Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2896/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2896/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 13/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2896/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 628/SNN-TCCB ngày 12/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1256/TTr-SNV ngày 11/12/2017 về việc đề nghị phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Có phụ lục Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC 3:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CỦA VTVL CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2896/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Nam Định)

Mã  VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô tả công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế dự kiến

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng

YC Chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12

Sở Nông nghiệp  & PTNT

58

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

16

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1

Giám đốc Sở

CVC

Sở Nông nghiệp & PTNT

Phụ trách chung lĩnh vực nông nghiệp nông thôn,  công tác tổ chức cán bộ, tài chính, xây dựng cơ bản, Thi đua khen thưởng, thanh tra  pháp chế

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở để thực hiện chứng năng tham mưu và quản lý nhà nước: Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản chung của toàn ngành và lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai

- Điều hành chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực Tổ chức cán bộ, tài chính, thanh tra, pháp chế. Chương trình, dự án hợp tác quốc tế

- Thực hiện nhiệm vụ do Bộ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành  các lĩnh vực về thủy lợi, nông, lâm nghiệp

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD  CNTT Cơ bản

 

Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; giải quyết công   việc,

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

12.1.2

Phó Giám đốc Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

Sở Nông nghiệp & PTNT

PGĐ Sở phụ trách lĩnh vực thủy nông, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản

- Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực giao phụ trách: Quản lý tài nguyên mặt nước, quản lý chất lượng, khai thác và bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

- Giải quyết các mối quan hệ với UBND các huyện, các Sở, ban, ngành có liên quan về các lĩnh vực phụ trách. Theo dõi và phối hợp với các công ty TNHH MTV Khai thác CTTL trong hệ thống CTTL Bắc Nam Hà trên địa bàn tỉnh.

- Điều hành, chỉ đạo công tác quản lý tàu thuyền, phát triển ngành nghề khai thác thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách, quản lý các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

- Chỉ đạo công tác khuyến ngư, thú y thủy sản, quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, hóa chất và chế phẩm sinh học trong NTTS

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành Thủy lợi, thủy sản, nông lâm nghiệp

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNNNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; chỉ đạo, điều hành trin khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; giải quyết công việc,

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

12.1.2

 

CVC

Sở Nông nghiệp & PTNT

PGĐ Sở phụ trách lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nông thôn mới

- Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được giao phụ trách: Quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, chương trình, dự án lĩnh vực phát triển nông lâm nghiệp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, kiểm lâm, khuyến nông trồng trọt, xây dựng nông thôn mới).

- Điều hành, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể. Các vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý chất lượng giống cây trồng nông, lâm nghiệp

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách, quản lý khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của toàn ngành.

- Giải quyết các mối quan hệ với UBND các huyện, các Sở, ban, ngành có liên quan về các lĩnh vực phụ trách

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp (Trng trọt, BVTV, Lâm nghiệp)

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; giải quyết công việc,

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

12.1.2

 

CVC

SNông nghiệp & PTNT

PGĐ Sở phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y, chế biến và thương mại, chất lượng VSAT thực phẩm

- Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được giao phụ trách: Quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, chương trình, dự án lĩnh vực chăn nuôi, thú y, chế biến và thương mại, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Điều hành, chỉ đạo công tác khuyến nông chăn nuôi, khuyến diêm, giống vật nuôi, thức ăn gia súc, giết mổ động vật, vật tư thuốc thú y

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách, quản lý về chế biến và thương mại, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối

- Giải quyết các mối quan hệ với UBND các huyện, các Sở, ban, ngành có liên quan về các lĩnh vực phụ trách

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp (Chăn nuôi, thú y)

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; giải quyết công việc,

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

12.1. 3

Trưởng phòng thuộc Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. 3

Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

CV

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Phụ trách chung công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển điều động cán bộ, đào tạo

- Rà soát kiểm tra và thẩm định các chương trình, kế hoạch, báo cáo trước khi trình Giám đốc Sở các công việc về tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ toàn Ngành;

- Triển khai xây dựng Kế hoạch tuyển dụng CCVC; nâng lương, chuyển ngạch; phân bổ biên chế

- Triển khai xây dựng văn bản công tác Thi đua, khen thưởng; đánh giá xếp loại CBCC trình Giám đốc Sở;

- Triển khai thực hiện chế độ, chính sách khác

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành Luật, kinh tế, hành chính

Cao cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học

12.1.3

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

CV

Phòng Tài chính - Kế toán

Phụ trách lĩnh vực Tài chính - Kế toán của Sở

- Điều hành công việc chung của phòng; đăng ký chữ ký thứ 2 sau chủ tài khoản, ký chứng từ kế toán, sổ sách kế toán.

- Xem xét và rà soát, kiểm tra trước khi trình Giám đốc Sở công tác lập, tổng hợp dự toán hàng năm của Ngành.

- Thẩm định và tham mưu cho Giám đốc Sở về phân bổ và giao dự toán hàng năm cho các đơn vị trong toàn ngành. Thẩm định hồ sơ tài chính các dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kinh tế, kế toán

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học

12.1.3

Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình

CV

Phòng Quản lý xây dựng công trình

Phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và vệ sinh MTNT

- Điều hành công việc chung của phòng. Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Phó Trưởng phòng chuyển, trình Giám đốc Sở về: chuyên ngành xây dựng nông nghiệp & PTNT; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự, thủ tục và các quy định lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư chuyên ngành thuộc Sở quản lý. Báo cáo đề xuất chủ trương các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong ngành.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn các đơn vị trong ngành lập các dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý và theo dõi việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án. Tổ chức kiểm tra, theo dõi chất lượng, tiến độ, an toàn công tác quản lý thi công, đề xuất biện pháp xử lý.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi, xây dựng

Cao cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học

12.1.3

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

CV

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Phụ trách lĩnh vực chiến lược phát triển ngành: Quy hoạch, khoa học, công nghệ môi trường, hợp tác quốc tế

- Điều hành công việc chung của phòng. Xem xét, rà xoát trình Lãnh đạo Sở về công tác: Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn…

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về hướng dẫn tổ chức triển khai các chương trình, dự án thuộc Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh. Xây dựng chương trình khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn.

- Rà soát và trình Lãnh đạo Sở về nội dung triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Đảm nhiệm vai trò thường trực Hội đồng KHCN Sở.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học

12.1.4

Chánh thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Phụ trách lĩnh vực thanh tra của Ngành: thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành Giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác Pháp chế

- Điều hành công việc chung của Thanh tra Sở. Rà soát, kiểm tra và  xây dựng Kế hoạch Thanh tra của ngành trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện. Tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định việc thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Quyết định theo thẩm quyền việc thành lập đoàn thanh tra, cử thanh tra viên làm nhiệm vụ. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Tham gia trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của ngành.

- Chủ trì hoặc tham gia các Đoàn thanh tra chuyên ngành khi cấp trên yêu cầu.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành Luật, nông nghiệp

Cao cấp

TTV

CCNN  tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học

12.1.5

Chánh văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

Phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính, văn thư, quản trị, tài sản, tổng hợp, cải cách hành chính

- Điều hành công việc chung của Văn phòng. Rà soát, kiểm tra văn bản trước khi trình Lãnh đạo Sở ban hành nội quy, quy chế làm việc của Cơ quan Sở. Kiểm tra các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật

- Tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo Sở về Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trong toàn ngành.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành về áp dụng, cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO, hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOFFICE.

- Làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành Hành chính, quản trị văn phòng

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.6

Phó trưởng phòng thuộc Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.6

Phó trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

CV

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Phụ trách công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, chế độ chính sách, Thi đua, khen thưởng

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, báo cáo với Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc, bao gồm: tham mưu các văn bản về kiện toàn tổ chức, bộ máy của các đơn vị trong toàn ngành. Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Lãnh đạo trong toàn ngành theo định kỳ. Kế hoạch luân chuyển, điều động trong ngành.

- Rà soát, kiểm tra trước khi báo cáo Trưởng phòng trình Giám đốc Sở về Kế hoạch biên chế, phân bổ biên chế, kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có). Chế độ chính sách về nghỉ hưu cho CCVC trong ngành theo quy định của pháp luật (Nghỉ hưu đúng tuổi, tinh giản biên chế, chuyển công tác thôi việc…).

- Thực hiện các công việc của Thư ký Hội đồng TĐKT Sở. Đánh giá phân loại cán bộ CCVC, kê khai tài sản.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, hành chính

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.6

Phó trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

CV

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Phụ trách công tác Đào tạo bồi dưỡng. Quân sự cơ quan. An toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ. Kiêm nhiệm Văn phòng Đảng ủy, phòng chống thiên tai

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, báo cáo với Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc, bao gồm: tham mưu các văn bản về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trong toàn ngành (đào tạo sau đại học, chính trị, QLNN, học tập chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành). Tham mưu các Quyết định về cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng, công tác trong và ngoài nước.

- Xây dựng và báo cáo Trưởng phòng trình Giám đốc Sở về Kế hoạch thực hiện An toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ, quân sự cơ quan.

