Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 314/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Số hiệu: 314/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 25/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 314/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tưng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Đán Văn hóa công vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trư
ng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-BXD ngày 25/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Đán Văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

2. Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức quán triệt và triển khai các nhiệm vụ Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện trước ngày 30/6/2019.

2. Đánh giá việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện và báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2019.

3. Tổng hp kết quả đánh giá việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng phù hợp với những quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về văn hóa công vụ.

Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trước ngày 30/12/2019.

4. Rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền.

Thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

5. Tuyên truyền, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện: Báo Xây dựng, Trung tâm Thông tin, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và Đô thị; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện hàng năm.

6. Kiểm tra việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện trong năm 2020 và hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, theo phân công phụ trách, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung Kế hoạch này và xây dựng, triển khai kế hoạch hành động của đơn vị để thực hiện văn hóa công vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả của đơn vị về Bộ Xây dựng theo quy định.

3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 314/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


313

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75