Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 289/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

(Nội dung chi tiết của từng quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn và Công báo điện tử tỉnh, địa chỉ http://congbao.tuyenquang.gov.vn).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- Phòng Tin học - Công báo; (Đ/c Thủy, Tùng)
- Lưu: VT, KSTTHC (B.Nh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 289/QĐ ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ (40 thủ tục)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LẦN ĐẦU CHO TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

06 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

Bước 2

- Thẩm định hồ sơ va dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (nếu hồ sơ đảm bảo)

- Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

07 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức.

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí.

01 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

06 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

- Thẩm định hồ sơ va dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức (nếu hồ sơ đảm bảo)

- Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

07 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí.

01 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

06 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức (nếu hồ sơ đảm bảo)

- Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

07 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí.

01 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

06 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức (nếu hồ sơ đảm bảo)

- Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

07 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Bước 3

Ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí.

01 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

06 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

- Thẩm định hồ sơ va dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức (nếu hồ sơ đảm bảo)

- Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

07 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí.

01 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG HOẠT ĐỘNG CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

06 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

- Thẩm định hồ sơ va dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức (nếu hồ sơ đảm bảo)

- Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

07 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí.

01 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

06 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Xem xét hồ sơ và đăng tải thông tin; thẩm định.

27 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học; Lãnh đạo Sở

Bước 3

Ký phê duyệt Giấy xác nhận (hoặc gửi công văn kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá).

03 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu lệ phí.

(Kết quả của thủ tục hành chính là giấy xác nhận hoặc văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ)

01 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

31 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MÀ CÓ TIỀM ẨN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẾN LỢI ÍCH QUỐC GIA, QUỐC PHÒNG, AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ CON NGƯỜI

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Soan thảo Văn bản (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá.

01 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Bước 3

Ký phê duyệt văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá.

02 giờ làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết về cơ quan thực hiện đánh giá.

(kết quả của thủ tục hành chính là văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ)

01 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ ĐỒNG THỜI THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MÀ CÓ TIỀM ẨN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẾN LỢI ÍCH QUỐC GIA, QUỐC PHÒNG, AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ CON NGƯỜI

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Soan thảo Văn bản (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá.

01 ngày làm việc

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Bước 3

Ký phê duyệt văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá.

02 giờ làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

01 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết về cơ quan thực hiện đánh giá.

(kết quả của thủ tục hành chính là văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ)

01 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo cơ quan ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, tham mưu và trình lãnh đạo cơ quan ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

01 ngày làm việc

 

 

 

03 ngày làm việc

 

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ

02 giờ làm việc

- Bộ phận văn thư

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 11

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ; Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, tham mưu và trình lãnh đạo cơ quan ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

 

01 ngày làm việc

 

 

 

03 ngày làm việc

 

 

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ

02 giờ làm việc

- Bộ phận văn thư

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 12

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

02 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

 

 

03 ngày làm việc

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ

02 giờ làm việc

- Bộ phận văn thư

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 13

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

 

01 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

 

 

03 ngày làm việc

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ

02 giờ làm việc

- Bộ phận văn thư

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 14

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ

thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

01 ngày làm việc

 

 

05 ngày làm việc

 

 

03 ngày làm việc

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ

02 giờ làm việc

- Bộ phận văn thư

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

Bước 5

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 15

THỦ TỤC KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có)

0,5 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 3

Trình lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt Giấy xác nhận khai báo.

2,5 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 4

Ký phê duyệt Giấy xác nhận khai báo.

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 6

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

06 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 16

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

20 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 3

Trình lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt Giấy phép.

01 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 4

Ký phê duyệt Giấy phép.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 6

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

06 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

24 ngày làm việc

 

Quy trình số: 17

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

(SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

38 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 3

Trình lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt Giấy phép.

01 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 4

Ký phê duyệt Giấy phép.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 6

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

06 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

42 ngày làm việc

 

Quy trình số: 18

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

04 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 3

Trình lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt Giấy phép.

01 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 4

Ký phê duyệt Giấy phép.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

0,2 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 6

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,2 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

06 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 19

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

04 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 3

Trình lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt Giấy phép.

01 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 4

Ký phê duyệt Giấy phép.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

0,2 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 6

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,2 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

06 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 20

THỦ TỤC CẤP VÀ LẠI CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ (NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN CƠ SỞ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

04 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 3

Trình lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt Chứng chỉ.