- Xây dựng chương trình công tác và kế hoạch hoạt động của BCH Đảng bộ hàng năm. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và thi đua khen thưởng, kỷ luật của Đảng bộ.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành Luật, nông nghiệp, hành chính

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.6

Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán

CV

Phòng Tài chính - Kế toán

Phụ trách lĩnh vực kế toán doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

- Đăng ký chữ ký ủy quyền thứ nhất của Kế toán trưởng.

- Tham gia trực tiếp chuyên quản lĩnh vực tài chính các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh phân công. Làm kiểm soát viên một số công ty TNHHMTV thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT

- Phụ trách công tác kiểm tra kế toán (kiểm toán nội bộ). Tham gia kiêm nhiệm công tác kế toán tại một số Ban QLDA do Sở làm chủ đầu tư

- Phối hợp với chuyên viên trong phòng thực hiện công tác quyết toán định kỳ trình Giám đốc Sở thông báo quyết toán hàng quý, hàng năm cho các đơn vị thuộc.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, kế toán

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.6

Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán

CV

Phòng Tài chính-Kế toán

Phụ trách lĩnh vực kế toán tổng hợp

- Đăng ký chữ ký ủy quyền thứ hai của Kế toán trưởng.

- Tham gia trực tiếp chuyên quản lĩnh vực tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở Làm kiểm soát viên một số công ty TNHHMTV thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT

- Tham gia thành viên Tổ kiểm toán nội bộ. Tham gia kiêm nhiệm công tác kế toán tại một số Ban QLDA do Sở làm chủ đầu tư

- Phối hợp với chuyên viên trong phòng thực hiện công tác quyết toán định kỳ trình Giám đốc Sở thông báo quyết toán hàng quý, hàng năm cho các đơn vị thuộc ngành.

100%

1

Đại học tr lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, kế toán

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.6

Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình

CV

Phòng Quản lý xây dựng công trình

Phụ trách lĩnh vực quản lý xây dựng công trình tại địa bàn được phân công

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công).

- Trực tiếp theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác quản lý xây dựng công trình trên địa bàn huyện: Mỹ Lộc, Tp Nam Định, Vụ Bản, Xuân Trường, Giao Thủy.

- Chủ trì kiểm tra hồ sơ phục vụ Hội đồng thẩm định quyết toán của Tỉnh đối với các dự án đầu tư thuộc ngành trên địa bàn các huyện, thành phố được giao theo dõi.

- Tổng hợp, cập nhật văn bản QLNN lĩnh vực quản lý, KTCTTL liên quan đến chuyên môn của phòng.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi, xây dựng

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.6

Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình

CV

Phòng Quản lý xây dựng công trình

Phụ trách lĩnh vực quản lý xây dựng công trình tại địa bàn được phân công

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công).

- Trực tiếp theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác quản lý xây dựng công trình trên địa bàn huyện: Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

- Chủ trì kiểm tra hồ sơ phục vụ Hội đồng thẩm định quyết toán của Tỉnh đối với các dự án đầu tư thuộc ngành trên địa bàn các huyện được giao theo dõi.

- Tổng hợp, cập nhật văn bản QLNN lĩnh vực đê điều, Nước sạch VSMTNT liên quan đến chuyên môn của phòng.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi, xây dựng

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.6

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

CV

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Phụ trách lĩnh vực xúc tiến, đầu tư

- Điều hành công việc hàng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, trao đổi với Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm các công việc liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

- Rà soát, kiểm tra các văn bản trước khi trao đổi, báo cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở về thực hiện chuỗi liên kết

- Tham mưu cho Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Sở về: Quản lý, điều phối các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trọng điểm của ngành.

- Tham mưu xây dựng các chương trình dự án phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thương mại

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.6

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

CV

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, trao đổi với Trưởng phòng, trình Lãnh đạo Sở (thành viên phụ trách trực tiếp) về quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn....

- Tham mưu, trao đổi với Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Sở về xây dựng các cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích phát triển NNNT trình UBND tỉnh phê duyệt.

100%

1

Đại học trở lên duyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.7

Phó chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Phụ trách lĩnh vực vật tư nông nghiệp

- Điều hành công việc hằng ngày của lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do cán bộ thanh tra chuyển, trao đổi với Chánh thanh tra, trình Giám đốc về kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện thanh tra lĩnh vực phụ trách: Phân bón, giống cây trồng, bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, thú y, chế biến ngành nghề nông thôn và chất lượng nông lâm nghiệp.

- Chủ trì các cuộc thanh tra hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành khi được Chánh thanh tra phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành luật, nông nghiệp

TC

TTV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích

12.1.7

Phó chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Phụ trách lĩnh vực kinh tế xã hội, dự án, pháp chế

- Điều hành công việc hằng ngày của lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do cán bộ thanh tra chuyển, trao đổi với Chánh thanh tra, trình Giám đốc về kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện thanh tra lĩnh vực phụ trách: kinh tế xã hội, các chương trình dự án thuộc Sở quản lý.

- Xây dựng chương trình, báo cáo về công tác pháp chế và tuyên truyền pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tham mưu cho Chánh thanh tra về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng,

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành luật, nông nghiệp

TC

TTV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích

12.1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Phụ trách lĩnh vực hành chính và một số lĩnh vực chuyên ngành thủy sản

- Điều hành công việc hằng ngày của lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu cho Chánh thanh tra Sở về công tác tổ chức, hành chính, chế độ chính sách của Thanh tra (Nâng lương, BHXH, đào tạo, TĐKT…).

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do cán bộ thanh tra chuyển, trao đổi với Chánh thanh tra, trình Giám đốc về kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện thanh tra lĩnh vực phụ trách: khai thác và BVNLTS, đăng kiểm thiết bị tàu cá, thức ăn thú y thủy sản, kiểm dịch giống thủy sản, điều kiện sản xuất kinh doanh giống; chế biến hàng thủy sản

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành luật, nông nghiệp

TC

TTV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chng chThanh tra viên

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.8

Phó chánh Văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

Phụ trách công tác hành chính quản trị

- Điều hành công việc được giao phụ trách của Văn phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc cho các công chức của Văn Phòng theo lĩnh vực phụ trách; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Chánh văn phòng chuyển, trình Lãnh đạo Sở về các công tác hành chính quản trị văn phòng sở, cải cách hành chính.

- Tham mưu cho Chánh Văn phòng công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm phương tiện đi lại; kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, giờ giấc làm việc và sinh hoạt theo quy chế nội bộ. Phối hợp với bộ phận tài chính về mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công việc.

- Rà soát, kiểm tra các hồ sơ công việc của Bộ phận 1 cửa của Sở (Tổ trưởng tổ 1).

- Tham mưu cho Chánh văn phòng công tác tổ chức các ngày Lễ, Hội nghị, Hội thảo do Sở tổ chức, đi công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

ChứngChứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục, kỹ năng góp ý

 

12.1.8

Phó chánh Văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

Phụ trách công tác tổng hợp, cải cách hành chính

- Tham mưu cho Chánh văn phòng công tác tổng hợp báo cáo các lĩnh vực do ngành quản lý báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT theo quy định.

- Tham mưu cho Chánh văn phòng về phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong ngành thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện công tác tổng hợp ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong toàn ngành trong các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Sở

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục, kỹ năng góp ý

12.1.9

Chi cục trưởng

CV hoặc TĐ

Chi cục Thủy lợi

Phụ trách chung lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và nước sạch nông thôn

- Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Xử lý các công việc Chi cục được giao, giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về thực hiện các quy định QLNN về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; hành lang bảo vệ đê điều; Hướng dẫn, kiểm tra công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn theo quy định.

- Trực tiếp kiêm nhiệm Chánh văn phòng BCH phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; giải quyết công việc,

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

12.1.9

Chi cục trưởng

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thc vật

Phụ trách chung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, phân bón hữu cơ, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc BVTV)

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về tổ chức thực hiện kế hoạch SX trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; chủ trì thực hiện tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định QLNN về giống cây trồng.

- Dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch sử dụng phân bón hàng vụ, hàng năm của địa phương.

- Rà soát, kiểm tra và trình Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh quyết định công bố dịch, công bố hết dịch hại thực vật theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách công tác của phòng Bảo vệ thực vật, trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng

100%

1

Đại học trở lên ngành nông nghiệp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật)

Cao cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục, kỹ năng góp ý

12.1.9

Chi cục trưởng

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Phụ trách chung lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y (sản xuất chăn nuôi, quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh...)

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về hướng dẫn sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai đối với chăn nuôi, xây dựng, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch SX chăn nuôi hàng năm.

- Tham mưu triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giống vật nuôi phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của địa phương.

- Thực hiện việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. Kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo Sở đề nghị UBND tỉnh quyết định công bố dịch, công bố hết dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra, pháp chế... theo dõi hoạt động của trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vụ Bản, Ý Yên.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp (Chăn nuôi, thú y)

Cao cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tín học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

12.1.9

Chi cục trưởng

CV hoặc TĐ

Chi cc Kiểm lâm

Phụ trách chung lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm (Thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng)

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về quản lý rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng….

- Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng. Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật... Hướng dẫn, kiểm tra về bảo tồn thiên nhiên; giáo dục môi trường gắn với cộng đồng tại các khu bảo tồn.

