Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 3183/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 20/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIÊC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/4/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ GIANG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg , ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 585/TTr-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (có Chương trình hành động kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương tại địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Các Ban XD Đảng Tỉnh ủy;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- VNPT-ioffice;
- Lưu: VT, TH, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/4/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ GIANG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành văn bản qui phạm pháp luật, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách tài chính công nhằm xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chuyển từ “nền hành chính mệnh lệnh” sang “nền hành chính phục vụ”; trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; quyết tâm nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao.

Phấn đấu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) để Hà Giang là một trong những địa phương thuộc nhóm thứ hai (đạt chỉ số từ 80% đến dưới 90%) về thực hiện cải cách hành chính trên bảng xếp hạng hằng năm của cả nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Các mục tiêu thực hiện trong giai đoạn 2016-2018

- Thể chế hành chính đảm bảo tính thống nhất với quy định của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo theo đúng các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương được rà soát, thực hiện đồng bộ, đạt mục tiêu đề ra; bảo đảm việc quản lý, điều phối, sử dụng các nguồn lực một cách thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

- Phân cấp quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đến hết năm 2016, hoàn thành việc rà soát lại toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời sắp xếp, tinh giản bộ máy trong toàn tỉnh; đảm bảo hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh tới cơ sở thông suốt, tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

- Phấn đấu giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn. Giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục hành chính và đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính, 30% hồ sơ hành chính giải quyết trước hạn. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trong quý II, năm 2017. 100% thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh. 10% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 80% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 80% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng; 80% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 15%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng đạt 10% triển khai phần mềm một cửa điện tử tại 20% xã, phường, thị trấn; 80% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh dưới dạng điện tử; 75% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử;

- Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 75%; đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp đạt trên 80% vào năm 2018.

- Phấn đấu ít nhất có 60% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

b) Các mục tiêu giai đoạn 2018-2020

- Duy trì đạt 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn, 30% hồ sơ hành chính giải quyết trước hạn; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp đạt tỷ lệ trên 80%.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có số lượng, cơ cấu hợp lý, đạt chuẩn trình độ và năng lực thi hành công vụ theo vị trí chức danh. Hệ thống quản lý công vụ của tỉnh được tổ chức theo nguyên tắc lấy năng lực và tính chuyên nghiệp cao làm nền tảng để phát triển. Có cơ chế đột phá trong bố trí và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng; đồng thời, xây dựng cơ chế giám sát và xử lý nghiêm các hành vi trái pháp luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; 95% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; 90% cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

- Đến cuối năm 2020, tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu đạt 10% biên chế giao năm 2015 theo thẩm quyền.

- 100% số đơn vị cung cấp các dịch vụ công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu, đặt hàng theo quy định.

- Hoàn thành và đưa vào triển khai có hiệu quả Đề án chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang. Bảo đảm đến hết năm 2020 đạt được các mục tiêu sau:

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản; 100% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh dưới dạng điện tử; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; 100% các cơ quan hành chính từ cấp xã trở lên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 80% các cuộc họp được tổ chức trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện; cung cấp chứng thư số tổ chức tới 80% cơ quan từ cấp huyện trở lên; 80% chứng thư số cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức từ cấp phó trưởng phòng trở lên thuộc các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh.

+ Triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại từ tỉnh đến 50% Ủy ban nhân dân cấp huyện; 50% Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử. 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 95% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 90% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng; 90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 20%; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng đạt 10%.

+ Hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung: dân cư, kinh tế - xã hội, đất đai, giáo dục - đào tạo, lao động việc làm, doanh nghiệp, thông tin địa lý... để làm nền tảng phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính

a) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đặc biệt, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng các dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

b) Thống kê, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh mới ban hành để xác định lại chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý theo hướng tinh gọn đầu mối; có quy chế làm việc rõ ràng. Xây dựng cơ chế điều hành linh hoạt, hiệu quả giữa tỉnh với huyện, thành phố trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân cấp triệt để những việc cơ sở có thể làm tốt.

c) Tăng cường công tác thanh tra, giám sát trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm loại bỏ tình trạng không thống nhất trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

d) Rà soát, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh.

