Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2886/QĐ-UBND danh mục thủ tục cơ chế một cửa tại Sở Văn hóa Thừa Thiên Huế 2015

Số hiệu: 2886/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2886 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 79/79 thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm:

- 52 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa;

- 27 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: VH, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2886 /QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN& TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo và Văn phòng

Bộ phận TN& TKQ

I

Lĩnh vực Văn hóa (26 thủ tục)

 

 

 

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

30

1

26

2

1

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

15

1

11

2

1

 

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

5

0.5

3

1

0.5

 

4

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

30

1

24

4

1

 

5

Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài

20

1

16

2

1

 

6

Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh

15

1

11

2

1

 

7

Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

15

1

11

2

1

 

8

Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân

10

0.5

7

2

0.5

 

9

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

10

0.5

7

2

0.5

 

10

Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương không nhằm mục đích kinh doanh

2

0.5

0.5

0.5

0.5

Trường hợp xin ý kiến của các cơ quan có liên quan, thời gian không quá 10 ngày làm việc

11

Giám định Văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

10

0.5

7

2

0.5

 

12

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu).

5

0.5

3

1

0.5

 

13

Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, đĩa sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương

5

0.5

3

1

0.5

 

14

Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

5

0.5

3

1

0.5

 

15

Cấp giấy phép phổ biến phim

15

1

11

2

1

 

16

Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

5

0.5

3

1

0.5

 

17

Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu (áp dụng đối với trường hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé, thu tiền; Biểu diễn nghệ thuật quần chúng)

4

0.5

2

1

0.5

 

18

Đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh (Đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

7

1

4

1

1

 

19

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam

7

1

4

1

1

 

20

Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)

7

1

4

1

1

 

21

Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi dự thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)

7

1

4

1

1

 

22

Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

7

0.5

5

1

0.5

 

23

Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường

10

1

6

2

1

 

24

Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh

20

1

16

2

1

 

25

Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

7

1

3

2

1

 

26

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

7

1

4

1

1

 

II

Lĩnh vực Thể dục - Thể thao (01 thủ tục)

 

 

 

 

 

 

1

Công nhận Ban vận động thành lập hội, Liên đoàn thể thao cấp tỉnh

30

1

26

2

1

 

III

Lĩnh vực Du lịch (19 thủ tục)

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh

15

1

11

2

1

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh

10

1

6

2

1

 

3

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh

10

1

6

2

1

 

4

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

10

1

6

2

1

 

5

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh

10

1

6

2

1

 

6

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

15

1

11

2

1

 

7

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

15

1

11

2

1

 

8

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

15

1

11

2

1

 

9

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

15

1

11

2

1

 

10

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

7

1

4

1

1

 

11

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

15

1

11

2

1

 

12

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

15

1

11

2

1

 

13

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam

10

1

6

2

1

Thêm 10 ngày làm việc tại Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép

14

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài

10

1

6

2

1

Thêm 10 ngày làm việc tại Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép

15

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam

10

1

6

2

1

Thêm 10 ngày làm việc tại Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép

16

Xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

3

0.5

1.5

0.5

0.5

 

17

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

30

1

26

2

1

 

18

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

30

1

26

2

1

 

19

Thẩm định hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng từ 3 đến 5 sao cho khách sạn và làng du lịch, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch

7

0.5

5

1

0.5

Thêm 60 ngày để Tổng cục Du lịch tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền

IV

Lĩnh vực Gia đình (04 thủ tục)

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

15

1

11

2

1

 

2

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

15

1

11

2

1

 

3

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

7

1

4

1

1

 

4

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

7

1

4

1

1

 

V

Lĩnh vực Quảng cáo (02 thủ tục)

 

 

 

 

 

 

1

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

15

1

11

2

1

 

2

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, bandroll

5

0.5

3

1

0.5

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2886 /QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm quyền QĐ

Tổng thời gian giải quyết (ngày)

Thời gian giải quyết tại Sở (ngày)

Cơ quan liên thông

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo và VP

Bộ phận TN&TKQ

Tên cơ quan liên thông

Thời gian giải quyết (ngày)

 

I

Lĩnh vực Văn hóa (17 thủ tục)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp

Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

0.5

0.5

0.5

0.5

VP UBND tỉnh

1

 

2

Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập

Chủ tịch UBND tỉnh

150

30

1.5

24

3

1.5

VP UBND tỉnh

90

Thêm 30 ngày để Bộ VH, TT&DL xem xét, thỏa thuận

3

Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập

Chủ tịch UBND tỉnh

150

30

1.5

24

3

1.5

VP UBND tỉnh

90

Thêm 30 ngày để Bộ VH, TT&DL xem xét, thỏa thuận

4

Xếp hạng di tích cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

1

6

2

1

VP UBND tỉnh

5

 

5

Xếp hạng di tích cấp quốc gia

Bộ trưởng Bộ
VH, TT&DL

50

15

1

11

2

1

VP UBND tỉnh

5

Thêm 30 ngày để Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL tổ chức thẩm định và quyết định việc xếp hạng di tích

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh

UBND tỉnh

15

10

0.5

7

2

0.5

VP UBND tỉnh

5

 

7

Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng

UBND tỉnh

30

25

1

21

2

1

VP UBND tỉnh

5

 

8

Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi

UBND tỉnh

30

25

1

21

2

1

VP UBND tỉnh

5

 

9

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

UBND tỉnh

30

15

1

11

2

1

VP UBND tỉnh

15

 

10

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ)

UBND tỉnh

5

4

0.5

2.5

0.5

0.5

VP UBND tỉnh

1

 

11

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)

UBND tỉnh

5

4

0.5

2.5

0.5

0.5

VP UBND tỉnh

1

 

12

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)

UBND tỉnh

15

12

0.5

9

2

0.5

VP UBND tỉnh

3

 

13

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

UBND tỉnh

7

4

0.5

2

1

0.5

VP UBND tỉnh

3

 

14

Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện

UBND tỉnh

7

4

0.5

2

1

0.5

VP UBND tỉnh

3

 

15

Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài

UBND tỉnh

7

4

0.5

2

1

0.5

VP UBND tỉnh

3

 

16

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

UBND tỉnh

7

5

0.5

3

1

0.5

VP UBND tỉnh

2

 

18

13

1

9

2

1

5

20 ngày đối với công trình đặc biệt

II

Lĩnh vực Thể dục - Thể thao (03 thủ tục)

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

UBND tỉnh

7

5

0.5

3

1

0.5

VP UBND tỉnh

2

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

UBND tỉnh

7

5

0.5

3

1

0.5

VP UBND tỉnh

2

 

3

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh

UBND tỉnh

15

10

0.5

8

1

0.5

VP UBND tỉnh

5

 

III

Lĩnh vực Gia đình (08 thủ tục)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND tỉnh

30

20

1

16

2

1

VP UBND tỉnh

10

 

2

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND tỉnh

10

7

1

4

1

1

VP UBND tỉnh

3

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND tỉnh

15

10

1

6

2

1

VP UBND tỉnh

5

 

4

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND tỉnh

20

13

1

9

2

1

VP UBND tỉnh

7

 

5

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh

30

20

1

16

2

1

VP UBND tỉnh

10

 

6

Gia hạn giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh

10

7

1

4

1

1

VP UBND tỉnh

3

 

7

Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh

15

10

1

6

2

1

VP UBND tỉnh

5

 

8

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh

20

13

1

9

2

1

VP UBND tỉnh

7

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2886/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143