Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2011 quy định chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 3038/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 26/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3038 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, TỔ GIÚP VIỆC, VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 262/TTr-SNN&PTNT ngày 12/8/2011 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 500/TTr-STC ngày 05/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh phê duyệt, như sau:

- Mức chi: 300.000 đồng/người/tháng (Ba trăm ngàn đồng).

- Nguồn kinh phí chi trả: Trong dự toán được phân bổ hằng năm của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4/2011 (đối với các thành viên được bổ sung sau ngày 01/4/2011 thì thực hiện từ ngày quyết định bổ sung).

Điều 2. Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT,KTN,KTTH.
(D:\VuNguyen\VP UBND\Quyet dinh - UBND\2011\HCSN\QD che do khoan cong tac phi Ban chi dao, To giup viec Nong thon moi (TT 500).doc)

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2011 quy định chi phí phục vụ công tác kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.756
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106