Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2970/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2970/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố;

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ; Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổ công tác chuyên trách
CCTTHC của TTg Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT (20b), Trường.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Hải Dương)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Stt

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

1.

Quyết định công nhận cá thể lợn đực giống đủ tiêu chuẩn làm giống cho tổ chức, cá nhân làm công tác thụ tinh nhân tạo

2.

Cấp chứng chỉ chất lượng lợn đực phối giống trực tiếp lưu hành trong nhân dân

3.

Cấp chứng nhận chất lượng bò đực dùng phối giống trực tiếp lưu hành trong nhân dân

4.

Cấp chứng nhận chất lượng trâu đực giống dùng phối giống trực tiếp lưu hành trong nhân dân

5.

Cấp chứng nhận chất lượng dê đực giống dùng phối giống trực tiếp lưu hành trong nhân dân

6.

Cấp giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất nhân giống và kinh doanh con giống gia súc, gia cầm tỉnh Hải Dương

II. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

2.

Thủ tục Cấp chứng chỉ về sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn

3.

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

4.

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

5.

Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

6.

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm rau, củ, quả, chè được sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP)

7.

Thủ tục Chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn

8.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

9.

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

10.

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

11.

Thủ tục Huỷ bỏ giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

12.

Thủ tục Chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

13.

Thủ tục tiếp nhận đăng ký Bản công bố hợp quy phân bón

14.

Thủ tục Cấp mã số cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng

III. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1.

Thủ tục Giấy phép vận chuyển động vật hoang dã nuôi sinh sản nhóm IIB

2.

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản/ nuôi sinh trưởng /trồng cấy nhân tạo động thực vật hoang dã

3.

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản động vật hoang dã nhóm IIB

4.

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản động vật hoang dã nhóm IIB

5.

Thủ tục Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật hoang dã thông thường

6.

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản động vật hoang dã nhóm thông thường

7.

Thủ tục Xác nhận vận chuyển động vật hoang dã nhóm thông thường

8.

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu

9.

Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển Gấu đã gắn chíp điện tử

10.

Thủ tục Giao nhận Gấu cho Nhà nước

11.

Thủ tục Lý lịch gỗ

12.

Thủ tục Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán

13.

Thủ tục Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước.

14.

Thủ tục Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phảm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh

15.

Thủ tục Thủ tục vận chuyển, cất giữ thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chứng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý hiếm.

16.

Thủ tục chế biến gỗ và chế biến động vật rừng

17.

Thủ tục Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo

18.

Thủ tục Giấy phép tiếp nhận Gấu

19.

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi gấu

20.

Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản động vật hoang dã nhóm thông thường

IV. LĨNH VỰC THỦY SẢN

1.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

2.

Kiểm tra, chứng nhận cơ sở kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - chợ cá

3.

Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

4.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm tàu cá

5.

Kiểm tra ,chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

6.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thuỷ sản Cá Rô phi vằn

7.

Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản.

8.

Thủ tục Thẩm định quy hoạch vùng Nuôi trồng thuỷ sản tập trung

V. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1.

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

2.

Cấp gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

3.

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

4.

Cấp gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

5.

Kết quả thẩm định hồ sơ quy hoạch, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư

VI. LĨNH VỰC THÚ Ý

1.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển từ huỵên này sang huyện khác

2.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác

3.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển từ huỵên này sang huyện khác

4.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác

5.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV tham gia hội chợ, triển lãm

6.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, vận chuyển trong nước

7.

Thủ tục Kiểm dịch động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

8.

Thủ tục kiểm dịch sản phẩm sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

9.

Thủ tục kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao

10.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

11.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung,cơ sở sản xuất con giống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2970/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74