01 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 4

Ký phê duyệt Chứng chỉ.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

0,2 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 6

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,2 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

06 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 21

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN CẤP CƠ SỞ (ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG Y TẾ)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

04 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 3

Trình lãnh đạo sở xem xét, ký duyệt Văn bản phê duyệt.

01 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Bước 4

Ký phê duyệt Văn bản phê duyệt.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

0,2 giờ làm việc

Bộ phận văn thư

Bước 6

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,2 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

06 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 22

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

 Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do).

19 ngày làm việc

 

Phòng Quản lý Chuyên ngành; Lãnh đạo Sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả TTHC

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

4 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

21 ngày làm việc

Quy trình số: 23

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do).

09 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành; Lãnh đạo Sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

4 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10,5 ngày làm việc

Quy trình số: 24

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰ HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO QUỸ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÀI TRỢ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

+ Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi nghiệm thu chính thức

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu chính thức, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý tài trợ phải thực hiện đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

+ Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi nghiệm thu chính thức

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày được nghiệm thu chính thức, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý tài trợ phải thực hiện đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ ghi vào giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ yêu cầu bổ sung. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh có trách nhiệm cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

02 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành; Lãnh đạo Sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

4 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

3,5 ngày làm việc

Quy trình số: 25

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền công nhận, được khuyến khích đăng ký và giao nộp tại một trong các cơ quan sau:

+ Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia;

+ Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ;

+ Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ cơ quan đó có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ yêu cầu bổ sung. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

09 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành; Lãnh đạo Sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

4 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10,5 ngày làm việc

Quy trình số: 26

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC MUA BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng ngân sách nhà nước phải thực hiện đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ tại tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hộp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ yêu cầu bổ sung. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

02 ngày làm việc

Phòng Quản lý Chuyên ngành; Lãnh đạo Sở

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Sở

Bước 4

- Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

4 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

3,5 ngày làm việc

Quy trình số: 27

THỦ TỤC CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

03 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 28

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

03 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 29

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

07 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

09 ngày làm việc

 

Quy trình số: 30

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DỰA TRÊN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

03 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 31

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

03 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 32

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ SƠ TUYỂN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Không quy định

Bộ phận một cửa

Bước 2

Đánh giá, thụ lý hồ sơ

Không quy định

Hội đồng sơ tuyển tỉnh

Bước 3

Xem xét, ký duyệt

Không quy định

Hội đồng sơ tuyển tỉnh

Bước 4

Trả kết quả

Không quy định

Bộ phận một cửa

04 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Không quy định

 

Quy trình số: 33

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

8,5 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10,5 ngày làm việc

 

Quy trình số: 34

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

03 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 35

THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

05 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 36

THỦ TỤC CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

05 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 37

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

03 giờ làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

01 giờ làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

01 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

04 giờ làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày làm việc

 

Quy trình số: 38

THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

14 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

17,5 ngày làm việc

 

Quy trình số: 39

THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG PHẠM VI, LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

14 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

02 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

17,5 ngày làm việc

 

Quy trình số: 40

THỦ TỤC CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ

03 ngày làm việc

Phòng chức năng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thụ lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

01 ngày làm việc

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận một cửa

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

II. QUY TRÌNH LIÊN THÔNG (19 thủ tục)

Quy trình liên thông số: 01

THỦ TỤC TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN CẤP TỈNH

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện đề tài, dự án của các tổ chức, cá nhân.

Bộ phận Một cửa

0,5 ngày làm việc

11 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện đề tài, dự án của các tổ chức, cá nhân.

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

04 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, dự thảo văn bản trình Chủ tịch Quyết định thành lập các Hội đồng chuyên ngành đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp.

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

05 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét, ký duyệt Văn bản

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ, phát hành văn bản

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành.

Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh

05 ngày làm việc

5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 7

Họp Hội đồng đánh giá hồ sơ tuyển chọn/giao trực tiếp

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ; HĐ tư vấn chuyên ngành

Bước 8

Hoàn thiện hồ sơ gửi theo ý kiến Hội đồng tư vấn

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

TC chủ trì, CN đề tài/dự án

Bước 9

Gửi hồ sơ đề nghị Sở Tài chính thẩm định kinh phí

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 10

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án.

