Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 3027/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 23/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3027/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2263/TTr-SVHTTDL ngày 25/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Quyết định 2879/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP)
- Lưu: VT, VXDL, KSTTHC (144b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số: 3027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC

CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN

SỐ TRANG

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

 

A.

VĂN HÓA

 

 

A1.

Di sản văn hóa

 

 

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

UBND tỉnh

 

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

11

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A2.

Điện ảnh

 

 

15

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

16

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A3.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

17

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

18

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

19

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

20

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

UBND tỉnh

 

21

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

UBND tỉnh

 

22

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

UBND tỉnh

 

23

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

UBND tỉnh

 

A4.

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

24

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

25

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

26

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

27

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

28

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

29

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

30

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A5.

Văn hóa cơ sở

 

 

31

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

32

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

33

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

34

Công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

BCĐ cấp tỉnh, VPTT BCĐ cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

35

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

36

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

37

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh

 

38

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh

 

39

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh

 

A6.

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

40

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

41

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A7.

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

 

42

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

43

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

44

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A8.

Thư viện

 

 

45

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A9.

Gia đình

 

 

46

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

47

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND tỉnh

 

48

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

49

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

50

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh

 

51

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

52

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

53

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

54

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

55

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

56

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

57

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A10.

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

 

58

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

B.

THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

UBND tỉnh

 

61

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

UBND tỉnh

 

62

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

UBND tỉnh

 

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

73

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

74

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

75

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

77

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

78

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

79

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

80

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

81

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

82

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

83

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các văn bản không quy định

 

C.

DU LỊCH

 

 

C1.

Lữ hành

 

 

84

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

85

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

86

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

87

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

88

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

89

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

90

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

91

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

92

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

93

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

C2.

Khách sạn

 

 

94

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

95

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

96

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

97

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

98

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

99

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

100

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

II

THỤ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

A1.

Văn hóa cơ sở

 

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

UBND cấp huyện (Theo phân cấp)

 

2

Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

LĐLĐ cấp huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

 

3

Công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa" và tương đương

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

 

4

Công nhận "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

 

5

Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

 

6

Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

 

7

Công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

 

8

Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

 

A2.

Thư viện

 

 

9

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện

 

A3.

Gia đình

 

 

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

12

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

15

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện

 

III.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

 

A.

VĂN HÓA

 

 

A1.

Văn hóa cơ sở

 

 

1

Công nhận gia đình văn hóa

UBND cấp xã

 

A2.

Thư viện

 

 

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

B.

THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

3

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183