Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2008 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 300/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 14/TTr-SNV ngày 31 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau (Kèm theo Danh mục công việc và thời gian giải quyết).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan. Dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website Cà Mau;
- Chuyên viên các khối;
- Lưu: VT, H32/02.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

DANH MỤC

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 300 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Lĩnh vực, công việc

Thời gian giải quyết

A

Công việc thực hiện theo cơ chế một cửa

 

I

Công việc giải quyết ngay

 

1

Cấp bằng cho những trường hợp riêng lẻ

Trong ngày

2

Học sinh chuyển trường trong tỉnh và ngoài tỉnh

Trong ngày

3

Điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức

Trong ngày

4

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Trong ngày

II

Công việc giải quyết phải ghi giấy hẹn

 

1

Bằng cấp:

- Cấp lại bằng tốt nghiệp

- Điều chỉnh, cải chính bằng tốt nghiệp

 

02 ngày

02 ngày

2

Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

2.1

Giải quyết khiếu nại

* Khiếu nại lần đầu:

- Thụ lý

- Giải quyết vụ việc thông thường

- Giải quyết vụ việc phức tạp

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn: - Vụ việc thông thường

- Vụ việc phức tạp

* Khiếu nại lần tiếp theo:

- Thụ lý

- Giải quyết vụ việc thông thường

- Giải quyết vụ việc phức tạp

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn: - Vụ việc thông thường

- Vụ việc phức tạp

 

 

10 ngày

30 ngày

45 ngày

45 ngày

60 ngày

 

10 ngày

45 ngày

60 ngày

60 ngày

70 ngày

2.2

Giải quyết tố cáo

- Thụ lý

- Giải quyết vụ việc thông thường

- Giải quyết vụ việc phức tạp

 

10 ngày

60 ngày

90 ngày

3

Cấp phép dạy thêm

05-10 ngày

4

Sử dụng, quản lý công chức, viên chức:

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo

- Nâng bậc lương thường xuyên

- Nghỉ hưu

- Kỷ luật

- Thôi việc

- Nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu

 

15 ngày

07 ngày

15 ngày

15 ngày

15 ngày

10 ngày

B

Công việc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông

 

1

Sử dụng, quản lý công chức, viên chức

 

1.1

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tại Sở Nội vụ

 

07 ngày

07 ngày

1.2

Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu:

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tại Sở Nội vụ

 

 

07 ngày

07-12 ngày

1.3

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tại Sở Nội vụ

 

10 ngày

15-20 ngày

1.4

Chuyển loại công chức, viên chức:

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tại Sở Nội vụ

 

07 ngày

10 ngày

1.5

Bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức:

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tại Sở Nội vụ

 

10 ngày

10 ngày

1.6

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tại Sở Nội vụ

 

10 ngày

15 ngày

Ghi chú: Thời gian giải quyết tính theo ngày làm việc.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2008 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.524

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64