Phòng chuyên môn

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Sở Tài chính

Bước 11

Tờ trình đề nghị phê duyệt thực hiện đề tài/dự án

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 12

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài/dự án

Chủ tịch UBND tỉnh

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

12 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

61 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 02

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, .…) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và đóng dấu điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Bộ phận Một cửa

0,5 ngày làm việc

0,5 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án.

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ; Hội đồng tư vấn chuyên ngành

Bước 3

Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến, kết luận của Hội đồng chuyên ngành, gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án

30 ngày

30 ngày

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án

Bước 4

Tiếp nhận, dự thảo Báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài/dự án

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

03 ngày làm việc

4,5 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 5

Xem xét, ký duyệt Văn bản

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ, phát hành văn bản

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Ủy quyền công nhận kết quả đề tài/dự án

Chủ tịch UBND tỉnh

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Dự thảo Quyết định công nhận kết quả đề tài/dự án

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

02 ngày làm việc

04 ngày làm việc

Sở Khoa học và công nghệ

Bước 9

Xem xét, ký duyệt Văn bản

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 10

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.

Bộ phận văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

11 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

64 ngày làm việc (riêng bước 3 tính theo ngày)

 

Quy trình liên thông số: 03

THỦ TỤC GIAO QUYỀN SỞ HỨU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỬ DUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bộ phận Một cửa

0,5 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ đề nghị giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

03 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, dự thảo văn bản trình thành lập thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

02 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét, ký duyệt Văn bản

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ, phát hành văn bản

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền

Chủ tịch HĐ khoa học và công nghệ tỉnh

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 7

Họp Hội đồng tư vấn giao quyền

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

08 ngày làm việc

08 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ; HĐ tư vấn chuyên ngành

Bước 8

Ký kết Thỏa thuận giao quyền và ký Quyết định giao quyền (hoặc thông báo từ chối).

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ; Tổ chức chủ trì

Bước 9

Thông báo cho cá nhân, tổ chức về kết quả.

Bộ phận Một cửa

Giờ hành chính

Giờ hành chính

Bộ phận Một

09 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

23 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 04

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan

hực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện đề tài, dự án của các tổ chức, cá nhân.

Bộ phận Một cửa

0,5 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện đề tài, dự án của các tổ chức, cá nhân.

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

01 ngày làm việc

Bước 3

Soạn thảo văn bản trình Chủ tịch Quyết định thành lập các Hội đồng chuyên ngành đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp.

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

04 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét, ký duyệt Văn bản

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ, phát hành văn bản

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành

Chủ tịch HĐ khoa học và công nghệ tỉnh

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 7

Họp Hội đồng đánh giá hồ sơ tuyển chọn/giao trực tiếp

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ; HĐ tư vấn chuyên ngành

Bước 8

Hoàn thiện hồ sơ gửi theo ý kiến Hội đồng tư vấn

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

TC chủ trì, CN đề tài/dự án

Bước 9

Gửi hồ sơ đề nghị Sở Tài chính thẩm định kinh phí

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 10

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án.

Phòng chuyên môn

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Sở Tài chính

Bước 11

Tờ trình đề nghị phê duyệt thực hiện đề tài/dự án

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 12

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài/dự án

Chủ tịch UBND tỉnh

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

12 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

57 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 05

THỦ TỤC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT (CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ MỚI PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN)

Các bước thực hiện

Nội dung các bước

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và giấy mời họp, phiếu nhận xét trình Lãnh đạo Sở.

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

 

 

01 ngày làm việc

 

01 ngày làm việc

 

Bước 3

Họp Hội đồng tư vấn thành lập Biên bản cuộc họp, tham mưu Tờ trình UBND tỉnh về nội dung và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp Hội đồng tư vấn yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ thì thời gian chỉnh sửa không được tính vào thời gian thực hiện TTHC.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

7,5 ngày làm việc

Bước 4

Phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh về nội dung và kinh phí hỗ trợ

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, phát hành Tờ trình.

Bộ phận văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Tiếp nhận và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận văn thư

02 giờ làm việc

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trình

Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7

Thẩm định, xử lý hồ sơ, Dự thảo Quyết định nội dung và mức hỗ trợ.

