Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2950/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 2950/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 12/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2950/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ thủ tục hành chính thứ 01 lĩnh vực công tác lãnh sự, thủ tục thứ 01, 02, 03, 04 lĩnh vực khiếu nại, tố cáo được công bố tại Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Số hồ sơ

Tên Thủ tục

Tên Văn bản quy định việc bãi bỏ

I. Lĩnh vực công tác lãnh sự

1

Bộ chưa nhập

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

II. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

1

TTR-CTO13

Tiếp công dân

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cần thơ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

2

TTR-CTO-20

Xử lý đơn

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cần thơ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

3

TTR-CTO-2

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cần thơ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

4

TTR-CTO-9

Giải quyết tố cáo

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cần thơ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2950/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


207

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98