Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3193/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính sở ban ngành Quảng Ninh

Số hiệu: 3193/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 20/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3193/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2857/ QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (93)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

 

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

2

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

4

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

5

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

6

Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

7

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

9

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

10

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

11

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

12

Bán doanh nghiệp tư nhân

13

Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

14

Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

15

Hợp nhất doanh nghiệp

16

Sáp nhập doanh nghiệp

17

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

18

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

19

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

20

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

21

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

22

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

23

Giải thể doanh nghiệp

24

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

25

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

27

Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

II

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã

 

 

28

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

29

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

30

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

31

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

32

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

33

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

34

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

35

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

36

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

37

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

38

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

39

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

40

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

41

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

42

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

43

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

44

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

45

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

46

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

III

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn Nhà nước

 

 

47

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

48

Thành lập/giải thể văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

49

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

IV

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

 

 

50

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

51

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

52

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

53

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

54

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

55

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

56

Chuyển nhượng dự án đầu tư

 

 

57

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

58

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

59

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

60

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

61

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

62

Giãn tiến độ đầu tư

63

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

64

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

65

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

66

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

67

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

68

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

69

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

70

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

V

Lĩnh vực Lựa chọn nhà đầu tư

 

 

71

Thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

72

Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

73

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

74

Thẩm định và trình phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư

75

Thẩm định và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

VI

Lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

 

76

Thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

77

Thẩm định và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

VII

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

 

 

78

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

79

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

80

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài dưới hình thức phi dự án

81

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài dưới hình thức phi dự án

VIII

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

 

 

82

Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản

83

Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

84

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

85

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

86

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

87

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

88

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

89

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản

90

Xác nhận chuyên gia

IX

Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn

 

 

91

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

92

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

93

Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (87)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Đất đai

 

 

1

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

2

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

4

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6

Thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty Nông, Lâm nghiệp

7

Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

8

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

9

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

10

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

11

Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

12

Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý

13

Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

14

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất.

15

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân.

16

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.

17

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có nhiều thửa đất mà người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng một hoặc một số thửa đất đó.

18

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

19

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

20

Thủ tục đăng ký biến động cho trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

21

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.

22

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

23

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

24

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

25

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

26

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

27

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

28

Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

29

Thủ tục Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

30

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai.

II

Lĩnh vực Khoáng sản

 

 

31

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

32

Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

33

Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

34

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

35

Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

36

Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

37

Thủ tục gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản

38

Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

39

Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

40

Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản (hoặc đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)

41

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

42

Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản

43

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

44

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

45

Thủ tục đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

46

Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình.

III

Lĩnh vực Môi trường

 

 

47

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

48

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

49

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

50

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

51

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

52

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

53

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

54

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

55

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

56

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn).

57

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng).

58

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

59

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

60

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

61

Thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

IV

Lĩnh vực Tài nguyên nước

 

 

62

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

63

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

64

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

65

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

66

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000Kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm.

67

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/ giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000Kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm.

68

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

69

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

70

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

71

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

72

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

73

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

74

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh.

75

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi.

V

Lĩnh vực Đo đạc bản đồ

 

 

76

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ.

77

Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ

78

Thủ tục Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

VI

Lĩnh vực Biển và Hải đảo

 

 

79

Thủ tục Cấp giấy phép nhận chìm ở biển

80

Thủ tục Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển

81

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển

82

Thủ tục Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển

83

Thủ tục Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển

84

Thủ tục Giao khu vực biển.

85

Thủ tục Gia hạn Quyết định giao khu vực biển.

86

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển.

87

Thủ tục Trả lại khu vực biển.

3. Sở Xây dựng

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (21)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Nhà ở

 

 

1

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở đối với dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (trường hợp chỉ định chủ đầu tư)

2

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở đối với nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước) do UBND tỉnh chấp thuận (trường hợp đã lựa chọn được nhà đầu tư)

3

Thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

II

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

 

 

4

Thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

5

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư

6

Cấp chứng chỉ môi giới BĐS

III

Lĩnh vực Xây dựng

 

 

7

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

8

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

9

Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức

10

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

11

Cấp giấy phép xây dựng công trình

12

Cấp Giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

13

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

IV

Lĩnh vực Quy hoạch

 

 