- Trực tiếp phụ trách công tác hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế... tuyên truyền, xây dựng lực lượng. Theo dõi hoạt động của Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR; hạt kiểm lâm Giao Xuân Hải, hạt kiểm lâm VQG Xuân Thủy.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông lâm nghiệp

Cao cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có  năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.9

Chi cục trưởng

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Phụ trách chung lĩnh vực phát triển nông thôn (kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, kinh tế trang trại, quy hoạch và bố trí ổn định dân cư, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...)

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế nông lâm, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế trang trại...

- Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh chủ trương xây dựng các chương trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn.

- Rà soát, kiểm tra thẩm định trước khi báo cáo Lãnh đạo Sở về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

- Trực tiếp phụ trách công tác hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ...

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.9

Chi cục trưởng

CV

Chi cục Thủy sản

Phụ trách chung lĩnh vực thủy sản (Nuôi trồng, khai thác thủy sản, thức ăn thủy sản, chất lượng giống thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản)

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy sản; thực hiện đánh giá tác động của các dự án quy hoạch trong lĩnh vực thủy sản.

- Tham mưu cho Sở về điều tra, đánh giá nguồn lợi TS; cung cấp thông tin về dự báo ngư trường, vùng khai thác, mùa, vụ khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.. Quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ NN; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác TS.

- Rà soát, kiểm tra thẩm định trước khi báo cáo Lãnh đạo Sở về thực hiện việc quản lý vùng NTTS tập trung. Hướng dẫn mùa vụ, đối tượng và cơ cấu thủy sản nuôi trồng tại địa phương, thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh trong NTTS

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, bộ máy, phát ngôn báo chí

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thủy sản

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, kỹ năng xây dựng văn bản,...

12.1.9

Chi cục trưởng

CV

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Phụ trách chung lĩnh vực Chất lượng, an toàn thực phẩm; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và Muối

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

- Tham mưu các văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối.

- Chủ trì tham mưu cho Sở phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản, muối.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra chuyên ngành.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thủy sản

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin...

12.1.10

Phó chi cục trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.10

Phó chi cục trưng

CV hoặc TĐ

Chi cục Thy lợi

Phụ trách công tác Quản lý đê điều, phòng, chống thiên tai

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng về thực hiện công tác điều tra, thống kê và quản lý CSDL về lĩnh vực đê điều trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Triển khai việc thực hiện công tác hộ đê, xử lý kỹ thuật các sự cố đê điều đề xuất các phương án phòng, tránh, xử lý, khắc phục hậu quả sự cố đê điều.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng trình Lãnh đạo Sở về biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão, lũ, hạn hán, úng ngập gây ra; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thủy lợi

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

12.1.10

Phó chi cục trưởng

CV hoặc TĐ

Chi cục Thy li

Phụ trách công tác phát triển, quy hoạch, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng về thực hiện công tác điều tra, thống kê và quản lý CSDL về lĩnh vực thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền về ban hành quy trình vận hành, phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi thuộc phạm vi QLNN của tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn, quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình nước sạch nông thôn.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thủy lợi

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưng

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Phụ trách công tác thanh tra pháp chế, kiểm dịch thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng ban hành và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giống cây trồng, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về thực hiện điều tra, khảo sát thực nghiệm, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại.

- Theo dõi hoạt động của phòng Thanh tra - Pháp chế, Trạm TT và BVTV huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp (Trồng trọt, BVTV)

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưởng

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Phụ trách công tác sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, tổ chức bộ máy, hành chính

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng ban hành và thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ KHKT về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, BHXH..

- Theo dõi hoạt động của phòng HCTH, Trồng trọt, Trạm TT và BVTV các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường và Tp Nam Định.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp (Trồng trọt, BVTV)

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưng

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, thi đua khen thưởng, thông tin tuyên truyền

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác phòng chống dịch bệnh trên cạn, bệnh động vật thủy sản, kiểm dịch động vật, điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở (NTTS, giống thủy sản, chăn nuôi, giống GSGC, cơ sở giết mổ, sơ chế động vật...).

- Tham mưu cho Chi cục trưởng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, chương trình khống chế, thanh toán dịch bệnh; kiểm soát bệnh lây từ động vật sang người; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước; kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vận chuyển.

- Theo dõi hoạt động của Trạm Chẩn đoán xét nghiệm BĐV, phòng quản lý dịch bệnh, các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh, Xuân Trường

100%

1

Đại học   trở lên chuyên ngành nông nghiệp (Chăn nuôi, Thú y)

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưởng

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Phụ trách công tác quản lý giống, kỹ thuật, thuốc và thức ăn chăn nuôi

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác quản lý giống, quản lý đàn và kỹ thuật chăn nuôi, môi trường trong chăn nuôi; Thanh, kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

- Tham mưu cho Chi cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Sở xây dựng quy hoạch chăn nuôi gắn với hệ thống giết, mổ, chế biến GSGC và bảo quản sản phẩm chăn nuôi tại địa phương; Xây dựng, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch SX chăn nuôi hàng năm.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý

- Kiêm nhiệm và theo dõi hoạt động của phòng Quản lý thuốc và TACN, Phòng Quản lý giống và kỹ thuật CN, huyện Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng và Tp Nam Định.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp (Chăn nuôi, Thú y)

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng  SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưng

CV hoặc TĐ

Chi cục Kim lâm

Phụ trách công tác Quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng, bảo tồn thiên nhiên..

- Tham mưu cho Chi cục trưởng phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, bảo tồn thiên nhiên; tham gia ngăn chặn, ứng cứu cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rừng; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn rừng, rừng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh..

- Theo dõi hoạt động của phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Hạt kiểm lâm Nghĩa Hưng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưng

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Phụ trách công tác Kinh tế hợp tác, công tác dân cư

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án về phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, hợp tác xã, kinh tế hộ trong nông, lâm, ngư nghiệp..

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác đổi mới hợp tác xã, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, các địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án sắp xếp dân cư, tái định cư trong nông thôn. Hướng dẫn việc kiểm tra thực hiện công tác di dân, tái định cư trong nông thôn theo quy hoạch phát triển KTXH của tỉnh.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưởng

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Phụ trách công tác ngành nghề nông thôn

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; cơ điện, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; công nghiệp hóa NNNT, các dự án khuyến công.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích, phát triển, chính sách hỗ trợ nông dân mua sắm máy móc, thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và bảo quản trong nông nghiệp

- Tham mưu cho Chi cục trưởng triển khai thực hiện các đề tài và xây dựng các mô hình ứng dụng cải tiến KHKT trong cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công tác dự báo thị trường phục vụ cho phát triển ngành nghề nông thôn

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưởng

CV

Chi cục Thy sản

Phụ trách công tác tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, hành chính tổng hợp, thanh tra pháp chế

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về điều tra, đánh giá nguồn lợi TS; Quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ NN; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác TS. Ký gia hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản thường kỳ.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng năm và đột xuất; phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi hoạt động của phòng HCTH, Thanh tra - pháp chế, trạm TS vùng II, vùng III.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thủy sản

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưởng

CV

Chi cục Thy sản

Phụ trách công tác nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về điều tra, đánh giá nguồn lợi TS; cung cấp thông tin về dự báo ngư trường, vùng khai thác, mùa, vụ khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.. thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác TS. Ký gia hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản thường kỳ.

- Rà soát, kiểm tra thẩm định báo cáo Chi cục trưởng trình Lãnh đạo Sở về thực hiện việc quản lý vùng NTTS tập trung. Hướng dẫn mùa vụ, đối tượng và cơ cấu thủy sản nuôi trồng tại địa phương; thực hiện công tác về thức ăn, nguyên liệu, chất bổ sung thức ăn; quản lý môi trường nuôi; các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS; thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh trong NTTS.

- Theo dõi hoạt động của phòng Nuôi trồng thủy sản, phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản, trạm TS vùng I

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thủy sản

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưởng

CV

Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản sản và Thủy sản

Phụ trách công tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản và muối

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về các chương trình, dự án, đề án do Chi cục thực hiện hoặc tham gia thực hiện lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và muối

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về các chương trình kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ, kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi; kiểm soát chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, kiểm soát lựa chọn các sản phẩm nông sản theo xâu chuỗi.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thủy sản

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.10

Phó chi cục trưởng

CV

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Phụ trách công tác Hành chính tổng hợp, thanh tra pháp chế, thông tin tuyên truyền

- Tham mưu cho Chi cục trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành thường xuyên hàng năm và đột xuất; Tổ chức triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Chủ trì xây dựng, biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, đào tạo, thi đua khen thưởng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, thủy sản, kinh tế

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

 

Phó chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới

CV

Văn phòng điều phối nông thôn mới

Phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới

- Tham mưu cho Chánh văn phòng NTM về quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng NTM trên địa bàn.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình; tổng hợp báo cáo; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; sơ kết; tổng kết Chương trình theo định kỳ;

- Tham mưu cho Chánh văn phòng NTM triển khai tổ chức công tác thông tin tuyên truyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp có thẩm quyền giao.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng thuộc Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.11

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

CV

07 Chi cục QLNN trực thuộc Sở và Văn phòng điều phối nông thôn mới

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; chế độ chính sách; thi đua khen thưởng, các công việc hành chính quản trị

- Chủ trì, tham mưu, tổ chức, triển khai, theo dõi về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan đơn vị; Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tham mưu quản lý tài chính, tài sản của đơn vị. Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan và theo quy định của pháp luật; thực hiện và quản lý các công việc hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ bảo mật tài liệu, bảo đảm thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, làm việc theo đúng quy định. Chủ trì, tổ chức công việc lễ tân, khánh tiết trong các hội nghị, hội thảo tại đơn vị.

