Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3192/QĐ-UBND 2018 thủ tục không tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Ủy ban xã Quảng Ninh

Số hiệu: 3192/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 20/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3192/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2856/ QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

1. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (3)

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực Đất đai

 

1

Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai

 

II

Lĩnh vực Môi trường

 

2

Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

3

Thủ tục Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

2. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (5)

GHI CHÚ

 

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

 

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

 

4

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

 

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

3. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (1)

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực Đường thủy

 

1

Thủ tục Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

 

4. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (28)

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực Chứng thực

 

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

3

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

4

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

5

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

6

Thủ tục chứng thực di chúc

 

7

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

8

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

9

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

II

Lĩnh vực Hộ tịch

 

10

Thủ tục đăng ký kết hôn

 

11

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

12

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

13

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 

14

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

15

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 

16

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

17

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

18

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

III

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

19

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

20

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

21

Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

IV

Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước

 

22

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

23

Thủ tục trả lại tài sản

 

24

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

V

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

 

25

Thủ tục bầu hòa giải viên

 

26

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

 

27

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

28

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

5. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (4)

GHI CHÚ

 

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

1

Quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

2

Thủ tục cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

3

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

4

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

6. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (3)

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực Văn hoá cơ sở

 

1

Công nhận gia đình văn hóa

 

II

Lĩnh vực Thư viện

 

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

III

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

3

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3192/QĐ-UBND ngày 20/08/2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.271

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!