Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND quy định chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân Thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 31/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 29/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2011/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ.

Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND8 ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII kỳ họp thứ 2 về việc phê chuẩn Đề án tổ chức và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 104/TTr-BCH ngày 05 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương như sau:

1. Chế độ trợ cấp ngày công lao động

Trong thời gian tham gia lực lượng dân quân thường trực, mỗi dân quân được trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,12 mức lương tối thiểu hiện hành.

Khi được điều động phối hợp hoạt động tuần tra ban đêm theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn từ 21 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau thì được trợ cấp thêm 30% mức hỗ trợ ngày công lao động ban ngày, nhưng không quá 10 đêm trong 01 tháng đối với 01 dân quân.

2. Chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế tự nguyện

Trong thời gian tham gia lực lượng dân quân thường trực, mỗi dân quân được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định.

Điều 2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của lực lượng dân quân Thường trực cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương)

STT

ĐỊA PHƯƠNG

TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG

GHI CHÚ

I

Thị xã Thủ Dầu Một

01 trung đội và 14 tiểu đội, 196 người

 

*

Xây dựng cấp thị xã

01 trung đội 28 người

 

*

Xây dựng cấp xã, phường

14 tiểu đội, 168 người

 

1

Phường Phú Cường

Cấp tiểu đội: 12 người

 

2

Phường Phú Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

3

Phường Phú Lợi

Cấp tiểu đội: 12 người

 

4

Phường Phú Thọ

Cấp tiểu đội: 12 người

 

5

Phường Chánh Nghĩa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

6

Phường Hiệp Thành

Cấp tiểu đội: 12 người

 

7

Phường Hiệp An

Cấp tiểu đội: 12 người

 

8

Phường Phú Mỹ

Cấp tiểu đội: 12 người

 

9

Phường Định Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

10

Phường Hòa Phú

Cấp tiểu đội: 12 người

 

11

Phường Phú Tân

Cấp tiểu đội: 12 người

 

12

Xã Tân An

Cấp tiểu đội: 12 người

 

13

Xã Chánh Mỹ

Cấp tiểu đội: 12 người

 

14

Xã Tương Bình Hiệp

Cấp tiểu đội: 12 người

 

II

Thị xã Thuận An

01 trung đội và 10 tiểu đội, 148 người

 

*

Xây dựng cấp thị xã

01 trung đội 28 người

 

*

Xây dựng cấp xã, phường

10 tiểu đội, 120 người

 

1

Phường Lái Thiêu

Cấp tiểu đội: 12 người

 

2

 Phường An Thạnh

Cấp tiểu đội: 12 người

 

3

Phường Vĩnh Phú

Cấp tiểu đội: 12 người

 

4

Phường Bình Chuẩn

Cấp tiểu đội: 12 người

 

5

Phường An Phú

Cấp tiểu đội: 12 người

 

6

Phường Bình Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

7

Phường Thuận Giao

Cấp tiểu đội: 12 người

 

8

Xã Bình Nhâm

Cấp tiểu đội: 12 người

 

9

Xã Hưng Định

Cấp tiểu đội: 12 người

 

10

Xã An sơn

Cấp tiểu đội: 12 người

 

III

Thị xã Dĩ An

01 trung đội và 07 tiểu đội, 112 người

 

 *

Xây dựng cấp thị xã

01 trung đội 28 người

 

*

Xây dựng cấp phường

07 tiểu đội, 84 người

 

1

Phường Dĩ An

Cấp tiểu đội: 12 người

 

2

Phường Bình An

Cấp tiểu đội: 12 người

 

3

Phường Bình Thắng

Cấp tiểu đội: 12 người

 

4

Phường An Bình

Cấp tiểu đội: 12 người

 

5

Phường Đông Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

6

Phường Tân Đông Hiệp

Cấp tiểu đội: 12 người

 

 7

Phường Tân Bình

Cấp tiểu đội: 12 người

 

IV

Huyện Tân Uyên

01 trung đội và 22 tiểu đội, 292 người

 

*

Xây dựng cấp huyện

01 trung đội 28 người

 

*

Xây dựng cấp xã, thị trấn

22 tiểu đội, 264 người

 

1

Thị trấn Uyên Hưng

Cấp tiểu đội: 12 người

 

2

Thị trấn Tân Phước Khánh

Cấp tiểu đội: 12 người

 

3

Thị trấn Thái Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

4

Xã Khánh Bình

Cấp tiểu đội: 12 người

 

5

Xã Tân Mỹ

Cấp tiểu đội: 12 người

 

6

Xã Tân Vĩnh Hiệp

Cấp tiểu đội: 12 người

 

 7

Xã Tân Hiệp

Cấp tiểu đội: 12 người

 

8

Xã Phú Chánh

Cấp tiểu đội: 12 người

 

9

Xã Vĩnh Tân

Cấp tiểu đội: 12 người

 