100%

8

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Thanh tra pháp chế

CV

06 Chi cục QLMN trc thuộc Sở

Chỉ trì, tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực của đơn vị

- Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về kế hoạch thanh tra hàng năm, đột xuất; tổ chức triển khai thực hiện khi được cấp thẩm quyền phê duyệt

- Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục về xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.; tham gia tiếp công dân theo sự phân công của Chi cục trưởng.

- Chủ trì, tổ chức tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục triển khai các báo cáo trong lĩnh vực: phòng chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo; Tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành khi được sự phân công của Lãnh đạo cấp trên.

100%

6

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn

CV

Chi cục thủy lợi

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn

- Tham mưu cho Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình vận hành, phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham gia Hội đồng bàn giao cơ sở các CTTL; thẩm định, thẩm tra hoặc tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các CTTL, nước sạch nông thôn khi được cấp thẩm quyền giao.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về công tác kế hoạch và quản lý nước. Tham gia công tác phòng chống lụt bão

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Quản lý đê điều

CV

Chi cục Thủy lợi

Chtrì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực quản lý đê điều

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục thực hiện công tác hộ đê, xử lý kỹ thuật các sự cố đê điều, phối hợp với các cấp liên quan đề xuất phương án phòng, tránh, xử lý, khắc phục hậu quả sự cố đê.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về việc xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng, chống lụt bão; xây dựng phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện việc PCLB, sạt lở ven sông trên địa bàn.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định cấp phép xây dựng công trình liên quan đến đê điều

- Quản lý, kiểm tra việc sử dụng vật tư dự trữ, trang thiết bị phòng chống lụt bão; Thường trực phòng chống lụt bão

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Phòng chống thiên tai

CV

Chi cục Thy lợi

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và phòng, chống tác hại do nước gây ra

- Tham mưu việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo các Hạt QLĐ xây dựng các phương án hộ đê trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa, bão.

- Tổ chức theo dõi, cập nhật tình hình mưa, bão, lũ, tố, lốc tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục phối hợp với các cấp liên quan đề xuất với Ban chỉ huy PCTT - TKCN của tỉnh phương án xử lý sự cố các CTTL, đê điều và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra thuộc phạm vi quản lý.

- Tham mưu hoạt động hợp tác quốc tế về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Bảo vệ thực vật

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực Bảo vệ thực vật

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về thực hiện điều tra, khảo sát thực nghiệm, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại.

- Kiểm tra, xác minh và tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục trình Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh quyết định công bố dịch, công bố hết dịch hại thực vật theo quy định của pháp luật.; Đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả do dịch hại gây ra để khôi phục sản xuất nông nghiệp.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Trồng trọt

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục ban hành và thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ KHKT về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn.

- Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực kiểm dịch thực vật nội địa

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục ban hành và thực hiện kế hoạch kiểm dịch thực vật nội địa.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về theo dõi, điều tra, giám sát, quản lý sinh vật gây hại (thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật), đối với tài nguyên thực vật dùng làm giống và những sinh vật có ích nhập nội để sử dụng ngoài đồng ruộng, trong kho, vườn ươm..

- Tham mưu về kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa của lô hàng.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Quản lý giống và Kỹ thuật chăn nuôi

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực giống vật nuôi và kỹ thuật chăn nuôi

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về công tác quản lý giống, quản lý đàn và kỹ thuật chăn nuôi, môi trường trong chăn nuôi;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục báo cáo Lãnh đạo Sở xây dựng quy hoạch chăn nuôi gắn với hệ thống giết, mổ, chế biến GSGC và bảo quản sản phẩm chăn nuôi tại địa phương; Xây dựng, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch SX chăn nuôi hàng năm.

- Tham mưu về quản lý quỹ gen vật nuôi, vi sinh vật dùng trong chăn nuôi.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Quản lý thuốc và Thức ăn chăn nuôi

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và thú y

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực thuốc và thức ăn chăn nuôi

- Tham mưu cho Chi cục trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về kế hoạch phát triển và sử dụng thức ăn chăn nuôi tại địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn sử dụng thức ăn chăn nuôi có hiệu quả không gây ô nhiễm môi trường.

100%

1

Đại học  trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực phòng, chống dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách, tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về công tác phòng chống dịch bệnh trên cạn, bệnh động vật thủy sản, kiểm dịch động vật, điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở (NTTS, giống thủy sản, chăn nuôi, giống GSGC, cơ sở giết mổ, sơ chế động vật...).

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, chương trình khống chế, thanh toán dịch bệnh; kiểm soát bệnh lây từ động vật sang người; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

CV hoặc

Chi cục Kiểm lâm

Chtrì, tổ chức thực hiện công tác về quản lý bảo vệ rng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng, bảo tồn thiên nhiên..

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về việc phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, bảo tồn thiên nhiên; tham gia ngăn chặn, ứng cứu cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên.

- Tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng

CV hặc TĐ

Chi cục Kiểm lâm

Chtrì, tổ chức thực hiện công tác về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tn thiên nhiên

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rng; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn rừng, rừng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; điều tra, thng kê, quản lý CSDL về giống cây trồng lâm nghiệp.

- Tham mưu xây dựng và hướng dẫn kiểm tra thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ và lâm sản khác, chế biến lâm sản. Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp theo quy định của pháp luật

- Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Chtrì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về công tác quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án về phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, hợp tác xã, kinh tế hộ trong nông, lâm, ngư nghiệp..

- Tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác đổi mới hợp tác xã, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực phát triển nông thôn, an sinh xã hội nông thôn, quy hoạch và bố trí dân cư

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, các địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án sắp xếp dân cư, tái định cư trong nông thôn. Hướng dẫn việc kiểm tra thực hiện công tác di dân, tái định cư trong nông thôn theo quy hoạch phát triển KTXH của tỉnh.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục báo cáo Lãnh đạo Sở về xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Cơ điện và Ngành nghề nông thôn

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về công tác phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; cơ điện, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; công nghiệp hóa NNNT, các dự án khuyến công.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích, phát triển, chính sách hỗ trợ nông dân mua sắm máy móc, thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và bảo quản trong nông nghiệp.

- Tham mưu về hướng dẫn và tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản

CV

Chi cục Thủy sản

Chtrì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về điều tra, đánh giá nguồn lợi TS; cung cấp thông tin về dự báo ngư trường, vùng khai thác, mùa, vụ khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.. thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác TS. Ký gia hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản thường kỳ. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế vùng khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về công tác tổ chức tuyên truyền và triển khai những quy định của pháp luật về danh mục thủy sản cần được bảo tồn, bảo vệ, cần được tái tạo; thực hiện công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

CV

Chi cục Thủy sn

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về Quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ NN; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác TS. Ký gia hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản thường kỳ.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đăng kiểm tàu cá; cấp; cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận giấy phép, chứng chỉ về KTTS, tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sn

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản

CV

Chi cục Thủy sản

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về Rà soát, kiểm tra thẩm định báo cáo Chi cục trưởng trình Lãnh đạo Sở về thực hiện việc quản lý vùng NTTS tập trung. Hướng dẫn mùa vụ, đối tượng và cơ cấu thủy sản nuôi trồng tại địa phương; thực hiện công tác về thức ăn, nguyên liệu, chất bổ sung thức ăn; quản lý môi trường nuôi; các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS; thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh trong NTTS.

- Tham mưu công tác hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thực hiện quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin,  xây dựng văn bản,…

12.1.11

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

CV

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực chất lượng,  an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về chủ trì kiểm tra, đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

- Chủ trì thực hiện các chương trình giám sát ATTP, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất ATTP thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị các biện pháp thực hiện và tổ chức thực hiện thu hồi, xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản, nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.11

Trưởng phòng Điều phối  nghiệp vụ

CV

Văn phòng điều phối Nông thôn mới

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực nông thôn mới

- Tham mưu cho Lãnh đạo VPNTM về đề xuất xây dựng kế hoạch vốn, phân b và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng NTM trên địa bàn.