Phòng KGVX

03 ngày làm việc

Bước 8

Xem xét, thẩm định và trình Quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 9

Ký Quyết định nội dung và mức hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 10

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả

- Lưu trữ hồ sơ

Bộ phận chuyên môn

02 giờ làm việc

Bước 11

- Vào sổ văn bản đến, chuyển lãnh đạo và bộ phận chuyên môn;

- Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử;

- Lưu trữ hồ sơ; Thông báo cho cá nhân/tổ chức

- Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

11 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

15 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 06

THỦ TỤC HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Các bước thực hiện

Nội dung các bước

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và giấy mời họp, phiếu nhận xét trình Lãnh đạo Sở.

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

 

01 ngày làm việc

 

 

01 ngày làm việc

 

Bước 3

Họp Hội đồng tư vấn thành lập Biên bản cuộc họp, tham mưu Tờ trình UBND tỉnh về nội dung và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp Hội đồng tư vấn yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ thì thời gian chỉnh sửa không được tính vào thời gian thực hiện TTHC.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

7,5 ngày làm việc

Bước 4

Phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh về nội dung và kinh phí hỗ trợ

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, phát hành Tờ trình.

Bộ phận văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Tiếp nhận và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận văn thư

02 giờ làm việc

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trình

Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7

Thẩm định, xử lý hồ sơ, Dự thảo Quyết định nội dung và mức hỗ trợ.

Phòng KGVX

03 ngày làm việc

Bước 8

Xem xét, thẩm định và trình Quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 9

Ký Quyết định nội dung và mức hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 10

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả

- Lưu trữ hồ sơ

- Bộ phận văn thư

- Phòng KGVX

02 giờ làm việc

Bước 11

- Vào sổ văn bản đến, chuyển lãnh đạo và bộ phận chuyên môn;

- Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử;

- Lưu trữ hồ sơ; Thông báo cho cá nhân/tổ chức

- Bộ phận văn thư

- Bộ phận một cửa

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

11 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

15 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 07

THỦ TỤC HỖ TRỢ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Các bước thực hiện

Nội dung các bước

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, xác minh thực tế thành lập Biên bản và trình lãnh đạo Sở tờ trình.

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

 

0,5 ngày làm việc

 

 

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Phê duyệt tờ trình UBND tỉnh về kinh phí hỗ trợ

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, phát hành Tờ trình.

Bộ phận văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận văn thư

02 giờ làm việc

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trình

Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 6

Thẩm định, xử lý hồ sơ, Dự thảo Quyết định mức hỗ trợ.

Phòng KGVX

03 ngày làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định và trình Quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 8

Ký Quyết định mức hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 9

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả

- Lưu trữ hồ sơ

- Bộ phận văn thư

- Phòng KGVX

02 giờ làm việc

Bước 10

- Vào sổ văn bản đến, chuyển lãnh đạo và bộ phận chuyên môn;

- Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử;

- Lưu trữ hồ sơ; Thông báo cho cá nhân/tổ chức

- Bộ phận văn thư

- Bộ phận một cửa

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

10 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

08 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 08

THỦ TỤC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Các bước thực hiện

Nội dung các bước

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo Sở ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, thẩm định hồ sơ, xác minh thực tế thành lập Biên bản và trình lãnh đạo Sở tờ trình.

Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

 

0,5 ngày làm việc

 

 

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Phê duyệt tờ trình UBND tỉnh về kinh phí hỗ trợ

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, phát hành Tờ trình.

Bộ phận văn thư

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận văn thư

02 giờ làm việc

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trình

Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 6

Thẩm định, xử lý hồ sơ, Dự thảo Quyết định mức hỗ trợ.

Phòng KGVX

03 ngày làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định và trình Quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 8

Ký Quyết định mức hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 9

- Vào số văn bản, đóng dấu, trả kết quả

- Lưu trữ hồ sơ

- Bộ phận văn thư

- Phòng KGVX

02 giờ làm việc

Bước 10

- Vào sổ văn bản đến, chuyển lãnh đạo và bộ phận chuyên môn;

- Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử;

- Lưu trữ hồ sơ; Thông báo cho cá nhân/tổ chức

- Bộ phận văn thư

- Bộ phận một cửa

- Phòng Quản lý Công nghệ và KHCN cơ sở

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

10 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

08 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 09

THỦ TỤC TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ)

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án địa phương mình quản lý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, báo điện tử hoặc báo in của địa phương và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án.

