Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3120/QĐ-BGTVT năm 2009 bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3120/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 26/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3120/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và Tổ Thường trực giúp việc cho Hội đồng (sau đây gọi tắt là Tổ Thường trực) các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Trần Ngọc Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Ủy viên Hội đồng;

2. Ông Mai Văn Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Ủy viên Hội đồng;

3. Ông Trịnh Viết Lộc, Phó Chánh thanh tra Bộ, Ủy viên Hội đồng;

4. Ông Khương Kim Tạo, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Lâm Hồng Kỳ, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

6. Bà Lê Phương Dung, Phóng viên Báo Giao thông vận tải, Tổ viên Tổ Thường trực;

7. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phóng viên Báo Bạn đường, Tổ viên Tổ Thường trực.

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 của Quyết định này có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải và tại Quy chế làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các Tổng Biên tập Báo Giao thông vận tải, Báo Bạn đường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Tổ trưởng Tổ Thường trực;
- Vụ PBGDPL – Bộ Tư pháp;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3120/QĐ-BGTVT năm 2009 bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.586

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109