Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Số hiệu: 306/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 21/TTr-SDL ngày 11/01/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 71/TTr-SNV ngày 23/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thanh tra Sở Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở).

Thanh tra Sở là tổ chức thuộc Sở Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng trong phạm vi, quyền hạn của Giám đốc Sở Du lịch theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Thanh tra Sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Du lịch có trách nhiệm:

1. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở; đồng thời thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh công tác, vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở và các cơ quan công an, quản lý thị trường, thanh tra chuyên ngành khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan trên địa bàn để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Du lịch, Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179