Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2911/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2911/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 15/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2911/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BTHỦ TC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 447/TTr-KHĐT ngày 08/12/2017 về việc công bthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc ngành Kế hoạch - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu Vp
1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Nam Định)

Phần I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH)

I. Thủ tục hành chính ban hành mới

Stt

Tên thủ tục hành chính

 

I. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA H KINH DOANH

 

1

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

2

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

3

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

4

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

II. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

 

1

Thủ tục Đăng ký hợp tác xã

 

2

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

3

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chtrụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

4

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

5

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

6

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

7

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

8

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

9

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

 

10

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

11

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

13

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

14

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

15

Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

16

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

17

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

18

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

19

Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

III. ĐẤU THẦU

 

 

Lựa chọn nhà đầu tư

 

1

Thủ tục Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

2

Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

 

Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

1

Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

2

Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

B. Thủ tục hành chính bãi bỏ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật

I. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ

1

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã

Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã

3

Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Liên hiệp hợp tác xã

4

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã

5

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã

6

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã)

7

Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp hợp tác xã

8

Thủ tục Đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã

9

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Liên hiệp hợp tác xã

10

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa ch, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên hiệp hợp tác xã

11

Thủ tục Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã chia

12

Thủ tục Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã tách

13

Thủ tục đăng ký Liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

14

Đăng ký Liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

15

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

16

Thủ tục cấp lại giấy chng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã. (khi bị mất)

17

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã. (khi bị hư hỏng)

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã. (khi bị hư hỏng)

19

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã. (Đối với trường hợp Liên hiệp Hợp tác xã giải thể tự nguyện)

II. ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1

Thủ tục Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thu

1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của BKT&ĐT về việc công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT

2

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

4

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

5

Thủ tục Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

6

Thủ tục Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

7

Thủ tục Thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

8

Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

9

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

10

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

11

Thủ tục Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vn

12

Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

13

Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

14

Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

15

Thủ tục Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

16

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

17

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng

18

Thủ tục Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

19

Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

20

Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

21

Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

22

Thủ tục Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

III. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

1

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

QĐ 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ KH&ĐT về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT

2

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chng nhận đăng ký hộ kinh doanh

IV. LỰA CHỌN NHÀ ĐU TƯ

1

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bchuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2

Thủ tục thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đi tác công tư

3

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

4

Thủ tục thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

5

Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đi tác công tư

6

Thủ tục Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

7

Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

8

Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

9

Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

10

Thủ tục Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

11

Thủ tục Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2911/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251