14

Chấp thuận địa điểm xây dựng

15

Thẩm định, cấp Giấy phép Quy hoạch

16

Thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch

17

Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch/Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch

18

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch

19

Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

20

Thủ tục Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến

V

Lĩnh vực Vật liệu xây dựng

 

 

21

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

4. Sở Nội vụ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (37)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

1

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

3

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

4

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

5

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

6

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7

Thủ tục cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8

Thủ tục cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

10

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 17 pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

11

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

12

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

13

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

14

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

15

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các cuộc lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

16

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra phạm vi một huyện

17

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

II

Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ

 

 

18

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

19

Thủ tục thành lập hội

20

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

21

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

22

Thủ tục đổi tên hội

23

Thủ tục hội tự giải thể

24

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ đại hội bất thường của hội

25

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

26

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

27

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

28

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

29

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

30

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

31

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

32

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

33

Thủ tục đổi tên quỹ

34

Thủ tục quỹ tự giải thể

III

Lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

35

Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

36

Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

37

Thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

5. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (131)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật

 

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

2

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

4

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

5

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

6

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất hoặc sản xuất có gắn với sơ chế nông sản

7

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất hoặc sản xuất có gắn với sơ chế nông sản

8

Thủ tục Cấp Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

9

Thủ tục Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

10

Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

11

Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy về điều kiện sản xuất và chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phân bón trên địa bàn tỉnh

12

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Không

13

Thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón.

14

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

15

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

16

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

17

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

II

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

18

Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều.

19

Gia hạn giấy phép cho các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ

20

Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

21

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

22

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

23

Điều chỉnh, gia hạn nội dung cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

III

Lĩnh vực Thủy sản

 

 

24

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

25

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

26

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới

27

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

28

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản

29

Thủ tục Đăng ký thuyền viên và cấp sở danh bạ thuyền viên

30

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

31

Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

32

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi trồng, khai thác thủy sản

33

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

34

Thủ tục Chứng nhận thủy sản khai thác

35

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi trồng, khai thác thủy sản

36

Thủ tục Thẩm định và cấp phép tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá cho các cơ sở đào tạo

37

Thủ tục Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

38

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

39

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khai thác

40

Thủ tục Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

41

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

42

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

43

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu.

44

Thủ tục Chứng nhận lại thủy sản khai thác

45

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

46

Thủ tục Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

47

Thủ tục nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

48

Thủ tục nhập khẩu tàu cá đóng mới

49

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (dùng trong nuôi trồng thủy sản)

IV

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

 

50

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối)

51

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thuỷ sản và muối đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.

52

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thuỷ sản và muối đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm.

53

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

54

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

55

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV):

56

Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV):

57

Thủ tục Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối).

Không

V

Lĩnh vực Kiểm lâm

 

 

58

Thủ tục chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

59

Thu hồi rừng của tổ chức được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

60

Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất thành rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

61

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh.

62

Thủ tục miễn giảm, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi 01 tỉnh)

63

Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

64

Thủ tục giao rừng cho tổ chức

65

Thủ tục cho thuê rừng cho tổ chức

66

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

67

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý

68

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý các khu rừng đặc dụng tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

69

Thủ tục cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

70

Thủ tục khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

71

Thủ tục cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

72

Thủ tục cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của các tổ chức

73

Thủ tục cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng của các tổ chức

74

Thủ tục thẩm định phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

75

Thủ tục phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

76

Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

77

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất (đối với chủ rừng là tổ chức không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông và PTNT quản lý)

78

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

79

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

80

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

81

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của CITES.

82

Thủ tục Xem xét và có ý kiến về các giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với các dự án trồng rừng, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình phòng cháy và chữa cháy rừng và kinh phí đầu tư cho phòng cháy và chữa cháy trong các dự án trồng rừng.

83

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý.

84

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn thiên nhiên thuộc địa phương quản lý.

85

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại trên các lâm phần do địa phương quản lý.

86

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại trên các lâm phần do địa phương quản lý.

87

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý.

88

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với các khu rừng đặc dụng do Thủ tướng chính phủ quyết định thuộc địa phương quản lý.

89

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý.

90

Thủ tục thẩm định, phê duyệt giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

91

Thủ tục thẩm định, phê duyệt tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

92

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý.