- Tổng hợp báo cáo; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; sơ kết; tổng kết Chương trình theo định kỳ;

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp có thẩm quyền giao.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có  năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng VB

12.1.12

Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng

CV hoặc TĐ

Chi cục Kiểm lâm

Ch trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục triển khai việc kiểm tra, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các Hạt kiểm lâm địa bàn giải quyết các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, kinh doanh trái phép lâm sản

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.13

Hạt trưởng hạt kiểm lâm thuộc Chi cục

CV hoặc TĐ

Chi cục Kim lâm

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực bảo vệ rừng, phát triển rừng và đảm bảo chấp hành pháp luật về BVR, PTR trên địa bàn

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện địa bàn, Lãnh đạo Chi cục xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển rừng của địa phương; đồng thời theo dõi, tổ chức chỉ đạo thực hiện

- Tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn.

100%

4

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.13

Hạt trưởng hạt quản lý đê các huyện và thành phố Nam Định

CV hoặc TĐ

Chi cục Thủy lợi

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực quản lý bảo vệ đê

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về diễn biến tình trạng đê điều; hướng dẫn địa phương về quản lý đê cấp IV đến cấp V

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục và tổ chức thực hiện việc hướng dẫn về kỹ thuật, nghiệp vụ đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

- Quản lý vật tư chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống lũ, lụt bão.

- Giám sát việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố đê điều từ mọi nguồn vốn đầu tư.

- Xử lý hoặc kiến nghị với cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, CTTL, phòng chống thiên tai và các quy định hiện hành của nhà nước.

100%

(10 biên chế sự nghiệp)

Đại học trở lên chuyên ngành thy lợi

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.14

Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp

CV

04 Chi cục QLNN trực thuộc Sở

Tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ; chế độ chính sách; thi đua khen thưởng, các công việc hành chính quản trị

- Triển khai, theo dõi về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan đơn vị; Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trực tiếp theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan và theo quy định của pháp luật; thực hiện và quản lý các công việc hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ bảo mật tài liệu, bảo đảm thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, làm việc theo đúng quy định. Thực hiện tổ chức công việc lễ tân, khánh tiết trong các hội nghị, hội thảo tại đơn vị.

100%

4

Đại học trở lên chuyên ngành ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Thanh tra pháp chế

CV

03 Chi cục QLNN trực thuộc Sở

Tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực của đơn vị

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng về kế hoạch thanh tra hàng năm, đột xuất; triển khai thực hiện khi được cấp thẩm quyền phê duyệt

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng về xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.;

- Thực hiện các báo cáo trong lĩnh vực: phòng chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo; Tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành khi được sự phân công của Lãnh đạo cấp trên.

100%

3

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp  với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD  CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn

CV

Chi cục Thủy lợi

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn

- Triển khai tham mưu cho Trưởng phòng quy trình vận hành, phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý; chuẩn bị các công việc cho công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu các văn bản về thẩm định, thẩm tra hoặc tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các CTTL, nước sạch nông thôn khi được trưởng phòng phân công.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó Trưởng phòng Quản lý đê điều

CV

Chi cục Thy lợi

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực quản lý đê điều

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng thực hiện công tác hộ đê, xử lý kỹ thuật các sự cố đê điều, phối hợp với các cấp liên quan đề xuất phương án phòng, tránh, xử lý, khắc phục hậu quả sự cố đê.

- Tham mưu cho Trưởng phòng về hướng dẫn, kiểm tra về việc xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng, chống lụt bão; xây dựng phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện việc PCLB, sạt lở ven sông trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện báo cáo trưởng phòng tham mưu cho Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định cấp phép xây dựng công trình liên quan đến đê điều

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra việc sử dụng vật tư dự trữ, trang thiết bị phòng chống lụt bão; Thường trực phòng chống lụt bão

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Phòng chống thiên tai

CV

Chi cục Thy lợi

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và phòng, chống tác hại do nước gây ra

- Thực hiện việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định

- Tham mưu cho Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo các Hạt QLĐ xây dựng các phương án hộ đê trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa, bão.

- Triển khai theo dõi, cập nhật tình hình mưa, bão, lũ, tố, lốc báo cáo Lãnh đạo Chi cục phối hợp với các cấp liên quan đề xuất với Ban chỉ huy PCTT - TKCN của tỉnh phương án xử lý sự cố các CTTL, đê điều và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra thuộc phạm vi quản lý.

- Triển khai thực hiện công việc về các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Bảo vệ thực vật

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực Bảo vệ thực vật

- Tổ chức, triển khai thực hiện điều tra, khảo sát thực nghiệm, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại.

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công bố dịch, công bố hết dịch hại thực vật theo quy định của pháp luật.; Đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả do dịch hại gây ra để khôi phục sản xuất nông nghiệp.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Trồng trọt

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp

- Triển khai thực hiện và tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn.

- Tham mưu cho Trưởng phòng báo cáo Chi cục trưởng về tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ KHKT về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn.

- Tổ chức, triển khai thực hiện việc hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Quản lý giống và Kỹ thuật chăn nuôi

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực giống vật nuôi và kỹ thuật chăn nuôi

- Tham mưu cho Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Chi cục về công tác quản lý giống, quản lý đàn và kỹ thuật chăn nuôi, môi trường trong chăn nuôi;

- Tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác xây dựng quy hoạch chăn nuôi gắn với hệ thống giết, mổ, chế biến GSGC và bảo quản sản phẩm chăn nuôi tại địa phương; Xây dựng, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch SX chăn nuôi hàng năm.

- Tham mưu về quản lý quỹ gen vật nuôi, vi sinh vật dùng trong chăn nuôi.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Quản lý thuốc và Thức ăn chăn nuôi

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và thú y

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực thuốc và thức ăn chăn nuôi

- Tham mưu cho Trưởng phòng nội dung các văn bản cá biệt về quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch

- Tham mưu cho Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Chi cục về kế hoạch phát triển và sử dụng thức ăn chăn nuôi tại địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn sử dụng thức ăn chăn nuôi có hiệu quả không gây ô nhiễm môi trường.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Quản lý dịch bệnh

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và thú y

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực phòng, chống dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

- Tham mưu cho Trưởng phòng về công tác phòng chống dịch bệnh trên cạn, bệnh động vật thủy sn, kiểm dịch động vật, điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở (NTTS, giống thủy sản, chăn nuôi, giống GSGC, cơ sở giết mổ, sơ chế động vật...).

- Tham mưu các nội dung về tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, chương trình khống chế, thanh toán dịch bệnh; kiểm soát bệnh lây từ động vật sang người; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

- Tham mưu, triển khai các nội dung về công tác quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án về phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, hợp tác xã, kinh tế hộ trong nông, lâm, ngư nghiệp..

- Thực hiện các nội dung tham mưu về công tác đổi mới hợp tác xã, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ  đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực phát triển nông thôn, an sinh xã hội nông thôn, quy hoạch và bố trí dân cư

- Tham mưu các nội dung về xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án sắp xếp dân cư, tái định cư trong nông thôn. Hướng dẫn việc kiểm tra thực hiện công tác di dân, tái định cư trong nông thôn theo quy hoạch phát triển KTXH của tỉnh.

- Tổ chức triển khai các nội dung về xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

100%

1

Đại học trlên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng VB

12.1.14

Phó trưởng phòng Cơ điện và Ngành nghề nông thôn

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn

- Tổ chức, triển khai các nội dung về công tác phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; cơ điện, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; công nghiệp hóa NNNT, các dự án khuyến công.

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng về đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích, phát triển, chính sách hỗ trợ nông dân mua sắm máy móc, thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và bảo quản trong nông nghiệp.

- Chuẩn bị và triển khai các nội dung về hướng dẫn và tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin  học tđ  đạt chuẩn  kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó Trưởng phòng Tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

CV

Chi cục Thủy sản

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

- Triển khai các nội dung tham mưu cho Trưởng phòng về Quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ NN; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác TS. Ký gia hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản thường kỳ.

- Triển khai thực hiện về hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đăng kiểm tàu cá; cấp; cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận giấy phép, chứng chỉ về KTTS, tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành  thủy sản

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.14

Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng

CV

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

- Triển khai thực hiện các nội dung công việc báo tham mưu cho Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Chi cục về kiểm tra, đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

- Chuẩn bị các nội dung về thực hiện các chương trình giám sát ATTP, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất ATTP thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị các biện pháp thực hiện và tổ chức thực hiện thu hồi, xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản, nông nghiệp

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.15

Đội phó Đội kiểm tâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng

CV hoặc TĐ

Chi cục Kim lâm

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng

- Triển khai các nội dung tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục triển khai việc kiểm tra, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản theo quy định của Nhà nước.

- Triển khai việc phối hợp với các Hạt kiểm lâm địa bàn giải quyết các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, kinh doanh trái phép lâm sản

- Tham mưu cho Đội trưởng về thực hiện nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.16

Hạt phó hạt kiểm lâm

CV hoặc TĐ

Chi cục Kiểm lâm

Chtrì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực bảo vệ rừng, phát triển rng và đảm bảo chấp hành pháp luật về BVR, PTR trên địa bàn

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện địa bàn, Lãnh đạo Chi cục xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển rừng của địa phương; đồng thời theo dõi, tổ chức chỉ đạo thực hiện

- Tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn.

