Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2989/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2989/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN ĐỂ ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN THU HỒI TỪ CÁC DỰ ÁN KẾT THÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định  số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ  về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ văn bản số 8505/BTC-QLCS ngày 18/7/2008của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý khi kết thúc;
Căn cứ văn bản số 650/TCKT ngày 30/9/2008 của Ban quản lý dự án 2 về cử cán bộ tham gia Hội đồng thanh lý tài sản; Văn bản số 354/KHCN ngày 01/10/2008 của Vụ Khoa học công nghệ về cử người tham gia Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án Khôi phục các cầu trên QL1 giai đoạn 1, dự án WB4 và dự án Cải tạo nâng cấp QL18 để bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước theo các quyết định số 2209/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2008 và số 2821/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với thành phần như sau:

1-Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Tổng giám đốc Ban QLDA2 - Chủ tịch Hội đồng

2-Ông Đăng Quốc Thanh – Phó trưởng phòng TCKT Ban QLDA2 - Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng

3-Ông Phạm Huy Hiếu - Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ GTVT -Uỷ viên

4-Ông Trần Quang Hà  - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ Bộ GTVT-Uỷ viên

5-Ông Trần Hoàng Hải – Chuyên viên phòng TCKT Ban QLDA2 – Uỷ viên

6-Bà Phạm Minh Yến -Phó trưởng phòng PID6 Ban QLDA2-Uỷ viên

7-Bà Trần Hoàng Anh- Chuyên viên phòng PID1 Ban QLDA2- Uỷ viên.

Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời một số thành viên khác tham gia Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm triển khai thực hiện việc định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án  theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:        
- Như điều 3;          
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, Vụ TC.   

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2989/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2008 về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!