Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 31/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 22/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 758/TTr-SNgV ngày 06 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định các hoạt động lễ tân và nghi thức tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đoàn khách nước ngoài quy định trong Quy định này bao gồm:

1. Đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ (sau đây gọi là khách cấp cao nước ngoài) có chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định hoặc ủy quyền cho tỉnh Bình Định đón tiếp;

2. Đoàn khách nước ngoài thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định theo lời mời của Lãnh đạo tỉnh;

3. Đoàn khách cấp Bộ, ngành, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định;

4. Đoàn khách nước ngoài tham gia các sự kiện quốc tế do các cơ quan Trung ương đăng cai tổ chức tại tỉnh Bình Định;

5. Đón tiếp các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến tỉnh làm việc để tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh

6. Các đoàn khách nước ngoài khác.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

Việc đón các đoàn khách nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, Luật và Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, tập quán quốc tế và Quy định này. Cơ quan chủ trì đón tiếp có trách nhiệm phối hợp và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI

Mục 1. ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Đón tiếp Đoàn Người đứng đầu Nhà nước, Người đứng đầu Chính phủ đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền có quan hệ chính thức với Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới hành chính tỉnh nếu đi bằng đường bộ.

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân); bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Trang trí: Trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc và nơi ở.

6. Tiếp và làm việc:

a. Thành phần dự tiếp và làm việc phía tỉnh gồm: Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chủ trì), lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

b. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được Thường trực Tỉnh ủy hoặc lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý.

7. Tiệc chiêu đãi: Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 5. Đón tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thượng Nghị viện, Hạ Nghị viện dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới hành chính tỉnh nếu đi bằng đường bộ.

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân); bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở HĐND tỉnh.

5. Trang trí: Trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc và nơi ở.

6. Tiếp và làm việc:

a. Thành phần dự tiếp và làm việc phía tỉnh bao gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (chủ trì), Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành liên quan.

b. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

7. Tiệc chiêu đãi: Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 6. Đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia

1. Cơ quan chủ trì đón tiễn: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới hành chính tỉnh nếu đi bằng đường bộ.

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân); bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Trang trí: Trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc và nơi ở.

6. Tiếp và làm việc:

a. Thành phần dự tiếp và làm việc phía tỉnh bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chủ trì), lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

b. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

7. Tiệc chiêu đãi: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 7. Đón tiếp Đoàn đại biểu do Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc Quốc hội hoặc cấp tương đương dẫn đầu.

Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì đón tiếp, làm việc và mời cơm thân Đoàn. Không tổ chức các nghi thức lễ tân đối ngoại. Trong từng trường hợp cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, bố trí đón, tiễn Đoàn tại địa giới hành chính tỉnh hoặc nơi Đoàn đến, đi.

Điều 8. Đón tiếp Đoàn đại biểu cấp Bộ, do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Giao Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và lãnh đạo cơ quan chuyên ngành đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới hành chính tỉnh nếu đi bằng đường bộ.

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo sở, ban, ngành tương ứng với Đoàn.

4. Nghi thức đón, tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ.

5. Tiếp và làm việc:

a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần dự tiếp và làm việc phía tỉnh gồm: lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đến mục đích chuyến đi của Đoàn.

b. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Tiệc chiêu đãi: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 9. Đón tiếp người đứng đầu Đảng, Chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bí thư, Tỉnh trưởng, Thống đốc Bang, Trưởng Đặc Khu hoặc tương đương

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Giao Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới hành chính tỉnh nếu đi bằng đường bộ.

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân); bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ.

5. Tiếp và làm việc:

a. Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp và làm việc. Thành phần dự tiếp và làm việc phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn.

b. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Tiệc chiêu đãi: Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chiêu đãi. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 10. Đón tiếp Đoàn đại biểu quân sự do Tổng Tư lệnh hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới hành chính tỉnh nếu đi bằng đường bộ.

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân), Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ.

