Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 25/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-HTQT ngày 11 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về thành lập Tổ Công tác về Hội nhập Kinh tế Quốc tế của ngành Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổ trưởng Tổ Công tác về Hôi nhập Kinh tế Quốc tế của ngành Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ Công tác về Hội nhập Kinh tế Quốc tế của ngành Công nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan, và các thành viên Tổ Công tác về Hội nhập Kinh tế Quốc tế của ngành Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Thứ trưởng Nguyễn Xuân Chuẩn,
- Vụ TCCB
- Lưu: VP, HTQT.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾCỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2001/QĐ-BCN ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) 

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho Tổ Công tác về Hội nhập kinh tế quốc tế của Ngành Công nghiệp (sau đây gọi tắt là Tổ Hội nhập Công nghiệp quốc tế - HNCNQT) được thành lập theo Quyết định số 771/QĐ - HTQT ngày 11 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Tổ HNCNQT có nhiệm vụ phối hợp với các Vụ chức năng liên quan, các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị, tổ chức thuộc ngành công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ được qui định tại Điều 1, Quyết định số 771/Q.Đ - HTQT ngày 11 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Chương 2:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

 Điều 3. Trách nhiệm của Tổ trưởng.

1- Trên cơ sở chỉ đạo của Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế Quốc tế, căn cứ năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của từng ngành hàng công nghiệp cụ thể, trong khuôn khổ các kế hoạch trung hạn và dài hạn của các ngành hàng đó, chuẩn bị ý kiến tham mưu trình lãnh đạo Bộ đưa ra định hướng và hoạt động cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế của ngành, theo dõi thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Bộ Công nghiệp.

2- Triệu tập các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Tổ và tổng kết các vấn đề đã được thảo luận hoặc tình hình diễn biến của công tác Hội nhập kinh tế quốc tế đã nêu ra tại Tổ trình lãnh đạo Bộ.

3- Phân công nhiệm vụ cho Tổ phó và các thành viên, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ đã giao cho các thành viên.

Điều 4. Trách nhiệm của Tổ phó.

Trợ giúp công việc cho Tổ trưởng theo các nhiệm vụ nêu trong Điều 3.

2- Thực thi các trách nhiệm của Tổ trưởng khi Tổ trưởng bận công việc khác.

Điều 5. Trách nhiệm của thành viên.

Báo cáo, xin ý kiến của Lãnh đạo các Vụ chức năng liên quan, các Tổng Công ty, Công ty về những vấn đề được phân công thực hiện.

Nắm vững những kiến thức và thực tiễn về luật pháp kinh tế quốc tế và các qui chế hoạt động của các Tổ chức kinh tế quốc tế, các Định chế tài chính quốc tế có liên quan, các Hiệp định đa biên đã ký kết.

Tiếp thu chỉ đạo, nắm vững các chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ thông qua Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công nghiệp.

Nắm vững tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt về xuất nhập khẩu cũng như định hướng phát triển theo kế hoạch trung hạn và dài hạn của ngành, hàng mình theo dõi.

Tham mưu ý kiến, đề xuất điều chỉnh, hoặc đưa ra các sáng kiến đối với các vấn đề, nội dung liên quan đến ngành, hàng mình theo dõi trong các chính sách, chủ trương, hoặc các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế tới lãnh đạo đơn vị và Tổ trưởng Tổ HNCNQT. Đối với những đề xuất, sáng kiến quan trọng, Tổ HNCNQT sẽ trình lãnh đạo Bộ đưa ra Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và Chính phủ để đóng góp vào Phương án đàm phán quốc gia đối với các Tổ chức quốc tế hay các nước thành viên của các Tổ chức đó.

Theo dõi, kịp thời phát hiện vấn đề trong quá trình thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế đối với ngành hàng mình (như bán phá giá, gian lận thương mại, vi phạm Hiệp định khung, v.v...) để báo cáo lãnh đạo đơn vị và Tổ trưởng Tổ HNCNQT trình lãnh đạo Bộ trước khi đưa ra Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế để có những đối sách thích hợp, kịp thời.

Thành viên Tổ HNCNQT có trách nhiệm giữ bí mật các nội dung hợp tác kinh tế quốc tế trong giai đoạn chuẩn bị đàm phán, trước khi Bộ Công nghiệp và Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế có lệnh công bố công khai.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp Tổ HNCNQT và thực hiện mọi sự phân công của Tổ trưởng.

Điều 6. Nhóm Tổng hợp.

Các thành viên thuộc biên chế của Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Công nghiệp ngoài nhiệm vụ như các thành viên khác còn có trách nhiệm giúp Tổ trưởng làm công tác tổng hợp của Tổ.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Sinh hoạt tổ.

Ngoài các cuộc họp bất thường do Tổ trưởng triệu tập, Tổ sẽ họp thường xuyên trước hoặc sau các cuộc họp của Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế (trung bình mỗi quí một lần). Tùy theo nội dung, tầm quan trọng và sự cần thiết của công việc, Tổ có thể trình lãnh đạo Bộ cho các nhóm đi công tác đột xuất tại các địa phương hoặc nước ngoài.

Nhóm tổng hợp giúp Tổ trưởng chuẩn bị nội dung các cuộc họp và làm báo cáo sau mỗi cuộc họp gửi Lãnh đạo Bộ Công nghiệp.

Báo cáo của các cuộc họp được lưu trữ tại nhóm tổng hợp.

Chương 4:

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI LIỆU, THÔNG TIN

Điều 8. Kinh phí hoạt động.

Khi tham dự các cuộc họp Tổ và đi công tác xa, các tổ viên được các Tổng Công ty, Công ty, các đơn vị cấp kinh phí theo chế độ đi công tác hiện hành.

Kinh phí cho các hoạt động của Tổ được cung cấp từ kinh phí Nhà nước phân bổ cho Bộ và huy động từ các nguồn tài trợ khác, kể cả từ các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh. Các đợt đi công tác đột xuất nước ngoài lấy từ kinh phí đoàn ra, đoàn vào do Nhà nước phân bổ cho Bộ hay kinh phí của đơn vị, tùy theo người đi công tác đột xuất đang ở cơ quan, đơn vị nào.

Điều 9. Tài liệu, thông tin.

Các Tổ viên được nhận các tài liệu, thông tin liên quan đến nhiệm vụ của Tổ để nghiên cứu, tham khảo, đề xuất và lưu giữ.

Ngoài việc nhận thông tin và cung cấp thông tin liên quan trong tổ, Tổ trưởng và các Tổ viên còn có nhiệm vụ phổ biến thông tin và các kiến thức cơ bản được phép công bố về hội nhập kinh tế quốc tế cho đơn vị khi được Thủ trưởng đơn vị cho phép.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Tổ trưởng Tổ HNCNQT có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Qui chế này; định kỳ tổng hợp tình hình, đề nghị Bộ ra quyết dịnh về việc sửa đổi, hoàn thiện Qui chế.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2001/QĐ-BCN ngày 25/05/2001 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác về Hội nhập Kinh tế Quốc tế ngành Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.672

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!