Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2999/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2999/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ công văn 12369/BTC-TCCB ngày 16/9/2011 của Bộ Tài chính; công văn số 2531/BNN-KHCN ngày 01/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công văn số 701/UBDT-VP ngày 14/9/2011 của Ủy ban Dân tộc và công văn số 617-CV/HNDTW ngày 30/8/2011 của Hội Nông dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Trưởng ban;

2. Ông Nghiêm Vũ Khải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phó trưởng ban thường trực;

3. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên;

4. Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

5. Ông Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

6. Ông Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi theo Quy chế Tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi được lấy trong kinh phí hoạt động chung của Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2999/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình nông thôn miền núi) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi có nhiệm vụ:

1. Cụ thể hóa mục tiêu và nội dung của Chương trình nông thôn miền núi đã được quy định tại Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ cho việc lựa chọn và bố trí các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi vào thực hiện trong kế hoạch hàng năm;

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chương trình nông thôn miền núi, tổ chức các hoạt động chung của Chương trình nông thôn miền núi;

3. Tổ chức phối hợp lồng ghép các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi Chương trình nông thôn miền núi với các chương trình và dự án khác có liên quan;

4. Chỉ đạo cơ quan chủ trì và cơ quan chuyển giao công nghệ của dự án tổ chức triển khai các dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và kinh phí đã được phê duyệt;

5. Giúp Bộ Khoa học và Công nghệ đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện, đánh giá, nghiệm thu và tổng kết các dự án. Đề xuất xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình nông thôn miền núi;

6. Đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất các biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về tổ chức và quản lý dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi

1. Trưởng ban:

a) Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quy chế này;

b) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi;

c) Chỉ đạo xây dựng các báo cáo tổng hợp về tình hình và kết quả việc thực hiện Chương trình nông thôn miền núi để Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó trưởng ban thường trực:

a) Giúp Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các nhiệm vụ được phân công phụ trách;

b) Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt;

c) Giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi;

d) Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi và đóng góp ý kiến vào nội dung của các vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi phân công.

b) Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi và đóng góp ý kiến vào nội dung của các vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp. Được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1, Điều 2 của Quy chế này.

Chương 2.

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LÀM VIỆC

Điều 4. Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi làm việc theo chế độ tập trung, dân chủ. Ý kiến kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo dựa trên ý kiến của đa số thành viên Ban Chỉ đạo, trong trường hợp ý kiến của các thành viên trong Ban chỉ đạo cân bằng nhau thì sẽ dựa trên ý kiến của Trưởng ban Chỉ đạo.

Điều 5. Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi:

a) Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi họp định kỳ 6 tháng và 01 năm/lần.

b) Các cuộc họp bất thường của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi do Trưởng ban Chỉ đạo triệu tập để giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh.

Điều 6. Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi có Văn phòng giúp việc. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn miền núi được lấy trong kinh phí hoạt động chung của Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015.

Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban Chỉ đạo phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2999/QĐ-BKHCN ngày 23/09/2011 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.592

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!