5. Tiếp và làm việc:

a. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp và làm việc. Thành phần dự tiếp và làm việc phía tỉnh gồm Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đến mục đích chuyến công tác của Đoàn.

b. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Tiệc chiêu đãi: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

7. Các nghi thức ngoại giao khác thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng trên cơ sở phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Điều 11. Đón tiếp Đoàn đại biểu quân sự, không do Tổng Tư lệnh hoặc cấp tương đương dẫn đầu

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức đón tiếp. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì tiếp và làm việc, mời cơm thân. Tùy theo tính chất, yêu cầu của từng trường hợp cụ thể, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức nghi lễ đón tiếp theo quy định của Bộ Quốc phòng trên cơ sở phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Điều 12. Đón tiếp Đoàn đại biểu cấp Bộ, không do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Sở Ngoại vụ.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón Đoàn tại nơi đến, tiễn Đoàn tại nơi xuất phát (nơi đi).

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo sở, ban, ngành tương ứng với Đoàn vào.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân). Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Ngoại vụ đón tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ.

5. Tiếp và làm việc:

a. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp xã giao nếu khách có nguyện vọng. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Mời cơm thân: Sở Ngoại vụ tổ chức mời cơm thân. Thành phần dự cơm thân phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức của Đoàn và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 13. Đón Đại sứ, Đại diện lâm thời nước ngoài

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Sở Ngoại vụ.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới hành chính tỉnh nếu đi bằng đường bộ.

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân), Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ.

5. Tiếp và làm việc:

a. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần dự tiếp và làm việc phía tỉnh gồm: Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan đến mục đích chuyến thăm.

b. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Mời cơm thân: Ủy ban nhân dân tỉnh mời cơm thân. Thành phần dự cơm thân phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón và tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 14. Đón Phó trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng Lãnh sự nước ngoài

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Sở Ngoại vụ.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón Đoàn tại nơi đến làm việc, tiễn Đoàn tại nơi xuất phát (nơi đi).

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

4. Tiếp và làm việc:

a. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thành phần phía tỉnh gồm lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp xã giao nếu khách có nguyện vọng. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

5. Mời cơm thân: Sở Ngoại vụ tổ chức mời cơm thân. Thành phần dự cơm thân phía tỉnh có các thành viên tham gia tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 15. Đón đại diện Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán nước ngoài

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc tại trụ sở Sở Ngoại vụ; tặng hoa, quà lưu niệm và tổ chức mời cơm thân Đoàn. Tổ chức các cuộc tiếp xúc hoặc tham quan tùy theo nội dung làm việc và nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Điều 16. Tặng phẩm

Đối với các Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước ngoài, Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan được giao chủ trì đón, tiếp Đoàn có tặng phẩm tặng Trưởng đoàn và phu nhân (phu quân) đi cùng. Trường hợp đặc biệt, có tặng phẩm tặng các thành viên khác của Đoàn.

Tặng phẩm cần phải có ý nghĩa và thể hiện được bản sắc văn hóa, đặc trưng của địa phương, phù hợp với phong tục, tập quán của nước bạn; đồng thời, phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 17. Người tháp tùng

Cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp khách thu xếp cán bộ phục vụ Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân) trong các hoạt động chính thức.

Mục 2. ĐÓN TIẾP CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC LIÊN HIỆP QUỐC, CÁC CƠ QUAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 18. Đón tiếp các tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, do người đứng đầu Tổ chức dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón, tiễn: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới hành chính tỉnh nếu đi bằng đường bộ.

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân); bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ.

5. Tiếp và làm việc:

a. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp và làm việc. Thành phần dự tiếp và làm việc phía tỉnh gồm lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh liên quan đến mục đích chuyến đi của Đoàn.

b. Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Tiệc chiêu đãi: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi. Thành phần dự tiệc phía tỉnh có các thành viên tham dự tiếp và làm việc, đón tiễn Đoàn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các viên chức tùy tùng Đoàn.

Điều 19. Đón tiếp các tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, các tổ chức hợp tác phát triển, hợp tác quốc tế thuộc Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam không phải người đứng đầu Tổ chức dẫn đầu

Sở Ngoại vụ chủ trì, đón tiếp, làm việc; tặng hoa, quà lưu niệm và mời cơm thân Đoàn. Tùy theo nội dung làm việc và trong từng trường hợp cụ thể, Sở Ngoại vụ xem xét, đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp, làm việc.

