Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3200/QĐ-BGTVT năm 2009 về Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3200/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3200/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 3120/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng thuộc Bộ, Chánh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Tổng biên tập các báo: Giao thông vận tải, Bạn đường, Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận::
- Như Điều 3;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn Ngành GTVT VN;
- Văn phòng UBATGT Quốc gia;
- Vụ PBGDPL – Bộ Tư pháp;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3200/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 1. Chức năng

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Hội đồng) được thành lập theo Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2009 và Quyết định số 3120/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giao thông vận tải và người tham gia giao thông; phối hợp hoạt động với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (Ủy ban ATGTQG), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật và của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ.    

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng được quy định tại Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải.

Chương 2.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

1. Chỉ đạo chung về các hoạt động của Hội đồng.

2. Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng; phê duyệt chương trình, kế hoạch PBGDPL hàng năm của Bộ GTVT.

3. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác PBGDPL; thay mặt Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng.

4. Trong thời gian Hội đồng không họp, trực tiếp chỉ đạo hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng đôn đốc, kiểm tra hoạt động PBGDPL và hoạt động của các thành viên trong công tác PBGDPL; giải quyết những vướng mắc, bất cập trong công tác PBGDPL.

5. Thay mặt Hội đồng ký các văn bản liên quan đến các hoạt động của Hội đồng trên cơ sở kết luận cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng; hàng năm báo cáo Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về kết quả hoạt động PBGDPL của ngành GTVT.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công hoặc những công việc do Chủ tịch ủy quyền; chủ trì, điều hành các cuộc họp của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

2. Giúp Chủ tịch Hội đồng giải quyết những công việc thường xuyên, những vấn đề vướng mắc, bất cập trong công tác PBGDPL.

Điều 5. Nhiệm vụ chung của các thành viên Hội đồng

1. Tham dự các phiên họp của Hội đồng; định kỳ báo cáo kết quả công việc được giao và kết quả công tác PBGDPL của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thành viên được Chủ tịch Hội đồng phân công phụ trách ngành nào, lĩnh vực nào thì phải chịu trách nhiệm chủ yếu của ngành, lĩnh vực đó trước Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng.

2. Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL đối với ngành, lĩnh vực theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

3. Theo Kế hoạch, chương trình PBGDPL của Bộ GTVT, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công. Hàng năm, chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch PBGDPL của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT, đồng thời có kế hoạch phối hợp với các ngành, lĩnh vực liên quan trong công tác PBGDPL.

4. Chủ động đề xuất các biện pháp phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban ATGTQG, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác PBGDPL lên Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng xem xét, quyết định.

5. Chủ động đề xuất các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về PBGDPL lên Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng xem xét, quyết định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 5 của Quy chế này, Thành viên Hội đồng còn có nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Pháp chế có nhiệm vụ giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng, điều hành các công việc thường xuyên của Hội đồng; trực tiếp lãnh đạo Tổ Thường trực; giải quyết công việc đột xuất của Hội đồng khi cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng đều đi vắng.

2. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Vụ An toàn giao thông có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGTQG, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng Công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL về trật tự, an toàn giao thông.

3. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Vận tải có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL về vận tải.

4. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Môi trường có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL về bảo vệ môi trường trong ngành giao thông.

5. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

6. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; phối hợp với Hiệu trưởng các trường thuộc Bộ, thuộc Cục chỉ đạo công tác PBGDPL trong các trường thuộc Bộ, thuộc Cục.

7. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Tài chính trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Tổ Thường trực thực hiện nhiệm vụ được quy định tại khoản 4, Điều 4 của Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đề xuất việc phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch PBGDPL hàng năm của Bộ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

8. Thành viên Hội đồng là Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Tổ Thường trực xây dựng kế hoạch và thu xếp, bố trí cho Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng đi kiểm tra công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Hội đồng và hoạt động PBGDPL của các Vụ thuộc Bộ.

9. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGTQG có nhiệm vụ phối hợp với Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Vụ An toàn giao thông, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL về trật tự, an toàn giao thông; đề xuất các biện pháp phối hợp giữa Ủy ban ATGTQG với Bộ GTVT và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác PBGDPL về trật tự, an toàn giao thông.

10. Thành viên Hội đồng là đại diện Công đoàn ngành GTVT có nhiệm vụ phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL đối với tổ chức công đoàn các cấp, công đoàn viên, người lao động trong ngành GTVT.

11. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Thanh tra Bộ có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL trong lĩnh vực thanh tra.

12. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Đường bộ.

13. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Hàng hải.

14. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Hàng không.

15. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Đường thủy nội địa.

16. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Đường sắt.

17. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Đăng kiểm.

18. Thành viên Hội đồng là Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Điều 7. Trách nhiệm của Tổ Thường trực

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT, Tổ Thường trực còn có một số nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng Kế hoạch công tác của Hội đồng trong từng giai đoạn cụ thể để đưa ra Hội đồng thảo luận, quyết định;

2. Chuẩn bị nội dung cho các phiên họp của Hội đồng; tồng hợp những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề còn vướng mắc trong công tác PBGDPL để đưa ra thảo luận trong Hội đồng.

3. Phối hợp với các thành viên của Hội đồng để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai công tác PBGDPL trong ngành GTVT;

4. Giúp Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng tổng hợp và cung cấp các thông tin về công tác PBGDPL trong ngành GTVT cho các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT;

5. Giúp Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng tổng hợp kết quả công tác PBGDPL của Hội đồng, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ và trong toàn ngành.

Chương 3.

CƠ CHẾ LÀM VIỆC

Điều 8. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công; thành viên Hội đồng và Tổ Thường trực Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được cung cấp tài liệu phục vụ công tác PBGDPL.

2. Thành viên Hội đồng, hàng quý có trách nhiệm báo cáo kết quả công việc được giao; sáu tháng một lần, tổng hợp kết quả công tác PBGDPL của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách báo cáo Hội đồng (qua Tổ Thường trực). Tổ Thường trực có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng, Hội đồng.

3. Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Hội đồng có trách nhiệm bố trí công việc và thời gian hợp lý để các thành viên Hội đồng và Tổ Thường trực thực hiện tốt nhiệm vụ Hội đồng giao.

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Sáu tháng một lần, Hội đồng phải tổ chức họp, đánh giá việc triển khai công tác PBGDPL; rút ra những khó khăn, vướng mắc, những điều chưa hợp lý trong công tác PBGDPL; đề ra biện pháp khắc phục và các phương hướng hoạt động cho thời gian tới. Tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế, Hội đồng có thể họp bất thường.

2. Hàng năm, Hội đồng tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác PBGDPL trong toàn ngành và của các thành viên.

3. Kết luận của Hội đồng được thông qua tại các phiên họp về các biện pháp thực hiện công tác PBGDPL trong ngành GTVT là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, là căn cứ để Hội đồng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL trong toàn ngành.

4. Trong trường hợp vì lý do đặc biệt không tổ chức các cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Tổ Thường trực tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng công văn xin ý kiến để quyết định các vấn đề.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ Thường trực giúp việc Hội đồng được lấy từ ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Bộ Giao thông vận tải, kinh phí hỗ trợ của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ và các nguồn kinh phí khác.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Các thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, các tổ chức đoàn thể liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phải đề xuất ngay ý kiến với Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng hoặc thông qua Tổ Thường trực Hội đồng để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3200/QĐ-BGTVT năm 2009 về Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209