổ chức thiết kế, xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục.

6. Thu thập, tích hợp, bảo quản an toàn, tổ chức khai thác sử dụng đối với tài liệu lưu trữ đã được số hóa của các cơ quan nhà nước và của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

7. Tổ chức thiết kế, xây dựng, biên tập, cập nhật thông tin, quản lý và tổ chức khai thác hiệu quả Website của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

8. Tổ chức thực hiện quản trị, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính và các thiết bị hệ thống mạng tin học của Cục.

9. Thống kê và quản lý số liệu thống kê toàn quốc về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; cung cấp số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

10. Chuyển giao, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm  

a) Trung tâm Tin học có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm Tin học do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Các Phó Giám đốc do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng Biên tập Website.

b) Phòng Nghiên cứu ứng dụng.

c) Phòng Quản trị hệ thống

d) Phòng Thống kê và Cơ sở dữ liệu

đ) Phòng Hành chính – Tổ chức.

Giám đốc Trung tâm Tin học quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trung tâm.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 51/QĐ-VTLTNN ngày 25 tháng 05 năm 2004 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học.

2. Giám đốc Trung tâm Tin học, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các tổ chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (03b);
- Lưu: VT, TCCB (02b)

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 324/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.689
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0