93

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý).

94

Thủ tục chính cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu.

95

Thủ tục giao nộp gấu cho nhà nước

96

Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: Lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; Cây trội; vườn cây đầu dòng; rừng giống).

97

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

98

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

VI

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

 

 

99

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu)

100

Thủ tục gia hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý

101

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký cấp lại)

102

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Thú y

103

Thủ tục gia hạn Chứng chỉ hành nghề Thú y

104

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề Thú y

105

Thủ tục cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (do địa phương quản lý)

106

Thủ tục đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn do địa phương quản lý

107

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh trên cạn do địa phương quản lý

108

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (do địa phương quản lý)

109

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi, giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật

110

Thủ tục thẩm định điều kiện sản xuất kinh doanh giống vật nuôi

111

Thủ tục Công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

112

Thủ tục thẩm định điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp

113

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi

114

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

115

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

116

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản

117

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

118

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

119

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

120

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

121

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

122

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

123

Thủ tục xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Không

VII

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

 

124

Thủ tục thẩm định, phê duyệt qui hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư

125

Thủ tục bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

126

Thủ tục phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

127

Thủ tục phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

128

Thủ tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

129

Thủ tục Công nhận nghề truyền thống

130

Thủ tục Công nhận làng nghề

131

Thủ tục Công nhận làng nghề truyền thống

6. Sở Công thương

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (131)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

II

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

 

 

2

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

3

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

4

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

5

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

6

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

 

 

7

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

 

 

8

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

 

 

III

Lĩnh vực Hóa chất

 

 

9

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

11

Cấp giấy điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

12

Cấp giấy lại chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

14

Cấp giấy điều chỉnh chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

15

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

IV

Lĩnh vực Công nghiệp nặng

 

 

16

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C

V

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

 

 

17

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

VI

Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ

 

 

18

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

VII

Lĩnh vực Điện

 

 

19

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

20

Cấp lại thẻ an toàn điện

21

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

22

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

23

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

24

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

25

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

26

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

27

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

28

Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương (trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ)

VIII

Lĩnh vực Năng lượng

 

 

29

Điều chỉnh QH phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần QH chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

IX

Lĩnh vực Giám định thương mại

 

 

30

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

31

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

X

Lĩnh vực Dầu khí

 

 

32

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

33

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

34

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

XI

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

 

 

35

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

36

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

37

Thông báo hoạt động khuyến mại

38

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

39

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

40

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

 

 

XII

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 

 

41

Lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

 

 

XIII

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

 

 

42

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương

43

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

44

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

45

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

46

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

XIV

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

47

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

48

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

49

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

50

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

51

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

52

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

53

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

54

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

55

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

56

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

57

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

58

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

59

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

60

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

61

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

62

Rà soát Biểu mẫu đăng ký giá

63

Rà soát Biểu mẫu kê khai giá

64

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

65

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

66

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

67

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

68

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

69

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

70

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

71

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

72

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

XV

Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng

 

 

73

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

74

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

75

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

76

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

77

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

78

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

79

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

80

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

81

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

82

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

83

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

84

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

85

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

86

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

87

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

88

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

89

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

90

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

91

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

92

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

XVI

Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng

 

 

93

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

94

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

95

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

96

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

97

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

98

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

99

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

100

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

101

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

102

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

103

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

104

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

105

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

106

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

107

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

108

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

XVII

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

 

109

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công thương thực hiện

110

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công thương thực hiện

111

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm phẩm do Sở Công thương thực hiện

112

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công thương thực hiện.

113

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

XVIII

Lĩnh vực Thương mại biên giới

 

 

114

Thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

XIX

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

 

 

115

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

116

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

117

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

118

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

119

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa.

120

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn.

121

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí.

122

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

123

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

124

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

125

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

126

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).

127

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).

128

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

129

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2.

130

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại.

