Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt sửa đổi Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) do tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 301/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỀ ÁN VỀ TỔ AN NINH NHÂN DÂN Ở THÔN THUỘC XÃ, TỔ DÂN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN (NƠI CHƯA BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG CÔNG AN CHÍNH QUY) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI, kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 10/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1931/TTr-PV11(PV28) ngày 30/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, t dân phthuộc thị trn (nơi chưa b trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, vi những nội dung sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 2 mục III Đề án về Tổ An ninh nhân dân như sau:

Mỗi thôn thành lập 01 Tổ An ninh nhân dân. Tùy theo tình hình, đặc điểm và số lượng dân cư trên địa bàn, mỗi TAn ninh nhân dân được bố trí từ 03 đến 05 thành viên, có 01 Tổ trưởng và từ 01 đến 02 Tổ phó (do tập thể Tổ An ninh nhân dân bầu ra); mỗi thành viên Tổ An ninh nhân dân được phân công phụ trách từ 01 đến 03 xóm, làng, bản, khu dân cư trong thôn.

2. Sửa đổi điểm b khoản 5 mục III Đề án về T An ninh nhân dân như sau:

Mức chi hàng năm cho 01 thành viên Tổ An ninh nhân dân là 3.000.000 đồng/năm, gồm các mục chi sau:

- Văn phòng phẩm, họp giao ban hàng tuần: 200.000 đồng/năm.

- Mua đèn pin: 100.000 đồng/năm.

- Mua áo đi mưa, giày, mũ bảo hộ lao động: 280.000 đồng/năm.

- Bồi dưỡng tuần tra, canh gác ban đêm: 2.400.000 đồng/năm.

- Mua băng chức danh đeo tay “Tổ ANND”: 20.000 đồng/băng/năm.

3. Các quy định tại Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) không sửa đổi, bổ sung vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đ
oàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

-
Báo Quảng Ngãi;
- Đ
ài Phát thanh và Truyền hình tnh;
- VP
UB: KTTH, CBTH;
-Lưu: VT,NC
(nqviet 782)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt sửa đổi Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) do tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


884

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36