10

Xã Thạnh Phước

Cấp tiểu đội: 12 người

 

11

Xã Thạnh Hội

Cấp tiểu đội: 12 người

 

12

Xã Lạc An

Cấp tiểu đội: 12 người

 

13

Xã Tân Bình

Cấp tiểu đội: 12 người

 

14

Xã Bình Mỹ

Cấp tiểu đội: 12 người

 

15

Xã Hội Nghĩa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

16

Xã Tân Lập

Cấp tiểu đội: 12 người

 

17

Xã Tân Thành

Cấp tiểu đội: 12 người

 

18

Xã Tân Định

Cấp tiểu đội: 12 người

 

19

Xã Bạch Đằng

Cấp tiểu đội: 12 người

 

20

Xã Thường Tân

Cấp tiểu đội: 12 người

 

21

Xã Đất Cuốc

Cấp tiểu đội: 12 người

 

22

Xã Hiếu Liêm

Cấp tiểu đội: 12 người

 

V

Huyện Bến cát

01 trung đội và 15 tiểu đội, 188 người

 

*

Xây dựng cấp huyện

01 trung đội 28 người

 

*

Xây dựng cấp xã, thị trấn

15 tiểu đội, 160 người

 

1

Thị trấn Mỹ Phước

Cấp tiểu đội: 12 người

 

2

Xã Chánh Phú Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

3

Xã Hòa Lợi

Cấp tiểu đội: 12 người

 

4

Xã Tân Định

Cấp tiểu đội: 12 người

 

5

Xã Thới Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

6

Xã An Điền

Cấp tiểu đội: 12 người

 

7

Xã An Tây

Cấp tiểu đội: 12 người

 

8

Xã Phú An

Cấp tiểu đội: 12 người

 

9

Xã Long Nguyên

Cấp tiểu đội: 12 người

 

10

Xã Lai Hưng

Cấp tiểu đội: 12 người

 

11

Xã Lai Uyên

Cấp tiểu đội: 12 người

 

12

Xã Tân Hưng

Cấp tiểu đội: 09 người

 

13

Xã Hưng Hòa

Cấp tiểu đội: 09 người

 

14

Xã Cây Trường

Cấp tiểu đội: 09 người

 

15

Xã Trừ Văn Thố

Cấp tiểu đội: 09 người

 

VI

Huyện Phú Giáo

01 trung đội và 11 tiểu đội, 136 người

 

*

Xây dựng cấp huyện

01 trung đội 28 người

 

*

Xây dựng cấp xã, thị trấn

11 tiểu đội, 108 người

 

1

Thị trấn Phước Vĩnh

Cấp tiểu đội: 12 người

 

2

Xã Vĩnh Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

3

Xã An Bình

Cấp tiểu đội: 12 người

 

4

Xã Phước Sang

Cấp tiểu đội: 12 người

 

5

Xã Tân Hiệp

Cấp tiểu đội: 12 người

 

6

Xã An Thái

Cấp tiểu đội: 12 người

 

7

Xã Phước Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

8

Xã Tam Lập

Cấp tiểu đội: 09 người

 

9

Xã An Linh

Cấp tiểu đội: 09 người

 

10

Xã Tân Long

Cấp tiểu đội: 09 người

 

11

Xã An Long

Cấp tiểu đội: 09 người

 

VII

Huyện Dầu Tiếng

01 trung đội và 12 tiểu đội, 160 người

 

*

Xây dựng cấp huyện

01 trung đội 28 người

 

*

Xây dựng cấp xã, thị trấn

12 tiểu đội, 132 người

 

1

Thị trấn Dầu Tiếng

Cấp tiểu đội: 12 người

 

2

Xã Thanh An

Cấp tiểu đội: 12 người

 

3

Xã Long Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

4

Xã Thanh Tuyền

Cấp tiểu đội: 12 người

 

5

Xã Định Hiệp

Cấp tiểu đội: 12 người

 

6

Xã Long Tân

Cấp tiểu đội: 12 người

 

7

Xã An Lập

Cấp tiểu đội: 12 người

 

8

Xã Minh Hòa

Cấp tiểu đội: 12 người

 

9

Xã Định Thành

Cấp tiểu đội: 09 người

 

10

Xã Định An

Cấp tiểu đội: 09 người

 

11

Xã Minh Thạnh

Cấp tiểu đội: 09 người

 

12

Xã Minh Tân

Cấp tiểu đội: 09 người

 

Cấp huyện, thị: Tổ chức 07 trung đội ở 07 huyện, thị, quân số 196 người.

Cấp xã, phường, thị trấn: Tổng 91 tiểu đội ở 91 xã, phường, thị trấn, quân số 1.056 người.

(Tiểu đội 12 người, có 79 xã, phường, thị trấn; tiểu đội 09 người, có 12 xã ở các huyện Bến Cát, Phú Giáo và Dầu Tiếng)./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2011/QĐ-UBND quy định chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân Thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.205
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78