Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2925/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 2925/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 04/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2925/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT;
- VPUB: các PVP, các P.NC;
- Lưu: VT, NC (S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH TIỀN GIANG (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy (Đánh dấu X nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mềm (Ghi rõ địa chỉ truy cập)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH

1

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... (tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương

Khoản 3 Điều 49 Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ -UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh)

Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

X

http://skhdt.vpdttg.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành

UBND (phòng, ban)

UBND

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Báo cáo thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh (hàng quý)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong Chương trình công tác năm của UBND tỉnh

Khoản 3 Điều 49 Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ -UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh)

Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND

 

Văn phòng UBND tỉnh

3

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành (6 tháng và năm)

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành

Khoản 3 Điều 49 Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ -UBND ngày 01/9/2016 của UBND

Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

X

http://vpub.vpdttg.vn

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND

 

Văn phòng UBND tỉnh

………………

 

hình kinh tế - xã hội phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh (6 tháng và năm)

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (lĩnh vực tư pháp) 6 tháng đầu năm, năm; những nhiệm vụ chủ yếu và phương hướng, biện pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và năm sau

UBND tỉnh

hội, quốc phòng, an ninh

 

 

hoạch và Đầu tư

ban, ngành

(phòng, ban)

 

hoạch và Đầu tư

5

Báo cáo giáo dục quốc phòng, an ninh (6 tháng và năm)

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Kế hoạch 116/KH-HĐ ngày 04/5/2017 của Hội đồng giáo dục QP-AN

Giáo dục quốc phòng

X

 

Hội đồng giáo dục QP-AN (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Các sở, ngành

UBND

UBND

Hội đồng giáo dục QP-AN (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

6

Báo cáo công tác quân sự, quốc phòng (6 tháng và năm)

Kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng

Kế hoạch số 3309/KH- BCH ngày 24/12/2010 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Quốc phòng

X

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các sở, ngành

UBND

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

7

Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước (năm)

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Khoản 1 Điều 21 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ- UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh)

Bí mật nhà nước

X

 

Công an tỉnh

Các sở, ngành

UBND

 

Công an tỉnh

8

Báo cáo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (6 tháng và năm)

Kết quả thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ

Kế hoạch số 73/KH-CAT ngày 02/3/2017 của Công an tỉnh

Bảo vệ an ninh Tổ quốc

X

 

Công an tỉnh

Các sở, ngành

UBND

UBND

Công an tỉnh

II

NỘI VỤ

1

Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ (6 tháng và năm)

Kết quả thực hiện công tác văn thư - lưu trữ

Khoản 1 Mục III Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh

Văn thư - lưu trữ

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

Các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập

UBND

 

Sở Nội vụ

2

Báo cáo biên chế công chức (quý, 6 tháng và năm)

Số lượng biên chế công chức có mặt

Điều 16 Quy định về quản lý biên chế công chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Tổ chức, bộ máy

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

3

Báo cáo số lượng người làm việc (quý, 6 tháng và năm)

Số lượng viên chức có mặt

Công văn số 907/SNV-TCBC 19/5/2015 của Sở Nội vụ

Tổ chức, bộ máy

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

4

Báo cáo kế hoạch biên chế (năm)

Kế hoạch biên chế công chức năm sau và số lượng người làm việc năm sau

Điều 15 Quy định về quản lý biên chế công chức kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Tổ chức, bộ máy

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

5

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP (năm)

Phân cấp và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước

Mục 2 Công văn số 4044/UBND-NC ngày 07/9/2016

Tổ chức, bộ máy

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

6

Báo cáo tổ chức phối hợp liên ngành (6 tháng và năm)

Tình hình tổ chức và hoạt động các tổ chức phối hợp liên ngành có phạm vi hoạt động trong tỉnh (06 tháng, năm)

Khoản 2 Điều 21 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND tỉnh của UBND tỉnh

Tổ chức, bộ máy

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

7

Báo cáo hoạt động Hội (năm)

Tình hình tổ chức, hoạt động Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Khoản 15 Điều 12 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Hội, tổ chức phi Chính phủ

