Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 296/QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 296/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 01 Nghị quyết và đưa ra khỏi Chương trình 02 nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2013 (theo Phụ lục 1 gửi kèm).

2. Bổ sung 04 văn bản và đưa ra khỏi Chương trình 01 văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2013 (theo Phụ lục 2 gửi kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy ph¹m ph¸p luËt có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính xây dựng dự toán kinh phí bổ sung để thực hiện quyết định này, trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng, Phó TP, CV khối NCTH;
- Lưu VT, NC (P.Hà 73).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG VÀ ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 296 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH

STT

Trích yếu văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

HĐND tỉnh ban hành

1

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá đất năm 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

II. VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH

STT

Tên loại, số ký hiệu, trích yếu, ngày tháng năm ban hành

Nội dung đưa vào Chương trình

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

Lý do đưa ra khỏi CT

1

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã

Soạn thảo Nghị quyết mới

Sở Tài chính

Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã, UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 6

Sở Tài chính có Công văn số 563/STC-QLNS ngày 29/7/2013 đề nghị đưa ra khỏi Chương trình, vì chờ Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành

2

Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 29/8/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Soạn thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung

Sở Tài chính

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan

Tháng 4

Tháng 6

Nghị quyết do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG VÀ ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 296 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH

I. VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH MỚI

STT

Trích yếu văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành

1

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và quản lý Quỹ hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn không đủ khả năng chi trả viện phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Y tế

Các sở: Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Ban Dân tộc; các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12

2

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

3

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan

Tháng 10

Tháng 12

II. VĂN BẢN THAY THẾ

STT

Tên loại, số ký hiệu, trích yếu, ngày tháng năm ban hành

Nội dung đề nghị

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành

1

Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND)

Ban hành văn bản thay thế

Sở Tư pháp

Sở Tài chính; UBND cấp huyện; các cơ quan có liên quan

Tháng 10

Tháng 12

B. VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH

STT

Tên loại, số ký hiệu, trích yếu, ngày tháng năm ban hành

Nội dung đưa vào Chương trình

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Lý do đưa ra khỏi Chương trình

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

1

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản ban hành mới

Sở Tài Chính

Sở Tư pháp,

UBND cấp huyện

Tháng 3

Tháng 5

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 296/QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37