đ) Minh bạch, công khai hóa toàn bộ quy định, chính sách, cơ chế, bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

e) Xây dựng cơ chế tổng hợp, điều phối thống nhất cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách, cơ chế để bảo đảm mục tiêu kinh tế-xã hội.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

a) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm 03 giảm: giảm hồ sơ, thủ tục và các bước trong quy trình thực hiện; giảm thời gian thực hiện; giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính và đi lại cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Thông qua việc thực hiện, bảo đảm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Năm 2017 tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh, ở các lĩnh vực: Đầu tư, thành lập doanh nghiệp; đất đai, môi trường; tài chính; cấp phép xây dựng, quy hoạch; hải quan, thuế; y tế, tư pháp - hộ tịch; bảo hiểm xã hội. Phấn đấu giảm 30% thời gian giải quyết ở các lĩnh vực trên so với quy định hiện hành.

b) Hoàn thành việc chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong năm 2017, đồng thời cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, thống nhất liên kết đến toàn bộ cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đa dạng hóa hình thức, phương thức công khai thủ tục hành chính.

c) Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, dịch vụ công và các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

d) Tăng cường trách nhiệm phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp, quy định, đề án về thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Cụ thể:

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế.

- Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; xây dựng; lao động, thương binh và xã hội; tư pháp.

- Ban hành Đề án thực hiện cơ chế liên kết trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện giữa các sở, ban, ngành, hướng đến việc tập trung tất cả đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính về “một đầu mối”, “liên thông - liên kết” và “trọn gói”, nhằm rút ngắn thời gian xử lý, chờ đợi, giảm thành phần hồ sơ trung gian cũng như các mẫu đơn, giấy tờ trùng lặp hoặc do chính các sở, ban, ngành cấp.

- Hoàn thiện Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đầu tư trên nguyên tắc: giảm bớt thời gian, chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để được xem xét giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

đ) Tiếp tục phát huy Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp xã. Thực hiện việc tạo lập hồ sơ điện tử, quản lý toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Triển khai phối hợp giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

e) Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

g) Xây dựng phần mềm đánh giá của tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, thành phố Hà Giang, huyện Bắc Mê; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện trong năm 2017 và năm 2018.

h) Đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện.

i) Thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan quản lý nhà nước gây ra; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

k) Cung ứng các dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “Công khai - minh bạch - chất lượng - đúng hẹn”, “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ”. Từng bước nâng dần tỷ lệ các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trong ngày, trong một buổi hoặc giải quyết ngay. Thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, hẹn và trả kết quả một lần, đúng cam kết.

l) Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đầu tư, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội...; tăng tính minh bạch và tiếp cận thông tin nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư.

m) Triển khai xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ.

3. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ

a) Phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể trong hoạt động công vụ; tổ chức có hiệu quả công tác thanh tra công vụ.

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng làm việc thành thạo, hiệu quả, gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức đúng theo quy định, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, thực tài; bố trí cán bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, năng lực thực tiễn và kết quả công việc; có cơ chế phát huy động lực làm việc, tạo môi trường làm việc, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

d) Nghiên cứu xây dựng Đề án Quy định chế độ sát hạch bắt buộc đối cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

đ) Nghiên cứu xây dựng Đề án đánh giá công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh trên phần mềm máy tính.

e) Nghiên cứu, xây dựng một số khung năng lực đối với chức danh lãnh đạo, quản lý (từ cấp phòng trở xuống) tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

g) Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

h) Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan hành chính; vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập để làm căn cứ xác định biên chế và số lượng người làm việc phù hợp.

i) Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố theo Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 05/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang từ năm 2016 đến năm 2021.

k) Đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Thực hiện khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.

l) Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với việc bố trí, sử dụng, đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ; bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản về quản lý công, pháp luật, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ cho công việc để cán bộ, công chức, viên chức có nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, năng lực phân tích và giải quyết công việc tốt, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức. Gắn kết chính sách đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, và sử dụng cán bộ.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

a) Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị gắn với hoàn thiện, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu thí điểm việc sắp xếp thu gọn đầu mối một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ không phù hợp; kiên quyết không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn.

b) Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp (hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, từng bước cổ phần hóa, hợp tác công tư...). Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (trường học, bệnh viện...) theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp kinh tế; hợp nhất, sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giống hoặc gần giống nhau, kiên quyết giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

c) Thực hiện giải thể, hợp nhất các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

d) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp trên đối với Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; đẩy mạnh việc tổ chức họp giao ban trực tuyến; tập trung thời gian cho công tác chỉ đạo, điều hành và tăng cường đến các cơ quan, đơn vị cơ sở có nhiều khó khăn, vướng mắc để trực tiếp chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

đ) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành với nhau và với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các ngành, các cấp, đảm bảo xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm cụ thể người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và của từng bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