131

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

132

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

133

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

134

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (55 + 6)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

 

 

1

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

2

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

4

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

5

Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên

6

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

7

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

8

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

9

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm)

10

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

11

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

12

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

13

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

14

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

15

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

16

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

17

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

18

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

19

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

20

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

21

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

22

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

23

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

24

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

25

Cho phép trường THPT hoạt động trở lại

26

Thành lập trường THPT chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục

27

Cho phép trường THPT chuyên hoạt động giáo dục

28

Sáp nhập, chia tách trường THPT chuyên

29

Giải thể trường THPT chuyên

30

Cho phép trường THPT chuyên hoạt động trở lại

31

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

32

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là THPT hoạt động giáo dục

33

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

34

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

35

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

36

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

37

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

38

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm

39

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

40

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

41

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

42

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

43

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

44

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

45

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

46

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

47

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

48

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

49

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

50

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh THPT

51

Xét duyệt chính sách hỗ trợ bán trú đối với học sinh THPT là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn

52

Xét duyệt chính sách hỗ trợ bán trú đối với học sinh THPT là người dân tộc thiểu số

II

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

 

53

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

54

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

55

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Không

III

Thủ tục hành chính được thực hiện tại các cơ sở giáo dục

 

 

56

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

57

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

58

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

59

Thủ tục Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

60

Thủ tục Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

61

Thủ tục Đặc cách tốt nghiệp phổ thông

Không

8. Sở Thông tin và Truyền thông

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (40)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Bưu chính

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

Thủ tục cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

6

Thủ tục cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

II

Lĩnh vực Báo chí

 

 

7

Thủ tục cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

8

Thủ tục phát hành thông cáo báo chí

9

Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)

10

Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)

11

Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

12

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin

13

Thủ tục Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

14

Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

III

Lĩnh vực Xuất bản

 

 

15

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

16

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

17

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

18

Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

19

Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

20

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

21

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

22

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

23

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in

24

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in

25

Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in

26

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

27

Thủ tục đăng ký sử dụng máy đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

28

Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

IV

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

29

Thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

 

30

Thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

31

Thủ tục thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

32

Thủ tục thông báo thay đổi tên miền trang cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

33

Thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

34

Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

35

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

36

Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

37

Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

38

Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

39

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

40

Thủ tục thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

9. Sở Khoa học và công nghệ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (50)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

4

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

7

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

8

Kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

10

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

11

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

 

Xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 

 

12

Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

II

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

14

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

15

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

 

16

Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020

III

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

17

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

18

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

19

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

20

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

21

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

 

 

22

Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

23

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang trong y tế)

IV

Lĩnh vực hoạt động Khoa học và công nghệ

24

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

25

Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

26

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường tính mạng và sức khỏe con người

27

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi dích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

28

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

30

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

31

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

32

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

33

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

34

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng

35

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ

36

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

37

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

38

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

39

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

40

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

41

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

42

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

43

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

44

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

45

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

46

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

47

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

48

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

49

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

50

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10. Sở Giao thông - Vận tải

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (46)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Đường bộ

 

 

1

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

2

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

3

Cấp phù hiệu xe nội bộ

4

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

5

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

6

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

7

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

8

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

10

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

12

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

15

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

16

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

17

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

18

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

19

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

20

Cấp lại Giấy phép lái xe

21

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

22

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

23

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

24

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

25

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

26

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến hành khách cố định

27

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

28

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

29

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

II

Lĩnh vực Đường thủy

 

 

30

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

31

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

32

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

33

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

34

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

35

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

36

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

37

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

39

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

40

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

41

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

42

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

43

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

44

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

45

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

III

Lĩnh vực Đăng kiểm

 

 

46

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

11. Sở Tư pháp

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (127 + 1)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Giám định tư pháp

 

 

1

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

2

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

Không

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng

Không

4

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

5

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

6

Đăng ký hoạt động sau khi có quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

Không

7

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

8

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

Không

II

Lĩnh vực Trọng tài thương mại

 

 

9

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Không

10

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Không

11

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Không

12

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Không

13

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

14

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

15

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Không

16

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Không

17

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

18

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

19

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Không

III

Lĩnh vực Quản lý quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

 

20

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

21

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

22

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

23

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

24

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

25

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên

26

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

IV

Lĩnh vực Công chứng

 

 

27

Bổ nhiệm công chứng viên

28

Bổ nhiệm lại công chứng viên

29

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

30

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

31

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

32

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

33

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

34

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

35

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

36

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

37

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

38

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

39

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

40

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Không

41

Cấp lại Thẻ công chứng viên

Không

42

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên