Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2947/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 30/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2947/2015/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN; NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 13/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức số ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 27/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 71/BCTĐ-STP ngày 16/12/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 194/TTr-KHĐT ngày 18/12/2015 về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- BTC TU;
- Đoàn ĐBQH TP HP;
- Như Điều 3;
- Sở TP;
- Báo HP, Đài PTTH HP;
- Cổng TTĐTTP, Công báo TP;
- Các CV UBND TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN; NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2947/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về điều kin, tiêu chun chung và tiêu chuẩn cụ thcủa từng chức danh lãnh đạo qun lý cp phòng, đơn vị và lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng gồm:

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng; Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra;

- Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

2. Đối tượng áp dụng: Công chức, viên chức các phòng, đơn vị nêu tại Khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc chung

Việc xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ ca Sở Kế hoạch và Đầu tư, của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đảm bo được sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán b, công chức, yêu cu nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý; nâng cao chất lượng và hiu quả hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Tiêu chuẩn công chức lãnh đạo cấp phòng là cơ sở đđánh giá, lựa chn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng công chức, viên chức; đng thời làm cơ sở để công chức, viên chức tự rèn luyện, phấn đu hoàn thiện; làm căn cứ để lựa chọn công chức, viên chức dự bị cho các chức danh lãnh đạo, qun lý ca Sở kế hoạch và Đầu tư và của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

4. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

5. Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác cán bộ.

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính tr, đạo đức, lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, lệch lạc, các biểu hin “tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng”, bảo vệ và chp hành các quan đim, đường lối, chtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tuyệt đối sự điều động, phân công của tổ chức, của cơ quan đơn vị.

c) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đu tranh tự phê bình và phê bình, tận tụy với công việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy tụ công chc viên chức, ngưi lao động phát huy sức mạnh của tập thể, làm việc có hiệu quả.

d) Luôn có ý thức trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm quy định của Đng Nhà nước và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

đ) Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

e) Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, năng lực công tác lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, quần chúng và nhân dân.

g) Có trách nhiệm với cuộc sống gia đình; có ý thức chăm lo đến đời sng vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động; được qun chúng tín nhiệm.

h) Không vi phạm quy định về chính trtheo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đng; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

i) Công chức, viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức từ khin trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ trưởng, phó phòng đơn vị trong thời gian ít nhất là 01 năm, ktừ ngày có quyết định kỷ luật.

k) Đảng viên bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, trong vòng 01 năm, kể từ ngày có quyết định kỷ luật, không được bổ nhiệm vào các chức vụ trưởng, phó phòng, đơn vị.

l) Đi với công chức, viên chức, đảng viên đang trong thời gian xem xét kỷ luật chưa xem xét việc bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng, đơn vị khi chưa có kết luận xử lý của cấp có thẩm quyền.

2. Về trình độ kiến thức và kinh nghiệm công tác

a) Có trình đđại học trở lên về chuyên môn phù hợp với vị trí đnghị b nhim; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; có chứng chỉ quản lý nhà nước từ chương trình chuyên viên trở lên; ngoại ngữ đạt trình đtrung cấp bc 3 trlên; tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên hoặc có chng chỉ khác theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp (đi với lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc).

b) Có kiến thức, hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị-xã hội của thành phố và đất nưc; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Nắm vững nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật chung của nhà nước; các quy chế, quy định của Trung ương và thành phố về lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ít nhất 01 năm trở lên.

3. Về năng lực lãnh đạo, quản lý

a) Có kh năng nghiên cu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo; có khả năng nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm v đưc phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách

b) Có năng lực cụ thể hoá chtrương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

c) Có khả năng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tng kết thực tin để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí cộng tác được phân công; tổ chức thực hiện đúng có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thlãnh đạo đơn vị.

d) Có khả năng tham mưu, đề xuất với cấp trên về các giải pháp, biện pháp thc hiện nhiệm vụ công tác; khả năng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án,... trong phạm vi, lĩnh vực được phân công;

4. Về hiệu quả công tác

a) Hoàn thành xuất sắc các chức trách nhiệm vụ được giao, lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác thc hiện hoàn thành tốt, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ;

b) Có 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên được đánh giá xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tt nhiệm vụ tr lên. Năm trước khi đề nghị bổ nhiệm kết quả đánh giá công chức cui năm phải đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được đánh giá là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan đơn vị nơi công tác hoặc phụ trách xây dựng tổ chức Đảng, chính quyn, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

5. Về sức khoẻ

Có đủ sức khoẻ để tham gia công tác theo quy định.

6. Quy định khác

Phi đảm bảo các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn về bổ nhiệm theo các quy định của Trung ương và thành phố.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CÁC CHỨC DANH

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khnăng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, đơn vị và của Sở.

b) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, đơn vị, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được tập thể lãnh đạo Sở phân công.

c) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn v; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của Ban Giám đốc đi với lĩnh vực được giao đảm nhận, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở hướng gii quyết nhưng vn đề phát sinh trong thực tiễn; xây dựng nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt của phòng, đơn vị.

d) Có phương pháp chỉ đạo, động viên, đoàn kết công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác với tập thlãnh đạo phòng đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công, đảm bảo thời gian và cht lượng công việc.

2. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ:

Ngoài yêu cầu chung về chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại Điều 3, người được bổ nhiệm vào các vị trí Trưởng phòng các phòng, đơn vị phải đáp ứng thêm các yêu cu cụ th sau:

- Đối vi phòng được phân công thực hiện công tác tng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch đầu tư công, quy hoạch chung của thành ph: Phải am hiểu sâu, rng về kinh tế vĩ mô, có khả năng bao quát, tng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng và đề xuất phương án tổng thphát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

- Đối với thanh tra Sở (Chánh thanh tra): Phải am hiu và nm chc các quy định ca pháp luật về thanh tra và các quy định của lĩnh vực quản lý nhà nưc về kế hoạch và đầu tư, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn bnhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Đối với phòng được phân công thực hiện các nhiệm vụ về: tổ chức, hành chính qun trị, cải cách hành chính ca Sở: Phải am hiểu công việc chung của cơ quan, nắm chắc các chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của Sở; có khả năng sp xếp phối hợp công việc giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở đđảm bảo hoạt đng ca Sđược thưng xuyên, liên tục; giúp lãnh đạo Sở điều hành công việc chung của cơ quan; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác giữa Sở với các cơ quan đơn vị khác; có phương pháp, phong cách phục vụ tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm, lịch sự, chu đáo.

- Đối vi các phòng được phân công thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký doanh nghiệp, htrợ phát triển doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Phi am hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký kinh doanh, các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư ca doanh nghiệp các chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh tế tập th, về công tác cổ phn hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

- Đối với phòng được phân công quản lý, theo dõi các công việc liên quan đến kinh tế đối ngoại xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, vay và viện trợ nước ngoài: Phải am hiu về môi trường đầu tư của thành phố; nắm chc chủ trương, đưng li và các quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài, về doanh nghiệp; có kinh nghiệm trong xúc tiến và quản lý đầu tư nước ngoài, vay và viện trợ nước ngoài, đồng thời phải thông thạo ít nhất 01 trong những ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), có thtrực tiếp làm việc vi người nước ngoài không cần phiên dịch.

- Đi với phòng được phân công thực hiện công tác thẩm định, giám sát đầu tư: Phải am hiểu và nm chắc nhưng quy định về quản lý đầu tư của Trung ương và địa phương, có quan điểm, chính kiến rõ ràng trong việc đxuất, xác định chtrương, quy mô đầu tư của các công trình, dự án; nắm vững các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và các quy định liên quan; am hiu công tác quy hoạch, kế hoạch, các loại hình đầu tư.

- Đi với các phòng được phân công quản lý, theo dõi các ngành, các địa phương: Phải am hiểu sâu, rộng, nắm chắc các chủ trương, đường li, chính sách và các quy định của nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hi của ngành, địa bàn được phân công theo dõi, đồng thời nắm chc các quy đnh về đầu tư, xây dựng và đấu thầu.

- Đối vi Trung tâm Tư vấn đấu thầu: Ngoài các điều kiện về trình độ chuyên môn, ngưi được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm tư vn đu thu cn phải am hiu và nắm chắc các quy định của nhà nước về quản lý đấu thu, quản lý đầu tư; phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đu thu hoặc tư vấn đấu thầu.

- Đối với Trung tâm Thông tin tư vấn xúc tiến đầu tư: Ngoài các điều kin về tnh độ chuyên môn, người được bổ nhiệm vị trí Giám đốc trung tâm phi am hiểu về tình hình kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế về thu hút đầu tư của thành phố và nắm chắc những quy định của Trung ương và địa phương về quản lý đầu tư trên địa bàn thành ph.

3. Điều kiện bổ nhiệm:

a) Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thi gian gichức vụ Phó Trưởng phòng, đơn vị ít nhất từ 01 năm trlên, được quy hoạch vào chức danh dự kiến bổ nhiệm và được sự tín nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

b) Về tuổi bổ nhiệm:

- Có thời gian công tác còn ít nhất 5 năm (tròn 60 tháng trở lên) tính từ ngày được bổ nhiệm.

