Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 32/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 10/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2018/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỤM THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ TÂY TRANG, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỤM THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ TÂY TRANG, TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
: 32/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp quản lý, vận hành, cung cấp và đăng phát thông tin trên Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang - huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (sau đây gọi chung là Cụm Thông tin đối ngoại).

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp quản lý, vận hành, cung cấp và đăng phát thông tin cho Cụm Thông tin đối ngoại.

Điều 2. Cụm Thông tin đối ngoại

1. Cụm Thông tin đối ngoại là phương tiện đăng tải những thông tin phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và bảo vệ biên giới lãnh thổ. Đồng thời, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, về đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Điện Biên đến với du khách trong nước và quốc tế.

2. Thiết bị Cụm Thông tin đối ngoại gồm: Hệ thống màn hình LED cỡ lớn (diện tích 32,3 m2) và bộ trang thiết bị âm thanh lưu động phục vụ công tác tuyên truyền được trang bị, lắp đặt và giao cho Đồn Biên phòng Tây Trang tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Mục đích phối hợp

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và khai thác hiệu quả Cụm Thông tin đối ngoại.

2. Thông tin, phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động thông tin đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư; giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử văn hóa truyền thống; các sản phẩm chủ lực; bản sắc văn hóa, du lịch của tỉnh và của đất nước đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở khu vực biên giới.

Chương II

NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp quản lý, vận hành thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả Cụm Thông tin đối ngoại.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, vận hành cung cấp thông tin, kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại và thông tin đối nội đảm bảo Cụm Thông tin đối ngoại hoạt động ổn định, liên tục và hiệu quả.

3. Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để phục vụ nhanh, hiệu quả hoạt động quản lý, cung cấp đưa thông tin lên Cụm Thông tin đối ngoại.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị Cụm Thông tin đối ngoại.

2. Cung cấp thông tin, đăng phát thông tin trên Cụm Thông tin đối ngoại.

3. Sản xuất và cung cấp các sản phẩm thông tin đối ngoại: Ấn phẩm, chương trình, đĩa hình, phim, videoclip… để phục vụ nhân dân và du khách khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, tham quan tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

4. Các nội dung khác có liên quan trong công tác quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại.

Điều 6. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung công việc để lựa chọn các phương thức phối hợp sau:

1. Trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua phương tiện thông tin, liên lạc.

2. Thông qua tổ chức lấy ý kiến tại các cuộc họp, hội nghị.

3. Tổ chức đoàn khảo sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

1. Sở Thông tin và Truyền thông

1.1. Chủ trì tiếp nhận, thẩm định, lưu giữ nội dung thông tin của các cơ quan đơn vị gửi về (theo từng tháng) trước khi chuyển đăng phát lên Cụm Thông tin đối ngoại đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp đột xuất, cập nhật kịp thời thông tin theo sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đặt hàng sản xuất; cung cấp các sản phẩm thông tin đối ngoại: Chương trình, đĩa hình, phim, video clip, ấn phẩm bằng các thứ tiếng: Việt Nam, Anh, Lào, Thái Lan... có nội dung về các giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, các sự kiện nổi bật, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Điện Biên phát trên màn hình LED của Cụm thông tin đối ngoại, phục vụ người dân và du khách, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, tham quan tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

1.3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo công năng hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại theo đúng thời gian quy định; đề xuất phương án bảo trì, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị Cụm Thông tin đối ngoại cho phù hợp với nhu cầu thực tế; xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố về kỹ thuật, bảo đảm Cụm Thông tin đối ngoại hoạt động ổn định, liên tục, hiệu quả.

Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo và đề xuất phương án xử lý cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch hoạt động hằng năm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cung cấp thông tin, sử dụng trang thiết bị cho cán bộ được phân công làm nhiệm vụ tại Cụm Thông tin đối ngoại.

1.5. Lập dự toán kinh phí xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp Cụm Thông tin đối ngoại, tổng hợp chung trong dự toán kinh phí hoạt động Thông tin đối ngoại hằng năm của đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

2.1. Chủ trì thực hiện việc quản lý tài sản, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại (quản lý, cập nhật, đăng phát các chương trình, tài liệu… do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp lên Cụm Thông tin đối ngoại). Thời gian vận hành Cụm Thông tin đối ngoại:

a) Ngày làm việc bình thường 08 giờ/ngày: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 18 giờ 00.

b) Ngày lễ và thứ Bảy, Chủ nhật: Tùy theo thực tế có thể vận hành từ 8-10 giờ/ngày.