Phòng Quản lý chuyên ngành

Không quy định

26 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Sở Khoa học và Công nghệ mở công khai, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Đại diện các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác được mời tham dự.

Phòng Quản lý chuyên ngành

04 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 3

Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án.

Phòng Quản lý chuyên ngành

12 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 4

Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, tổ chức họp Tổ thẩm định dự toán kinh phí dự án, sau khi nhận được hồ sơ dự án đã được hoàn thiện theo kết luận của hội đồng.

Phòng Quản lý chuyên ngành

06 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 5

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án, sau khi nhận được hồ sơ dự án đã được hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định dự toán kinh phí.

Phòng Quản lý chuyên ngành

04 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 6

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án

Văn phòng UBND tỉnh

Không quy định

 

UBND tỉnh

Bước 7

Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án đã được phê duyệt, sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án.

Phòng Quản lý chuyên ngành

04 ngày

04 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

07 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

- Bước 2 đến bước 5: 26 ngày; Bước 7: 04 ngày; Bước 1, bước 6 không xác định được thời gian giải quyết do phụ thuộc vào thời gian đơn vị chủ trì dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án

 

Quy trình liên thông số: 10

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ)

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Phòng Quản lý chuyên ngành

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 01 ngày

- Các thay đổi, điều chỉnh khác: 02 ngày

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 07 ngày

- Các thay đổi, điều chỉnh khác: 13 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh

Phòng Quản lý chuyên ngành

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 05 ngày

- Các thay đổi, điều chỉnh khác: 11 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 05 ngày

- Các thay đổi, điều chỉnh khác: 10 ngày

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 05 ngày

- Các thay đổi, điều chỉnh khác: 10 ngày

UBND tỉnh

Bước 4

Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản quyết định điều chỉnh hoặc văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì dự án nêu rõ lý do trong trường hợp không đồng ý điều chỉnh.

Phòng Quản lý chuyên ngành

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 01 ngày

- Các thay đổi, điều chỉnh khác: 02 ngày

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 01 ngày

- Các thay đổi, điều chỉnh khác: 02 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

04 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 13 ngày

- Các thay đổi, điều chỉnh khác: 25 ngày

 

 

Quy trình liên thông số: 11

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ)

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Phòng Quản lý chuyên ngành

01 ngày

06 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định dừng thực hiện dự án và thông báo tạm dừng thực hiện dự án cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án

Phòng Quản lý chuyên ngành

05 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc gửi văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nêu rõ lý do trong trường họp không đồng ý chấm dứt hợp đồng

Văn phòng UBND tỉnh

Không xác định thời gian

Không xác định thời gian

UBND tỉnh

03 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

Bước 1, bước 2: 06 ngày; Bước 3 không xác định được thời gian do phụ thuộc vào thời gian Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

 

Quy trình liên thông số: 12

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ)

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án về tình trạng hợp lệ của hồ sơ

Phòng Quản lý chuyên ngành

02 ngày

02 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Tổ chức chủ trì dự án bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định

 

04 ngày

04 ngày

Tổ chức chủ trì dự án

Bước 3

Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án

Phòng Quản lý chuyên ngành

06 ngày

06 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 4

Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập hội đồng

Văn phòng UBND tỉnh

07 ngày

07 ngày

UBND tỉnh

Bước 5

Tổ chức họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án

Phòng Quản lý chuyên ngành

25 ngày

25 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 6

Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu:

+ Đối với dự án được hội đồng đánh giá, kết luận “nghiệm thu”: Sở Khoa học và Công nghệ gửi bản sao kết quả đánh giá của Hội đồng đến tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án để tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện dự án với Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án nộp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện dự án đến Sở Khoa học và Công nghệ để Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án;

+ Đối với dự án được hội đồng đánh giá, kết luận “không nghiệm thu” được xử lý theo quy định tại TTLT số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN.