5. Cải cách tài chính công

a) Tích cực, chủ động vận dụng sáng tạo mô hình “Lãnh đạo công - quản trị tư”, “Đầu tư công - quản lý tư” và “Đầu tư tư - sử dụng công” trong đầu tư và quản lý, khai thác sử dụng một số công trình, dự án trên một số lĩnh vực.

b) Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công.

c) Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công, các cơ sở giáo dục và đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, minh bạch.

d) Tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện có hiệu quả cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng về kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu vào mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

đ) Xây dựng phương án thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác thống kê tài chính trên địa bàn tỉnh, nhập số liệu vào phần mềm thống kê theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước

a) Triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

b) Thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

c) Xây dựng mô hình điểm về cải cách hành chính của tỉnh và áp dụng mô hình “cơ quan điện tử” tại thành phố Hà Giang.

d) Cung cấp dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3,4 tới người dân và doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

đ) Tập trung triển khai các ứng dụng phục vụ liên thông, kết nối và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính để tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Các lĩnh vực cần tập trung là giao dịch đất đai (xây dựng, triển khai Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, nhà ở); đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư (thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).

e) Triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính đầu tư, thành lập doanh nghiệp; đất đai, môi trường; cấp phép xây dựng; tư pháp - hộ tịch; hải quan, thuế; bảo hiểm xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế, hải quan qua mạng thông tin điện tử.

g) Từng bước triển khai xây dựng, hoàn chỉnh các cơ sở dữ liệu dùng chung (cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, dân cư, đất đai, doanh nghiệp, quản lý quy hoạch) và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan nhà nước.

h) Tập trung xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đào tạo công chức, viên chức, công dân điện tử.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (tại Phụ lục đính kèm)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của mình.

2. Cần đề cao năng lực dự báo, nhận thức rõ mối quan hệ mật thiết giữa cải cách hành chính với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, xây dựng mục tiêu cải cách hành Chính phù hợp với từng giai đoạn và từng năm, xác định rõ các ưu tiên cải cách. Mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của từng Sở, Ban, ngành, địa phương phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh; phải đảm bảo sự đồng bộ giữa mục tiêu với nhiệm vụ; có sự phối hợp đồng bộ trong việc triển khai từng lĩnh vực cải cách hành chính, giữa các lĩnh vực cải cách hành chính và giữa các ngành, các cấp. Việc đảm bảo đồng bộ là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cải cách hành chính trọng tâm.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy kết quả việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước làm cơ sở để đánh giá, sử dụng, đề bạt và khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 405/CT-UBND 17 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 08/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. Đẩy mạnh, tăng cường việc kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, triển khai, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao; bảo đảm nâng cao và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh việc khó, giành việc dễ, thậm chí không chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Việc xác định trách nhiệm, trước hết thực hiện đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Bắt đầu từ năm 2016, đưa nội dung đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước vào đánh giá trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đánh giá thi đua, xếp loại hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và tạo được điểm nhấn trong từng giai đoạn và thời điểm. Mỗi năm lựa chọn ít nhất một nội dung chuyên đề lĩnh vực để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Năm 2017, tập trung các lĩnh vực quản lý đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tư pháp - hộ tịch...). Hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện, có giải pháp cụ thể, mô hình mới, có tính đột phá, tạo ra hiệu ứng, sức lan tỏa và hiệu quả trên thực tế, tạo được những chuyển biến rõ nét và có sức thuyết phục.

5. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về cải cách hành chính, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính ở các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương tại tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

6. Tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá, nhận xét về trách nhiệm phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, trước hết là ở một số lĩnh vực trọng điểm, như: Quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội, thuế, hải quan... Nghiên cứu, bố trí camera giám sát hoạt động giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

7. Quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý. Coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính đối với các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính, đặc biệt công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

8. Bảo đảm đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đạt hiệu quả, đặc biệt cho thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Căn cứ nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TU, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến cải cách hành chính do Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương phê duyệt và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch của đơn vị, địa phương trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.

b) Chủ động triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của sở, ban, ngành, địa phương. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra.

d) Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo (lồng ghép nội dung trong báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính). Định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 25 tháng 11, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan chủ trì các đề án, nhiệm vụ cải cách hành chính quy định tại Phụ lục đính kèm có trách nhiệm xây dựng đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện để theo dõi.

3. Sở Nội vụ

a) Cơ quan thường trực cải cách hành chính tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình. Định kỳ sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trong từng giai đoạn, xây dựng các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức triển khai các mục tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra.

c) Chủ trì, triển khai thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khảo sát, thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện và dịch vụ công về lĩnh vực y tế, giáo dục.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan quy định, hướng dẫn các đơn vị, địa phương giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.

đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

e) Hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và dự toán ngân sách hằng năm; thẩm tra các nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm về cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về mục tiêu, nội dung để gửi Sở Tài chính tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

g) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

h) Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; nhân rộng các điển hình tiên tiến; đề nghị khen thưởng, kỷ luật về cải cách hành chính.

i) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Chương trình, đề án, dự án có liên quan đến cải cách hành chính đã được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

k) Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá kết quả cải cách hành chính; tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức công bố chỉ số cải cách hành chính hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Định kỳ hằng quý, tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

5. Sở Tư pháp

a) Chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thể chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.

b) Chủ trì thực hiện nội dung về cải cách thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực thi thủ tục hành chính; hướng dẫn việc rà soát thủ tục hành chính và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra việc chấp hành quyết định công bố thủ tục hành chính.

Nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách thủ tục hành chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, triển khai nhân rộng.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

d) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc thẩm định, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kinh phí chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

a) Chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung về công tác cải cách tài chính công.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí đủ kinh phí từ ngân sách tỉnh đối với các nhiệm vụ, dự án, đề án ban hành kèm theo Chương trình này; kinh phí triển khai các dự án có liên quan về cải cách hành chính; kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001-2015 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001-2015 được triển khai trong các cơ quan hành chính.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì tham mưu thực hiện nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

9. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ trì nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực việc làm, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ việc làm, giáo dục nghề nghiệp công.

10. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công trong ngành Y tế, Giáo dục; thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công.

11. Các cơ quan Trung ương tại địa phương

Chủ trì thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính của ngành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

12. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang

Tiếp tục duy trì các chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính để tăng cường tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số: 3183/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

TT

Nội dung và kết quả đầu ra

Lộ trình triển khai

Cơ quan chủ trì tham mưu

Cơ quan phối hợp triển khai thực hiện

I

NĂM 2016-2017

 

 

 

1

Đề án tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành và tham mưu cải cách hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên trách cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà Giang

Quý I năm 2017

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

2

Quy định phân cấp quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ

Quý IV năm 2016

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

3

Chương trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Quý I năm 2017

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

4

Rà soát, tinh gọn hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Quý IV năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

5

Xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh

Quý I, II năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, ngành, địa phương và Hội doanh nghiệp tỉnh

6

Rà soát, ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến ở mức độ 3,4. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến

Thực hiện xuyên suốt cả giai đoạn 2016- 2020

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ

7

Rà soát, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định.

Thực hiện xuyên suốt cả giai đoạn 2016- 2020

Sở Tư pháp

Các cơ quan có liên quan

8

Bảo đảm cắt giảm 30% thời gian giải quyết ở các thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp; đất đai, môi trường; tài chính; cấp phép xây dựng, quy hoạch; y tế, tư pháp - hộ tịch.

Quý I,II năm 2017

Sở Tư pháp

Các cơ quan có liên quan

9

Đăng tải hoặc liên kết 100% thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Quý I năm 2017

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông

10

Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đầu tư; đất đai, môi trường; cấp phép xây dựng; tư pháp - hộ tịch; hải quan, thuế; bảo hiểm xã hội

Quý I, II năm 2017

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục Hải quan; Cục thuế; BHXH tỉnh

Trung tâm hành chính công tỉnh, các cơ quan liên quan

11

Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu kinh tế với các Sở, Ban, ngành trong việc thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án

Quý I năm 2017

Ban Quản lý khu kinh tế

Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan

12

Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử và triển khai tất cả các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; triển khai phần mềm một cửa điện tử tới các phường, thị trấn. Triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ tự động cho cá nhân, tổ chức

Quý I, II năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

13

Triển khai thí điểm người dân đánh giá qua màn hình cảm ứng đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Quý II năm 2017

Trung tâm hành chính công tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

14

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện phân định cụ thể chức năng, phạm vi quản lý của các ngành, hợp lý hóa cơ cấu bên trong của các sở, ban, ngành theo yêu cầu cải cách hành chính

Quý I năm 2017

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Sở Nội vụ

15

Đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Giai đoạn 2016-2020

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Sở Nội vụ

16

Thí điểm phần mềm đánh giá công chức tại Sở Nội vụ

Quý III năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

17

Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

18

Phương án thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quý II năm 2017

Sở Tài chính

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

19

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I, II, III năm 2017

Các Sở thuộc đối tượng thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

20

Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quý IV năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố

