Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 303/QĐ-TTCP 2020 hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2015

Số hiệu: 303/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2015

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 ;

Theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Thanh tra Chính phủ.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Thanh tra Chính phủ như sau:

Danh mục các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

TT

Tên tài liệu

Mã tài liệu

I

MÔ HÌNH HTQLCL + QUY TRÌNH HỆ THỐNG

1.

Mô hình HTQLCL

MH-HTQL

2.

Mục tiêu chất lượng

MTCL

3.

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu)

QT.HT.01

4.

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (hồ sơ)

QT.HT.02

5.

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT.HT.03

6.

Quy trình họp xem xét của lãnh đạo

QT.HT.04

7.

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, cải tiến HTQLCL

QT.HT.05

8.

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT.HT.06

9.

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

QT.HT07

II

CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1.

Quy trình xử lý văn bản điện tử

QT.TTCP-VP.01

2.

Quy trình công bố thủ tục hành chính

QT.TTCP-VP.02

3.

Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

QT.TTCP-VP.03

4.

Quy trình quản lý, sử dụng xe ô tô

QT.TTCP-VP.04

5.

Quy trình xét duyệt khen thưởng

QT.TTCP-TCCB.01

6.

Quy trình tuyển dụng công chức

QT.TTCP-TCCB.02

7.

Quy trình giải quyết khiếu nại

QT.TTCP-KNTC.01

8.

Quy trình giải quyết tố cáo

QT.TTCP-KNTC.02

9.

Quy trình tiếp công dân

QT.TTCP-BTCD.01

10.

Quy trình xử lý đơn thư

QT.TTCP-BTCD.02

11.

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

QT.TTCP-TT.01

12.

Quy trình giám sát hoạt động đoàn thanh tra

QT.TTCP-GS.01

13.

Quy trình xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra

QT.TTCP-KHTH.01

14.

Quy trình tổng hợp thông tin xây dựng báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN

QT.TTCP-KHTH.02

15.

Quy trình thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của TTCP

QT.TTCP-PC.01

16.

Quy trình tổ chức đoàn ra nước ngoài

QT.TTCP-HTQT.01

III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

 

2.

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

3.

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

4.

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

 

5.

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

6.

Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”

 

7.

Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra

 

8.

Thủ tục đổi thẻ thanh tra

 

9.

Thủ tục cấp mới thẻ thanh tra

 

10.

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

 

11.

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

 

12.

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

 

13.

Thủ tục xử lý đơn tại các cơ quan trung ương

 

14.

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

 

15.

Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện

 

16.

Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

17.

Thủ tục tiếp công dân tại cơ quan Trung ương

 

18.

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

19.

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

 

20.

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

 

21.

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cơ quan Trung ương

 

22.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện

 

23.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh

 

24.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cơ quan Trung ương

 

25.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

26.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

 

27.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

 

28.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ quan Trung ương

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Tổng Thanh tra CP;
- Các Phó Tổng TTCP;
- Lưu: VT; P. KSTTHC.

TỔNG THANH TRA
Lê Minh Khái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 303/QĐ-TTCP ngày 24/04/2020 về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.923

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!