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

8

Báo cáo hoạt động Quỹ (năm)

Tình hình tổ chức, hoạt động Quỹ

Khoản 6 Điều 5 và Khoản 6 Điều 8 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND

Hội, tổ chức phi Chính phủ

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

9

Báo cáo thực hiện Quyết định số 838/QĐ- UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh (năm)

Tình hình thực hiện chương trình hành động về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ

Khoản 1 Mục III Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

Công chức, viên chức

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

10

Báo cáo thực hiện Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 18/11/2013 (6 tháng và năm)

Tình hình thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính sáng tạo của CBCCVC trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Khoản 2 Mục III Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 18/11/2013

Công chức, viên chức

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

11

Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 7/CT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009

Nắm bắt tình hình sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009

Công chức, viên chức

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

12

Báo cáo chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ (quý, tháng, 9 tháng và năm)

Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ

Khoản 8 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Công chức, viên chức

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

13

Báo cáo công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu (năm)

Danh sách công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Điều 31 Quyết định số 01/2016/QĐ- UBND; Điều 33 Quyết định số 44/2016/QĐ- UBND

Công chức, viên chức

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

14

Báo cáo đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (hàng năm)

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Khoản 6 Điều 27 Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Tiền Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ- UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh)

Công chức, viên chức

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Nội vụ

15

Báo cáo quản lý và sử dụng phần mềm CB,CC,VC (6 tháng và năm)

Kết quả quản lý và sử dụng phần mềm CB,CC,VC

Khoản 1 Điều 13 Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ CB,CC,VC các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Tiền Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên (hàng năm)

Tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm

Công tác thanh niên

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

17

Báo cáo đánh giá kết quả công tác của các đội viên Đề án 500 (hàng năm)

Tổng kết, đánh giá tình hình công tác của các Đội viên Đề án 500 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh

Công tác thanh niên

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

18

Báo cáo chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ cơ sở, Dân vận khéo Dân vận chính quyền” trong 03 năm (2015-2017) (hàng năm)

Tổng hợp về tình hình thực hiện chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ cơ sở, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền”

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

Xây dựng chính quyền

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

19

Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (hàng năm)

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vi sự nghiệp công lập

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh

Xây dựng chính quyền

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

20

Báo cáo về việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (năm)

Tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh

Xây dựng chính quyền

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

21

Báo cáo thống kê báo cáo số lượng, chất lượng Đại biểu HĐND, thành viên UBND các cấp (hàng năm)

Tổng hợp số lượng, chất lượng Đại biểu HĐND, thành viên UBND các cấp theo định kỳ

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh

Xây dựng chính quyền

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

22

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Hướng dẫn số 45/HD-SNV ngày 14/3/2017

Thi đua, khen thưởng

X

http://snv.vpdttg.vn

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Nội vụ

III

TƯ PHÁP

1

Báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước (6 tháng và năm)

Kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2017

Phổ biến, giáo dục pháp luật

X

 

Sở Tư pháp

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Tư pháp

2

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBPL về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng trong CBCCVC và nhân dân”

Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBPL về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng trong CB, CC, VC và nhân dân” trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/02/2017

Phổ biến, giáo dục pháp luật

X

 

Sở Tư pháp

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Tư pháp

3

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”

Kết quả thực hiện Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/02/2017

Phổ biến, giáo dục pháp luật

X

 

Sở Tư pháp

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Tư pháp

4

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh PB nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC, VC và nhân dân”

Kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh PB nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC, VC và nhân dân” trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 14/02/2017

Phổ biến, giáo dục pháp luật

X

 

Sở Tư pháp

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Tư pháp

5

Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật 09/11

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 27/07/2017

Phổ biến, giáo dục pháp luật

X

 

Sở Tư pháp

Các sở, ngành

UBND

UBND

Sở Tư pháp

IV

TÀI CHÍNH

1

Báo cáo tuần, tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong tuần và phương hướng hoạt động của tuần tiếp theo.