 

Không có quy định cụ thể

 

 

06 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

Bước 1 đến bước 5: 44 ngày; Bước 6: Không xác định được thời gian do phụ thuộc vào thời gian xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu

 

Quy trình liên thông số: 13

THỦ TỤC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

Các bước thực hiện

Nội dung các bước

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển Thanh tra Sở xử lý hồ sơ

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Thanh tra Sở

2 ngày làm việc

Bước 3

Xin ý kiến của Sở Tư pháp

Thanh tra sở

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

3,5 ngày làm việc

Sở Tư pháp

Bước 5

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

02 ngày làm việc

Bước 6

Tham mưu văn bản tham gia ý kiến trình Lãnh đạo Sở

Phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Ký văn bản tham gia ý kiến

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 8

Tiếp nhận văn bản tham gia ý kiến và hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Thanh tra Sở

01 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 9

Ký Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 10

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận chuyên môn

0,5 ngày làm việc

5,5 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 11

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

03 ngày làm việc

Bước 12

Dự thảo Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp (hoặc văn bản thông báo từ chối bổ nhiệm, nêu rõ lý do, cho người đề nghị) trình Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng chuyên môn

01 ngày làm việc

Bước 13

Ký Quyết định (hoặc văn bản trả lời)

Chủ tịch UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 14

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả

Bộ phận chuyên môn

0,5 ngày làm việc

14 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

14 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 14

THỦ TỤC MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

Các bước thực hiện

Nội dung các bước

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển Thanh tra Sở xử lý hồ sơ

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Thanh tra Sở

02 ngày làm việc

Bước 3

Xin ý kiến của Sở Tư pháp

Thanh tra sở

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

3,5 ngày làm việc

Sở Tư pháp

Bước 5

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

02 ngày làm việc

Bước 6

Tham mưu văn bản tham gia ý kiến trình Lãnh đạo Sở

Phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Ký văn bản tham gia ý kiến

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bước 8

Tiếp nhận văn bản tham gia ý kiến và hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Thanh tra Sở

01 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 9

Ký Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 10

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận chuyên môn

0,5 ngày làm việc

6 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 11

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

03 ngày làm việc

Bước 12

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng chuyên môn

01 ngày làm việc

Bước 13

Ký Quyết định miễn nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 14

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả

Bộ phận chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Bước 15

Điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp

Phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

15 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

14,5 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 15

THỦ TỤC XÉT TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH VÀ BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH, KỸ SƯ CHÍNH (HẠNG II)

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Thông báo xét tuyển dụng đặc cách

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng

Trong thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc

Trong thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng

Bước 2

Cá nhân đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định nộp hồ sơ xét tuyển đặc cách vào vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ.

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng

Không xác định

Không xác định

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng

Bước 3

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ gửi hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II đến cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xem xét tuyển dụng đặc cách.

 

Không xác định

Không xác định

UBND tỉnh; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ.

Bước 4

Thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II.

 

Không xác định

Không xác định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 5

Thẩm định quá trình xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II.

 

20 ngày làm việc sau khi có kết quả của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II.

20 ngày làm việc sau khi có kết quả của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II.

Sở Nội vụ

Bước 6

Sau khi có kết quả thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II và gửi kết quả (kèm hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tuyển dụng và bổ nhiệm đặc cách) về Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị có ý kiến.

 

15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định

15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 7

Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến trả lời sau khi nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bước 8

Sau khi nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II.

 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

08 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

Bước 1 và bước 5 đến bước 8: 95 ngày làm việc; Bước 2 đến bước 4: thời hạn không xác định

 

Quy trình liên thông số: 16

THỦ TỤC XÉT TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH VÀ BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU, KỸ THUẬT VIÊN (HẠNG IV), NGHIÊN CỨU VIÊN, KỸ SƯ (HẠNG III)

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Thông báo xét tuyển dụng đặc cách

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng

Trong thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc

Trong thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng

Bước 2

Cá nhân đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại nộp hồ sơ xét tuyển đặc cách vào vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ.

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng

Không xác định

Không xác định

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng

Bước 3

Thành lập Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách viên chức để xét chọn ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

 

Không xác định

Không xác định

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng đặc cách viên chức)

Bước 4

Căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức) xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức.

 

20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét chọn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách

20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét chọn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức)

Bước 5

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức) ra quyết định tuyển dụng đặc cách viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh.

 

20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức

20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức)

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

Bước 1, bước 4, bước 5: 60 ngày làm việc; Bước 2, bước 3: thời hạn không xác định

 

Quy trình liên thông số: 17

THỦ TỤC XÉT ĐẶC CÁCH BỔ NHIỆM VÀO HẠNG CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHỨC DANH CÔNG NGHỆ CAO HƠN KHÔNG QUA THI THĂNG HẠNG, KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NĂM CÔNG TÁC

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ căn cứ kết quả rà soát vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh viên chức khoa học và công nghệ thông báo nhu cầu về việc thăng hạng chức danh cho cá nhân đang giữ hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ

Trong thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc

Trong thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ

Bước 2

Cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác nộp hồ sơ đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm hạng chức danh cao hơn tại đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ nơi công tác.

