Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 302/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 23/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 302/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI HOA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định 4310/QĐ-UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác người Hoa thành phố tại Công văn số 54CV/BCTNH ngày 17 tháng 7 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (nay là Giám đốc Sở Nội Vụ) tại Tờ trình số : 90/TCCQ ngày 31 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác người Hoa thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Công tác người Hoa thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3   
- Văn phòng Chính phủ  
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố  
- Sở Nội vụ (2b)  
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX
- Lưu (VX)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

  

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN CÔNG TÁC NGƯỜI HOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm Quyết định số 302 /2003/QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Điều 1. Ban Công tác người Hoa thành phố là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý và tổ chức thực hiện các mặt công tác về người Hoa, người Việt gốc Hoa và một số mặt có liên quan đến Hoa kiều trên địa bàn thành phố ; Ban Công tác người Hoa thành phố chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố ; đồng thời là “Tiểu Ban Công tác người Hoa” của Ban Dân vận Thành Ủy, có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu giúp Thành Ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đối với người Hoa và một số mặt có liên quan đến Hoa kiều.

Điều 2. Ban Công tác người Hoa thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách, được mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Ban Công tác người Hoa thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn:

3.1- Nghiên cứu tình hình, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản pháp quy nhằm cụ thể hóa và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Hoa, người Việt gốc Hoa và Hoa kiều phù hợp với đặc điểm tình hình thành phố. Đồng thời tổ chức phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành các chủ trương chính sách đó.

3.2- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý xã hội và công tác đối ngoại có liên quan đến người Hoa và Hoa kiều theo sự chỉ đạo của Thành Ủy và Ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố.

3.3- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức Hội đoàn, Hội quán trong người Hoa theo đúng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3.4- Đề xuất các biện pháp, phối hợp với các Sở-ngành có liên quan trong công tác vận động người Hoa nhằm phát huy, khơi dậy thế mạnh và tiềm năng kinh tế của người Hoa góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố.

3.5- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đóng góp ý kiến về công tác người Hoa đối với các sở-ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể thành phố và quận-huyện.

3.6- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thông tin thực hiện tốt việc phát huy bản sắc truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng, bảo tồn các di tích văn hóa tín ngưỡng của người Hoa trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

3.7- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn, dạy học tiếng Hoa cho con em người Hoa trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.8- Tham gia phản biện các đề án liên quan đến người Hoa, chủ trì phối hợp các đề tài nghiên cứu các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người Hoa.

3.9- Quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức làm công tác người Hoa và vận động người Hoa ; quản lý kinh phí hoạt động của Ban theo quy định của Nhà nước.

3.10- Tham gia ý kiến với các ngành chức năng trong việc xem xét, giải quyết các khiếu nại, khiếu tố liên quan đến người Hoa và Hoa Kiều.

Điều 4. Các mặt công tác dân vận :

4.1- Chủ động phối hợp với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể, các sở-ngành thành phố và quận-huyện trong công tác tuyên truyền vận động người Hoa, tham gia các phong trào Cách mạng, chăm lo đời sống người Hoa ; vận động người Hoa chấp hành hiến pháp và pháp luật Nhà nước.

4.2- Tăng cường ảnh hưởng, uy tín của Đảng của Nhà nước, xây dựng mối quan hệ của cộng đồng người Hoa với Đảng và Nhà nước ; tham gia xây dựng lực lượng chính trị trong quần chúng người Hoa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ đất nước.

4.4- Theo dõi nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người Hoa, các hoạt động phong trào trong cộng động người Hoa để đề xuất với Lãnh đạo thành phố có chủ trương chính sách thích hợp.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Ban Công tác người Hoa thành phố do một Trưởng Ban phụ trách, có một số Phó Trưởng Ban giúp việc, phụ trách từng lĩnh vực công tác của Ban theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được phân công.

- Trưởng Ban Công tác người Hoa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm ; các Phó Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban.

- Các chức danh khác của Ban thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Tổ chức bộ máy của Ban công tác người Hoa thành phố :

6.1- Các bộ phận chuyên môn :

1. Văn phòng kế hoạch-tổng hợp.

2. Tổ thông tin mạng (trang web).

3. Tổ tư vấn pháp luật miễn phí.

6.2- Đơn vị sự nghiệp :

1. Trung tâm tư vấn dịch vụ pháp triển kinh tế Chợ lớn.

Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận chuyên môn do Trưởng Ban quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Chế độ làm việc :

7.1- Ban công tác người Hoa thành phố làm việc theo chế độ Thủ trưởng ; Trưởng Ban chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban trước Thành Ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

7.2- Các Phó Trưởng Ban giúp việc Trưởng Ban, được Trưởng Ban phân công, Ủy quyền phụ trách giải quyết một số lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban ; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của Ban trước cấp trên.

7.3- Trưởng Ban có trách nhiệm xây dựng các chế độ về sinh hoạt, học tập, hội họp, đi công tác, phân công công việc, kỷ luật lao động, tuyển dụng, sắp xếp bố trí công việc phù hợp với quy định chung và tình hình của Ban công tác người Hoa.

Điều 8. Quan hệ công tác :

8.1- Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố :

8.1.1. Ban công tác người Hoa thành phố báo cáo, trình bày và cung cấp tài liệu cần thiết cho Hội đồng nhân dân thành phố; trả lời các chất vấn, kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Ban.

8.1.2. Ban công tác người Hoa thành phố chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố ; Trưởng Ban có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả tổ chức hoạt động của Ban ; tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập ; tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Ban.

8.2- Đối với các sở-ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố :

8.2.1. Phối hợp với các sở-ngành chức năng của thành phố tổ chức nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố các phương án, dự án về quy hoạch phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội liên quan đến người Hoa ở thành phố.

8.2.2. Phối hợp với các sở-ngành chức năng của thành phố trong việc cung cấp, trao đổi, tình hình số liệu thống kê về người Hoa để thực hiện nhiệm vụ của Ban.

8.2.3. Phối hợp với các sở-ngành chức năng của thành phố tổ chức thực hiện các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố phố về công tác người Hoa và Hoa kiều.

8.2.4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức Đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban ; xây dựng chương trình kế hoạch công tác vận động người Hoa.

8.3- Đối với Ban Dân vận Thành Ủy : Ban công tác người Hoa thành phố đồng thời là Tiểu ban Công tác người Hoa của Ban Dân vận Thành Ủy, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, phân công của Ban Dân vận Thành Ủy về chương trình, kế hoạch và các công tác cụ thể khác.

8.4- Đối với quận-huyện : Ban Công tác người Hoa có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quận-huyện triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác người Hoa.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Căn cứ vào Quy chế này, Trưởng Ban công tác người Hoa thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể ; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những điều không còn phù hợp với quy định của Nhà nước, Trưởng Ban có trách nhiệm kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.-

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 302/2003/QĐ-UB ngày 23/12/2003 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác người Hoa thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.565

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143