21

Triển khai xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; dân cư; đất đai; doanh nghiệp; quản lý quy hoạch

Quý II năm 2017

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

22

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Cung cấp thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư có sử dụng đất, các loại bản đồ quy hoạch khác có liên quan ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt”

Quý III năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố

23

Rà soát, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Từ năm 2017-2020

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư

24

Minh bạch hóa toàn bộ quy định, chính sách, cơ chế, bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước

Quý II năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, tổ chức Hội

25

Đề án trực tuyến hóa biểu mẫu các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên

Quý III năm 2017

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp

26

Rà soát, xây dựng quy trình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Trong năm 2017

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

27

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu, xây dựng một số khung năng lực đối với chức danh lãnh đạo, quản lý (cấp phòng trở xuống) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

Quý III năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

28

Xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Quý II năm 2017

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Sở Nội vụ

29

Đổi mới, hoàn thiện chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao

Quý I năm 2017

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

30

Nghiên cứu, triển khai đánh giá kết quả, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Hoàn thành và triển khai từ năm 2017

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

31

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế”

Quý IV năm 2017

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tài chính

32

Thực hiện liên thông thủ tục hành chính, kết nối các quy trình, thủ tục để giảm mạnh giấy tờ, biểu mẫu trùng lắp, phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng tin học

Trong năm 2017

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Các Sở, Ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

33

Phát triển, tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, tạo lập môi trường mạng, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước.

Bổ sung, nâng cấp và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành, địa phương lên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Từ quý I năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

34

Quy định về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính tại các đơn vị cung cấp thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Quý II năm 2017

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan

35

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

Quý IV năm 2017

Các Sở thuộc đối tượng thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

36

Bố trí camera giám sát hoạt động giao dịch tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các huyện, thành phố.

Quý II năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

III

NĂM 2018

 

 

 

1

Nghiên cứu, triển khai ủy quyền, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đồng bộ với triển khai ủy quyền, phân cấp thẩm quyền quản lý theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Từ năm 2018-2019

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

2

Trực tuyến ở mức độ 4 đối với toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện ở cả ba cấp hành chính

Quý IV năm 2018

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

3

Rà soát, đánh giá, tiếp tục hoàn thiện Trung tâm Hành chính công tỉnh; bổ sung các tiện ích, kênh và hình thức tương tác, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp

Hoàn thành chậm nhất quý II năm 2018

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành có liên quan

4

Thực hiện thí điểm cơ chế đánh giá, sát hạch kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức theo định kỳ

Quý II năm 2018

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

5

Triển khai cơ chế tính toán đầy đủ chi phí trong giá thu viện phí, học phí theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, làm cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo tiến tới tự chủ hoàn toàn

Trong năm 2018 ít nhất một lĩnh vực có 01 đơn vị thực hiện cơ chế này

Sở Tài chính

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo

IV

NĂM 2019

 

 

 

1

Triển khai thí điểm cơ chế một cửa hiện đại tại UBND phường thuộc thành phố Hà Giang

Quý II năm 2019

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

2

Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến đạt tỷ lệ 10% tổng số hồ sơ giải quyết ở các thủ tục: cấp phép đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận đầu tư; cấp giấy phép lái xe; cấp lý lịch tư pháp

Quý II năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

3

Rút kinh nghiệm thí điểm đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo chức danh, vị trí việc làm; triển khai nhân rộng cho các sở, ngành, địa phương

Quý I năm 2019

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

4

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại UBND cấp huyện đối với nhóm thủ tục hành chính: đăng ký kinh doanh; cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm; cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quý I năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

5

Hoàn thành các nội dung cơ bản của Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Quý IV năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư

V

NĂM 2020

 

 

 

1

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo

Quý II năm 2020

Các Sở thường trực chương trình

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

2

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của Trung ương về phân cấp, phân quyền, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước; xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo

Quý II năm 2020

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

3

Rút kinh nghiệm thí điểm cơ chế đánh giá, sát hạch kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức theo định kỳ; triển khai nhân rộng áp dụng

Quý III năm 2020

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan

4

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhóm thủ tục hành chính: khai sinh; kết hôn; đăng ký việc giám hộ; giấy phép nhà ở riêng lẻ; đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo riêng lẻ.

Quý I năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

5

Đánh giá toàn diện hiệu quả vận hành Chính quyền điện tử của tỉnh; xây dựng định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo

Trong quý II năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

6

Tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 10 năm tiếp theo (2021-2030).

Quý IV năm 2020

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


331
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127