Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3232/QĐ-BTP năm 2009 về Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 3232/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3232/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ III VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan lập kế hoạch dự toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ III VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3232/QĐ-BTP ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH:

1. Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III nhằm:

a) Kiểm điểm, đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp trong 5 năm qua (kể từ sau Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ II đến nay), chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới;

b) Ghi nhận và biểu dương những thành quả đã đạt được của phong trào thi đua; biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất của phong trào, các gương điển hình tiên tiến;

c) Tổng kết thực tiễn phong trào thi đua trong toàn Ngành, đúc kết các bài học kinh nghiệm về tổ chức, chỉ đạo công tác thi đua và khen thưởng, đặc biệt là các bài học kinh nghiệm về phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng.

2. Việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam nhằm:

a) Ôn lại quá trình hình thành, phát triển; ghi nhận những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm mà ngành Tư pháp Việt Nam đã đạt được trong 65 năm qua; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống, uy tín, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong bộ máy nhà nước.

b) Cổ vũ, động viên cán bộ, công chức ngành Tư pháp phát huy truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của toàn Ngành trong gian đoạn mới, phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

II. YÊU CẦU

Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo được động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp;

2. Nâng cao hiểu biết, tạo được niềm tin tưởng, tinh thần phấn khởi, tự hào về truyền thống của Ngành trong toàn thể cán bộ, công chức ngành Tư pháp;

3. Nâng cao vị thế, uy tín của ngành Tư pháp đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân;

4. Thực hành tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ III

1. Tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ngành theo tinh thần năm nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và 40 năm thực hiện Di chúc của Người.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, tạo nên không khí sôi nổi trong toàn Ngành.

3. Biên soạn sách giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt của ngành Tư pháp.

4. Tiếp tục tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng.

5. Xây dựng các điển hình tiên tiến xuất sắc toàn diện trên từng lĩnh vực công tác ở từng đơn vị, khu vực thi đua; phổ biến tuyên truyền, giới thiệu học tập các điển hình, gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng xứng đáng.

6. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị cơ sở:

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hoặc Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt, Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, sáng tạo...

- Thời gian thực hiện: 1/2 ngày trong Quý II/2010.

- Thành phần tham dự Hội nghị: toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Riêng Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng không quá 200 người.

- Nguồn kinh phí: kinh phí tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị cơ sở do đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM

I. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU DI TÍCH BỘ TƯ PHÁP TẠI XÃ MINH THANH, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

1. Thời gian thực hiện:

- Lễ khởi công, động thổ xây dựng Khu di tích dự kiến tổ chức vào quý IV/2009.

- Lễ khánh thành Khu di tích dự kiến tổ chức vào tháng 8/2010.

2. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học pháp lý.

3. Nguồn kinh phí: Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức ngành Tư pháp.

II. TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU VỀ TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM

1. Tổ chức Phòng truyền thống ngành Tư pháp và sưu tầm các tư liệu, hiện vật lịch sử của Ngành để trưng bày tại Phòng truyền thống

1.1. Yêu cầu về nội dung:

- Bảo đảm tính hợp lý, khoa học trong việc trưng bày bố trí các tư liệu, hiện vật;

- Sưu tầm, thu thập đầy đủ các tư liệu lịch sử (tranh, ảnh, bài viết, bài phát biểu, một số bộ luật lớn, các hiệp định, điều ước ước quốc tế do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo), các hiện vật tiêu biểu, có giá trị về ngành Tư pháp, các tặng phẩm, lưu niệm của các vị lãnh đạo, cơ quan nước ngoài tặng Bộ Tư pháp;

- Có bàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Phòng truyền thống.

1.2. Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2009 đến tháng 7/2010.

1.3. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

1.4. Nguồn kinh phí: Văn phòng Bộ.

2. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản số Tạp chí chuyên đề về ngành Tư pháp Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

2.1. Yêu cầu về nội dung:

Phản ánh chính xác, khách quan quá trình phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010, trong đó tập trung xác định những mốc lịch sử quan trọng và các chủ trương, định hướng lớn đối với quá trình trưởng thành của ngành Tư pháp Việt Nam trong giai đoạn này.

2.2. Thời gian thực hiện: tháng 7/2010.

2.3. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

2.4. Nguồn kinh phí: Văn phòng Bộ.

III. TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tổng kết các luận điểm khoa học về chiến lược phát triển ngành Tư pháp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1.1. Yêu cầu về nội dung:

Tổ chức 01 hội thảo tổng kết toàn diện, đầy đủ các luận điểm khoa học về chiến lược phát triển ngành Tư pháp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Thời gian thực hiện: tháng 4/2010.

1.3. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

1.4. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí nghiên cứu: Viện Khoa học pháp lý.

- Kinh phí tổ chức Hội thảo: Văn phòng Bộ.

2. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ngành Tư pháp trên Báo Pháp luật Việt Nam

2.1. Yêu cầu về nội dung:

Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ những vinh dự và trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Tư pháp.

2.2. Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2009 đến tháng 8/2010.

2.3. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.4. Nguồn kinh phí: Báo Pháp luật Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP

1. Mở chuyên mục 65 năm ngành Tư pháp Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Báo Pháp luật Việt Nam

1.1. Yêu cầu về nội dung:

Kịp thời đăng tải các tin, bài và hình ảnh về truyền thống ngành Tư pháp và các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Ngành.

