Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3122/QĐ-UBND năm 2008 Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 3122/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3122 /QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA -KHEN THƯỞNG THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 899/TTr-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ (HN-ĐN)
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh
- Ban TCTU; UBKTTU; ĐUDCĐ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Tài chính, KHĐT, Tư pháp;
- Trung tâm Tin học-Công báo QN;
- Lưu VT, SNV, NC

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3122 /QĐ – UBND ngày 24/ 9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam).

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Thi đua-Khen thưởng Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban Thi đua-Khen thưởng) là tổ chức tương đương Chi cục trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Sở Nội vụ) giúp Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua-khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Thi đua-Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

3. Ban Thi đua-Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, thống nhất quản lý nhà nước công tác thi đua-khen thưởng; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình của tỉnh.

2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, giải pháp, biện pháp phối hợp liên ngành trong lĩnh vực thi đua-khen thưởng.

3. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động về thi đua-khen thưởng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, đồng thời giúp việc cho Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

5. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

6. Giúp UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

7. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn; tổ chức kiểm tra và đôn đốc các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

8. Giúp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh và UBND tỉnh sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của tỉnh; phát hiện và nhân rộng phong trào thi đua và điển hình tiên tiến; đúc rút và phổ biến kinh nghiệm; nghiên cứu kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; giải quyết những vấn đề tồn đọng trong công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; thẩm định, xét duyệt hồ sơ và đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời để trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

9. Tổ chức bồi dưỡng về các chủ trương, chính sách, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong tỉnh.

10. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng và tham gia giải quyết, khiếu nại tố cáo những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

11. Xây dựng và quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

12. Trực tiếp quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của ngành và địa phương theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật. Làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc. Xác nhận các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; thực hiện việc quản lý, lưu trữ có thời hạn và nộp lưu trữ các hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua-khen thưởng.

14. Thực hiện quy định của UBND tỉnh về danh mục công việc thuộc lĩnh vực thi đua-khen thưởng, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng:

1.1. Ban Thi đua-Khen thưởng có Trưởng Ban và không quá 02 Phó Trưởng Ban.

Trưởng Ban do một Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban.

Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng Ban đi vắng, một Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Ban.

1.2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Ban, gồm:

2.1. Văn phòng;

2.2. Phòng Nghiệp vụ.

Việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Ban; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng, Phó phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng.

3. Biên chế:

3.1. Biên chế của Ban Thi đua-Khen thưởng là biên chế hành chính, do Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ hằng năm trong tổng số biên chế hành chính-sự nghiệp của tỉnh.

3.2. Việc bố trí cán bộ, công chức của Ban phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ Quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan tổ chức thực hiện. Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng ban hành Quy chế làm việc và chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng kịp thời đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3122/QĐ-UBND năm 2008 Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.583

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199