Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 316/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức – Cán bộ do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 316/QĐ-VTLTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 22/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 316/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – CÁN BỘ

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức – Cán bộ là tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý các lĩnh vực: công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức; lao động tiền lương; đào tạo, đào tạo lại; quốc phòng an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cải cách hành chính của Cục và một số nhiệm vụ về xây dựng và phát triển tổ chức ngành văn thư, lưu trữ trong cả nước theo thẩm quyền quản lý của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền những công việc sau:

a) Hướng dẫn về tổ chức văn thư, lưu trữ trong toàn ngành.

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục.

c) Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

d) Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh công chức, viên chức văn thư, lưu trữ; cơ cấu công chức, viên chức trong các tổ chức thuộc Cục.

đ) Các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức ngành văn thư, lưu trữ.

2. Tham mưu giúp Cục trưởng:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Cục. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

b) Xây dựng quy hoạch, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các tổ chức thuộc Cục tổ chức thực hiện theo thẩm quyền của Cục.

c) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo lại, bồi dưỡng công chức, viên chức văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Cục và toàn ngành.

d) Quản lý công tác đào tạo của Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương (có Phân hiệu tại Đà Lạt).

đ) Tổ chức việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách theo quy định; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức và các chức danh lãnh đạo của các tổ chức thuộc Cục theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

e) Quản lý công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan Cục, và các tổ chức thuộc Cục.

g) Quản lý công tác cải cách hành chính do Cục trưởng giao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc

1. Phòng Tổ chức – Cán bộ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bổ nhiệm.

2. Phòng Tổ chức – Cán bộ làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 59/QĐ-VTLTNN ngày 03 tháng 6 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ.

2. Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các tổ chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (03b);
- Lưu: VT, TCCB (02b)

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 316/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức – Cán bộ do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.802
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0