100%

2

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ  năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.1.16

Hạt phó hạt quản lý đê các huyện và thành phố Nam Định

CV hoặc TĐ

Chi cục Thủy lợi

Chtrì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực quản lý bảo vệ đê

- Triển khai thực hiện các nội dung về diễn biến tình trạng đê điều; hướng dẫn địa phương về quản lý đê cấp IV đến cấp V

- Tham mưu cho Hạt trưởng báo cáo Lãnh đạo Chi cục và tổ chức thực hiện việc hướng dẫn về kỹ thuật, nghiệp vụ đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

- Theo dõi tình hình quản lý vật tư chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống lũ, lụt bão.

- Giám sát việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố đê điều từ mọi nguồn vốn đầu tư khi được các cấp thẩm quyền phân công

- Nắm bắt tình hình để báo cáo về xử lý hoặc kiến nghị với cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, CTTL, phòng chống thiên tai và các quy định hiện hành của nhà nước.

100%

(10 biên chế sự nghi ệp)

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ 30 VTVL

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1

Quản lý tổ chức, biên chế

CV

Phòng Tổ chức- Cán bộ Sở

Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế

- Tham khảo các tài liệu liên quan đến công việc để tham mưu cho Lãnh đạo phòng về kiện toàn tổ chức, bộ máy của các đơn vị trong toàn ngành. Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Lãnh đạo trong toàn ngành theo định kỳ. Kế hoạch luân chuyển, điều động trong ngành.

- Triển khai thực hiện các văn bản báo cáo Lãnh đạo phòng trình Giám đốc Sở về Kế hoạch biên chế, phân bổ biên chế, kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có).

- Triển khai thực hiện tham mưu cho Lãnh đạo phòng báo cáo cấp có thẩm quyền về biến động CCVC trong toàn ngành; cập nhật hồ sơ cán bộ theo định kỳ. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp về công tác TĐKT, đánh giá CBCC, VC, kê khai tài sản

100%

3

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2.2

Quản lý nhân sự và đội ngũ

CV

Phòng Tổ chức- Cán bộ Sở,

Quản lý nhân sự và đội ngũ

- Nghiên cứu tài liệu để thực hiện các nội dung về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trong toàn ngành (đào tạo sau đại học, chính trị, QLNN, học tập chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành…). Soạn thảo báo cáo Lãnh đạo phòng các Quyết định về cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng, công tác trong và ngoài nước. Chế độ chính sách về nghỉ hưu cho CCVC trong ngành và đơn vị theo quy định của pháp luật (Nghỉ hưu đúng tuổi, tinh giản biên chế, chuyển công tác thôi việc).

100%

2

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2.3

Quản lý tài chính - kế toán

CV hoặc TĐ

Phòng Tài chính - Kế toán

Thực hiện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, công tác quản lý sử dụng các nguồn kinh phí đúng quy định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

- Soạn thảo văn bản tham mưu cho Lãnh đạo phòng về lập dự toán các nguồn kinh phí, phân bổ và ra quyết định cho toàn ngành.

- Quản lý, giám sát thực hiện kinh phí sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí

- Đối chiếu sử dụng các nguồn kinh phí hàng quý và quyết toán năm. Lập biên bản xác định tiết kiệm để chi tạm ứng thu nhập tăng thêm hằng tháng

- Lập báo cáo tài chính năm và quyết toán tài chính năm

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân quý và quyết toán năm

- Quản lý, báo cáo số thu phí thẩm định; thu phí thẩm định dự án đầu tư; thu từ trích xử phạt Thanh tra.

- Quản lý, báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tháng, quý và quyết toán năm

- Phối hợp với bộ phận hành chính tổng hợp về mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tài sản cố định theo quy định

- Phối hợp với các đơn vị toàn ngành trong công tác lập dự toán công việc, thanh quyết toán công việc, hạng mục thực hiện

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở và phối hợp với các phòng trình các vấn đề có liên quan đến công tác kế toán tài chính.

100%

3

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn  kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc,...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.4

Quản lý quy hoạch, kế hoạch

CV

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Quản lý quy hoạch- kế hoạch của ngành

- Xây dựng các văn bản về tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách liên quan đến quy hoạch-kế hoạch của ngành Nông nghiệp

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng các nội dung báo cáo về quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn....

- Tham mưu, trao đổi với Lãnh đạo phòng báo cáo Lãnh đạo Sở về xây dựng các cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích phát triển NNNT trình UBND tỉnh phê duyệt; các văn bản liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thực hiện chuỗi liên kết. Quản lý, điều phối các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trọng điểm của ngành. Các chương trình dự án phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn

100%

6

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2.5

Quản lý Trồng trọt

CV

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Thực hiện các nội dung công tác về lĩnh vực sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp

- Nghiên cứu, tổng hợp các nội dung tham mưu cho Lãnh đạo phòng báo cáo Lãnh đạo Chi cục ban hành và thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn.

- Chuẩn bị các tài liệu, văn bản chi tiết về tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ KHKT về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn.

- Tham mưu các văn bản báo cáo Lãnh đạo phòng về hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

100%

4

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2.6

Quản lý Bảo vệ thực vật

CV hoặc TĐ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Thực hiện công tác về lĩnh vực Bảo vệ thực vật

- Thực hiện điều tra, khảo sát thực nghiệm, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại.

- Thực hiện các công việc liên quan đến công bố dịch, công bố hết dịch hại thực vật theo quy định của pháp luật.; Đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả do dịch hại gây ra để khôi phục sản xuất nông nghiệp.

100%

3

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2.7

Kiểm dịch thực vật

KDTV

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Thực hiện công tác về lĩnh vực kiểm dịch thực vật nội địa

- Thực hiện các nội dung có liên quan để báo cáo Trưởng trạm tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về kế hoạch kiểm dịch thực vật nội địa.

- Thực hiện việc theo dõi, điều tra, giám sát, quản lý sinh vật gây hại (thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật), đối với tài nguyên thực vật dùng làm giống và những sinh vật có ích nhập nội để sử dụng ngoài đồng ruộng, trong kho, vườn ươm..

100%

2

Đại học trở lên trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

 

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm dịch viên thực vật

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2.8

Quản lý giống và Kỹ thuật chăn nuôi

CV

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Thực hiện công tác về lĩnh vực giống vật nuôi và kỹ thuật chăn nuôi

- Chuẩn bị và thực hiện các văn bản báo cáo Lãnh đạo phòng về công tác quản lý giống, quản lý đàn và kỹ thuật chăn nuôi, môi trường trong chăn nuôi;

- Tham khảo tài liệu và chuẩn bị các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng quy hoạch chăn nuôi gắn với hệ thống giết, mổ, chế biến GSGC và bảo quản sản phẩm chăn nuôi tại địa phương; Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho xây dựng, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch SX chăn nuôi hàng năm.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2.9

Quản lý thuốc và Thức ăn chăn nuôi

CV hoặc TĐ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Thực hiện công tác về lĩnh vực thuốc và thức ăn

- Soạn thảo các văn bản cá biệt về quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý

- Chuẩn bị các nội dung văn bản tham mưu cho Lãnh đạo phòng về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch

- Xây dựng các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo phòng về kế hoạch phát triển và sử dụng thức ăn chăn nuôi tại địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn sử dụng thức ăn chăn nuôi có hiệu quả không gây ô nhiễm môi trường.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 10

Quản lý dịch bệnh

CV

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Thực hiện công tác về lĩnh vực phòng, chống dịch

- Thực hiện các nội dung tham mưu cho Lãnh đạo phòng về công tác phòng chống dịch bệnh trên cạn, bệnh động vật thủy sn, kiểm dịch động vật, điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở (NTTS, giống thủy sn, chăn nuôi, giống GSGC, cơ sở giết mổ, sơ chế động vật...).

- Soạn thảo các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo về tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, chương trình khống chế, thanh toán dịch bệnh; kiểm soát bệnh lây từ động vật sang người; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

12.2. 11

Kiểm dịch động vật

KDVĐV

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Thực hiện công tác về lĩnh vực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

- Soạn thảo các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo về kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, sản phẩm động vật vận chuyển tại các trạm Kiểm dịch đầu mối.

- Tham mưu cho Lãnh đạo về quản lý, giám sát các cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật phục vụ tiêu dùng trong nước

- Tham mưu về hướng dẫn hoặc trực tiếp thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn thể thao, nghệ thuật.

100%

1

Đại học trở lên trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

 

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm dịch viên động vật

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 12

Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

CV hặc TĐ

Chi cục Kiểm lâm

Thực hiện công tác về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên

- Chuẩn bị các nội dung có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng, bảo tồn thiên nhiên..

- Soạn thảo các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về việc phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, bảo tồn thiên nhiên; tham gia ngăn chặn, ứng cứu cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên.

- Tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.

100%

3

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 13

Theo dõi sử dụng và Phát triển rừng

CV hặc TĐ

Chi cục Kiểm lâm

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên

- Chuẩn bị các tài liệu tham mưu cho Lãnh đạo phòng, Chi cục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rừng; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn rừng, rừng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; điều tra, thống kê, quản lý CSDL về giống cây trồng lâm nghiệp.