2.2. Chủ trì, xây dựng phương án, kinh phí đảm bảo nguồn điện, phục vụ hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ khu vực Cụm Thông tin đối ngoại.

2.3. Chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phối hợp với các lực lượng ở khu vực cửa khẩu xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thông tin cho Cụm Thông tin đối ngoại. Khi xảy ra sự cố về kỹ thuật, an ninh thông tin, phải kịp thời thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông để có biện pháp phối hợp xử lý, khắc phục kịp thời hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, ổn định của Cụm Thông tin đối ngoại.

2.4. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc rà soát, đánh giá, đề xuất phương án bảo trì, nâng cấp, sửa chữa Cụm Thông tin đối ngoại.

2.5. Chủ trì tiếp nhận, xử lý thông tin và thông báo kịp thời ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân về công tác quản lý, vận hành, chất lượng của thông tin được đăng tải trên Cụm Thông tin đối ngoại với Sở Thông tin và Truyền thông để có biện pháp giải quyết.

2.6. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng trang thiết bị của Cụm Thông tin đối ngoại đảm bảo sự vận hành thông suốt của Cụm Thông tin đối ngoại.

2.7. Lập dự toán kinh phí duy trì, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại hằng năm (gồm tiền điện, chế độ cho cán bộ chiến sỹ trực …) tổng hợp chung trong dự toán kinh phí hoạt động của đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Công an tỉnh

3.1. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh, ngăn chặn các hành vi vi phạm, phá hoại Cụm Thông tin đối ngoại.

3.2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, đảm bảo cơ chế hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cung cấp thông tin, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cụm Thông tin đối ngoại.

4. Sở Tài chính

4.1. Cân đối, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí duy trì, quản lý, vận hành và xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền trên Cụm Thông tin đối ngoại, đảm bảo duy trì hoạt động có hiệu quả Cụm Thông tin đối ngoại.

4.2. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí duy trì hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sở Ngoại vụ

Chủ động cung cấp thông tin, gửi tin, bài về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh cho Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông biên dịch nội dung thông tin sang tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Thái Lan…) để tuyên truyền, quảng bá trên Cụm Thông tin đối ngoại.

6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp nội dung thông tin về văn hóa, thể thao và du lịch… của tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, con người và hình ảnh về vùng đất Điện Biên Phủ anh hùng.

7. Cục Hải quan tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các thông tin tuyên truyền về xuất, nhập khẩu và xuất nhập cảnh. Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và các đơn vị chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi phá hoại Cụm Thông tin đối ngoại.

8. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc sản xuất các chương trình (bài, ảnh, phóng sự, video clip...) tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Điện Biên; tuyên truyền các sự kiện quan trọng và các hoạt động đối ngoại của tỉnh (đảm bảo ít nhất có 01 chương trình/tháng) gửi Sở Thông tin và Truyền thông để đăng phát trên Cụm Thông tin đối ngoại).

9. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

9.1. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin để xây dựng chương trình để đăng phát trên Cụm Thông tin đối ngoại.

9.2. Khi có nhu cầu tuyên truyền, quảng bá cho các sự kiện có liên quan đến hoạt động chính trị, đối ngoại thuộc lĩnh vực quản lý, các Sở, Ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động cung cấp thông tin (gồm tài liệu, tư liệu, ảnh, video clip, băng ghi âm, ghi hình,...) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để thẩm định và đăng phát lên Cụm Thông tin đối ngoại; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, dữ liệu được phép công bố thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý cho Cụm Thông tin đối ngoại theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do đơn vị mình cung cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ báo cáo

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho Cụm Thông tin đối ngoại và các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo định kỳ kết quả thực hiện hàng năm (trước ngày 30/11 hàng năm) về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp kết quả hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại trong báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm (trước ngày 10/12 hàng năm) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm trong việc thực hiện Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Mọi hành vi cố ý gây thiệt hại, thay đổi, hư hỏng, chiếm dụng tài sản đối với Cụm Thông tin đối ngoại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, việc thực hiện Quy chế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254