Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 311/QĐ-BYT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế

Số hiệu: 311/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm: sức khỏe bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em; dinh dưng bà mẹ, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản nam giới, người cao tuổi; dịch vụ kỹ thuật các biện pháp tránh thai; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phá thai an toàn; xác định lại giới tính; dự phòng và điều trị vô sinh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quy định danh mục chuyên môn kthuật, phân tuyến kỹ thuật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kthuật quốc gia về chăm sóc sinh sản bao gồm: sức khỏe bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em; dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới, người cao tuổi; dịch vụ kỹ thuật các biện pháp tránh thai; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phá thai an toàn; xác định lại giới tính; dự phòng và điều trị vô sinh.

3. Chủ trì và tham gia xây dựng các văn bản liên quan đến công tác hộ sinh trong phạm vi cả nước.

4. Chủ trì xây dựng nội dung, biên soạn tài liệu và chỉ đạo, hướng dẫn trin khai thực hiện công tác tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn, tài liệu tập huấn cho nhân viên y tế về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho nhân viên y tế và các đối tượng khác hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

6. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

7. Làm đầu mối thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định cho phép các cơ sở y tế được thực hiện các can thiệp y tế để xác định lại giới tính và công nhận các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo) theo quy định của pháp luật.

8. Làm đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu và thống kê theo dõi các chỉ số về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

9. Phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn phân hạng các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

10. Tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản theo phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ:

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế:

Biên chế của Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

3. Cơ chế hoạt động:

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em hoạt động theo chế độ chuyên viên. Công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, tchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, BMTE, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 311/QĐ-BYT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.787

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100