1.2. Thời gian thực hiện: tháng 12/2009.

1.3. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

1.4. Nguồn kinh phí: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam.

2. Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng (logo) của ngành Tư pháp

2.1. Yêu cầu về nội dung:

Biểu tượng (logo) của ngành Tư pháp phải thể hiện được vị trí, vai trò của ngành Tư pháp; bảo đảm yêu cầu về thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng.

2.2. Thời gian thực hiện: từ tháng 2 đến tháng 5/2010.

2.3. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

2.4. Nguồn kinh phí: Văn phòng Bộ.

V. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH TƯ PHÁP

1. Biên soạn, phát hành số Tạp chí chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư pháp

1.1. Yêu cầu về nội dung:

Nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng tư tưởng của Người trong quá trình xây dựng, phát triển ngành Tư pháp, qua đó giúp cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ hơn tư tưởng, tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Tư pháp.

1.2. Thời gian thực hiện: tháng 5/2010.

1.3. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

1.4. Nguồn kinh phí: Văn phòng Bộ.

2. Tổ chức một số hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (thực hiện theo Kế hoạch số 92-KH/BCS ngày 16/9/2009 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp).

VI. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Ngành; khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1.1. Thời gian thực hiện: phát động phong trào vào tháng 3/2010; tổng kết, khen thưởng vào tháng 8/2010.

1.2. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

1.3. Nguồn kinh phí: kinh phí thi đua của Bộ, Ngành 2009, 2010.

2. Lập hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương sao vàng cho ngành Tư pháp

2.1. Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2009 đến tháng 8 /2010.

2.2. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ.

2.3. Nguồn kinh phí: Kinh phí thi đua của Bộ, Ngành năm 2009, 2010.

VII. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Yêu cầu về nội dung:

- Tạo được phong trào thi đua sâu rộng và sự hưởng ứng, tham gia của tất cả các cán bộ, công chức trong toàn Ngành, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, công chức ngành Tư pháp.

- Nội dung phát động:

+ Tổ chức các cuộc thi văn nghệ với chủ đề "Tiếng hát ngành Tư pháp" và các giải thi đấu tennis, cầu lông, bóng bàn theo từng Khu vực thi đua;

+ Tổ chức "Hội diễn Tiếng hát ngành Tư pháp lần thứ hai" và vòng chung kết các môn tennis, cầu lông, bóng bàn tại Hà Nội.

2. Thời gian thực hiện:

- Các cuộc thi văn nghệ, thể thao tại các Khu vực thi đua kết thúc trước tháng 7/2010.

- Hội diễn Tiếng hát ngành Tư pháp lần thứ hai và vòng chung kết các môn tennis, cầu lông, bóng bàn tổ chức trong tháng 8/2010.

3. Đơn vị thực hiện:

- Cuộc thi văn nghệ với chủ đề "Tiếng hát ngành Tư pháp" và các giải thi đấu tennis, cầu lông, bóng bàn tại từng Khu vực thi đua do Trưởng Khu vực thi đua chịu trách nhiệm tổ chức; thành phần tham dự là Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Khu vực.

- "Hội diễn Tiếng hát ngành Tư pháp lần thứ hai" và vòng chung kết các môn tennis, cầu lông, bóng bàn tại Hà Nội do Văn phòng Bộ phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức.

4. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí tổ chức các cuộc thi tại Khu vực thi đua do Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp.

- Kinh phí tổ chức "Hội diễn tiếng hát ngành Tư pháp lần thứ hai" và vòng chung kết các giải thi đấu thể thao tại cơ quan Bộ lấy từ nguồn kinh phí Văn phòng và tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

D. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ III VÀ LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP

1. Tổ chức Lễ báo công ngành Tư pháp trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.1. Thời gian thực hiện: dự kiến sáng ngày 28/8/2010.

1.2. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

1.3. Nguồn kinh phí: Văn phòng Bộ.

2. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

2.1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- Thời gian thực hiện: Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Ngành được tổ chức trong thời gian 01 ngày (dự kiến ngày 28/8/2010).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia hoặc Cung văn hóa Hữu nghị.

- Thành phần:

+ Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

+ Các đồng chí cán bộ lão thành của ngành Tư pháp;

+ Các cá nhân và đại diện tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp từ năm 2005 đến 2010;

+ Các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2009 và 2010;

+ Đại diện các tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2005 đến 2010;

+ Đại diện các tập thể được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp từ năm 2005 đến 2010;

+ Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú các Trường, Học viện thuộc Bộ;

+ Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, công chức làm công tác thi đua khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, công chức làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị thuộc Bộ;

+ Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp.

2.2. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

2.3. Nguồn kinh phí: Văn phòng Bộ và kinh phí thi đua khen thưởng năm 2010.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CHUNG

1. Các Tiểu ban triển khai hoạt động trong Kế hoạch theo Quyết định số 3231/QĐ-BTP ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

2. Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, từng Tiểu ban xây dựng kế hoạch kinh phí chi tiết cho từng hoạt động do Tiểu ban mình phụ trách; Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ tổng hợp, điều phối kinh phí dự phòng năm 2009 và đưa vào dự toán năm 2010.

3. Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Tiểu ban Tổ chức và các Tiểu ban nội dung của Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

II. VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1. Căn cứ vào các yêu cầu về nội dung, thời gian, nguồn kinh phí của Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động khẩn trương lập kế hoạch, đề án, phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 01 tháng 12 năm 2009.

2. Trong quá trình triển khai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần báo cáo thường xuyên, kịp thời với các Tiểu ban nội dung và Tiểu ban tổ chức của Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện các hoạt động được giao và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3232/QĐ-BTP năm 2009 về Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.290
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106