- Soạn thảo các nội dung tham mưu xây dựng và hướng dẫn kiểm tra thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ và lâm sản khác, chế biến lâm sản. Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp theo quy định của pháp luật

- Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 14

Xây dựng lực lượng

CV hặc TĐ

Chi cục Kim lâm

Thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực chuyên môn

- Chuẩn bị các tài liệu tham mưu cho Lãnh đạo phòng, Chi cục trình các cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức ngành lâm nghiệp và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn.

- Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kiểm lâm địa phương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLBVR, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 15

Thông tin tuyên truyền

CV

Thanh tra và các Chi cục QLNN trực thuộc

Thực hiện nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành,

- Nghiên cứu các tài liệu để báo cáo Lãnh đạo về tuyên truyền những điểm mới trong các Luật, Nghị định, Thông tư chuyên ngành đến toàn thể các bộ CCVC toàn ngành.

- Chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho các buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định nói trên.

- Đề xuất tham mưu cho Lãnh đạo phối hợp với cấp có thẩm quyền về hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật đối với lĩnh vực ngành.

100%

7

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 16

Kiểm lâm

KLV

Chi cục Kiểm lâm

Thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ và phát triển rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn

- Xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng BVR của chủ rừng thực hiện BVR trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ về BVR, PCCCR, phát triển rừng; phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý rừng, BVR, quản lý lâm sản, động vật hoang dã; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn.

100%

11

Đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp

 

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 17

Quản lý Nuôi trồng thủy sản

CV

Chi cục Thủy sản

Thực hiện công tác về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu, soạn thảo các văn bản về nội dung quản lý vùng NTTS tập trung. Hướng dẫn mùa vụ, đối tượng và cơ cấu thủy sản nuôi trồng tại địa phương; thực hiện công tác về thức ăn, nguyên liệu, chất bổ sung thức ăn; quản lý môi trường nuôi; các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS; thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh trong NTTS.

- Chuẩn bị các nội dung cụ thể tham mưu cho Lãnh đạo về hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thực hiện quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

100%

3

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 18

Quản lý Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

CV

Chi cục Thy sn

Thực hiện công tác về lĩnh vực khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Thực hiện các nội dung công việc về điều tra, đánh giá nguồn lợi TS; cung cấp thông tin về dự báo ngư trường, vùng khai thác, mùa, vụ khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.. thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác TS. Ký gia hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản thường kỳ. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế vùng khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

- Nghiên cứu và thực hiện các văn bản về nội dung tuyên truyền và triển khai những quy định của pháp luật về danh mục thủy sản cần được bảo tồn, bảo vệ, cần được tái tạo; chuẩn bị các nội dung cần thiết cho công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

100%

2

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 19

Quản lý Tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

CV

Chi cục Thy sn

Thực hiện công tác về lĩnh vực tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

- Triển khai thực hiện các văn bản, báo cáo về Quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ NN; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác TS. Ký gia hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản thường kỳ.

- Thực hiện việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đăng kiểm tàu cá; cấp; cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận giấy phép, chứng chỉ về KTTS, tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

100%

3

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 20

Quản lý Kinh tế hợp tác xã và Trang trại

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

- Nghiên cứu tài liệu và soạn thảo văn bản các nội dung về công tác quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án về phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, hợp tác xã, kinh tế hộ trong nông, lâm, ngư nghiệp..

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác đổi mới hợp tác xã, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.

100%

4

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 21

Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân, tái định cư

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Thực hiện công tác về lĩnh vực phát triển nông thôn, an sinh xã hội nông thôn, quy hoạch và bố trí dân cư

- Tham mưu các văn bản nội dung về xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án sắp xếp dân cư, tái định cư trong nông thôn. Hướng dẫn việc kiểm tra thực hiện công tác di dân, tái định cư trong nông thôn theo quy hoạch phát triển KTXH của tỉnh.

- Xây dựng nội dung các văn bản triển khai các nội dung về xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo..

- Thực hiện các văn bản nội dung về công tác phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; cơ điện, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; công nghiệp hóa NNNT, các dự án khuyến công.

- Soạn thảo tham mưu cho Lãnh đạo phòng về đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích, phát triển, chính sách hỗ trợ nông dân mua sắm máy móc, thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và bảo quản trong nông nghiệp.

- Chuẩn bị các điều kiện và tham gia vào công tác triển khai các nội dung về hướng dẫn và tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn

100%

4

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng VB

 

Cơ điện, ngành nghề nông thôn

CV

Chi cục Phát triển nông thôn

Thực hiện công tác về lĩnh vực cơ điện và ngành nghề nông thôn

- Thực hiện các văn bản nội dung về công tác phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; cơ điện, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; công nghiệp hóa NNNT, các dự án khuyến công.

- Soạn thảo tham mưu cho Lãnh đạo phòng về đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích, phát triển, chính sách hỗ trợ nông dân mua sắm máy móc, thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và bảo quản trong nông nghiệp.

- Chuẩn bị các điều kiện và tham gia vào công tác triển khai các nội dung về hướng dẫn và tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn

100%

4

Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng VB

12.2. 22

Quản lý, bảo vệ đê điều

KSVĐĐ

Chi cục Thy lợi

Thực hiện công tác về lĩnh vực quản lý đê điều

- Tham mưu các văn bản thực hiện công tác hộ đê, xử lý kỹ thuật các sự cố đê điều, phối hợp với các cấp liên quan đề xuất phương án phòng, tránh, xử lý, khắc phục hậu quả sự cố đê.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng các văn bản nội dung về hướng dẫn, kiểm tra về việc xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng, chống lụt bão; xây dựng phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện việc PCLB, sạt lở ven sông trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện báo cáo Lãnh đạo phòng tham mưu cho Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định cấp phép xây dựng công trình liên quan đến đê điều

- Tham mưu các văn bản nội dung về quản lý, kiểm tra việc sử dụng vật tư dự trữ, trang thiết bị phòng chống lụt bão; Thường trực phòng chống lụt bão

100%

4 và biên chế sự nghiệp

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm soát viên đê điều

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 23

Phòng, chống thiên tai

CV

Chi cục Thủy lợi

Thực hiện công tác về lĩnh vực phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và phòng, chống tác hại do nước gây ra

- Soạn thảo các văn bản tham mưu thực hiện việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng báo cáo Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo các Hạt QLĐ xây dựng các phương án hộ đê trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa, bão.

- Theo dõi, cập nhật tình hình mưa, bão, lũ, tố, lốc báo cáo Lãnh đạo phối hợp với các cấp liên quan đề xuất với Ban chỉ huy PCTT - TKCN của tỉnh phương án xử lý sự cố các CTTL, đê điều và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện công việc về các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định.

100%

4

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 24

Quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn

CV

Phòng Quản lý xây dựng công trình và Chi cục Thủy lợi

Tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn

- Nghiên cứu tham mưu các văn bản chuyên ngành xây dựng nông nghiệp & PTNT; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự, thủ tục và các quy định lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư chuyên ngành thuộc Sở, đơn vị quản lý. Báo cáo đề xuất chủ trương các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong ngành.

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng hướng dẫn các đơn vị trong ngành lập các dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý và theo dõi việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu các văn bản về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án. Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi chất lượng, tiến độ, an toàn công tác quản lý thi công, đề xuất biện pháp xử lý.

- Tham mưu các văn bản cho Lãnh đạo về quy trình vận hành, phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý; chuẩn bị các nội dung công việc cho công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Soạn thảo các văn bản về thẩm định, thẩm tra hoặc tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các CTTL, nước sạch nông thôn

100%

11

Đại học trở lên chuyên ngành thủy lợi

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

 

12.2. 25

Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

CV

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thy sn

Thực hiện công tác về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối

- Tham mưu các văn bản về kiểm tra, đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối

- Tham mưu các văn bản thực hiện các chương trình giám sát ATTP, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất ATTP thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị các biện pháp thực hiện và tổ chức thực hiện thu hồi, xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu các văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

100%

2

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản, nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 26

Quản lý chế biến và thương mại nông, lâm, thủy sản

CV

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

Thực hiện công tác về lĩnh vực chế biến và thương mại nông, lâm, thủy sản

- Tham mưu các văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

- Tham mưu các văn bản về hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối.

- Tham mưu các văn bản về công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản, muối.

100%

2

Đại học trở lên chuyên ngành thủy sản, nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 27

Quản lý về khuyến nông (nông, lâm, ngư)

CV

Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật

Thực hiện công tác về quản lý khuyến nông

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo phòng về chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét và tham mưu cho Lãnh đạo phòng về xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

- Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 28

Thanh tra

TTV

Thanh tra Sở, các Chi cục QLNN trực thuộc

Thanh tra, kiểm soát, giải quyết khiếu nại tố cáo,...

- Tham mưu, soạn thảo báo cáo Lãnh đạo về xây dựng Kế hoạch Thanh tra của ngành. Quyết định việc thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Soạn thảo các Quyết định theo thẩm quyền việc thành lập đoàn thanh tra, cử thanh tra viên làm nhiệm vụ. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp các nội dung tại các buổi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của ngành.

