Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 29/2005/QĐ-BNN NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2005 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 61 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2003 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 29 ngày 30 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

1

Thông tư

02/NN-KNKL/TT

01/03/1997

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 07/CP của Chính phủ về quản lý giống cây trồng.

2

Thông tư

09/NN-KNKL/TT

17/9/1996

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 14-CP của Chính phủ về việc quản lý giống vật nuôi

3

Quyết định

658/1998/QĐ-BNN-KHCN

02/02/1998

Ban hành quy định tạm thời về quản lý chất lượng phân bón

4

Quyết định

123/1998/QĐ-BNN-KHCN

25/8/1998

Ban hành danh mục các loại sản phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam

5

Quyết định

219/1998/QĐ-BNN-KHCN

30/12/1998

Bổ sung 128 loại phân bón vào Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam

6

Quyết định

12/2000/QĐ-BNN-KHCN

15/2/2000

Bổ sung các loại phân bón vào Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam

7

Quyết định

74/2001/QĐ-BNN-KNKL

10/7/2001

Bổ sung 9 loại phân bón vào Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam

8

Quyết định

86/2004/QĐ-BNN-KHCN

23/8/2001

Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng hóa chuyên ngành nông nghiệp.

II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

9

Thông tư

01/KL-TT

18/02/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 77/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

10

Thông tư

09/NN/KL-TT

10/10/1997

Sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 01/KL-TT ngày 18/02/1997 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 77/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

11

Quyết định

402/NN/KL-QĐ

21/3/1997

Ban hành hệ thống biểu mẫu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

12

Quyết định

143/1999/QĐ-BNN-TCCB

14/10/1999

Tổ chức bộ máy của Cục kiểm lâm

13

Quyết định

40/2000/QĐ-BNN

13/04/2000

Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nông thôn miền núi Việt Nam - Thụy Điển

14

Chỉ thị

02/1998/CT-BNN-PTLN

07/01/1998

Về việc thực hiện tết trồng cây năm 1998

15

Chỉ thị

12/1998/CT-BNN

11/11/1998

Kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam

III. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

16

Thông tư

06/BVTV-TT

20/08/1997

Quy định việc cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

17

Thông tư

07/NN-BVTV-TT

20/08/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

18

Thông tư

63/1999/TT-BNN-KHCN

9/4/1999

Hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa

19

Quyết định

287/QĐ-BNN

25/02/1997

Quy định tạm thời thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất, nhập khẩu

20

Quyết định

297/NN-BVTV-QĐ

27/02/1997

Quy định danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam

21

Quyết định

1165-NN-BVTV-QĐ

05/06/1997

Công bố Danh mục vật thể thuộc diện kinh doanh thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, quá cảnh nước CHXHCN Việt Nam 1997-199 8

22

Quyết định

39/1998/QĐ-BNN-BVTV

26/02/1998

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam

23

Quyết định

75/1998/QĐ-BNN-BVTV

21/5/1998

Danh mục dịch hại kiểm dịch thực vật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

24

Quyết định

91/1998/QĐ-BNN-BVTV

02/7/1998

Quy định về các thao tác kỹ thuật kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thủ tục lập hồ sơ kiểm dịch thực vật

25

Quyết định

193/1998/QĐ-BNN-BVTV

02/12/1998

Quy định về kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mới nhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam

26

Quyết định

29/1999/QĐ-BNN-BTVT

04/02/1999

Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

27

Quyết định

50/1999/QĐ-BNN-BVTV

16/3/1999

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam năm 1999-2000

28

Quyết định

106/1999/QĐ-BNN-BVTV

26/7/1999

Sửa đổi mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ban hành theo Quyết định 91/1998/QĐ-BNN-BVTV

29

Quyết định

165/1999/QĐ-BNN-BVTV

13/12/1999

Qui định về thủ tục thẩm định sản xuất, gia công, đăng ký, xuất khẩu, nhập khẩu về buôn bán, lưu chứa, tiêu hủy nhân thuốc bao bì đóng gói, hội thảo, quảng cáo và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

30

Quyết định

33/2000/QĐ-BNN-BVTV

03/4/2000

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

31

Quyết định

88/2000/QĐ-BNN-BVTV

11/8/2000

Đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng ở Việt Nam

32

Quyết định

118/2000/QĐ-BNN-BVTV

20/11/2000

Quy định về các thao tác kỹ thuật kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thủ tục lập hồ sơ kiểm dịch thực vật.

