Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2991/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2991/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2991/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN ĐỂ ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ văn bản số 8505/BTC-QLCS ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý khi kết thúc;
Căn cứ văn bản số 1825/BQLDATL-VP ngày 30/9/2008 của Ban quản lý dự án Thăng Long về cử cán bộ tham gia Hội đồng thanh lý tài sản; Văn bản số 356/KHCN ngày 02/10/2008 của Vụ Khoa học công nghệ về cử người tham gia Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ Dự án xây dựng cầu Thanh Trì để bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước theo quyết định số 2209/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với thành phần như sau:

1-Ông Phạm Thanh Bình - Phó Tổng giám đốc Ban QLDA Thăng Long - Chủ tịch Hội đồng

2-Ông Vũ Ngọc Dương – Chánh văn phòng Ban QLDA Thăng Long - Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng

3-Ông Phạm Huy Hiếu - Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ GTVT -Uỷ viên

4-Ông Trần Quang Hà - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ Bộ GTVT-Uỷ viên

5-Ông Nguyễn Quang Nhung - Chuyên viên phòng QLDA1 Ban QLDA Thăng Long – Uỷ viên

6-Ông Đỗ Quang Minh - Trưởng phòng QLDA3 Ban QLDA Thăng Long – Uỷ viên

7-Ông Lê Hoàng Tâm - Chuyên viên phòng QLDA3 Ban QLDA Thăng Long – Uỷ viên

8-Ông Nguyễn Danh Vĩnh - Phó chánh văn phòng Ban QLDA Thăng Long - Uỷ viên

9-Bà Nguyễn Thị Thu - Kế toán viên phòng TCKT Ban QLDA Thăng Long – Uỷ viên

10-Bà Trần Thị Thuý Len - Kế toán viên phòng TCKT Ban QLDA Thăng Long – Uỷ viên

11-Ông Đỗ Văn Thuần - Phó trưởng phòng Kế hoạch Ban QLDA Thăng Long – Uỷ viên

Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời một số thành viên khác tham gia Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm triển khai thực hiện việc định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:        
- Như điều 3;          
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, Vụ TC.   

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2991/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.122
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145