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ

Không xác định

Không xác định

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ

Bước 3

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ lập danh sách, kèm theo hồ sơ viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định bổ nhiệm vào hạng chức danh cao hơn.

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ

Không xác định

Không xác định

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng đặc cách viên chức)

Bước 4

Căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức) xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức.

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ

20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét chọn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách

20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét chọn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức)

Bước 5

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức) ra quyết định tuyển dụng đặc cách viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh.

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ

20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức

20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức)

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

Bước 1, bước 4, bước 5: 60 ngày làm việc; Bước 2, bước 3: thời hạn không xác định

 

Quy trình liên thông số: 18

THỦ TỤC XEM XÉT KÉO DÀI THỜI GIAN CÔNG TÁC KHI ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU CHO CÁ NHÂN GIỮ CHỨC DANH KHOA HỌC, CHỨC DANH CÔNG NGHỆ TẠI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

 Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu kéo dài thời gian công tác

Cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điểm a và b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 gửi hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian công tác trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 09 tháng;

Cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điểm a và b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 gửi hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian công tác trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 09 tháng;

Tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu kéo dài thời gian công tác

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, đánh giá các điều kiện của người có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác (Trường hợp phải gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định, hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian công tác gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 07 tháng)

Tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu kéo dài thời gian công tác

30 ngày

30 ngày

Tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu kéo dài thời gian công tác

Bước 3

Quyết định việc kéo dài thời gian công tác của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu kéo dài thời gian công tác

Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định

03 bước

Tổng thời gian giải quyết

 

30 ngày

 

Quy trình liên thông số: 19

THỦ TỤC ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CƯ TRÚ HOẶC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Bộ phận một cửa

0,5 ngày

10 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng, Lãnh đạo Sở

9,5 ngày

Sở Khoa học và Công nghệ

Bước 3

Văn bản trả lời về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức xét tặng giải thưởng, trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do.

UBND tỉnh

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

UBND tỉnh

03 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 

Bước 1, bước 2: 10 ngày; Bước 3: 10 ngày làm việc

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (08 QUY TRÌNH NỘI BỘ)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC XÁC NHẬN HÀNG HÓA SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, tham mưu và trình lãnh đạo cơ quan ký văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tham mưu và trình lãnh đạo văn bản trả lời; trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do;

- Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ, tham mưu và trình lãnh đạo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc gia hạn thời gian trả lời. Tham mưu và trình lãnh đạo Quyết định thành lập Hội đồng, mời họp và biên bản; căn cứ kết quả họp Hội đồng tham mưu văn bản trả lời, trường hợp từ chối xác nhận phải nêu rõ lý do.

 

 

03 ngày làm việc

 

 

05 ngày làm việc

 

 

12 ngày làm việc

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 3

Phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

01 ngày làm việc

Lãnh đạo tỉnh

Bước 4

Bộ phận chuyên môn lấy số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Văn thư UBND tỉnh.

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; gửi hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Văn thư UBND tỉnh

04 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

14 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung

02 ngày làm việc

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 3

Tham mưu và trình lãnh đạo Quyết định thành lập Hội đồng, mời họp và biên bản. Sau khi họp Hội đồng lập Biên bản và tham mưu Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu, trường hợp từ chối xác nhận phải nêu rõ lý do.

12 ngày làm việc 

Phòng Khoa giáo văn xã,Văn phòng UBND tỉnh

Bước 4

Phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

03 ngày làm việc

Lãnh đạo tỉnh

Bước 5

Bộ phận chuyên môn lấy số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Văn thư UBND tỉnh.

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; gửi hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Văn thư UBND tỉnh

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

18 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ, MUA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung

02 ngày làm việc

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 3

Tham mưu và trình lãnh đạo Quyết định thành lập Hội đồng, mời họp và biên bản. Sau khi họp Hội đồng lập Biên bản và tham mưu văn Quyết định phê duyệt kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để xem xét hỗ trợ kinh phí, mua, trường hợp từ chối xác nhận phải nêu rõ lý do.

