Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3165/2002/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 02/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3165/2002/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2002 


QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐĂNG KIỂM TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 1643/1998/QĐ-BGTVT NGÀY 6-7-1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt nam tại văn bản số 636/2002ĐK ngày 20-9-2002 về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 18 của quy định ban hành kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6-7-1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Để đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đăng kiểm viên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phù hợp với việc đầu tư khoa học công nghệ tiên tiến và cơ giới hóa công tác kiểm định;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - lao động và Vụ trưởng Vụ Pháp chế - vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 18 của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

1- Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 4: Đối với đăng kiểm viên

Đăng kiểm viên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có 3 hạng: Đăng kiểm viên Hạng I, Hạng II và Hạng III. Tiêu chuẩn đối với đăng kiểm viên cụ thể như sau:

1- Là kỹ sư chuyên ngành cơ khí phương tiện và xe máy giao thông đường bộ bao gồm các ngành cơ khí ô tô; cơ khí sửa chữa ô tô; cơ khí động lực ô tô ; cơ khí động cơ đốt trong; cơ khí máy kéo nông nghiệp; cơ khí máy kéo lâm nghiệp; cơ khí chuyên dùng ô tô; cơ khí giao thông công chính; cơ khí xe máy tự hành quân sự; cơ khí xe máy thi công xây dựng.

2- Có 3 năm công tác liên tục theo ngành nghề đào tạo được nêu tại Khoản 1 Điều này nếu công tác tại các đơn vị, tổ chức ngoài ngành Đăng kiểm.

3- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu bằng A.

4- Đã qua khóa đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ đăng kiểm theo quy chế đào tạo của Cục Đăng kiểm Việt nam.

5- Riêng đối với cán bộ mới tốt nghiệp Đại học được phân công công tác tại các đơn vị của ngành đăng kiểm thì ngoài việc phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này còn phải hoàn thành chương trình tập sự theo quy định của pháp luật và có thời gian tập sự nghiệp vụ đăng kiểm tối thiểu là 6 tháng kể từ khi được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghiệp vụ đăng kiểm.

6- Được Cục Đăng kiểm Việt nam công nhận, bổ nhiệm và cấp thẻ đăng kiểm viên “.

2- Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 18: Đối với cán bộ đăng kiểm (không kể nhân viên nghiệp vụ) có trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc công nhân bậc 5/7 đã tiếp nhận trước đây được giải quyết như sau:

1- Đối với cán bộ đăng kiểm dưới 45 tuổi (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực) thì các đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ về kinh phí theo quy định của pháp luật để các cán bộ đăng kiểm này được tham gia các khóa đào tạo Đại học chuyên ngành như đã quy định tại Khoản 1 Điều 4 của quy định này.

2- Các cán bộ đăng kiểm quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm hoàn thành khóa đào tạo để có Bằng Đại học phù hợp với tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1 Điều 4 của quy định này trong thời hạn không quá 6 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Nếu sau thời hạn này, các cán bộ nêu trên không có Bằng đại học chuyên ngành theo quy định sẽ bị miễn nhiệm chức danh đăng kiểm viên và không được bố trí công tác trong dây chuyền kiểm định.

3- Đối với các cán bộ có tuổi từ 45 tuổi trở lên (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực) nếu không có điều kiện tham gia các khoá đào tạo để phù hợp với tiêu chuẩn quy định nhưng có kinh nghiệm thực tế và trình độ thực hành tốt, thì đơn vị đăng kiểm sẽ có kế hoạch điều chuyển công tác thích hợp, trong thời gian chưa kịp điều chuyển hoặc trong thời gian làm việc xen kẽ giữa các đợt đào tạo thì đơn vị đăng kiểm vẫn tiếp tục bố trí công tác trong dây chuyền kiểm định, nhưng không bố trí tại các công đoạn có ảnh hưởng trực tiếp tới tính năng an toàn kỹ thuật của phương tiện (thuộc hệ thống phanh và hệ thống lái).

4- Đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm bố trí và phân công đủ số lượng đăng kiểm viên đảm đương công việc và bảo đảm chất lượng kiểm định trong thời gian cử các cán bộ đăng kiểm tham gia các khóa đào tạo nêu tại Khoản 1 Điều này. “

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và hủy bỏ Điều 4 và Điều 18 của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ - Lao động, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, , Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Bộ rưởng (b/c)
- Lưu HC, PCVT, TCCB-LĐ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG 
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 sửa đổi Quy định về Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.313

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!