- Trực tiếp thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính

- Trực tiếp thực hiện thanh tra chuyên ngành

100%

11

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

TTV hoặc CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.2. 29

Pháp chế

TTV

Thanh tra Sở

Quản lý, kiểm tra, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong công việc

Tham mưu, đề xuất ý kiến, dự thảo văn bản liên quan đến công tác pháp chế: Xây dựng pháp luật; Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thống kê, báo cáo đột xuất và định kỳ về công tác pháp chế; Góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Tham dự các buổi họp, buổi đào tạo, tập huấn liên quan đến công tác pháp chế

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng  văn bản,…

12.2. 30

Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới

CV

Văn phòng điều phối Nông thôn mới

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực nông thôn mới

- Soạn thảo các văn bản về đề xuất xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng NTM trên địa bàn.

- Tham mưu cho Lãnh đạo công tác tổng hợp báo cáo; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; sơ kết; tổng kết Chương trình theo định kỳ;

- Xây dựng các văn bản thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

100%

2

Đại học trở lên chuyên nnh nông nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng VB

12.3

Nhóm hỗ trợ phục vụ 12 VTVL

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2

Hành chính tổng hợp

CV

Văn phòng Sở, các Chi cục QLNN trực thuộc

Thực hiện nhiệm vụ hành chính văn phòng

- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo các lĩnh vực do ngành quản lý báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT theo quy định.

- Thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, của đơn vị trên các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Chi cục trong các cuộc họp định kỳ, đột xuất để theo dõi và đôn đốc thực hiện

- Tham mưu và dự thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác về tiền lương, bảo hiểm, thôi việc, nghỉ hưu; Xây dựng lực lượng, thông tin tuyên truyền; đào tạo cán bộ; thi đua khen thưởng; kỷ luật tại các chi cục

- Trực tiếp thực hiện các công việc phục vụ công tác về Hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết của Sở và của đơn vị.

100%

9

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc

12.3.3

Hành chính một ca

CV

Văn phòng Sở

Chuyên trách công tác nhận và trả công văn,...

- Nhận và trả hồ sơ cấp phép theo quy định.

Thực hiện báo cáo về công tác nhận và trả hồ sơ cấp phép theo định kỳ và khi có yêu cầu

- Lưu hồ sơ cấp phép (biên nhận, giấy phép)

- Cập nhật hồ sơ, thủ tục hành chính

- Cập nhật VB QPPL mới ban hành quy định về thủ tục hành chính và dự thảo Quy định thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế

- Rà soát các thủ tục đang áp dụng, đề xuất sửa đổi và xây dựng thủ tục mới

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm

 

 

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

12.3.4

Quản trị công sở

CV

Văn phòng Sở

Thực hiện công tác quản trị công sở.

- Theo dõi, thực hiện sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, cải tạo TSCĐ và trang thiết bị

- Mua sắm tài sản, trang thiết bị, VPP

- Quản lý TSCĐ, trang thiết bị, phương tiện; bố trí phòng họp và âm thanh ánh sáng, hình thức, nghi lễ trong từng cuộc họp

- Quản lý và điều phối sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

- Bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp của cơ quan, vệ sinh cơ quan

- Tổ chức xây dựng và thực hiện bài trí trụ sở, khuôn viên

- Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh của các đơn vị dịch vụ

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

 

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,...

12.3.5

Công nghệ thông tin

CV hoặc TĐ

Văn phòng Sở

Quản lý hệ thống thông tin

- Duy trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính nội bộ (mạng LAN) hoạt động ổn định.

- Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra và tiến hành sửa chữa, mua sắm máy vi tính phục vụ công việc cho Cơ quan Sở khi được Lãnh đạo phê duyệt

- Biên tập, kiểm duyệt tin, bài để đăng lên Website của Sở

- Quản trị website của Sở: quản trị dữ liệu, cập nhật thông tin sự kiện hoạt động của ngành

- Quản lý hòm thư điện tử cơ quan

- Công tác khác

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc,...

12.3.6

Kế toán

KTV

Các đơn vị QLNN trực thuộc

Kế toán tại đơn vị

- Lập dự toán các nguồn kinh phí của đơn vị

- Quản lý, giám sát thực hiện kinh phí sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí

- Đối chiếu sử dụng các nguồn kinh phí hàng quý và quyết toán năm.

- Lập báo cáo tài chính năm và quyết toán tài chính năm

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân quý và quyết toán năm

- Quản lý, báo cáo số thu phí thẩm định.

- Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tài sản cố định theo dự toán được duyệt

- Các công tác khác khi được phân công.

100%

8

Đại học trở lên chuyên ngành kế toán

 

 

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt  chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc,...

12.3.7

Thủ quỹ

NV

Phòng Tài chính-Kế toán

Thu chi các loại phí, sắp xếp chứng từ

- Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ cơ quan

- Đối chiếu sử dụng các nguồn kinh phí hàng quý và quyết toán năm

- Quản lý, báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tháng, quý và quyết toán năm

- Công tác khác

100%

1

Trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

 

 

 

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc,...

12.3.8

Văn thư

NV

Văn phòng Sở

Thực hiện công tác văn thư

- Tiếp nhận, phân loại, nhập dữ liệu và chuyển giao công văn đến sau khi có ý kiến phê chuẩn của Lãnh đạo Sở.

- Kiểm tra và hướng dẫn về các quy định về thể thức và trình tự trong việc ban hành các văn bản của Sở...

- Cho số, phát hành văn bản bằng bảng giấy và trên phần mềm theo quy định.

- Giữ dấu, đóng dấu, trình ký và chuyển công văn đi.

- Scan văn bản, chuyển bằng file điện tử của văn bản đến người có thẩm quyền. Lưu file điện tử trên phần mềm.

- Hủy bỏ các văn bản không phù hợp theo quy định.

- Thống kê, báo cáo đột xuất và định kỳ về công tác văn thư.

- Tham dự các buổi họp, buổi đào tạo, tập huấn liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ

100%

1

Trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

Năng lực: Có năng lực phân tích. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc,...

12.3.9

Lưu trữ

NV hoặc TĐ

Văn phòng Sở

Thực hiện công tác lưu trữ

- Tổ chức lưu trữ công văn, hồ sơ công việc đối với bản giấy.

- Kiểm tra, chỉnh lý, đề xuất chuyển hồ sơ, tài liệu đến trung tâm lưu trữ hoặc tiêu hủy theo quy định.

- Quản lý, sắp xếp, bố trí kho lưu trữ một cách khoa học đảm bảo việc lưu và truy xuất thông tin được dễ dàng.

- Tìm lại các văn bản được lưu trữ khi được người có thẩm quyền yêu cầu

- Trình tự, thủ tục lưu trữ và tìm văn bản.

- Tham dự các buổi họp, buổi đào tạo, tập huấn liên quan đến công tác lưu trữ

 

1

Trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc,...

12.3. 10

Nhân viên kỹ thuật

NV

Văn phòng Sở

Thực hiện các công việc về kỹ thuật điện, điện lạnh

- Trực tiếp theo dõi việc vận hành các hệ thống điện và điện lạnh

- Ngăn ngừa và sửa chữa các sự cố về điện và điện lạnh

- Thực hiện việc theo dõi và bảo trì các hệ thống điện và điện lạnh. Thực hiện việc sửa chữa, thay thế các linh kiện nhỏ trong hệ thống điện và điện lạnh: bóng đèn, công tác điện, van nước..

100%

1

Trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

 

 

 

 

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

12.3. 11

Lái xe

 

Văn phòng Sở, một số đơn vị

Phục vụ công tác đưa đón lãnh đạo

- Trực tiếp lái xe theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện công tác vệ sinh, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng xe

- Thực hiện thủ tục tạm ứng và thanh toán để mua hoa khi phúng viếng, hoặc mua vật phẩm phục vụ công tác khi được lãnh đạo phòng yêu cầu

- Thực hiện báo cáo về việc lái xe theo định kỳ và khi có yêu cầu

100%

5HĐ 68

Bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp (phù hợp từng loại xe)

 

 

 

 

Giấy phép lái xe

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

12.3. 12

Phục vụ

 

Văn phòng Sở

Phục vụ hội thảo, hội nghị, trình bày bố trí phòng họp,...

- Dọn dẹp vệ sinh ở các phòng lãnh đạo, hành lang và khuôn viên cơ quan.

- Bày trí và chuẩn bị phòng họp và nước uống.

- Công tác tạp vụ khác

100%

01HĐ68

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

12.3. 13

Bảo vệ

 

Văn phòng Sở

Bảo vệ canh gác khu vực cơ quan

- Bảo vệ tài sản của cơ quan, phương tiện đi làm của CBCC và khách đến cơ quan.

- Kiểm tra giấy tờ, phiếu xuất nhập vật tư, hàng hóa để hướng dẫn người và các phương tiện ra vào cổng theo đúng thủ tục quy định.

- Tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự

- Phòng chống cháy nổ trong cơ quan, ghi chép người ra vào cơ quan

- Báo cáo kịp thời cho cấp trên và cơ quan có trách nhiệm xử lý khi xảy ra sự cố

- Thực hiện báo cáo về công tác bảo vệ cơ quan theo định kỳ và khi có yêu cầu

100%

01HĐ68

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2896/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171