Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2012 về kiện toàn Ban Điều phối quốc gia thực thi Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 306/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 306/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG SA MẠC HÓA CỦA LIÊN HỢP QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 4 Phụ lục II Văn kiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc;

Căn cứ Quyết định số 204/2006/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Điều phối quốc gia thực thi Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc (sau đây gọi tắt là Ban Điều phối), gồm các thành viên:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

2. Các Phó ban là lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng cục Lâm nghiệp (Phó Trưởng ban thường trực), Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

3. Ủy viên: Đại diện của các Tổng cục, Cục/Vụ thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

Các Phó ban và số lượng các Ủy viên (bao gồm cả Ủy viên và thư ký kiêm Chánh Văn phòng quốc gia Công ước chống sa mạc hóa) cụ thể do Trưởng ban quyết định.

Điều 2. Ban Điều phối có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc.

2. Chỉ đạo việc thực hiện và rà soát, đề nghị điều chỉnh Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa, phối hợp xây dựng Chương trình hành động khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Chương trình hành động tiểu khu vực Đông Nam Á, đảm bảo phù hợp với các chiến lược, chính sách của Công ước trong từng giai đoạn, trước mắt là Chiến lược 10 năm 2010 - 2020 của Công ước, phù hợp với bối cảnh ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu và yêu cầu mới của Liên hợp quốc về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

3. Điều phối, tổ chức triển khai và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa.

4. Kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án chống thoái hóa đất, giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, quản lý và phát triển bền vững tài nguyên đất, nước và rừng gắn với việc chủ động tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo ở vùng bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa; xúc tiến việc thiết lập hệ thống cảnh báo sớm ở các vùng nhạy cảm, xây dựng và quản lý hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về sa mạc hóa.

5. Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài trong việc thực hiện Công ước; tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về tài chính và kỹ thuật thông qua các sáng kiến mới, các hiệp định mới, đối tác mới để thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa.

6. Nghiên cứu, đề xuất việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Chỉ đạo việc cung cấp và chia sẻ thông tin, xây dựng các báo cáo quốc gia theo yêu cầu của Công ước.

Điều 3. Chế độ làm việc

1. Ban Điều phối có trụ sở và bộ phận giúp việc đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các thành viên và bộ phận giúp việc của Ban Điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhân sự của bộ phận giúp việc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

2. Trưởng Ban Điều phối chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các mặt hoạt động của Ban; ban hành Quy chế làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/2003/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc.

Điều 6. Ban Điều phối; Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2012 về kiện toàn Ban Điều phối quốc gia thực thi Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.965
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238