Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUNG TÂM QUẢN LÝ KHÍ MỎ THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Trên cơ sở Quyết định số 2518/QĐ-KHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2001 của Bộ Công nghiệp phê duyệt dự án đầu tư “Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam”;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam tại Tờ trình số 1499/TT-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA) Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Ban Quản lý dự án được sử dụng con dấu và tài khoản của Tổng Công ty Than Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban QLDA:

1. Ông Nguyễn Đức Tráng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm Trưởng Ban QLDA;

2. Ông Nguyễn Đức Trắc, Phó Ban Kế toán-Tài chính-Thống kê Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm Kế toán trưởng Ban QLDA;

3. Ông Dương Văn Hoà, Trưởng Ban Đầu tư phát triển Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm cán bộ Ban QLDA;

4. Ông Lê Văn Thắng, Chuyên viên chính Ban Đầu tư phát triển Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm cán bộ Ban QLDA;

5. Ông Lê Thưởng, Trưởng Ban Giám sát an toàn và Bảo hộ lao động Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm cán bộ Ban QLDA;

Ban QLDA sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành việc xây dựng dự án và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Trưởng Ban QLDA Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Viện KHCN mỏ;
- Lưu VP, KH&ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2002/QĐ-BCN ngày 03/07/2002 thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.450

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!