Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3153/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3153/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 444/TTr-SNV ngày 22/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định (sau đây viết tắt là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh) trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Bình Định và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý dự án công trình giao thông hiện do các cơ quan, đơn vị khác đảm nhận (chuyển giao theo Quyết định của UBND tỉnh).

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo phương thức tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

Trụ sở đặt tại nhà số 08, đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án các công trình giao thông được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình;

- Thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác liên quan đến các công trình giao thông; tư vấn giám sát, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu đối với các dự án khác nếu có đủ điều kiện về năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao.

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án chuyển giao nhân sự, tải sản, tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do các cơ quan, đơn vị khác đang làm chủ đầu tư hoặc đang quản lý về Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh. Thời gian hoàn thành việc bàn giao trước ngày 31/10/2016.

2. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí viên chức và người lao động hợp lý, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh theo quy chế đã được UBND tỉnh ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2016.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan và Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.280
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57