Điều 20. Đón tiếp các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp và mời các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan cùng dự buổi tiếp và làm việc; không tổ chức lễ đón tiễn, không trang trí cờ và khẩu hiệu chào mừng tại nơi làm việc; tổ chức mời cơm thân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự cơm thân và tiếp xã giao nếu khách có nguyện vọng. Các quy định khác về lễ tân đối ngoại không áp dụng trong trường hợp này. Sau buổi làm việc, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mục 3. ĐÓN TIẾP CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, NHÀ ĐẦU TƯ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỈNH LÀM VIỆC ĐỂ TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Điều 21. Đón tiếp các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư nước ngoài)

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Đối với các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế (nếu đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế) chủ động tiếp xúc, trao đổi thông tin với nhà đầu tư nước ngoài đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; chủ trì đón tiếp và làm việc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả làm việc với nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có nguyện vọng làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế xét thấy cần lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì thì có văn bản đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thu xếp cuộc họp.

2. Nghi thức đón, tiễn: Không tổ chức lễ đón, tiễn. Trường hợp đón tiếp nhà đầu tư nước ngoài là lãnh đạo các Tập đoàn Kinh tế lớn, các Tổng Công ty đến từ các nước có thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì trang trí khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi làm việc; đồng thời, mời Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp Đoàn, tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn và mời cơm thân Đoàn.

Mục 4. LÃNH ĐẠO TỈNH DỰ VÀ PHÁT BIỂU TẠI CÁC BUỔI LỄ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 22. Dự và phát biểu Lễ khai trương Văn phòng đại diện, khai mạc triển lãm, hội nghị, hội thảo, hội chợ quốc tế; Lễ động thổ, Lễ khánh thành các dự án viện trợ và đầu tư nước ngoài, Lễ ký kết thỏa thuận

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Sở Ngoại vụ tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chúc mừng hoặc lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, hoặc Sở Ngoại vụ trực tiếp tham dự, phát biểu, tặng lẵng hoa chúc mừng.

Chương III

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ NGOẠI VỤ VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 23.

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện, hướng dẫn và quản lý công tác lễ tân đối ngoại trong hoạt động đón tiếp, làm việc với các Đoàn khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao tìm hiểu và xác minh thông tin về các Đoàn khách nước ngoài; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất về thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung và mục tiêu cần đạt được trước khi lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp, làm việc với các Đoàn khách nước ngoài; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao và Chính phủ tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu vinh dự khác cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thành tích đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 24. Các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu đón tiếp, làm việc với các Đoàn khách nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, liên hệ với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 25. Các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc theo lời mời của Sở, ban, ngành, địa phương nào thì Sở, ban, ngành, địa phương đó chủ trì đón tiếp và có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ trong công tác lễ tân, khánh tiết và quản lý khách nước ngoài theo quy định. Nếu khách có nguyện vọng gặp, tiếp kiến với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thì cơ quan chủ trì đón tiếp có Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí thời gian tiếp và làm việc với Đoàn.

Điều 26. Khi đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc, các Sở, ban, ngành, địa phương cần bảo đảm tinh thần trọng thị, chu đáo, tiết kiệm; thực hiện đúng theo chương trình, nội dung, kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý và theo sự thống nhất với các bên có liên quan; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan kết quả làm việc.

Điều 27. Đối với các Đoàn khách nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng Quy định này, Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (bằng văn bản) về kết quả làm việc và các đề xuất (nếu có). Trường hợp khách có nguyện vọng tiếp kiến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, tùy theo từng trường hợp cụ thể, Sở Ngoại vụ xem xét và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện nghi thức lễ tân đối ngoại theo đúng Quy định này và Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 29. Kinh phí

1. Kinh phí phục vụ cho công tác đón tiếp, làm việc với khách nước ngoài theo Quy định này được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh.

2. Căn cứ vào nội dung chương trình đối ngoại và thực tế nhu cầu đón tiếp khách nước ngoài hàng năm của tỉnh, các đơn vị chủ trì đón tiếp lập dự trù kinh phí trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu do Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định.

3. Đối với khách nước ngoài do Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nào chủ trì đón tiếp, làm việc thì Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đó tự cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành.

4. Việc đài thọ cho các Đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, đồng thời áp dụng theo thông lệ quốc tế.

Điều 30. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150