Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 315/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 315/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Viện Vật liệu xây dựng.

2. Sáp nhập Viện Nghiên cứu kiến trúc quốc gia với Viện Quy hoạch đô thị, nông thôn và tổ chức lại thành Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/2008/NĐ-CP).

3. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

4. Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục năm 2005

1. Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

2. Trường Cao đẳng Xây dựng số 2.

3. Trường Cao đẳng Xây dựng số 3.

4. Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây.

5. Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.

6. Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Điều 3. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 của Luật Dạy nghề năm 2006

Trường Cao đẳng nghề cơ giới, cơ khí xây dựng số 1.

Điều 4. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

1. Trường Trung học Xây dựng số 4.

2. Bệnh viện Xây dựng.

3. Chuyển 04 đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Xây dựng về Bệnh viện Xây dựng và tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Xây dựng, bao gồm:

a) Bệnh viện Xây dựng Việt Trì;

b) Trung tâm Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn;

c) Trung tâm Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Sầm Sơn;

d) Trung tâm Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Cửa Lò.

4. Chuyển đổi hình thức hoạt động của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng từ đơn vị sự nghiệp tự trang trải kinh phí thành mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên trực thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới).

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

7. Văn phòng dự án "Chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam".

8. Chuyển Ban Quản lý dự án đầu tư khảo sát quy hoạch xây dựng về Cục Phát triển đô thị và tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Phát triển đô thị.

9. Chuyển Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị về Cục Hạ tầng kỹ thuật và tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Điều 5. Về thẩm quyền đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng việc chuyển đổi hình thức hoạt động của các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền.

5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).Hà

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 24/03/2008 về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.178

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!