- Công chức dưới 55 tuổi (đối với nam), dưới 50 tui (đi với nữ) khi bnhiệm lần đu, yêu cầu phải có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy tập trung dài hạn hoặc trên đại học.

c) Đối với trường hợp nổi trội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở có thxem xét để bổ nhiệm đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ th sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khnăng tham mưu giúp Trưởng phòng, Trưởng đơn vị giải quyết các công việc chung; tham gia cùng Trưởng phòng, Trường đơn vị trong việc cụ thhóa triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác của phòng, đơn vị theo phân công của Trường phòng, đơn vị;

b) Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Có khả năng tham gia chỉ đạo, động viên cán bộ, viên chức trong phòng đơn vị thực hin và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Trình đ

a) Chuyên môn nghiệp vụ:

- Đối với phòng được phân công thực hiện công tác tng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, quy hoạch chung của thành ph: Phi am hiểu sâu, rng về kinh tế vĩ mô, có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình.

- Đối với thanh tra Sở (Phó Chánh thanh tra): Phải am hiu và nm chc các quy đnh của pháp luật về lĩnh vực thanh tra và các quy định của ngành Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn bnhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Đối với phòng được phân công thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, hành chính qun trị, cải cách hành chính: Phải am hiểu công việc chung của cơ quan, có khả năng sắp xếp phối hợp công việc giữa các phòng, đơn vị trong S; gii quyết tốt các mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị khác.

- Đối với các phòng được phân công thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mi doanh nghiệp: Phải am hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký kinh doanh, các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư của doanh nghiệp các chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh tế tập th, về c phn hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

- Đối với phòng được phân công quản lý, theo dõi các công việc liên quan đến kinh tế đi ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, vay và viện trợ nước ngoài: Phải am hiểu về môi trường đầu tư của thành phố, nắm chc các quy định ca pháp lut về đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp; có kinh nghiệm trong xúc tiến và quản lý dự án đầu tư nước ngoài, dự án vay và viện trợ của các tổ chức quc tế, đồng thời phải thông thạo ít nhất 01 trong những ngoại ngữ thông dụng.

- Đối với phòng được phân công thực hiện công tác thẩm định, giám sát đầu tư: Phải am hiểu và nắm vững những quy định về quản lý đầu tư của Trung ương và địa phương, có quan điểm, chính kiến rõ ràng trong việc xác định quy mô đầu tư của các dự án, công trình.

- Đối với các png được phân công quản lý, theo dõi các ngành, các địa phương: Phải am hiểu sâu, rộng, nắm chắc các chủ trương, đường lối, chính sách và các quy định của nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa bàn được phân công theo dõi, đồng thời nm chc các quy đnh về đầu tư, xây dựng đu thầu.

- Đối với Trung tâm Tư vấn đấu thầu: Ngoài các điều kiện về trình độ chuyên môn, phải am hiểu và nắm vững các quy định về đấu thầu, quản lý đu thầu và quản lý đầu tư; phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu.

- Đối với Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư: Phải am hiu về tình hình kinh tế - xã hội, những tiềm năng, thế mạnh của thành phố trong thu t đầu tư; nắm chắc nhng quy định của Trung ương và địa phương về quản lý đầu tư trên địa bàn thành ph.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao. Được sự tín nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, đơn vị.

b) Về tuổi bổ nhiệm:

- Chỉ bổ nhiệm lần đầu chức danh Phó Trưởng phòng, đơn vị đối với công chức, viên chức còn thời gian công tác ít nhất 10 năm và được quy hoạch chức danh dự kiến bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở xem xét cụ thể để bổ nhiệm, song tuổi bổ nhiệm không quá 55 (đối với nam) và không quá 50 (đối với nữ) tính từ ngày được bổ nhiệm.

- Cán bộ dưới 55 tui (đối với nam), dưới 50 tuổi (đối với nữ) chưa từng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi được xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưng phòng, đơn vị phải có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy hoặc trên đi học và có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.

d) Đối với trường hợp nổi trội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở có thể xem xét để bổ nhiệm đảm bảo theo các quy định của Pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quy định này là căn cứ để xem xét thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, btrí, sử dụng cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phHải Phòng.

2. Căn cứ vào Quy định này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể của đơn vị mình, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, đề xuất, gii thiệu cán bộ khi đề nghị bổ nhiệm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị và các tiêu chuẩn theo quy định. Công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần xem xét sửa đổi, các cá nhân, tổ chức gửi phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2947/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239