Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 323/2003/QĐ-UB về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 323/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 323/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 416NQ/UBTVQH11 ngày 25 tháng 9 năm 2003 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội ;
Xét đề nghị của Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tại Tờ trình số 118/CV-ĐĐB ngày 09 tháng 12 năm 2003 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 172/TT-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH11 ngày 25 tháng 9 năm 2003 của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Công văn số 1895CV/VPQH ngày 11 tháng 11 năm 2003 của Văn phòng Quốc hội hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH11.

Điều 3.- Giao trách nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện và Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- Công an thành phố (PC.13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Hg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 323/2003/QĐ-UB về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171