12 ngày làm việc

Phòng Khoa giáo văn xã,Văn phòng UBND tỉnh

Bước 4

Phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

03 ngày làm việc

Lãnh đạo tỉnh

Bước 5

Bộ phận chuyên môn lấy số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Văn thư UBND tỉnh.

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; gửi hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Văn thư UBND tỉnh

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

18 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

THỦ TỤC MUA SÁNG CHẾ, SÁNG KIẾN

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 2

Xem xét, đánh giá hồ sơ, gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do;

02 ngày làm việc

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 3

Tham mưu và trình lãnh đạo Quyết định thành lập Hội đồng, mời họp và biên bản. Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng tham mưu Quyết định phê duyệt sáng chế, sáng kiến để xem xét mua hoặc văn bản nêu rõ lý do trường hợp không được phê duyệt.

12 ngày làm việc

Phòng Khoa giáo văn xã,Văn phòng UBND tỉnh

Bước 4

Phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

03 ngày làm việc

Lãnh đạo tỉnh

Bước 5

Bộ phận chuyên môn lấy số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Văn thư UBND tỉnh.

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; gửi hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Văn thư UBND tỉnh

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

18 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

THỦ TỤC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TRUNG GIAN CỦA THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định, tham mưu và trình lãnh đạo cơ quan ký văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, tham mưu và trình lãnh đạo Quyết định thành lập Hội đồng, mời họp và biên bản. Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng tham mưu Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

 

03 ngày làm việc

 

 

Không xác định

 

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 3

Phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

03 ngày làm việc

Lãnh đạo tỉnh

Bước 4

Bộ phận chuyên môn lấy số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Văn thư UBND tỉnh. Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; gửi hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Văn thư UBND tỉnh

Bước 5

Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử

02 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Bước 1, bước 3 đến bước 5: 06 ngày làm việc; Bước 2: thời hạn không xác định

 

Quy trình số: 06

THỦ TỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÓ DỰ ÁN THUỘC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định, tham mưu và trình lãnh đạo cơ quan ký văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, tham mưu và trình lãnh đạo Quyết định thành lập Hội đồng, mời họp và biên bản. Sau khi họp Hội đồng lập Biên bản và tham mưu Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

 

02 ngày làm việc

 

 

Không xác định

 

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 3

Phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

03 ngày làm việc

Lãnh đạo tỉnh

Bước 4

Bộ phận chuyên môn lấy số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Văn thư UBND tỉnh. Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; gửi hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Văn thư UBND tỉnh

Bước 5

Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử

02 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Bước 1, bước 3 đến bước 5: 06 ngày làm việc; Bước 2: thời hạn không xác định

 

Quy trình số: 07

THỦ TỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN GIẢI MÃ CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định, tham mưu và trình lãnh đạo cơ quan ký văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, tham mưu và trình lãnh đạo Quyết định thành lập Hội đồng, mời họp và biên bản. Sau khi họp Hội đồng lập Biên bản và tham mưu Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

02 ngày làm việc

 

 

Không xác định

 

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 3

Phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

03 ngày làm việc

Lãnh đạo tỉnh

Bước 4

Bộ phận chuyên môn lấy số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Văn thư UBND tỉnh. Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; gửi hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Văn thư UBND tỉnh

Bước 5

Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử

02 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Bước 1, bước 3 đến bước 5: 06 ngày làm việc; Bước 2: thời hạn không xác định

 

Quy trình số: 08

THỦ TỤC HỖ TRỢ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT VỚI TỔ CHỨC ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ HOÀN THIỆN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định, tham mưu và trình lãnh đạo cơ quan ký văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, tham mưu và trình lãnh đạo Quyết định thành lập Hội đồng, mời họp và biên bản. Sau khi họp Hội đồng lập Biên bản và tham mưu Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

 

02 ngày làm việc

 

 

Không xác định

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 3

Phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

03 ngày làm việc

Lãnh đạo tỉnh

Bước 4

Bộ phận chuyên môn lấy số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Văn thư UBND tỉnh. Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; gửi hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

0,5 ngày làm việc

Văn thư UBND tỉnh

Bước 5

Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử

02 ngày làm việc

Văn phòng UBND tỉnh

05 bước

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Bước 1, bước 3 đến bước 5: 06 ngày làm việc; Bước 2: thời hạn không xác định

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253