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Tài chính

X

 

UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

UBND tỉnh

2

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

Tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và các Nghị định, Thông tư có liên quan

Quản lý tài sản nhà nước

X

 

UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

UBND tỉnh

V

CÔNG THƯƠNG

1

Báo cáo tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh (năm)

Tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh

Công văn số 266/UBND-KTN ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh

Điện năng

X

 

Sở Công thương

 

 

 

Sở Công thương

2

Báo cáo thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện

Tình hình, kết quả thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh

Điện năng

X

 

Sở Công thương

 

 

 

Sở Công thương

3

Báo cáo về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2016-2020 (năm)

Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh

Năng lượng

X

 

Sở Công thương

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Công thương

4

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh (năm)

Tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất

Chỉ thị số 010/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh

Hóa chất

X

 

Sở Công thương

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Công thương

5

Báo cáo kết quả thực hiện về quản lý an toàn thực phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020.

Kết quả thực hiện về quản lý an toàn thực phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020.

Công văn 1877/SCT-KTMT ngày 7/9/2017 của Sở Công thương

An toàn thực phẩm

X

 

Sở Công thương

 

Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Sở Công thương

6

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp.

Tình hình sản xuất công nghiệp.

Công văn 1539/SCT- QLCN ngày 03/8/2016 của Sở Công Thương

Công nghiệp

X

 

Sở Công Thương

 

Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Sở Công Thương

VI

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Tình hình sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Khoản 6, Điều 8 của Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014

Công nghệ thông tin

X

 

UBND tỉnh

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Chữ ký số

Tình hình sử dụng chữ ký số

Khoản 5, Điều 15 của Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 3/7/2015

Công nghệ thông tin

X

 

UBND tỉnh

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh

Tình hình sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh

Khoản 8, Điều 12 của Quyết định số 51/2016/QĐ- UBND ngày 31/10/2016

Công nghệ thông tin

X

 

UBND tỉnh

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Báo cáo công tác thi đua lĩnh vực thông tin và truyền thông

Công tác thi đua lĩnh vực thông tin và truyền thông

Công văn 217/STTTT-VP ngày 08 tháng 3 năm 2017

Thi đua khen thưởng

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

VII

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Báo cáo tháng, quý 1, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ định kỳ của ngành GDĐT và phương hướng hoạt động của kỳ tiếp theo.

Điều 49 - Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Giáo dục và Đào tạo

 

http://vpdt.tiengiang.edu.vn/

UBND tỉnh

Sở GDDT

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

VIII

THANH TRA

1

Báo cáo công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp Quốc hội (năm)

Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

X

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ngành

UBND

 

Thanh tra tỉnh

2

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp Quốc hội (năm)

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

 

Phòng, chống tham nhũng

X

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ngành

UBND

 

Thanh tra tỉnh

3

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh (6 tháng và năm)

Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

X

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ngành

UBND

 

Thanh tra tỉnh

4

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp HĐND (6 tháng và năm)

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

 

Phòng, chống tham nhũng

X

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ngành

UBND

 

Thanh tra tỉnh

5

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng, quý (6 tháng, 9 tháng và năm)

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Công văn số 4891/UBND-NC của UBND tỉnh: Quyết định 42/QĐ-TT ngày 17/01/2014 của Thanh tra tỉnh

Ngành thanh tra

X

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ngành

UBND

 

Thanh tra tỉnh

6

Báo cáo công tác triển khai Chỉ thị 35- CT/TW ngày 26/5/2014 và Chỉ thị 01-CT/TU ngày 07/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (quý I, II, III, IV, 6 tháng và năm )

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn 3434/UBND- TCD ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh

Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

X

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ngành

UBND

 

Thanh tra tỉnh

IX

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

1

Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh

Báo cáo tổng hợp các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên định kỳ hàng tháng, quý năm, những mặt thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị cho cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Điểm 03 điều 49 chương XI của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Kinh tế tập thể (Hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân)

X

Văn phòng điện tử, mail công vụ

UBND tỉnh

Liên minh HTX tỉnh

 

 

Liên minh HTX tỉnh

X

NGOẠI VỤ

1

Báo cáo việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (hàng năm)

Kết quả thực hiện quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Quyết định số 869/QĐ- UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh

