Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 306/2017/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 306/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 572/TTr-STN&MT ngày 26/10/2016 và Công văn số 3289/STNMT-VP ngày 19/12/2016; Sở Nội vụ tại Công văn số 2188/SNV-TCBC&TCPCP ngày 30/8/2016; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 90/BCTĐ-STP ngày 07/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực đất đai:

Ủy quyền cho STài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất cho t chc, cơ s tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường:

a) Ủy quyền cho STài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị xác nhận theo quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ);

b) Giao nhiệm vụ là cơ quan thẩm định và ủy quyền cho STài nguyên và Môi trường xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Đ án bo vmôi trường chi tiết đã được phê duyệt;

c) Ủy quyền cho STài nguyên và Môi trường xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2017.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1635/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất cho tổ chức trong nước, cơ s tôn giáo người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc SNội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quan huyện và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, NV;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- TTTU,
- TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Sở T
ư pháp;
- Như đi
u 3;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Báo HP, Đài PTTHHP,
Cổng TTĐT TP;
- Các CV VPUBNDTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 306/2017/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183