33

Quyết định

07/2001/QĐ-BNN-BVTV

19/01/2001

Đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

34

Quyết định

17/2001/QĐ-BNN-BVTV

06/3/2001

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

35

Quyết định

34/2001/QĐ-BNN

30/3/2001

Quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi (Phần bảo vệ thực vật).

36

Quyết định

66/2001/QĐ-BNN

13/6/2001

Đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

37

Quyết định

89/2001/QĐ-BNN

06/9/2001

Đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

38

Quyết định

16/2002/QĐ-BNN

12/3/2002

Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

39

Quyết định

49/2002/QĐ-BNN

11/6/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quyết định số 16/2002/QĐ-BNN ngày 12/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

40

Quyết định

53/2002/QĐ-BNN

18/6/2002

Đăng ký đặc cách 04 loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

41

Quyết định

82/2002/QĐ-BNN

19/9/2002

Sửa đổi mẫu giấy khai báo kiểm dịch thực vật theo Quyết định 118/2000/QĐ/BNN-BVTV.

42

Quyết định

92/2002/QĐ-BNN

21/10/2002

Đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam.

43

Quyết định

42/2003/QĐ-BNN

29/01/2003

Đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ  thực vật vào danh mục được phép sử dụng tại việt Nam.

44

Quyết định

53/2003/QĐ-BNN

02/4/2003

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

45

Quyết định

63/2003/QĐ-BNN

27/5/2003

Đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam.

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

46

Quyết định

96/1998/QĐ-BNN-PCLB

08/7/1998

Phân công lãnh đạo Bộ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão năm 1998

47

Quyết định

23/2001/QĐ-BNN-PCLB

15/3/2001

Giao kế hoạch mua vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão năm 2001.

48

Quyết định

4070/2001/QĐ-BNN-PCLB

31/8/2001

Phân bổ kinh phí thu gom vật tư, dự trữ, phòng, chống lụt, bão năm 2001.

49

Quyết định

2197/2002/QĐ-BNN-PCLB

14/6/2002

Giao kế hoạch mua vật tư dự trữ phòng chống lụt bão năm 2002.

50

Quyết định

2196/2002/QĐ-BNN-PCLB

14/6/2002

Phân bổ kinh phí thu gom vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão năm 2002

51

Quyết định

1738/2003/QĐ-BNN-PCLB

14/6/2003

Giao kế hoạch mua và thu gom vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão năm 2003.

52

Chỉ thị

07/NN-PCLB-CT

17/4/1997

Về việc phòng tránh lũ quét năm 1997.

53

Chỉ thị

08/1998/CT-BNN-PCLB

03/4/1998

Về việc tu bổ đê kè, cống và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng lụt năm 1998

54

Chỉ thị

03/NN-PCLB-CT

25/01/1997

Tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm kế hoạch tu bổ đê điều, quản lý chặt chẽ các tuyến đê và chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng hộ đê, phòng chống lụt năm 1997.

V. LĨNH VỰC KHÁC

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

55

Thông tư

41/2000/TT-BNN/KH

13/4/2000

Hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg .

56

Quyết định

1634/NN-TCCB/QĐ

10/1/1997

Chức năng nhiệm vụ của Cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

57

Quyết định

123/2000/QĐ/
BNN-TCCB

27/11/2000

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý Trung ương dự án thuỷ lợi.

58

Quyết định

2705/NN-ĐTXD/QĐ

18/10/1997

Đơn giá khảo sát công trình thuỷ lợi.

59

Quyết định

357-QLN/QĐ

13/3/1997

Quy định tạm thời về việc thực hiện cấp phép, thăm dò, khai thác, hành nghề khai thác nước ngầm, đăng ký công trình khai thác nước ngầm.

60

Quyết định

156/1998/QĐ-BNN/TCCB

09/10/1998

Về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

61

Chỉ thị

05/1998/CT-BNN-CS

19/02/1998

Về sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố HCM.

 

 

Bùi Bá Bổng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2005/QĐ-BNN ngày 30/05/2005 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến ngày 31/12/2004 hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.905

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!