Ngoại giao

X

 

Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành

UBND

 

Sở Ngoại vụ

2

Báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 1448-CV/TU ngày 25/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm trong việc đi công tác, học tập tham quan ở nước ngoài

Báo cáo về thực hành tiết kiệm trong việc đi công tác, học tập, tham quan ở nước ngoài của CBCCVC tỉnh Tiền Giang

Công văn số 1448-CV/TU ngày 25/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm trong việc đi công tác, học tập, tham quan ở nước ngoài

Đoàn ra

X

 

Tỉnh ủy

X

 

 

Sở Ngoại vụ

3

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 243-QĐ/TU ngày 15/7/2016 của Tỉnh ủy ban hành Quy định về công tác quản lý và nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

Báo cáo về công tác quản lý và nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

Quyết định số 243-QĐ/TU ngày 15/7/2016 của Tỉnh ủy ban hành Quy định về công tác quản lý và nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

Đoàn ra

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Ngoại vụ

4

Báo cáo hoạt động đối ngoại

Hoạt động đối ngoại

Văn bản UBND tỉnh

Đối ngoại

X

X

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Ngoại vụ

5

Báo cáo hoạt động đối ngoại

Hoạt động đối ngoại

Văn bản Tỉnh ủy

Đối ngoại

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Ngoại vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH TIỀN GIANG
(BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy
(Đánh dấu X nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mềm

(Ghi rõ địa chỉ truy cập)

Cá nhân

Tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Hội (hàng năm)

Tình hình tổ chức, hoạt động Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Khoản 15 Điều 12 QĐ số 11/2010/QĐ- UBND

Hội, tổ chức phi Chính phủ

X

snv@tiengiang.gov.vn

Sở Nội vụ

 

X

Sở Nội vụ

2

Quỹ (hàng năm)

Tình hình tổ chức, hoạt động Quỹ

Khoản 6 Điều 5 và Khoản 6 Điều 8 QĐ 12/2011/QĐ-UBND

Hội, tổ chức phi Chính phủ

X

snv@tiengiang.gov.vn

Sở Nội vụ

 

X

Sở Nội vụ

3

Báo cáo hoạt động viễn thông, internet trên địa bàn

Hoạt động viễn thông, internet trên địa bàn

Công văn yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo hoạt động in theo Thông tư số 24/2009/TT- TTTT ngày 23/7/2009

Viễn thông, internet

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Chi nhánh/đơn vị trực thuộc doanh nghiệp viễn thông, internet trên địa bàn

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Báo cáo nghiệp vụ bưu chính

- Báo cáo hoạt động cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

- Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu chính.

- Báo cáo kết quả cung ứng các dịch vụ trên mạng bưu chính công cộng.

Công văn yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo hoạt động in theo Thông tư 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016

Bưu chính

X

 

Sở Thông tin và Truyền Thông; Bộ Thông tin và Truyền Thông

 

Doanh nghiệp Bưu chính, chuyển phát

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Báo cáo việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo mẫu quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT

Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh của tháng trước liền kề.

Công văn 482/SCT- QLNL ngày 13/3/2017 của Sở Công Thương v/v đề nghị báo cáo việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo mẫu quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT.

Điện

X

 

Sở Công Thương

 

Công ty Điện lực Tiền Giang

Sở Công Thương

6

Báo cáo việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo mẫu quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT

Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện trong Khu công nghiệp Long Giang của tháng trước liền kề.

Công văn 482/SCT- QLNL ngày 13/3/2017 của Sở Công Thương v/v đề nghị báo cáo việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo mẫu quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT.

Điện

X

 

Sở Công Thương

 

Công ty TNHH phát triển Khu công nghiệp Long Giang

Sở Công Thương

7

Báo cáo 6 tháng và báo cáo năm

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ và tình hình thực hiện kinh phí sự nghiệp KH&CN

Điều 28, Quyết định số 174/QĐ- SKH&CN ngày 26/9/2016 của Sở KH&CN về Quy chế làm việc của các phòng thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

X

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2925/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55